Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9202045512015Bilgisayarda İstatistik UygulamalarıZorunlu126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Dersin sonunda öğrenciler, bilimsel bir araştırma için toplanan verileri bilgisayarda işleyebilecek, doğru analiz tekniğine karar vererek, analiz edebilecek ve sonuçlarını yorumlayabileceklerdir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Tuncay Öğretmen
Öğrenme Çıktıları
1İstatistiğin bilimde ve eğitim araştırmalarındaki önemini kavrayabilme
2Yaygın kullanılan istatistik paket programlar ve temel komutlar bilgisi.
3Verileri bilgisayara işleyebilme.
4Betimsel istatistikler ve anlam çıkartıcı istatistiklerin amaç ve özelliklerini kavrayabilme.
5Parametrik ve nonparametrik testlerin hangi durumda kullanılacağına karar verebilme.
6Bir veri setini uygun istatistik tekniği ve test(ler)i ile analiz edebilme
7Bilgisayarda elde edilen analiz sonuçlarını tablolaştırabilme.
8Bilgisayarda elde edilen analiz sonuçlarını yorumlayabilmek.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İstatistiğin bilimsel çalışmalarda ve eğitimde yeri ve önemi, Veri ve veri türleri, veri toplama ve analiz etme, Yaygın kullanılan istatistik paket programları ve temel komutları, SPSS veri giriş sayfasının tanınması ve temel işlemlerin yapılması, Betimsel istatistikler ve anlam çıkartıcı istatistiklerin uygulanması, tablolaştırılması ve yorumlanması, Korelasyonel analizlerin yapılması ve sonuçlarının yorumlanması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ders tanıtımı: Kapsamı, gerekçesi, önemi, beklentileri oluşturma, işleyişi ve değerlendirme ölçütlerini açıklama, istatistiğe genel bir bakış.Giriş
2İstatistiğin bilimsel çalışmalardaki önemi Kaynakların incelenmesi, okunması, konuya ilişkin görüş ve yorumları içeren bir rapor yazılması (Büyüköztürk, 2010; Pallat, 2001).
3Temel Kavramlar: İstatistik, parametre, evren, örneklem, veri toplama araçları, ölçek ve türleri, veri ve türleri, değişken ve türleri.İlgili kaynakların okunması (Büyüköztürk, 2010; Pallat, 2001).
4Yaygın olarak kullanılan istatistik programları. İlgili kaynakların okunması. (SPSS, Statistica, minitab, SAS) programlarının genel olarak tanıtılması (Büyüköztürk, 2010; Pallat, 2001).
5SPSS veri giriş sayfasının tanıtılması ve temel komutlarKaynakların okunması, uygulama yapılması ve örnek veriler üzerinde çalışılması, çalışma yapraklarının verilen örnek verilerle yanıtlanması (Büyüköztürk, 2010; Pallat, 2001).
6SPSS’de verilerin kodlanması, etiketlenmesi ve girişinin yapılmasıKaynakların okunması, Örek verilerin işlenmesi (Büyüköztürk, 2010; Pallat, 2001).
7Ara SınavUygulamalı
8Betimsel istatistiklerin (Ortalama, medyan, mod, frekans, yüzde) SPSS ile analizlerinin yapılarak sonuçların tablolaştırılması ve yorumlanması.Örnek verilerle uygulama yapma, tablolaştırma ve yorumlama ve rapor yazma. Makale ve tezlerde bu istatistiklerin kullanımına ilişkin tarama ve inceleme yapma.
9Betimsel istatistiklerin (Standart sapma, varyans, ranj, basıklık, çarpıklık) SPSS ile analizlerinin yapılarak sonuçların tablolaştırılması ve yorumlanması.Örnek verilerle uygulama yapma, tablolaştırma ve yorumlama ve rapor yazma. Makale ve tezlerde bu istatistiklerin kullanımına ilişkin tarama ve inceleme yapma.
10Parametrik istatistikler: İki ortalama arasındaki farklılıkların test edilmesi (ilişkili örneklemler için t testi)Kaynak tarama ve okuma, örnek verilerle analizler yaparak, tablolaştırma yorumlama ve raporlama. Makale ve tezlerde u istatistiklerin kullanımına ilişkin tarama ve inceleme yapma (Büyüköztürk, 2010; Pallat, 2001).
11Parametrik istatistikler: İki ortalama arasındaki farklılıkların test edilmesi (ilişkisiz örneklemler için t testleri)Kaynak tarama ve okuma, örnek verilerle analizler yaparak, tablolaştırma yorumlama ve raporlama. Makalelerde istatistiklerin kullanımına ilişkin tarama yapma (Büyüköztürk, 2010; Pallat, 2001).
12Parametrik istatistikler: İkiden çok ortalama arasındaki farklılıkların test edilmesi (Tek yönü ANOVA)Kaynak tarama ve okuma, örnek verilerle analizler yaparak, tablolaştırma yorumlama ve raporlama. Makale ve tezlerde bu istatistiklerin kullanımına ilişkin tarama ve inceleme yapma(Büyüköztürk, 2010; Pallat, 2001).
13Parametrik istatistikler: İkiden çok ortalama arasındaki farklılıkların test edilmesi (Çift yönlü ve faktöriyel ANOVA desenleri) Kaynak tarama ve okuma, örnek verilerle analizler yaparak, tablolaştırma yorumlama ve raporlama. Makale ve tezlerde bu istatistiklerin kullanımına ilişkin tarama ve inceleme yapma (Büyüköztürk, 2010; Pallat, 2001).
14Nonparametrik testler: Ki-kare, Mann-Whihtney U testi, Wilcoxon İşaretli Sıralar testi. Kaynak tarama ve okuma, örnek verilerle analizler yaparak, tablolaştırma yorumlama ve raporlama. Makale ve tezlerde bu istatistiklerin kullanımına ilişkin tarama ve inceleme yapma (Büyüköztürk, 2010; Pallat, 2001).
15İlişkisel analizler: Korelasyon, basit doğrusal regresyon ve çoklu regresyon analizleri.Kaynak tarama ve okuma, örnek verilerle analizler yaparak, tablolaştırma yorumlama ve raporlama. Makale ve tezlerde bu istatistiklerin kullanımına ilişkin tarama ve inceleme yapma (Büyüköztürk, 2010; Pallat, 2001).
16Final Sınavı Uygulamalı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Akhun, İ. (1988). Temel istatistiksel kavramlar H.Ü. Basılmış Ders Notları (3. Baskı). Ankara. Blalock, M. H. (1972). Social statistics (2nd Ed). New York: McGraw-Hill Book Co. Baykul, Y. (1999). İstatistik metodlar ve uygulamalar (3.Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık. Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: Araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum. Ankara: PegemA yayıncılık. Grimm, L. G. (1993). Statistical application for the behavioral sciences. New York: John Wiley and Sons Inc. Mann, P. S. (1992). Introductory statistics. New York: John Wiley and Sons Inc. Pallat, J. (2001). SPSS Survival manual: A step by step guide to data analysis using SPSS for Windows (Version 10). Buckingham: Open University Pres. Raynald Levesque and SPSS Inc. (2007). Programming and Data management for SPSS® Statistics 17.0 A Guide for SPSS Statistics and SAS® Users. Chicago: SPSS Inc. Smith, G. M. (1962). A simplified guide to statistics for psychologhy and education. New York: Holt, Rinehart and Education Inc. Vadum, C. A. & Rankin, O. N. (1998). Psychological research. New York: McGraw-Hill Book Co.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Tartışma15230
Rapor Hazırlama22550
Rapor Sunma236
Proje Hazırlama11515
Proje Sunma133
Proje Tasarımı /Yönetimi12020
Bireysel Çalışma15345
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)193
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1        
ÖÇ2        
ÖÇ3        
ÖÇ4        
ÖÇ5        
ÖÇ6        
ÖÇ7        
ÖÇ8        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr