Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9202055182010Bilimsel Araştırma Yöntemleri (E)Zorunlu125
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Sosyal bilimlerde araştırma sistematiği ve bilimsel yaklaşım kazındırarak, bilimsel tutum geliştirmek, araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin bilgi kazandırarak, araştırmada kullanma, uygulama ve yorumlama becerisi kazandırmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Hakan Atılgan/Doç. Dr. Tuncay Öğretmen
Öğrenme Çıktıları
1Problem durumu ve problem cümlesi yazabilme.
2Bilimsel bilginin özelliklerini bilme.
3Veri, veri türlerini ve özelliklerini ayırtedebilme.
4Bilimsel etik kurallarını tanıyabilme.
5Bilim ve felsefe arasındaki ilişkiyi açıklayabilme
6Araştırma modelleri, desenleri ve özelliklerini bilme.
7Evren, çalışma evreni, örneklem, örnekleme türleri ve çalışma grubunun özelliklerini ve kullanıldığı durumları açıklayabilme.
8Bir araştırma önerisi yazabilme.
9Bilimsel araştırmaların yerini ve önemini kavrayabilme.
10Bilisel araştırma yöntem ve teknikleri ile ilgili temel kavramların anlam bilgisi.
11Bilimsel yöntemin aşamalarını uygulamaya istekli oluş.
12Alan yazın tarama ve raporlaştırabilme.
13Bir bilimsel araştırmaların bölümlerini analiz edebilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
En az giriş düzeyinde istatistik dersi ve ölçme-değerlendirme dersi almış olmak.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
* Bilgi, bilgi türleri ve bilimsel bilgi * Bilim ve Felsefe İlişkisi * Bilimsel Yöntem * Araştırma ve Araştırma modelleri. * Araştırma süreci ve aşamaları * Evren Örneklem * Veri ve Veri Türleri * Veri Çözümleme Yöntemleri * Rapor yazma ve APA standartları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ders tanıtımı: Kapsamı, Gerekçesi, Önemi, Beklentileri oluşturma, işleyişi ve değerlendirme ölçütlerini açıklama. Bilim ve bilimsel araştırma yöntemlerine genel bir bakış.Giriş
2Bilimimin tanımı, işlevleri, bilgi ve türleri, bilim ve felsefe İlişkisiKaynakların incelenmesi, okunması. Makale, tez incelemesi, sunumu ve tartışılması.
3Bilimsel Yöntemin tanımı, aşamaları, nitelikleri, dayandığı temel varsayımlar. Diyalektik yöntem ve bilimsel yöntemle ilşkisi. Tüme varım ve tümden gelim.İlgili kaynakların okunması. Makale, tez incelemesi, sunumu ve tartışılması.
4Betimsel araştırmalar: Tarama, etnografik, tarihi ve eylem araştırmaları.İlgili kaynakların okunması, Konuya ilişkin değişik örneklerin taranması. Makale, tez incelemesi, sunumu ve tartışılması.
5Korelasyonel araştırmalarİlgili kaynakların okunması, Konuya ilişkin değişik örneklerin taranması. Makale, tez incelemesi, sunumu ve tartışılması.
6Nedensel karşılaştırma araştırmaları İlgili kaynakların okunması, Konuya ilişkin değişik örneklerin taranması. Makale, tez incelemesi, sunumu ve tartışılması.
7Deneysel araştırmalar: Tek denekli desenlerİlgili kaynakların okunması, Konuya ilişkin değişik örneklerin taranması. Makale, tez incelemesi, sunumu ve tartışılması.
8Deneysel araştırmalar: Grup temelli desenlerİlgili kaynakların okunması, Konuya ilişkin değişik örneklerin taranması. Makale, tez incelemesi, sunumu ve tartışılması.
9Problem durumu, problem cümlesi, alt problemler, hipotezler bölümlerinin özellikleri ve yazımı.İlgili kaynakların okunması, Konuya ilişkin değişik örneklerin taranması, konuya ilişkin örneklerin yazılması ve tartışılması. Makale, tez incelemesi, sunumu ve tartışılması.
10Sayıtlı ve sınırlılıklar, amaç ve önem bölümlerinin özellikleri ve yazımı.Kaynak tarama ve okuma, örnekler üzerinde çalışmalar yapılması. Makale, tez incelemesi, sunumu ve tartışılması.
11Evren ve evrenden örneklem çekme yöntemleri: Olasılığa dayalı örnekleme yöntemleri.İlgili kaynakların okunması, Konuya ilişkin değişik örneklerin taranması, konuya ilişkin örneklerin yazılması ve tartışılması. Makale, tez incelemesi, sunumu ve tartışılması.
12Evren ve evrenden örneklem çekme yöntemleri: Olasılık dışı örnekleme yöntemleri ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi.İlgili kaynakların okunması, Konuya ilişkin değişik örneklerin taranması, konuya ilişkin örneklerin yazılması ve tartışılması. Makale, tez incelemesi, sunumu ve tartışılması.
13Veri ve veri türleri, ölçek türleri, ölçme hatası ve güvenirlik, geçerlik, veri toplama araçları.Kaynak tarama ve okuma. Makale, tez incelemesi, sunumu ve tartışılması.
14Veri çözümleme yöntemleri ve araştırma desenleri ile ilişkilendirilmesiKaynak tarama ve okuma, örnek bir araştırma önerisi hazırlama. Makale, tez incelemesi, sunumu ve tartışılması.
15Bilimsel Çalışmalarda ve yayımlanmasında etik. Araştırmalarda rapor yazma süreci, aşamaları ve APA standartları.Kaynak tarama ve okuma, örnek bir araştırma önerisi hazırlama. Makale, tez incelemesi, sunumu ve tartışılması.
16FinalUygulamalı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Balcı, Ali. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara : PegemA Yayıncılık. Barzun, Jacques and Henri F. Graff. (2001). Modern Araştırmacı. Ankara : Tübitak Popüler Bilim Kitapları. Bogdan, R.C. and S.K. Biklen. (1992). Qualitative Research for Education. USA : Allyn and Bacon Bordens, Kenneth S. And Bruce B. Abbott. (2002). Research Design and Methods. USA : McGraw Hill. Büyüköztürk, Şener. (2001). Deneysel Desenler: Öntest-Sontest Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi. Ankara : PegemA Yayıncılık Büyüköztürk, Şener. (2003). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara : PegemA Yayıncılık. Creswell, John W. (2003). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. USA : Sage Pub. Day, Robert A. (1996). Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? Ankara : TÜBİTAK yayınları. Ekiz, Durmuş. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metodlarına Giriş. Ankara : Anı Yayıncılık.. Fraenkel, Jack R. And Norman E. Wallen. (1996). How to Design, and Evaluate Research in Education. USA : Mc Graw Hill, Inc. Gökçe, Birsen. (1999). Toplumsal Bilimlerde Araştırma. Ankara : Savaş yayınevi. Hall, George M. (1998). Bilimsel Makale Yazımı. Çev: Hasan Doğruyol. Ankara : Nobel Yayıncılık. Judd, Charles M., Eliot R. Smith and Louise H. Kidder. (1991). Research Methods in Social Relations. Sixth Edition. USA: Harcourt Brace Jovanovich Inc. Kaptan, Saim. (1995). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Metotları. Ankara. Karasar, Niyazi. (1994). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: 3A Araştırma, Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. Kuş, Elif. (2003). Nitel – Nicel Araştırma Yöntemleri. Ankara : Anı Yayıncılık Marshall, Catherine and Gretchen Rossman. (1995). Designing Qualitative Research. USA : Sage. Pub. McQueen, Ron and Christina Knussen. (2002). Research Methods for Social Science. UK : Prentice Hall pub. Tavşancıl, Ezel ve Esra A. Aslan. (2001). Sözel, Yazılı ve Diğer Materyaller İçin İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayınevi. Zechmeister, Eugene B. and John J. Shaughnessy. (1992). A Practical Introduction to Research Methods in Psychology. Mc Graw Hill, Inc
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Rapor Hazırlama166
Proje Hazırlama11515
Makale Kritik Etme2510
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma11515
Okuma14228
Rapor11515
Performans12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)165
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ12 23           
ÖÇ22 33           
ÖÇ3   4           
ÖÇ44 44           
ÖÇ52 24           
ÖÇ64 43           
ÖÇ75 54           
ÖÇ84 55           
ÖÇ93 34           
ÖÇ104 33           
ÖÇ112 33           
ÖÇ125 55           
ÖÇ133 45           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr