Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
708000942016ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IIZorunlu122
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı; Öğrencilerini Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimsemiş, evrensel ve çağdaş gelişmelere açık nesiller yetiştirmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Mehmet Ali DURMUŞ
Öğrenme Çıktıları
1Atatürk İnkılâpları’nı
2Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası’nı
3Atatürk İlkeleri’ni daha iyi kavrayabilecektir.
4İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında Türkiye ve dünyadaki siyasal gelişmeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olacaklardır.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
* Atatürk inkılâpları, * Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası * Atatürk İlkeleri * 1938 sonrasında Türkiye ve dünyadaki siyasal gelişmeler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Siyasî alanda yapılan inkılâplar (Saltanatın kaldırılması, Ankara'nın başkent oluşu, Cumhuriyetin ilanı ve Halifeliğin kaldırılması)Tanışma, sunum, teorik anlatım
2Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşu, Şeyh Sait İsyanı, Takrir-i Sükûn yasası ve Atatürk'e suikast teşebbüsüSunum, teorik anlatım, okuma
3Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşu, İzmir mitingi, Fırkanın kapanışı, Menemen ve Bursa olaylarıSunum, teorik anlatım, okuma
41924 Anayasası, diğer anayasalar, Hukuk alanındaki gelişmeler, Toplumsal hayatın düzenlenmesi ile ilgili inkılâplar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin laikleşme süreciSunum, teorik anlatım, okuma
5Eğitim ve Kültür alanında gerçekleştirilen inkılâplar (Tevhid-i Tedrisat kanunu, Latin harflerinin kabulü, Millet mektepleri, Türk Tarih ve Dil kurumlarının kurulması ve faaliyetleri, Türk tarih tezi, güneş-dil teorisi, 1933 Üniversite reformu, Halkevleri), Sağlık alanındaki gelişmelerSunum, teorik anlatım, okuma
6İzmir İktisat Kongresi, Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomi politikası, 1929 Dünya Ekonomik Buhranı'nın yansıması olarak Türkiye'de devletçi ekonomi politikalarının gündeme gelmesi ve I. Beş Yıllık Kalkınma ProgramıSunum, teorik anlatım, okuma
7Ara Sınav
8Atatürk döneminde Türk dış politikası (1923-1938 döneminde Türk-İngiliz, Türk-Sovyet, Türk-Fransız, Türk-İtalyan ilişkileri, Komşularla münasebetler, Balkan ve Sadabat Paktı)Sunum, teorik anlatım, okuma
9Atatürkçü Düşünce Sistemi'nin tanımı, kapsamı, Atatürk İlkeleri (Cumhuriyetçilik, Laiklik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, İnkılâpçılık) ve bu ilkelere yönelik tehditlerSunum, teorik anlatım, okuma
10Atatürk'ten sonraki Türkiye (İnönü'nün cumhurbaşkanlığı, II. Dünya Savaşı ve Türkiye, Demokrat Parti'nin kuruluşu ve çok partili hayata geçiş)Sunum, teorik anlatım, okuma
11Demokrat Parti'nin iktidar yılları, Türkiye'nin Nato'ya girişi ve 27 Mayıs 1960 askerî müdahalesiSunum, teorik anlatım, okuma
121960’lı ve 70’li yıllar boyunca Türkiye’deki siyasi gelişmeler (1961 Anayasası, Adalet Partisi İktidarı, 12 Mart 1971 muhtırası, koalisyon yılları, sağ-sol çatışması)Sunum, teorik anlatım, okuma
1312 Eylül 1980'den günümüze Türkiye'de iç siyaset gelişmeleri (12 Eylül askeri müdahalesinden sonra ülkenin durumu, sivil idareye dönüş, Anap iktidarı ve koalisyonlar, siyasi ve ekonomik krizler, askerin sivil idareye müdahaleleri)Sunum, teorik anlatım, okuma
141960'dan günümüze Türkiye'nin dış politikası (Soğuk savaş sürecinde Türkiye, Avrupa birliği ile gelişmeler, Kıbrıs Barış Harekâtı, komşularla münasebetler)Sunum, teorik anlatım, okuma
15Sözde Ermeni soykırım iddiaları ve bu iddiaların aslı (Osmanlı yönetiminde Ermeniler, Ermeni isyanları, tehcir uygulaması, Milli Mücadele ve Cumhuriyet döneminde Ermeniler, Asala ve Ermeni terörü, Ermeni diasporası karşısında Türkiye Cumhuriyetinin faaliyetleriSunum, teorik anlatım, okuma
16Yarı yıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTAPLARI (* Öğrenciler bir (1) kitabı tercih edecektir): * Mevlüt Çelebi, Türk İnkılâp Tarihi, İzmir 2011. * Kemal Arı, Türk Devrim Tarihi 2 Oluşumu, Öğretisi ve Ülküsü, İzmir 2010. * Durmuş Yalçın ve diğerler: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Cilt II Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2012. * Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Dersi için hazırlanmış, müfredat içerikli diğer Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ders Kitapları. (* Öğrenciler bir (1) kitabı tercih edecektir.) OKUMA TAVSİYELERİ: Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk-Söylev, 4 cilt, TTK yayını, Ankara 2010. Atatürk Kültür , Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri I-III, Ankara 1997. Atatürk'ün Bütün Eserleri Cilt: 1-16, İstanbul 2005. Başlangıcından Günümüze Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Siyasal Kitabevi, Ankara 2010. İlk İnkılâp Tarihi Ders Notları, (Haz. Mahmut Esat Bozkurt, Recep Peker, Yusuf Kemal Tengirşek) Ayşe Afetinan, Atatürk’ten Yazdıklarım, Türk Tarih Kurumu yayını, Ankara 1983. Ali Fuat Cebesoy, Sınıf Arkadaşım Atatürk, İstanbul 2000. Bernard Lewis, Modern Türkiyenin Doğuşu, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara l984 Bülent Daver, Siyaset Bilimine Giriş, Ankara 1968. Doğan Avcıoğlu, Türkiye’nin Düzeni, İstanbul, Cem Yayınevi 1974. Emre Kongar, 21. Yüzyılda Türkiye, Remzi Kitabevi, İstanbul 2000. Ergün Aybars, “Türkiye’de Demokrasi ve Fikrî Kaynağı”, Türkiye’de Demokrasi ve Demokrasi Kültürünün Gelişmesi, İzmir 1990. Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiyenin Tarihi Fahir Armaoğlu, XX. Yüzyıl Siyasi Tarihi Falih Rıfkı Atay, Atatürk’ün Hatıraları, Ankara 1965. Feroz Ahmad, Demokrasi Sürecinde Türkiye, İstanbul 2010. Feroz Ahmad, Modern Türkiyenin Oluşumu, İstanbul 2015. Halil İnalcık, “Atatürk ve Türkiyenin Modernleştirilmesi”, Atatürk Önderliğinde Kültür Devrimi, Ankara 1972. Hamza Eroğlu, Türk İnkılap Tarihi, Ankara 2010. Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Selçuk Yayınları, İstanbul 1966. İlber Ortaylı, Tanzimat’tan Cumhuriyete Yerel Yönetim Geleneği, Hil Yayını, İstanbul 1985. Kemal H. Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul 2017. Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Bilgi Yayınevi, Ankara 1973. S.N. Eisenstadt, Modernization: Protest and Change, New Jersey, prentice Hall İnc. 1966. Server Tanilli, Uygarlık Tarihi, Çağdaş Yayınları, İstanbul 1996. Sina Akşin, Türkiye Tarihi, V. Cilt Stanford – Shaw Ezel Kural Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, II, (Çeviren: Mehmet Harmancı), İstanbul 1983. Şerif Mardin, Din ve İdeoloji, İletişim Yayını,, İstanbul 1997. Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, c. I-III, Remzi Kitabevi, İstanbul 1983. Taner Timur, Türk Devrimi, Ankara 1994. Tuncer Baykara, Atatürk ve XX. Yüzyıl Türk Tarihi Araştırmaları, İzmir 2005. Tuncer Baykara, Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, İzmir 2006. Utkan Kocatürk, Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, Ankara 1999. Yusuf Hikmet Bayur, Atatürk Hayatı ve Eseri (Doğumundan Samsun'a Çıkışına Kadar), Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 1997. Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılâbı Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 1983.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11222
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Okuma155
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr