Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
708004062016YURTTAŞLIK FELSEFESİZorunlu485
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Yurttaşlık kuramları konusunda temel tartışmalara giriş niteliğinde olan bu derste ilk hedeflenen, öncelikle öğrencilere yurttaşlık kavramının felsefi ve politik gelişimi konusunda genel bir bilgi birikimi sağlamaktır. Bu hedef doğrultusunda, yurttaşlık kavramsallaştırmasının terminolojisi tarihsel ve felsefi yönden incelenecektir. Dersin ikinci hedefi ise yurttaşlık kavramının klasik ve modern dönemlerde ele alınış biçimlerindeki hukuksal, politik ve toplumsal dönüşümün incelenerek yurttaşlık kavramının günümüz politik, hukuksal ve toplumsal dinamikler içerisindeki anlamını tartışmaktır. Dönemin sonunda öğrencilerden, yurttaşlık kuramlarının felsefi ve tarihsel gelişimi hakkında edindikleri bilgileri göstermeleri ve yurttaşlık kavramsallaştırması konusunda güncel yerel ve küresel tartışmaları da değerlendirme kapasitesine sahip olmaları beklenmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Özgür Soysal
Öğrenme Çıktıları
1farklı çağların farklı yurttaşlık paradigmalarını ayırt etmek
2yurttaşlık kavrayışı ve politika kavrayışı arasındaki sıkı ilişkiyi kavramak.
3yurttaşlık konusunda etkili filozofları tanımak
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Temel filozofların yurttaşlık anlayışları, poltka felsefesi tarihindeki yuttaşlığı kavrama konusundaki paradima değişiklikleri, rejim biçimleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Yurttaşlık kavramının doğuşuDers içeriğinin tartışılması.
2Sofistler ve demokratik yurttaşlıkDers içeriğinin tartışılması.
3Platon ve cumhuriyet fikri: iyi yurttaş kavramıDers içeriğinin tartışılması.
4Aristoteles: phronesis ve yurttaş bilinciDers içeriğinin tartışılması.
5Yurttaşlığın yerini türsel varlığın alışı: StoaDers içeriğinin tartışılması.
6Roma ve doğal yurttaşlıktan statü olarak yurttaşlığa geçişDers içeriğinin tartışılması.
7Hıristiyanlık: yurttaştan uyruğa Ders içeriğinin tartışılması.
8Machiavelli: ihtiyaç temelli yurttaşDers içeriğinin tartışılması.
9arasınav
10Liberalizm: doğa durumu-uygar durum ayrımında birey yurttaş. Hobbes ve LockeDers içeriğinin tartışılması.
11Rousseau: Cumhuriyetin yuttaşıDers içeriğinin tartışılması.
12Kant- Hegel: ahlaki özne olarak yurttaşDers içeriğinin tartışılması.
13Marx: yurttaşlık eleştirisiDers içeriğinin tartışılması.
14çağdaş yurttalık krizi: Arendt ve HabermasDers içeriğinin tartışılması.
15yeniyurttaşlık tanımlarıDers içeriğinin tartışılması.
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Platon, Devlet, çev. Mehmet Ali Cimcoz, Sabahattin Eyüboğlu, İş Bankası Kültür Yay., 2010. Aristoteles, Politika, çev. Mete Tunçay, Remzi Kitabevi, 1993. Machiavelli Niccolo, Prens, çev. Alev Tolga, Say yay., 2009. Machiavelli, Söylevler, çev. Alev Tolga, Say yay., 2009. Hobbes Thomas, Leviathan, çev. Semih Lim, Yapı Kredi yay., 2010. Hobbes, Elementra Philosophica De Cive, Yurttaşlık Felsefesinin Temelleri, çev. Deniz Zarakolu, Belge yay., 2007. Rousseau, J.J., İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynakları, çev. Rasih Nuri İleri, Say yay., 2009. Rousseau, J.J., Toplum Sözleşmesi, çev. Vedat Günyol, İş Bankası yay., 2010. Locke, John, Hükümet Üzerine İki İnceleme, çev. Fahri Bakırcı, Ebabil yay. 2004. KANT Immanuel, “Sürekli (Ebedi) Barış Üzerine Felsefi Bir Deneme”, Nejat Bozkurt (derleyen ve çeviren), Seçilmiş Yazılar, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1984, s: 224-266. KANT Immanuel, “Dünya Yurttaşlığı Amacına Yönelik Genel Bir Tarih Düşüncesi”, çev. Uluğ Nutku, Artı Bilim Kültür ve Sanat Dergisi, Eylül, 1992, s: 24-30. Callinicos, Alex, Toplum Kuramı, çev. Yasemin Tezgiden, İletişim yay., 2004. Heater, Derek, Yurttaşlığın Kısa Tarihi, çev.,Merak Delikara Üst, İmge Kitabevi, 2007.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Makale Kritik Etme7749
Bireysel Çalışma14228
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)153
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr