Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
4505003152002AİLE İÇİ İLETİŞİMSeçmeli354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu ders, aile içi şiddet konusunu özellikle psikolojik ve sosyal açıdan genel olarak ele alan bir ders niteliğindedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Barış Yaka
Öğrenme Çıktıları
1Aile içi şiddet olgusunu anlama,
2Aile içi şiddetle ilgili temel kavramları anlama,
3Aile içi şiddet mağdurlarına sunulan profesyonel psikolojik yardım sürecini anlama,
4Aile içi şiddeti önleme stratejilerini anlama,
5Aile içi şiddeti önlemenin önemini takdir etme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
• Yarıyılın başında öğrenciler gruplara ayrılacaktır. Her grup; dersin konularından birini seçecek, tüm grup üyeleriyle dersin öğretim elemanından en az bir kez geri bildirim ve destek alarak seçilen konuyu sunmak için hazırlık yapacak ve konuyu tüm ders süresince sınıfta sunacaktır. Gruptaki tüm üyeler, bir bütünlük içinde ve eşit sürede sunum yapacaktır (Derse kayıtlı öğrenci sayısına göre sunumlar, grup yerine bireysel yapılacaktır.). • Dersin konuları aynı zamanda, öğretim elemanı tarafından ele alınacak ve anlatım, soru-cevap, tartışma gibi tekniklerle irdelenecektir. Bunların yanı sıra ders kapsamında, aile içi şiddet ile ilgili çeşitli eğitim filmleri, popüler filmler, fotoğraflar vb. materyaller sunulacak ve bu materyaller üzerinde tartışmalar yapılacaktır. • Öğrenciler, ders planında yer alan ve derste işlenen konulardan sorumludurlar. Bu nedenle öğrencilerin; başta “Kaynaklar” kısmında sıralananlar olmak üzere, ders kapsamında yer alan konularla ilgili her tür güvenilir kaynağı okumaları ve derste not tutmaları, dersten azami düzeyde yararlanabilmeleri için önemlidir. Ayrıca öğrencilerden; derse düzenli devam etmeleri, dersteki tartışmalara ve ders kapsamında düzenlenecek tüm etkinliklere aktif olarak katılmaları ve dersle ilgili anlaşılmayan her tür konuyu öğretim elemanına sormaları ve ondan açıklayıcı örnekler istemeleri beklenmektedir.
Dersin İçeriği
Bu dersle öğrencilere; aile içi şiddetin tanımı, dinamikleri, döngüsü, etkileri, ulusal ve uluslararası düzeydeki durumu; aile içi şiddet mağdurlarına profesyonel psikolojik yardım sunma; aile içi şiddete yol açan psikolojik ve sosyal faktörler; aile içi şiddetle ilgili mevzuat ve aile içi şiddeti önleme stratejileri konularında bir temel sağlanması öngörülmektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin yapılandırılması.
2Aile içi şiddet ile ilgili popüler bir filmin izlenip tartışılması: Uslu, M., Yıldırım, N. (Yapımcılar) & Ulkay, C., Ketche (Yönetmenler). (2018). Müslüm [Film]. Türkiye: Dijital Sanatlar.
3Aile İçi Şiddet Nedir?
4Aile İçi Şiddetin Dinamikleri.
5Aile İçi Şiddetin Döngüsü.
6Aile İçi Şiddetin Etkileri.
7Ulusal ve Uluslararası, Aile İçi Şiddet İstatistikleri.
8Aile İçi Şiddet Mağdurlarına Profesyonel Yardım Sunma-Bireysel Müdahaleler.
9Aile İçi Şiddet Mağdurlarına Profesyonel Yardım Sunma-Grup Müdahaleleri.
10Aile İçi Şiddete Yol Açan Psikolojik ve Sosyal Faktörler.
11Aile İçi Şiddetle İlgili Mevzuat.
12Aile İçi Şiddeti Önleme Stratejileri.
13Aile İçi Şiddeti Önleme Stratejileri (Devam).
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Aktaş, A. M. (2006) Aile içi şiddet: Kadının ve çocuğun korunması. Ankara: Elma. • Aydın, B. N., Kocagazioğlu, S. Y., Arda, Ö. E. & Gölge, Z. B. (2016). Basında kadına yönelik şiddet haberlerinin ele alınış biçimlerinin karşılaştırılması. Türk Psikoloji Yazıları, 19, 64-72. • Belen, Ö. (2019). Türkiye’de aile içi şiddet konusunda yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya. • Dattilio, F. M. & Jongsma, A. E. (2013). Aile terapisi tedavi planlayıcısı. (A. Yıldırım, İ. Kurt, Çev.). Ankara: Nobel. • Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) (2004). Tecavüze maruz kalanlara klinik yaklaşım ve bakım. • Gladding, S. T. (2012). Aile terapisi: Tarihi, kuram ve uygulamaları. [İ. Keklik & İ. Yıldırım (Çev. Ed.)]. Ankara: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (Orijinal çalışmanın basım tarihi 2011) • Goldenberg, H., & Goldenberg, I. (2002). Counseling today’s families. Pacific Grove, CA: Thomson Brooks/Cole. • Öztürk, N. (2017). Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun getirdiği bazı yenilikler ve öneriler. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 8(1), 1-32. doi:10.21492/inuhfd.298121 https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuhfd/issue/27681/298121 adresinden elde edildi. • Şahin, G. A. (2010). Aile içi şiddet kavramı ve aile içi şiddetin uluslararası ve ulusal hukuki belgelerdeki düzenlemesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul. • Sanderson, C. (2008). Counselling survivors of domestic abuse. London: Jessica Kingsley. • T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma Daire Başkanlığı https://www.ailevecalisma.gov.tr/athgm/yayin-kaynak/arastirmalar/ adresindeki ilgili araştırma raporları. • T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı (1995). Aile içi şiddetin sebep ve sonuçları. Ankara: Bizim Büro. https://docplayer.biz.tr/327589-Aile-ici-siddetin-sebep-ve-sonuclari.html adresinden elde edildi. • T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı (1998). Aile içinde ve toplumsal alanda şiddet. Ankara: Başbakanlık. https://ekutuphane.ailevecalisma.gov.tr/ adresinden elde edildi. • T.C. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) (2010). Türkiye’ de çocuk istismarı ve aile içi şiddet araştırması: Özet rapor. http://www.unicef.org.tr/bilgimerkezidetay.aspx?id=84 adresinden elde edildi. • Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) (2001/4721). Türk Medeni Kanunu. • Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) (2001/4722). Türk Medeni Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun. • Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) (2005/5395). Çocuk Koruma Kanunu. • Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) (2012/6284). Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun. • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21869 adresindeki aile yapısı araştırması (2016) • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1068 adresindeki toplumsal yapı ve cinsiyet istatistikleri • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) https://biruni.tuik.gov.tr/kadinasiddetdagitim/kadin.zul adresindeki kadına yönelik aile içi şiddet istatistikleri (2008) • Ünal, G. (2005). Aile içi şiddet. Aile ve Toplum, 2(9). • United Nations Children’s Fund (UNICEF) (2000). Domestic violence against women and girls. Innocenti Digest, 6. https://www.unicef-irc.org/publications/213-domestic-violence-against-women-and-girls.html adresinden elde edildi. • World Health Organization (WHO) (2012). Understanding and addressing violence against women: Sexual violence. https://www.who.int/reproductivehealth/topics/violence/vaw_series/en/ adresinden elde edildi. • World Health Organization (WHO) (2012). Understanding and addressing violence against women: Femicide. https://apps.who.int/iris/handle/10665/77421 adresinden elde edildi. • World Health Organization (WHO) (2012). Understanding and addressing violence against women: Intimate partner violence. https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/rhr12_36/en/ adresinden elde edildi. • World Health Organization (WHO) (2013). Global and regional estimates of violence against women: Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence. https://www.who.int/reproductivehealth/publications/preventing-vaw-framework-policymakers/en/ adresinden elde edildi. • World Health Organization (WHO) (2014). Global status report on violence prevention. https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/status_report/2014/en/ adresinden elde edildi. • World Health Organization (WHO) (2019). Respect women: Preventing violence against women. https://www.who.int/reproductivehealth/publications/preventing-vaw-framework-policymakers/en/ adresinden elde edildi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ev Ödevi1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok.
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Takım/Grup Çalışması11212
Seminer122
Bireysel Çalışma12424
Okuma15656
Ev Ödevi12424
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)118
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1  5             
ÖÇ2   4            
ÖÇ3    3           
ÖÇ4  5             
ÖÇ5    4           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr