Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IZorunlu112
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı; Öğrencilerini Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimsemiş, evrensel ve çağdaş gelişmelere açık nesiller yetiştirmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Lecturer from related department
Öğrenme Çıktıları
1Avrupa Tarihindeki gelişmeler ve Osmanlı modernleşmesini
2Osmanlı Devleti’nin Çöküş Nedenlerini
3I. Dünya Savaşı’nı
4Türk Milli Mücadelesi’ni
5Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Felsefesini daha iyi kavrayabilecektir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
* Temel Kavramlar, * Osmanlı Devleti’nin Çöküş Sebepleri, * Türk Yenileşme Hareketleri, * I. Dünya Savaşı, * Türk Milli Mücadelesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okutmanın amacı ve dersle ilgili temel kavramlar hakkında bilgi verilmesi ve Türk İnkılâbının stratejisiTanışma, Teorik anlatım
2Avrupa tarihindeki gelişmeler ve bunların Osmanlı Devleti’ne etkileriTeorik anlatım, okuma
3XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yenileşme hareketleri (Tanzimat, Islahat ve I. Meşrutiyet dönemleri)Teorik anlatım, okuma
4Dağılma devrinde Osmanlı Devleti’nin siyasi ve askeri durumuTeorik anlatım, okuma
5Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki fikir akımları (Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık, Adem-i Merkeziyetçilik, Sosyalizm) ve II. Meşrutiyet sürecinde Osmanlı DevletiTeorik anlatım, okuma
6I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti (Savaşın çıkışı, Osmanlı Devleti'nin savaşa dâhil oluşu, cepheler ve savaşın sonu) ve Mondros Mütarekesinin imzalanmasıTeorik anlatım, okuma
7Ara Sınav
8İşgaller ve Tepkiler (Kuva-yı Milliyenin ortaya çıkışı), Cemiyetler (Millî, Millî varlığa düşman ve azınlık cemiyetleri), Mondros Mütarekesinden sonra Mustafa Kemal Paşa'nın faaliyetleri ve Anadolu'ya geçmesiTeorik anlatım, okuma
9Millî Mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma (Amasya Genelgesi, Erzurum, Sivas Kongresi ve Batı Anadolu Kongreleri)Teorik anlatım, okuma
10Amasya mülakatı, Temsil heyetinin Ankara’ya gelişi, Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın toplanması, Misak-ı Millî'nin kabulü ve İstanbul'un işgali Teorik anlatım, okuma
11Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, Meclisin yapısı, çıkardığı yasalar ve faaliyetleri, Meclisin açılışına iç ve dış tepkilerTeorik anlatım, okuma
12San Remo Konferansı, Sevr Anlaşması, Sevr Anlaşması'nda bugüne yönelik tehditler, Doğu ve Güney cephelerindeki durumTeorik anlatım, okuma
13Kuva-yı Milliye'nin tasfiyesi ve düzenli ordunun kuruluşu, Yunan genel taarruzu ve Batı Cephesi'ndeki savaşlarTeorik anlatım, okuma
14Mustafa Kemal Paşa'nın Başkomutanlığı, Tekâlif-i Milliye emirleri, Sakarya Savaşı ve sonrasındaki dış politika gelişmeleri (Türk-Rus, Türk-Afgan münasebetleri, Londra Konferansı, Ankara İtilafnamesi)Teorik anlatım, okuma
15Büyük Taarruz ve Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması, Lozan konferansı öncesindeki gelişmeler, Konferansı toplanması ve Barış anlaşmasının imzalanmasıTeorik anlatım, okuma
16Yarı yıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: 1. Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi, (Haz: YÖK Komisyon), I-II C., Ankara 1986. 2. Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi, (Haz: Komisyon), Okutman Yayıncılık, Ankara 2009. 3. Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, (Editör: Ayten Sezer), Ankara 2003. 4. Aybars, Ergün; Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, İzmir 1984. 5. Eroğlu, Hamza; Türk İnkılâp Tarihi; İstanbul 1982. 6. Mumcu, Ahmet; Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, 10. bs., İstanbul 1986. 7. Turan, Şerafettin; Türk Devrim Tarihi, 5 C., 7 Kitap, İstanbul 1991-2002. OKUMA TAVSİYESİ: Afetinan, A.; Medeni Bilgiler ve M. K. Atatürk’ün El Yazıları, 2.bs., TTK. Ankara 1988. Ahmad, Feroz; Demokrasi Sürecinde Türkiye (1945-1980), Türkçesi: Ahmet Fethi, İstanbul 1994. Armaoğlu, Fahir; 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1980), 3. bs. Ankara 1986. Atatürk, Mustafa Kemal; Nutuk, Cilt: I-II, Türk Tarih Kurumu (TTK), Ankara 1986. Aydemir, Şevket Süreyya; Tek Adam, 3 Cilt, 10. bs., İstanbul 1986. Aydemir, Şevket Süreyya; İkinci Adam (İsmet İnönü), 3 Cilt, İstanbul 1966. Berkes, Niyazi; Türkiye’de Çağdaşlaşma, Ankara 1978. Eroğul, Cem; Demokrat Parti Tarihi ve İdeolojisi, 2.bs., Ankara 1990. Giritli, İsmet; Atatürkçülük İdeolojisi, Ankara 1988. Gönlübol, Mehmet-Cem Sar, Olaylarla Türk Dış Politikası, Cilt 1, Ankara 1987. Gönlübol, Mehmet–Cem Sar; Atatürk ve Türkiye’nin Dış Politikası, Ankara, 1990. Gürün, Kamuran; Ermeni Dosyası, 2. bs. TTK, Ankara 1983. Karal, Enver Ziya; Atatürk’ten Düşünceler, 6. bs., İstanbul 1991. Karaosmanoğlu, Yakup Kadri; Atatürk, İstanbul 1981. Karpat, Kemal H.; Türk Demokrasi Tarihi, Sosyal, Ekonomik Kültürel Temeller, İstanbul 1967. Koçak, Cemil; Türkiye’de Milli Şef Dönemi (1938-1945), Ankara 1986. Lewis, Bernard; Modern Türkiye’nin Doğuşu, Çev. Metin Kıratlı, 2. bs. TTK, Ankara 1984. Lord Kinros; Atatürk, 7. bs., İstanbul 1980. Sander, Oral; Siyasi Tarih, 2.bs., Ankara 1987. Shaw, Stanford-Shaw, Ezel Kural; Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, Türkçesi: Mehmet Harmancı, 2 Cilt, İstanbul 1982. Timur, Taner; Türk Devrimi ve Sonrası 1919-1946, Ankara 1971. Timur, Taner; Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş, 2.bs., İstanbul 1994. Tunçay, Mete; Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek Parti Yönetimi’nin Kurulması (1923-1931), Ankara 1981. Zürcher, Erik Jan; Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İstanbul 1995.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11222
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Okuma155
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1              5
ÖÇ2              5
ÖÇ3              5
ÖÇ4              5
ÖÇ5              5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr