Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
705002772012MYTHOLOGY AND CULTUREElective232
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Mitoloji ve kültür eksenli bu dersin amacı; bir disiplin olarak mitolojiye ilişkin kavramsal bakış açısı kazandırmak; mitolojinin doğuşu, anlamı ve uygarlık tarihine etkileri hakkında bilgilendirmek; mitolojiyi kültür ile olan etkileşimi bağlamında konu ederek mitolojinin sanata ve reklama yönelik yansımalarını mercek altına almaktır.
Name of Lecturer(s)
Assoc. Prof. Dr.Emet Gürel
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
* Mitoloji, Doğuşu, Anlamı ve Etkileri * Mit ve Türleri * Klasik Mitoloji ve Dünya Mitolojileri * Mitoloji , Sanat ve Sembolizm * Mitoloji, Kültür ve İdeoloji * Mitoloji ve Reklam
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Barthes, Roland (1990). Çağdaş Söylenler. Çeviren: Tahsin Yücel. İstanbul: Metis Yayınları. Bayat, Fuzuli (2005). Mitolojiye Giriş. Çorum: KaraM Yayıncılık. Bayladı, Derman (1996). Efsaneler Dünyasında Anadolu-Anadolu Mitolojisi. İstanbul: Say Yayınları. Bilgin, Nuri (2003). Sosyal Psikoloji Sözlüğü-Kavramlar, Yaklaşımlar. İstanbul: Bağlam Yayıncılık. Binyazar, Adnan (1996). Dede Korkut. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Blanck, Horst (1999). Eski Yunan ve Roma’da Yaşam. Çeviren: İslam Tanrıkut. İstanbul: Arion Yayınevi. Bonnard, André (2004). Antik Yunan Uygarlığı 1-İlyada’dan Parthenon’a. Çeviren: Kerem Kurtgözü. İstanbul: Evrensel Basım Yayın. Bremmer, Jan N. (1987). Interpretations of Greek Mythology. New York: Taylor and Francis. Brandau, Birgit ve Schickert, Hartmut (2004). Hititler-Bilinmeyen Dünya İmparatorluğu. Çeviren: Nazife Mertoğlu. Ankara: Arkadaş Yayınları. Campbell, Joseph (2003). Doğu Mitolojisi. Çeviren: Kudret Emiroğlu. İstanbul: İmge Yayınevi. Campbell, Joseph (1993). Yaratıcı Mitoloji-Tanrı’nın Maskeleri. İstanbul: İmge Yayınevi. Can, Şefik (1997). Klasik Yunan Mitolojisi. İstanbul: İnkilâp Kitabevi. Carpenter, Thomas H. (2002). Antik Yunan’da Sanat ve Mitoloji. Çeviren: Bensen B. Ünlüoğlu. İstanbul: Homer Kitabevi. Cavendish, Richard. (1980). Mythology: An Illustrated Encyclopedia. New York: Rizolli. Cömert, Bedrettin (1980). Mitoloji ve İkonografi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları. Çığ, Muazzez İlmiye (2002). Gilgameş-Tarihte İlk Kral Kahraman. İstanbul: Kaynak Yayınları. Çığ, Muazzez İlmiye (2002). Kur’an, İncil ve Tevrat’ın Sümer’deki Kökeni. İstanbul: Kaynak Yayınları. Çığ, Muazzez İlmiye (2003). Ortadoğu Uygarlık Mirası. İstanbul: Kaynak Yayınları. Çoruhlu, Yaşar (2002). Türk Mitolojisinin Anahatları. İstanbul: Kabalcı Yayınevi. Dinçmen, Kriton (1997). Psikiyatri ve Mitos. İstanbul: Eti Kitapları. Dowden, Ken (2002). The Uses of Greek Mythology. New York: Routledge. Eliade, Mircea (1992). İmgeler ve Simgeler. Çeviren: Mehmet Ali Kılıçbay. Ankara: Gece Yayınları. Eliade, Mircea (1993). Mitlerin Özellikleri. Çeviren: Sema Rifat. İstanbul: Simavi Yayınları. Eliade, Mircea (1994). Ebedi Dönüş Mitosu. Çeviren: Ümit Altuğ. İstanbul: İmge Yayınevi. Erhat, Azra (2003). Mitoloji Sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi Yayınları. Estin, Colette ve Laporte, Héléne (2003). Yunan ve Roma Mitolojisi. Çeviren: Musa Eran. Ankara: Tübitak Popüler Bilim Kitapları.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr