Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9304175332016Bilgi Kaynakları ve Eleştirel OkumaZorunlu114
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu ders, öğrencinin mesleki uygulama alanında kullandığı bilgi kaynaklarının farkında olmasını ve bu bilgi kaynaklarına eleştirel gözle bakabilmesini sağlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Süheyla Altuğ Özsoy
Öğrenme Çıktıları
11. Bilgi, bilimsel bilgi, kanıt ile ilgili kavramları tanımlayabilme, aralarındaki farkları anlayabilme
22. Bilgi kaynaklarını tanımlayabilme
33. Bilgi kaynaklarını sınıflandırabilme
44. Bilgiye ulaşmada hangi kaynakları kullanacağının farkında olma
55. Gereksinimi olan bilgi kaynaklarına ulaşabilme
66. Bilimsel bilgi ile diğer diğer bilgi kaynaklarını ayırabilme
7Literatür taramanın önemini kavrayabilme
88. Eleştirel okuma becerisi kazanabilme
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
• Bilgi tanımı ve türleri, • Bilimsel bilgi, kanıt ile ilgili kavramların tanımı • Bilgi kaynaklarının bulunduğu merkezler • Bilgiye ulaşma stratejileri • Hemşirelik uygulamalarında kullanılan bilgi kaynakları • Hemşirelikte araştırma kullanımı • Araştırma kullanımında engeller • Literatür tarama • Kütüphane ve internet kaynaklarına ulaşma • Web ortamındaki kaynakların değerlendirilmesi • Literatürü eleştirel okuma ve inceleme • Hemşirelikte araştırma kullanımı ile ilgili ulusal ve uluslararası kanıta dayalı örneklerin incelenmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımıokuma seminer
2-Bilgi tanımı ve türleri - Bilimsel bilgi, kanıt ile ilgili kavramların tanımı okuma seminer
3-Bilgi tanımı ve türleri - Bilimsel bilgi, kanıt ile ilgili kavramların tanımı okuma seminer
4-Bilgi tanımı ve türleri - Bilimsel bilgi, kanıt ile ilgili kavramların tanımı okuma seminer
5Bilgiye ulaşma stratejileri - Bilgi kaynaklarının sınıflandırılması - Bilgi kaynaklarının bulunduğu merkezler okuma seminer
6-Hemşirelik uygulamalarında kullanılan bilgi kaynakları (kaynak kitaplar, süreli yayınlar, elektronik veri tabanları)okuma seminer
7Hemşirelikte araştırma kullanımı -Araştırma kullanımında engeller okuma seminer
8ARA SINAVbireysel çalışma
9Literatür tarama ve önemi -Kütüphane ve internet kaynaklarına erişim -Web ortamındaki kaynakların değerlendirilmesi (akademik internet kaynakları, internet, web kaynakları okuma seminer
10Dersin devamıokuma seminer
11Literatürü eleştirel okuma ve inceleme (ön inceleme, bağdaştırma, anlamlandırma, metni okuma, düşünme, anahtar sözcükleri kullanabilme, not çıkarma, özetleme, metni değerlendirme, okunan metni başka kaynaklarla karşılaştırma)okuma seminer
12Literatürü eleştirel okuma ve inceleme (ön inceleme, bağdaştırma, anlamlandırma, metni okuma, düşünme, anahtar sözcükleri kullanabilme, not çıkarma, özetleme, metni değerlendirme, okunan metni başka kaynaklarla karşılaştırma)okuma seminer
13Hemşirelikte araştırma kullanımı ile ilgili ulusal ve uluslararası kanıta dayalı örneklerin incelenmesi (referans kaynaklardan ve veri tabanlarından)okuma seminer
14Hemşirelikte araştırma kullanımı ile ilgili ulusal ve uluslararası kanıta dayalı örneklerin incelenmesi (referans kaynaklardan ve veri tabanlarından)okuma seminer
15Hemşirelikte araştırma kullanımı ile ilgili ulusal ve uluslararası kanıta dayalı örneklerin incelenmesi (referans kaynaklardan ve veri tabanlarından)okuma seminer
16final sınavıbireysel çalışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. YILDIRIM B. (2010). Hemşirelikte Eleştirel Düşünme. Editör: ÖZSOY S. 2. ADALI Oya (1990). Bilgilendirici Metinlerin Okunması, J. Baysal, N. İpşiroğlu, Z. İpşiroğlu, Ş. Ozil, (Ed.), Yaratıcı Toplum Yolunda Çağdaş Eğitim İçinde (61-69). İstanbul: ÇYDD Yayınları 3. AKBIYIK Cenk (2002). Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Akademik Başarı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 4. AKINOĞLU Orhan (2001). Eleştirel Düşünme Becerilerini Temel Alan Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrenme Ürünlerine Etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 5. AKYOL Hayati (2006). Türkçe Öğretim Yöntemleri, Ankara: Kök Yayıncılık. 6. AŞILIOĞLU Bayram (2008). “Bilişsel Öğrenmeler İçin Eleştirel Okumanın Önemi ve Onu Geliştirme Yolları” Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:10. s. 1-11. 7. CARR Kathryn S. (1988). How Can We Teach Critical Thinking? Web: www.ericdigests.org/pre-9218/critical.htm 8. ÇAM Bilge (2006). İlköğretim Öğrencilerinin Görsel Okuma Düzeyleri ile Okuduğunu Anlama, Eleştirel Okuma ve Türkçe Dersi Akademik Başarıları Arasındaki İlişki, Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir. 9. FLEMING Dan B. and Weber, L. J. (1980). “Recognizing Point Of View: A Critical Reading Skill In The Social Studies”, Social Education. 44(2), p. 153-156. 10. ÖZDEMİR Emin (2007). Eleştirel Okuma. 7. Basım. Ankara: Bilgi Yayınevi. 11. PIROZZI Richard (2003). Critical Reading, Critical Thinking, New York: Addison-Wesley Educational Publishers Inc. 12. YILDIRIM Ali ve ŞİMŞEK H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 7. baskı. Ankara: Seçkin Yayınevi 13. AKKOYUNLU, B. (2008)."Bilgi okuryazarlığı ve yaşam boyu öğrenme." 8th International EducationalTechnologyConference (IETC2008). 14. BAL, H. (2014).. Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi. 15. COPUS, J. (2009). BrilliantWritingTipsfor Students. PalgraveMacmillan.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Seminer16348
Okuma16464
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)112
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1        
ÖÇ25 5     
ÖÇ3        
ÖÇ4        
ÖÇ53       
ÖÇ6        
ÖÇ7 3      
ÖÇ84       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr