Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9202045432015Bilimsel Araştırma Yöntemleri (E)Zorunlu118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Sosyal bilimlerde araştırma sistematiği ve bilimsel yaklaşım kazındırarak, bilimsel tutum geliştirmek, araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin bilgi kazandırarak, araştırmada kullanma, uygulama ve yorumlama becerisi kazandırmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Tuncay Öğretmen
Öğrenme Çıktıları
1Problem durumu ve problem cümlesi yazabilme.
2Bilimsel bilginin özelliklerini bilme
3Veri, veri türlerini ve özelliklerini ayırtedebilme.
4Bilimsel etik kurallarını tanıyabilme.
5Bilim ve felsefe arasındaki ilişkiyi açıklayabilme
6Araştırma modelleri, desenleri ve özelliklerini bilme.
7Evren, çalışma evreni, örneklem, örnekleme türleri ve çalışma grubunun özelliklerini ve kullanıldığı durumları açıklayabilme
8Bir araştırma önerisi yazabilme
9Bilimsel araştırmaların yerini ve önemini kavrayabilme.
10Bilisel araştırma yöntem ve teknikleri ile ilgili temel kavramların anlam bilgisi.
11Bilimsel yöntemin aşamalarını uygulamaya istekli oluş.
12Alan yazın tarama ve raporlaştırabilme
13Bir bilimsel araştırmaların bölümlerini analiz edebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
* Bilgi, bilgi türleri ve bilimsel bilgi * Bilim ve Felsefe İlişkisi * Bilimsel Yöntem * Araştırma ve Araştırma modelleri. * Araştırma süreci ve aşamaları * Evren Örneklem * Veri ve Veri Türleri * Veri Çözümleme Yöntemleri * Rapor yazma ve APA standartları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ders tanıtımı: Kapsamı, Gerekçesi, Önemi, Beklentileri oluşturma, işleyişi ve değerlendirme ölçütlerini açıklama. Bilim ve bilimsel araştırma yöntemlerine genel bir bakış.
2Bilimimin tanımı, işlevleri, bilgi ve türleri, bilim ve felsefe İlişkisi Kaynakların incelenmesi, okunması. Makale, tez incelemesi, sunumu ve tartışılması.
3Bilimsel Yöntemin tanımı, aşamaları, nitelikleri, dayandığı temel varsayımlar. Diyalektik yöntem ve bilimsel yöntemle ilşkisi. Tüme varım ve tümden gelim.
4Betimsel araştırmalar: Tarama, etnografik, tarihi ve eylem araştırmaları.
5Araştırma ve yayın etiği
6Korelasyonel araştırmalar ve nedensel karşılaştırma araştırmaları
7Deneysel araştırmalar: Tek denekli desenler
8Deneysel araştırmalar: Grup temelli desenler
9Problem durumu, problem cümlesi, alt problemler, hipotezler bölümlerinin özellikleri ve yazımı.
10Sayıtlı ve sınırlılıklar, amaç ve önem bölümlerinin özellikleri ve yazımı.
11Evren ve evrenden örneklem çekme yöntemleri: Olasılığa dayalı örnekleme yöntemleri.
12Evren ve evrenden örneklem çekme yöntemleri: Olasılık dışı örnekleme yöntemleri ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi.
13Veri ve veri türleri, ölçek türleri, ölçme hatası ve güvenirlik, geçerlik, veri toplama araçları.
14Veri çözümleme yöntemleri ve araştırma desenleri ile ilişkilendirilmesi
15Bilimsel Çalışmalarda ve yayımlanmasında etik. Araştırmalarda rapor yazma süreci, aşamaları ve APA standartları.
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Balcı, Ali. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara : PegemA Yayıncılık. Barzun, Jacques and Henri F. Graff. (2001). Modern Araştırmacı. Ankara : Tübitak Popüler Bilim Kitapları. Bogdan, R.C. and S.K. Biklen. (1992). Qualitative Research for Education. USA : Allyn and Bacon Bordens, Kenneth S. And Bruce B. Abbott. (2002). Research Design and Methods. USA : McGraw Hill. Büyüköztürk, Şener. (2001). Deneysel Desenler: Öntest-Sontest Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi. Ankara : PegemA Yayıncılık Büyüköztürk, Şener. (2003). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara : PegemA Yayıncılık. Creswell, John W. (2003). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. USA : Sage Pub. Day, Robert A. (1996). Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? Ankara : TÜBİTAK yayınları. Ekiz, Durmuş. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metodlarına Giriş. Ankara : Anı Yayıncılık.. Fraenkel, Jack R. And Norman E. Wallen. (1996). How to Design, and Evaluate Research in Education. USA : Mc Graw Hill, Inc. Gökçe, Birsen. (1999). Toplumsal Bilimlerde Araştırma. Ankara : Savaş yayınevi. Hall, George M. (1998). Bilimsel Makale Yazımı. Çev: Hasan Doğruyol. Ankara : Nobel Yayıncılık. Judd, Charles M., Eliot R. Smith and Louise H. Kidder. (1991). Research Methods in Social Relations. Sixth Edition. USA: Harcourt Brace Jovanovich Inc. Kaptan, Saim. (1995). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Metotları. Ankara. Karasar, Niyazi. (1994). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: 3A Araştırma, Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. Kuş, Elif. (2003). Nitel – Nicel Araştırma Yöntemleri. Ankara : Anı Yayıncılık Marshall, Catherine and Gretchen Rossman. (1995). Designing Qualitative Research. USA : Sage. Pub. McQueen, Ron and Christina Knussen. (2002). Research Methods for Social Science. UK : Prentice Hall pub. Tavşancıl, Ezel ve Esra A. Aslan. (2001). Sözel, Yazılı ve Diğer Materyaller İçin İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayınevi. Zechmeister, Eugene B. and John J. Shaughnessy. (1992). A Practical Introduction to Research Methods in Psychology. Mc Graw Hill, Inc
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Problem Çözümü14114
Tartışma14114
Soru-Yanıt14114
Takım/Grup Çalışması2510
Rapor Hazırlama2816
Rapor Sunma248
Makale Kritik Etme4520
Bireysel Çalışma14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma14228
Ev Ödevi166
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)242
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ123534111
ÖÇ231511111
ÖÇ311511111
ÖÇ411511151
ÖÇ511511111
ÖÇ611511111
ÖÇ711511111
ÖÇ811511111
ÖÇ911511111
ÖÇ1011511111
ÖÇ1111511111
ÖÇ1211511111
ÖÇ1311511111
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr