Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9304025012016Sağlık Bilimlerinde AraştırmaZorunlu116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı hemşirelik alanı ile ilgili bilimsel bilginin gelişimi ve hemşirelik alanı ile ilgili sorunların çözümü için öğrenciye hemşirelikte araştırmanın önemini kavratma ve farkındalık geliştirmek üzere; bilimsel araştırma süreci adımlarını (sorun belirleme, alan yazına ulaşma, planlama, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama, rapor yazma, yayınlama ve araştırma kullanma) incelemek, belli başlı bilimsel araştırma desenlerini gözden geçirmek üzere bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ayla BAYIK TEMEL, Prof. Dr. Süheyla ÖZSOY, Prof.Dr. Aynur UYSAL TORAMAN
Öğrenme Çıktıları
1Bilimsel yöntem ve araştırma ile ilgili kavramları tanımlayabilme
2Hemşirelikte araştırmanın önemini yorumlayabilme
3Araştırma sürecinin basamaklarına ilişkin kavramları, araştırma ilke ve süreçlerini dikkate alarak inceleyebilme
4Araştırmada etik sorumlulukları ifade edebilme
5Hemşirelik alanındaki araştırma ile ilgili yayınları okumayı isteme
6Araştırma önerisi oluşturabilme
7Bir araştırma makalesini sunum şeklinde tasarlayabilme
8Bir araştırma raporu yazabilme
9Araştırma farkındalığı ve duyarlılığı kazanabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Çağdaş Bilim ve Yöntembilimin Tarihsel Gelişimi, Hemşirelik Disiplini ve Araştırma, Araştırmada Temel Terimler ve Süreç Adımlarına Bakış, Literatür Tarama, Araştırma Konu Seçimindeki Önceliklerin Belirlenmesi, Araştırma ve Etik, Araştırmaların temel özellikleri, Araştırmaların Sınıflandırılması ve Araştırma Tasarımları, -Kalitatif Araştırmalar, Kantitatif Araştırmalar, Deneme Desenleri, Tanımı, Nitelikleri. Araştırmada Evren ve Örneklem, Veri Toplama Yöntem ve Araçları Veri Toplamada Temel Yaklaşımlar. Veri Toplama Araçlarının Kalitesini Sağlama. Verilerin Analizi, Araştırmanın Zamanlanması, Bütçe Olanaklar, Bulgular ve Yorumlanması. Rapor yazımı. Araştırma Önerisi. Tez Yazımı, Poster,Sözel Bildiri, Makale hazırlama. Araştırma Raporlarının Değerlendirilmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tanışma ve dersin tanıtımıTanışma. Kaynakları tanıtma. Okuma. Derse katılım.
2Çağdaş Bilim ve Yöntembilimin Tarihsel Gelişimi Hemşirelik Disiplini ve AraştırmaOkuma. Tartışma. Soru - Yanıt. Derse katılım.
3Serbest çalışma saatiOkuma. Makale kritik etme. Seminer. Derse katılım.
4Araştırmada Temel Terimler ve Süreç Adımlarına Bakış: Literatür Tarama, Araştırma Konu Seçimindeki Önceliklerin BelirlenmesiMakale kritik etme. Grup çalışması. Tartışma. Soru- Yanıt. Derse katılım.
5Kütüphane ve internet kullanımıBireysel çalışma. Okuma. Derse katılım.
6Araştırma ve Etik, Araştırmaların temel özellikleriRehberli problem çözümü. Soru- Yanıt. Derse katılım.
7Araştırma tasarımları: Tasarıma karar vermede yaklaşım, kavramlar. Araştırmaların Sınıflandırılması ve Araştırma Tasarımları: Kalitatif Araştırmalar, Kantitatif Araştırmalar, Deneme Desenleri, Tanımı, NitelikleriRehberli problem çözümü Ara sınav için bireysel çalışma. Soru- Yanıt. Derse katılım.
8Ara sınav
9Araştırmada Evren ve ÖrneklemTartışma. Soru- Yanıt. Derse katılım.
10Veri Toplama Yöntem ve Araçları Veri Toplamada Temel YaklaşımlarGözlem. Tartışma. Derse katılım.
11Veri Toplama Araçlarının Kalitesini Sağlama.Alan çalışması (veri toplama araçlarının uygulanması). Derse katılım.
12Bulgular ve Yorumlanması, Verilerin Analizi, Araştırmanın Zamanlanması, Bütçe Olanaklar,Alan çalışması (veri toplama araçlarının uygulanması). Derse katılım.
13Rapor yazımı. Araştırma Önerisi. Tez Yazımı, Poster, Sözel Bildiri, Makale hazırlamaRapor hazırlama.Derse katılım.
14Araştırma Raporlarının DeğerlendirilmesiRapor Sunma.Derse katılım.
15Araştırma Raporlarının DeğerlendirilmesiRapor Sunma (Poster ve sözel bildirilerin sınıf içi sunumu). Araştırma dersi ile ilgili raporların teslimi. Final için bireysel çalışma. Derse katılım.
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: 1. Sümbüloğlu, K., ‘Sağlık Bilimlerinde Araştırma Teknikleri ve İstatistik’, Mariş Yayınları, Ankara, 1978. 2. Aksakaoğlu G. Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri. İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Matbaası.2001. 3. Sencer, M. ve Sencer, Y., ‘Toplumsal Araştırmalarda Yöntem Bilim’, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Ens. Yayınları, No: 172, Ankara, 1978. 4. Karasar, N. (1995) Bilimsel Araştırma Yöntemi, 7. Basım 5. Özçelik A.D., ‘Araştırma Teknikleri’, ÜSYM Eğitim Yayını, 1981. 6. Tavşancılı E. (2002) Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi Nobel Yayın No:399, Ankara. 7. Büyüköztürk Ş. (2005). Sosyal bilimler için Veri analizi el kitabı, İstatistik, araştırma deseni, SPSS Uygulamaları ve yorum, Gözden geçirilmiş 5. baskı, Pegem yay. 8. Arseven A (2001). Alan Arşatırma Yöntemi İlkeler teknikler Örnekler. Gündüz eğitim ve yay. 2. baskı. Ankara. 9. Yıldırım A. ve Şimşek H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin yay. 6. baskı. Ankara. 10. Özdamar K. (2004). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi (Çok değişkenli analizler) 2. Yenilenmiş 5. Baskı. Kaan Kitabevi, Eskişehir. YARDIMCI KİTAPLAR: 11. Polit D. F. (1996). Data Analysis& Statistics for nursing Research. Appleton &Lange, New york. 12. Seamen, H.C.C., ‘Research Methods Principles, Practice and Theory For Nursing, California, 1987. 13. Catanzaro, W., ‘Nursing Research Theory and Practice’, St. Louis, Washington, D.C.Toronto, 1981. 14. Polit, D.F., Hungler, P.B. (1995) Fifth Edition Nursing Research Principles and Methods, J.B. Lippincot Company Philadelphia. 15. Ed:İnci E., Aksayan S., Bahar Z., Bayık A., Emiroğlu O., Erefe İ., Görak G., Karataş N., Kocaman G., Kubilay G., Seviğ Ü. Hemşirelikte Araştırma İlke ve Süreç Yöntemler. İstanbul,2002. 16. Erkuş A. Psikometri Üzerine Yazılar. Ölçme ve Psikometrinin Tarihsel Kökenleri Güvenilirlik Geçerlilik Madde Analizi Tutumlar: Bileşenleri ve Ölçülmesi. Türk Psikologlar Derneği Yayınları No:24, Ankara,2003. 17.Erdoğan İ. (2003). Pozitivist Metodoloji. Bilimsel Araştırma Tasarımı İstatisksel Yöntemler Analiz ve Yorum. Erk yay. 1. Baskı Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Rapor Hazırlama15050
Rapor Sunma13636
Okuma23060
Rapor13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1554 4  5       
ÖÇ255             
ÖÇ355   5   5     
ÖÇ455 4  4 5      
ÖÇ555             
ÖÇ655  5          
ÖÇ755 5 5 5 5     
ÖÇ8555            
ÖÇ955    5 5      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr