Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
803002752012MODERN SİYASİ İDEOLOJİLERSeçmeli234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Modern siyasi ideolojilerin tarihsel kökenleri ve ideolojiler arasındaki ilişkiler analiz edilmesi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Şadiye Deniz
Öğrenme Çıktıları
1 Modern siyasi ideolojilerin tarihsel kökenlerini açıklayabilme
2Modern ideolojiler arasındaki ilişkileri analiz edebilme
3Temel ideolojik kavramları (liberalizm, kapitalizm, muhafazakarlık, anarşizm, sosyalizm, korporatizm, faşizm, demokrasi, feminizm ve ideolojilerin sonu ) tartışabilme
4Modern siyasal ideolojiler bağlamında Türkiye’yi analiz edebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Modern siyasal ideolojiler; liberalizm, sosyalizm, marksizm, feminizm, faşizm, anarşizm vb.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İdeoloji nedir, ideoloji kavramının içeriği, farklı ideoloji algılayışları, ideoloji, hakikat ve iktidar ilişkisiAnlatım
2Liberalizm. Liberalizmin tarihsel arka planı, Liberalizmin ana temaları, Klasik liberalizm ( doğal haklar teorisi, faydacılık, iktisadi liberalizm, sınırlı devlet), Neo liberalizm, Liberalizm ve demokrasiAnlatım
3Muhafazakarlık: Muhafazakarlığın kökleri ve gelişimi, temel özellikleri, Yeni muhafazakarlık, yeni sağ ve muhafazakarlık, 21. yüzyılda muhafazakarlıkAnlatım
4Dini Fundamentalizm: Kökleri ve gelişimi, Din ve siyaset ilişkisi, din ve demokrasi ilişkisi, Laiklik sorunu, İslam ve siyasetAnlatım
5Marksizm: Marksizmin tarihsel arka planı, Ana temalar ( yabancılaşma, Marksist tarih anlayışı, sınıf mücadelesi, Marksizmde ideoloji anlayışıAnlatım
6Marksizmin farklı fraksiyonları: Hegelci Marksizm, Althusser ve Devletin İdeolojik Aygıtları, Gramsci ve hegemonya kuramı.Anlatım
7Sosyal Demokrasi: Bir ideoloji olarak sosyal demokrasinin doğuşu, Alman, İngiltere ve İskandinav sosyal demokrasi hareketleri çerçevesinde tarihsel arka plan, sosyal demokrasinin genel özellikleri, üçüncü yol tartışmalarıAnlatım
8Ara sınav
9Milliyetçilik: Milliyetçiliğin kavramı, tarihsel gelişimi, milliyetçilik ve demokrasiAnlatım
10Faşizm: Faşizmin kökleri ve gelişimi, faşizmin ayırıcı özellikleri, Almanya ve İtalya örnekleriyle Faşizmin gelişimi, 21. yüzyılda faşizmAnlatım
11Anarşizm: Anarşizmin tarihsel gelişimi, Anarşizmin ana temaları olarak anti-devletçilik, doğal düzen, ekonomik özgürlük, kolektivist anarşizm, bireyci anarşizmAnlatım
12Feminizm: Feminizmin doğuşu, Feminizmin ana temaları olarak kamusal alan – özel alan, ataerkillik, eşitlik ve farklılık, birinci dalga feminist hareket, ikinci dalga feminist hareket, cinsiyet – siyaset ilişkisinde; liberal feminizm, radikal feminizm ve sosyalist feminizmin incelenmesiAnlatım
13Korporatizm: Korporatizm kavramı, sistemin düşünsel temelleri ve ana temalarıAnlatım
14İdeolojilerin sonu tartışmalarıAnlatım
15Genel DeğerlendirmeAnlatım
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Akal, C. B..Devlet Kuramı. Ankara: Dost Kitabevi, 2000. • Heywood, Andrew, Siyasi İdeolojiler, Adres Yayınları, 2003. • Göze, A.. Siyasal Düşünce Tarihi. İstanbul: Fakülteler Matbaası, 1982. • Hançerlioğlu, O.. Düşünce Tarihi. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1970. • Raynaud, P.- S. Rials. Siyaset Felsefesi Sözlüğü. İstanbul: İletişim Yayınları, 2003. • Sarıca, M.. 100 Soruda Siyasî Düşünce Tarihi. İstanbul: Gerçek Yayınevi, 1996. • Şenel, A.. Siyasal Düşünceler Tarihi. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1996. • Örs, Birsen, 19. Yüzyılda 20. Yüzyıla Modern Siyasal İdeolojiler, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları. • Yılmaz, Aytekin, Çağdaş Siyasal Akımlar (Modern Demokraside Yeni Arayışlar), Vadi Yayınları, Ankara, 2001.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11414
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1 55 45        
ÖÇ2 55 45        
ÖÇ3 44 45        
ÖÇ4 55  5        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr