Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
703003192014GEOGRAPHY OF THE MIDDLE EASTElective354
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
The aim of this course is to provide that the students to able to recognize the physical, human and economic geography of the middle east and the reasons of the regional differences.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Şevket IŞIK
Learning Outcomes
1The concept of the Middle East, to comprehension the geographic limits
2Physical and human geography of the region and to recognize differences
3Understanding the importance of the region in historical perspective
4To interpret the causes of geographical differences within the region and the results from a wider perspective
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Course Contents
Geographical boundaries and the general features of the Middle East, Physical Geography of the Middle East, Human and economic characteristics of the of Middle East Region, The importance of the Middle East in historical perspective
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
1Geographical boundaries of the Middle East and Consepts expression
2Role in the historical process of the Middle East expression
3Topographical features expression
4Climatic and Natural vegetation cover features expression
5An overview of recent history of the Middle East expression
6The amount of population, growth and regional differences expression
7Ethnic characteristics of the population expression
8Geographical distribution of the population and causes expression
9Midterm
10Historical development of urban settlements expression
11Slides presantation Slide Presentation
12The finding the oil and it’s results I expression
13The finding the oil and it’s results II expression
14The importance of water resources and water problems in the Middle East expression
15Turkey's Middle East policy expression
16Final exam
Recommended or Required Reading
YERASIMOS, S. (1995): Milliyetler ve Sınırlar. İletişim Yayınları. İstanbul. ULUATAM, Ö. (1998): Damlaya Damlaya: Ortadoğu’nun Su Sorunu. Türkiye iş Bankası Kültür yayınları No:372, Ankara. TUNÇDİLEK, Necdet (1962): Güneybatı Asya. İstanbul Ün. Coğrafya Enstitüsü Yay. No:34, İstanbul ÖNGÖR, Sami (1965): Ortadoğu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fak. Yay. No:185/167, Ankara TUNÇDİLEK, Necdet (1971): Güneybatı Asya: Fiziki Ortam. İstanbul Ün. Coğrafya Enstitüsü Yay. No:65. GÖZENÇ, Selami (1996): Güneybatı Asya (Ortadoğu) Ülkeler Coğrafyası. Çantay Kitabevi. İstanbul. LEWIS, Bernard (1996): Ortadoğu: Hıristiyanlığın Doğuşundan Günümüze Ortadoğu’nun 2000 Yıllık Tarihi. Sabah Kitapları. İstanbul. (Çeviren: Mehmet HARMANCI) İNAN, Yüksel (1994): “Sınır Aşan Suların Hukuksal Boyutları: Fırat ve Dicle”. Ankara Üniv. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Ocak-Haziran 1994, No:1-2, . Ankara. KİBAROĞLU, Ayşegül (1999): “Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da Suyun Ekonomi Politiği”. Jeoekonomi Dergisi. Cilt:1, Sayı:1, Ankara SANDER, Oral (1998): Türkiye’nin Dış Politikası. (Derleyen Melek Fırat) İmge Kitabevi, Ankara YILMAZ, Türel (1998): “Cumhuriyet Döneminde Türkiye’nin Ortadoğu’ya İlişkin Dış Politikasının Genel Bir Değerlendirmesi”. Türkiye Günlüğü Dergisi. Sayı: 52, s.43-52. Ankara.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Activities are given in detail in the section of "Assessment Methods and Criteria" and "Workload Calculation"
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Midterm Examination111
Final Examination111
Attending Lectures14228
Report Preparation11515
Individual Study for Homework Problems2714
Individual Study for Mid term Examination5315
Individual Study for Final Examination6318
Reading7428
TOTAL WORKLOAD (hours)120
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
LO14      553   
LO25      55355 
LO35      55353 
LO4 3     55354 
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr