Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
402014272006HİDROBOTANİKSeçmeli483
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders, temel olarak fotosentetik canlıların sulardaki yaşamını anatomik-morfolojik, fizyolojik-ekolojik yönleriyle anlatmayı ve onları tanıtmayı hedeflemektedir. Sucul ortamların fiziksel ve kimyasal özellikleri ile su tipleri anlatılırken, bir yandan fotosentetik canlıların bu ortamlara uyum ve ilk ürün mekanizmaları açıklanmaya çalışılacaktır. Ders çerçevesinde sulak alanlar ziyaret edilerek doğadaki sucul fotosentetik organizma çeşitliliği de uygulamalı olarak gösterilecektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Ayhan Şenkardeşler
Öğrenme Çıktıları
1 Hidrobotanik dersinin hedeflerini ve içeriğini kavrama
2 Hidrobotaniğin kapsamının özellikle su ürünleri ve diğer farklı bilim dalları ile ilişkisi ve yaklaşımlarını kavrama
3 Su bitkilerinin yaşam alanları arasındaki farklılıkların evrimsel yoruma dayalı bir muhakemeyle hipotez kurma becerisini geliştirme
4 Hidrobotanik konuları arasında güncel bilgileri takip etmek, bunları yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
5 Dersin, diğer bilim dalları ile birlikte ortak çalışmalara imkan veren içeriğe sahip olması, temel çalışmalarda oşinografi, hidrobiyoloji, su ürünleri ve diğer çevresel bilimlerle de koordineli olarak çalışma becerisini sağlayabilme imkanı sağlamaktadır
6 Hidrobotanik konularını, bilgisayar teknolojisinin kullanılmasıyla yeni bilgi ve görsellerle geliştirme becerisi kazanabilme
7 Su bitkilerinin karasal ve sucul ortamlar arasında anatomik, morfolojik, fizyolojik yapı ve işlevlerinin anlaşılabilmesi ve sucul ortamlarda öneminin kavranması
8 Sucul bitkilerin biyoçeşitliliğe katkısı, besin zincirindeki önemi ve biyosferdeki rolünün ne olduğunun kavranması
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu dersin sonunda öğrenciler; 1. Sulak alanların neden korunması gerektiğini anlar ve alnatabilir. 2. Su bitkilerinin karasal ve sucul ortamlar arasında anatomik, morfolojik, fizyolojik yapı ve işlevlerini anlar ve sucul ortamlarda önemini kavrar, bu adaptasyonları yorumlama becerisini geliştirir. 3. Botanik biliminde temeli oluşturan ve bitkilerin ana işlevi niteliğindeki fotosentezde ilk ürün, solunum ve üretim mekanizmalarının kara ve su bitkileri ile arasındaki bağlantıyı kurma, bunları anatomik ve morfolojik yapılardaki farklılıklarla destekleyerek kavramayı geliştirir 4. Sucul bitkilerin biyoçeşitliliğe katkısını, besin zincirindeki önemini ve biyosferdeki rolünün ne olduğunu kavrar. 5. Hidrobotanik konuları arasında güncel bilgileri takip edip, bunları yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 6. Oşinografi, hidrobiyoloji, su ürünleri ve diğer çevresel bilimlerle koordineli olarak çalışma becerisini kazanır. 7. Hidrobotaniğin kapsamının özellikle su ürünleri ve diğer farklı bilim dalları ile ilişkisi ve yaklaşımlarını kavrar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Hidrobotaniğe giriş
2Sularda planktonun rolü ve en sık gözlenen planterler
3Sularda bentozun rolü ve en sık gözlenen bentik canlılar
4Hidrofitlerin genel özellikleri
5Abiyotik faktörler
6Sucul biyomlar
7Sularda temel analizler
8Arasınav
9Sulak alanlardaki sorunlar
10Bitkilerin sularda gerçekleştirdiği biyolojik olaylar
11Botanik Bahçesi ziyareti ve havuzlarda yaşayan hidrofitlerin incelenmesi
12Çiçekli su bitkileri (submers, emers, yüzücü yapraklı su bitkileri) anatomik özellikleri ve bunların mikroskop altında incelenmesi (Laboratuvar çalışması)
13Denizlerimizde yaşayan çiçekli bitkiler, bunların teşhisi ve bunların lup/mikroskop altında incelenmesi
14Diğer primer ve sekonder su bitkileri
15Selçuk (İzmir) ve çevresindeki sulak alanların Hidrobotanik açısından değerlendirilmesi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Güner H., “Hidrobotanik” Ders notları. 117 sayfa. 2.Ders notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ15             
ÖÇ2 5            
ÖÇ35 5           
ÖÇ4   5          
ÖÇ5    5   2     
ÖÇ6      5    4  
ÖÇ7       4  2 5 
ÖÇ8       43   45
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr