Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9204055962016Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik (E)Zorunlu246
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bilim ve bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin anlaşılarak, araştırmaları değerlendirebilme ve araştırma projeleri ortaya koyabilme yeterliliğini geliştirmektir. Bu dersin amacı; Bilimsel araştırma ve yayınlama süreçlerindeki etik ilkelerin kavranmasını sağlamak, bilimde etik dışı kabul edilen davranışların nedenlerini ve bu davranışları önleme yollarını belirlemektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Rabia UÇKUN
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bilim; Bilimsel paradigmalar (geleneksel bilim anlayışı, post modern bilm anlayışı); Bilimsel araştırmanın nitelikleri; Bilimsel araştırma türleri; Bilimsel bir araştırmanın bölümleri; Problem seçimi; Araştırma modelleri (tarama ve deneme modelleri); Evren ve örneklem; Veri toplama araçlarının geçerlilik ve güvenilirliği; İçerik analizi; Anket; Tutum ve Tutum ölçekleri; Gözlem; Görüşme; Bilmsel araştırmada etik kurallar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Alaçam, E. (1995). Bilimsel etkinlik ve yayım. Ankara: Türkiye bilimsel ve araştırma kurumu. Arıkan, R. (1995). Araştırma teknikleri ve rapor yazma. Ankara: Tutibay. Arlı, M. ve Nazik, H. (2001). Bilimsel araştırmaya giriş. Ankara: Gazi kitabevi. Arseven, A.D. (1993). Alan araştırma yöntemi. Ankara. Aziz, A. (1994). Araştırma yöntemleri, teknikleri ve iletişim. (Genişletilmiş 2.basım). Ankara: Turhan kitabevi. Bağdatlı, C. (1999). Farklı engramlar kuramına giriş, Bilgi ve Toplum, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Y., 2, 133-140. Bahadır, O. (1996). Osmanlılarda bilim. İstanbul: Sarmal. Balcı, A.(2001). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler. (3.baskı). Ankara: Pegem. Barzun, J., Graff, F.H. (1997). Modern araştırmacı. (F. Dilber çev.). (3.basım). TÜBİTAK. Bilhan, S. (1988). Orta Asya bilgin Türk hükümdarlar devletinde eğitim bilim sanat. Ankara: Türk Diyanet Vakfı,. Büyüköztürk, Ş. (2001). Deneysel desenler: Öntest-sontest kontrol grubu desen ve veri analizi. Ankara: PegemA,. Büyüköztürk, Ş. (2002). Veri analizi Elkitabı: İstatistik araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum. Ankara: PegemA. Çömlekçi, N. (2003). Deney tasarımı ilke ve teknikleri. İstanbul: Alfa. Dinler, Z. (2000). Bilimsel araştırma ve Internet’e bağlı bilgi merkezleri. (Gözden geçirilmiş 2.basım). Bursa: Ekin. Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metodlarına giriş. Ankara: Anı. Erdoğan, İ. (2003). Pozitivist metodoloji: Bilimsel araştırma tasarımı ve istatistiksel yöntemler analiz ve yorum. Ankara: Erk. Ergin, D.Y. (1995). Ölçeklerde geçerlik ve güvenirlik, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7, 125-148 Ergin, D.Y. (1994). Örnekleme türleri, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6, 91-102. Ergin, D.Y. (1992). Örneklemin temsil ediciliği, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 4, 73-95. Gjertsen, D. (2000). Bilim ve felsefe. (F. Kurtulmuş çev.). İstanbul: Say. Guibenkian Komisyonu. (1998). Sosyal bilimleri açın. (Ş. Tekeli çev.). (2.Baskı). İstanbul: Metis. Gürsakal, N. (1999). Yeni bilim, Bilgi ve Toplum, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Y., 2, 113-132. Horgan, J. (2003) Bilimin sonu (A. Ergenç, çev.). İstanbul: Gelenek Hyman, R. (1990) Psikolojik araştırmanın niteliği. (Y. Özakpınar, çev.). Konya: Selçuk Üniversitesi Yayınları. İnam, A. (1999) Sanal gerçekliğin gerçekliği mi, gerçek gerçekliğin sanallığı mı?, Bilgi ve Toplum, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Y., 2, 17-22. İslamoğlu, H.A. (2002). Bilimsel araştırma yöntemleri. İstanbul: Beta. Kaptan, S. (1991). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Ankara. Karasar, N. (2000). Bilimsel araştırma yöntemi. (10.baskı). Ankara: Nobel. Karasar, N. (1991). Araştırmalarda rapor hazırlama. (5.baskı). Ankara. Kılıççı, Y. (1995). “Bir araştırma raporu eleştirisinde ve düzenlenmesinde kullanılabilecek ölçütler”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 179-182. Kıran, Z. ve Kıran, A.E. (2000). Yazınsal okuma süreçleri:Dilbilim, göstergebilim ve yazınbilim yöntemleriyle çözümlemeler. Ankara: Seçkin. Kuş, E. (2003). Nicel ve nitel araştırma teknikleri. Ankara: Anı. Mayor, F., Forti, A. (2000). Bilim ve iktidar. (M. Küçük, çev.). (9.baskı). TÜBİTAK. Medevar, B.P. (1994). Genç bilimadamına öğütler. (N. Arık çev.). TÜBİTAK. Özdamar, Kazım (2003). Modern bilimsel araştırma yöntemleri. Eskişehir: Kaan. Ruelle, D. (2000). Rastlantı ve kaos. (D. Yurtören çev.). (15.basım). TÜBİTAK. Sertöz, S. (1998). Matematiğin aydınlık dünyası. (8.basım). TÜBİTAK. Smith, P. (2001). Rönesans ve reform çağı: Bir sosyal arkaplan çalışması. (S. Çağlayan çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Snow, P.C. (2001). İki kültür. (T. Birkan çev.). TÜBİTAK. Stannard, R. (2002). Yeni 1000 yılda tanrı. (A. Atabek, çev.). İstanbul: Gelenek. Ströker, E. (1989). Bilim kuramına giriş. (D. Özlem çev.). Ara, İstanbul. Tavşancıl, E. ve Aslan E.A. (2001). Sözel, yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon. Türnüklü, A. (2000). “Eğitim bilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme”, Eğitim Yönetimi, Güz, 543-557. Westfall, S.R. (2000). Modern bilimin doğuşu. (İ.H. Duru çev.). (11.basım). TÜBİTAK. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (1999). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin. Yıldırım, C. (1995). Bilimin öncüleri. TÜBİTAK.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr