Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
705002772012MYTHOLOGY AND CULTUREElective232
Level of Course Unit
First Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
The objective of this course on base of mythology and cultural axis is to provide the individuals with the conceptual view in connection with the mythology as a discipline; to give information about the birth of mythology, meaning and the relevant effects on the civilization history; and review the reflections of mythology on he art and advertisement considering the interaction between the mythology and culture.
Name of Lecturer(s)
Assoc. Prof. Dr.Emet Gürel
Learning Outcomes
1Mitolojinin öneminin, yaşam pratikleri ve düşün yaşamı üzerindeki etkilerinin farkında olma
2Mit ve mit türleri, dünya mitolojileri hakkında bilgi sahibi olma
3Mitoloji-kültür etkileşiminin farkında olma
4Mitoloji, sanat, reklam ilişkisi hakkında bilgi sahibi olma ve mitolojik göndermeleri çözümleme becerisi kazanabilme
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Course Contents
* Mythology: Origin, Meaning and Effects * Myths and Types * Classical Mythology and World Mythology * Mythology, Art and Sembolism * Mythology, Culture and Ideology * Mythology and Advertising
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
1Mitoloji Nedir? Mitolojinin Doğuşu, Anlamı ve Etkileri Mitoloji kavramı: Mythos, Logos ve Ethos; Mitolojinin işlevleri, Mitolojinin uygarlık tarihine etkileri... Anlatım
2Mit Nedir? Mit Türleri Mit, Ritüel, Efsane, Destan, Halk öyküsü, Masal, Fabl; Mit türleri: Ritüel mitleri, Orijin mitleri, Kült mitleri, Prestij mitleri, Eskatalogya mitleri... Anlatım
3Mezopotamya ve Mısır Mitolojileri Mezopotamya uygarlıkları ve kültürü; Sümer uygarlığı, kültürü ve mitolojisi; Babil uygarlığı, kültürü ve mitolojisi; Gılgamış Destanı; Mısır uygarlığı, kültürü ve mitolojisi... Anlatım
4Klasik Mitolojiye Giriş Antik Çağ, Hellenizm, Yunan uygarlığı ve kültürü, Roma uygarlığı ve kültürü, Yunan ve Roma mitolojileri... Anlatım
5Klasik Mitoloji: Yunan ve Roma Mitolojileri Yunan mitolojisi, Homeros ve Homeros Destanları, Heseidos; Roma mitolojisi, Vergilius, Ovidius... Anlatım
6Ortadoğu mitolojileri Ortadoğu uygarlıkları ve kültürü; Musevi mitolojisi ve Tevrat; Hristiyanlık mitleri ve İncil; Ermeni mitolojisi; İran mitolojisi... Anlatım
7Anadolu mitolojisi Anadolu uygarlığı ve kültürü; Hitit uygarlığı, kültürü ve mitolojisi; Ana tanrıça kültü; Anadolu efsaneleri... Anlatım
8Arasınav (Vize)
9Doğu Asya ve Türk mitolojileri Doğu Asya uygarlığı ve kültürü: Çin uygarlığı, kültürü ve mitolojisi; Japon uygarlığı, kültürü ve mitolojisi; Türk uygarlığı, kültürü ve mitolojisi, Dede Korkut Hikayeleri... Anlatım
10Mitoloji ve Çağcıl Dünyaya Yönelik Yansımaları Moles ve ‘Dinamik mit’ kavramı, Jung ve ‘Arketip’ kavramı, Sembolizm, Çağcıl mitler... Anlatım ve Örnek Olay Çözümlemeleri
11Mitoloji ve Sanat Sanat, İkon, İkonografi, Mitolojinin Batı sanatına etkileri ve sanat yapıtları üzerine analizler... Anlatım ve Örnek Olay Çözümlemeleri
12Kültür Nedir? Kültür kavramı, Kültür-hayat ilişkisi, Kültür analizi ve sosyolojisi, Sözlü ve Yazılı kültür... Anlatım
13Kültür-İdeoloji İlişkisi Kültürel kuram, İdeoloji, Kültür-ideoloji ilişkisi... Anlatım
14Reklam, Mitoloji ve Kültür Reklam kavramı, Kültürel bir gösterge olarak reklam, Reklam ve mitoloji ilişkisi.. Anlatım
15Reklamlarda Mitolojinin Kullanılmasına İlişkin Çözümlemeler Reklamlarda mitolojik kahramanlara mitolojik olay örgülerine göndermeler, ve mitolojik simgelere yönelik göndermeler... Anlatım ve Örnek Olay Çözümlemeleri
16Final
Recommended or Required Reading
Barthes, Roland (1990). Çağdaş Söylenler. Çeviren: Tahsin Yücel. İstanbul: Metis Yayınları. Bayat, Fuzuli (2005). Mitolojiye Giriş. Çorum: KaraM Yayıncılık. Bayladı, Derman (1996). Efsaneler Dünyasında Anadolu-Anadolu Mitolojisi. İstanbul: Say Yayınları. Bilgin, Nuri (2003). Sosyal Psikoloji Sözlüğü-Kavramlar, Yaklaşımlar. İstanbul: Bağlam Yayıncılık. Binyazar, Adnan (1996). Dede Korkut. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Blanck, Horst (1999). Eski Yunan ve Roma’da Yaşam. Çeviren: İslam Tanrıkut. İstanbul: Arion Yayınevi. Bonnard, André (2004). Antik Yunan Uygarlığı 1-İlyada’dan Parthenon’a. Çeviren: Kerem Kurtgözü. İstanbul: Evrensel Basım Yayın. Bremmer, Jan N. (1987). Interpretations of Greek Mythology. New York: Taylor and Francis. Brandau, Birgit ve Schickert, Hartmut (2004). Hititler-Bilinmeyen Dünya İmparatorluğu. Çeviren: Nazife Mertoğlu. Ankara: Arkadaş Yayınları. Campbell, Joseph (2003). Doğu Mitolojisi. Çeviren: Kudret Emiroğlu. İstanbul: İmge Yayınevi. Campbell, Joseph (1993). Yaratıcı Mitoloji-Tanrı’nın Maskeleri. İstanbul: İmge Yayınevi. Can, Şefik (1997). Klasik Yunan Mitolojisi. İstanbul: İnkilâp Kitabevi. Carpenter, Thomas H. (2002). Antik Yunan’da Sanat ve Mitoloji. Çeviren: Bensen B. Ünlüoğlu. İstanbul: Homer Kitabevi. Cavendish, Richard. (1980). Mythology: An Illustrated Encyclopedia. New York: Rizolli. Cömert, Bedrettin (1980). Mitoloji ve İkonografi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları. Çığ, Muazzez İlmiye (2002). Gilgameş-Tarihte İlk Kral Kahraman. İstanbul: Kaynak Yayınları. Çığ, Muazzez İlmiye (2002). Kur’an, İncil ve Tevrat’ın Sümer’deki Kökeni. İstanbul: Kaynak Yayınları. Çığ, Muazzez İlmiye (2003). Ortadoğu Uygarlık Mirası. İstanbul: Kaynak Yayınları. Çoruhlu, Yaşar (2002). Türk Mitolojisinin Anahatları. İstanbul: Kabalcı Yayınevi. Dinçmen, Kriton (1997). Psikiyatri ve Mitos. İstanbul: Eti Kitapları. Dowden, Ken (2002). The Uses of Greek Mythology. New York: Routledge. Eliade, Mircea (1992). İmgeler ve Simgeler. Çeviren: Mehmet Ali Kılıçbay. Ankara: Gece Yayınları. Eliade, Mircea (1993). Mitlerin Özellikleri. Çeviren: Sema Rifat. İstanbul: Simavi Yayınları. Eliade, Mircea (1994). Ebedi Dönüş Mitosu. Çeviren: Ümit Altuğ. İstanbul: İmge Yayınevi. Erhat, Azra (2003). Mitoloji Sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi Yayınları. Estin, Colette ve Laporte, Héléne (2003). Yunan ve Roma Mitolojisi. Çeviren: Musa Eran. Ankara: Tübitak Popüler Bilim Kitapları.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Activities are given in detail in the sections of "Assessment Methods and Criteria" and "Workload Calculation".
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Work Placement(s)
None
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Midterm Examination11111
Final Examination12525
Attending Lectures14342
Self Study14342
TOTAL WORKLOAD (hours)120
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
LO1             
LO2             
LO3             
LO4             
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr