Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
708004012016AHLAK FELSEFESİZorunlu474
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin hedefi, öğrencilerin, pratik felsefenin politika, ahlak, hukuk gibi belli disiplinlerinin temel kavramları ve sorunlarını tanıyabilmeleri ve bu kavram ve sorunlara yönelik farklı perspektifleri tartışabilir hale gelmeleridir. Bu yolda, özellikle toplumsal meseleler üzerine odaklanan ve toplum sözleşmesi, otorite, yasanın meşruluğu, hak, sorumluluk, bireycilik gibi geniş bir konu yelpazesine yönelen “sosyal felsefenin” izlekleri takip edilecektir. Bu izlekler, düşünce tarihinin belli dönemleri bağlamında ele alınacak ve bu dönemlerin ayırt edici özelliklerini yansıtan filozof ve düşünürlerin görüşleri aracılığıyla tartışılacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. doç.Dr. Özgür Soysal
Öğrenme Çıktıları
1pratik felsefenin temel kavram ve tanımlarını öğrenmek
2ahlak felsefesinin ana akımlarını ve temel kavramlarını anlamak
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
iyi, doğru ve haklı kavramları, klasik düşünce, modern düşünce
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1pratik felsefe nedir?
2sosyal olan ve ahlaki olan
3ahlakın temel kavramları
4klasik düşünce
5helenistik kavrayış
6ortaçağ felsefesinde ahlak
7dinsel tasarım
8arasınav
9rönesans
10machiavelli ve a-moralizm
11Bacon, ahlak ve bilgi
12modern ahlakın kaynağı: birey
13bireycilik
14liberal ahlak
15liberalizm eleştirisi
16final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Arendt, Hannah, Geçmişle Gelecek Arasında, çev. Bahadır Sina Şener, İletişim, 1996 Ağaoğulları, Mehmet Ali, Ulus- Devlet ya da Halkın Egemenliği, İmge, 2006 Ağaoğulları, Mehmet Ali ve Zabcı, Filiz Çulha, Kral- Devletten Ulus- Devlete, İmge, 2006 Arslan, Ahmet, İlkçağ Felsefe Tarihi 2: Sofistlerden Platon'a, Bilgi Üniversitesi Yay. 2008 Bumin, Tülin, Tartışılan modernlik: Descartes ve Spinoza, YKY, 2003 Hobbes, Thomas, Leviathan, çev. Semih Lim, YKY, 2008 Kant, Immanuel, “Aydınlanma nedir?”, Seçilmiş Yazılar içinde, çev. Nejat Bozkurt, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1984. Machiavelli, Niccolo, Hükümdar, çev. H. Kemal Karabulut, Sosyal, 2001 Rousseau, J. Jacques, Toplum Sözleşmesi, çev. Alpagut Erenuluğ, Öteki, 1999 Toker, Nilgün, Doğal hukuk geleneği içinde Locke'un "Yönetim Üzerine İki İnceleme”sinin Yeri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Ege Üniversitesi, 1989
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma61590
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)121
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr