Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
710002522012CULTURAL STUDIESElective242
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Kültür İncelemeleri dersi, sosyal bilimlerin farklı disiplinlerine ait kuram ve yöntemleri bir araya getiren ve disiplinlerarası bir yaklaşım içinde kültüre ve insana ait her türlü olgu ve pratiği olabildiğince çok yönlü ve farklı pencerelerden incelemeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, özellikle iletişim ve medya çalışmaları, tarih, edebiyat, sosyoloji, siyaset ve uluslararası ilişkiler gibi alanlar kültür incelemeleri kapsamı içinde yer almaktadır. Bu dersin doğası gereği, kültürü yüksek ve seçkinlere ait olan durağan bir kavramın ötesinde toplumun her kesimine ait değişken, dinamik ve günlük yaşamda yer bulan her türlü pratik olarak değerlendirir ve çalışma alanı içine alır. Bu bağlamda, popüler kültür, kitle kültürü, küreselleşen dünyada yeni bir güç alanı olarak da değerlendirilmektedir. Ders kuramsal ve kavramsal tanımlamaların ardından medya, film ve müzik eserlerinin çözümlenmesinin yanı sıra günlük hayat pratiklerin irdelenmesini amaçlamaktadır.
Name of Lecturer(s)
Assist. Prof. Dr. Murat Erdem
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Kültür incelemeleri alanındaki kuram ve yaklaşımlar, temsil, ideoloji, güç ve direniş, söylem analizi, göstergebilim, popüler kültür, kitle kültürü, medya, film çözümleme, mizah ve karikatür.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Andrew Edgar, Peter Sedgwick Kültürel Kuramda Anahtar Kavramlar. Açılım, İstanbul 2007 Ahmet Oktay Türkiye’de Popüler Kültür. Yapı Kredi, İstanbul 1997 John Fiske, İletişim Çalışmalarına Giriş, Ark, Ankara 1999. Wolfgang Ruppert (ed.) Gündelik Eşyaların Kültür Tarihi Kabalcı, İstanbul, 1996. Roland Barthes Çağdaş Söylenler Metis, İstanbul 1996 Douglas Kellner “Kültürel Araştırmalar ve Sosyal Teori : Eleştirel Bir Müdehale” Suart Hall “Popüler Kültür ve Devlet”
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr