Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
SEO406DERLEME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ IISeçmeli482
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Derleme Yöntem ve Teknikleri” adlı dersin amacı; Türk halk müziği türü kapsamında yer alan sözel (vocal), çalgısal (instrumental), ritimli (kırık hava), serbest ritimli (uzun hava) sözlü kültür ürünlerinin duysal / görsel kayıtlarla tespit edilmesi; tespit edilen ürünlerin çeşitli boyutlarıyla analiz edilerek, gelecek kuşaklara aktarılması konusunda teorik ve pratik bilgilerin verilmesi, alan araştırması yöntem ve tekniklerinin öğretilmesi ve bu yolla müziksel değerlerimizin tanıtılması, incelenmesi, araştırılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. F. REYHAN ALTINAY
Öğrenme Çıktıları
1Derleme, derlemecilik, alan, saha, araştırma, bilim vb. temel kavramların öğretilmesi.
2Araştırmanın ve bilimsel araştırmanın aşamaları hakkında bilgi verilerek, tarama, derleme vb. türdeki araştırmalar hakkında bilgilerin verilmesi.
3Toplumbilimleri bağlamında, alan araştırması çalışmalarının yeri, işlevi ve öneminin kavratılması.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin içeriğine uygun olarak ülkemizde yaşayan müzik geleneklerinden; doğum, düğün, ölüm törenleri, mevsimlik ritüeller, dinsel ve geleneksel toplulukların müzik uygulamalarının alanda duysal / görsel kayıtlarla tespit edilerek, öğrencilere deneysel çalışmaların yaptırılması mümkündür.
Dersin İçeriği
Derleme Yöntem ve Teknikleri” adlı dersin kapsamında alan araştırma yöntem ve tekniklerinden “gözlem, görüşme, anket” tekniklerinin teorik ve uygulamalı olarak öğretilmesi ve özel olarak da halk bilimi disiplinine ilişkin temel kavramların tanıtılması, bu teorik birikimin Türk halk müziği alanına uygulanmasını içerir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Alanda anket tekniğine ilişkin başlangıç nitelikli uygulamaların yaptırılması ve anket sonuçlarının değerlendirilmesi.
2Alan araştırması öncesindeki hazırlıkların sistemli bir biçimde uygulanmasına yönelik örnek uygulamaların yaptırılması.
3Alan araştırması sırasındaki işlem basamaklarının sistemli bir biçimde uygulanmasına yönelik örnek uygulamaların yaptırılması.
4Alan araştırması sonrasındaki hazırlıkların sistemli bir biçimde uygulanmasına yönelik örnek uygulamaların yaptırılması.
5Alan araştırmasında kullanılan teknik araç – gereç ve donanımın kullanılması, bakımlarının yapılması ve diğer gerekli bilgilerin aktarılması.
6Ülkemizde Türk halk müziği derlemeciliği konusundaki çalışmalar hakkında tarihsel olarak bilgiler verilmesi, bu konudaki yayınların tanıtılması.
7Günümüzde Türk halk müziği derlemeciliği konusundaki çalışmalar hakkında bilgiler verilmesi ve bu konudaki yayınların tanıtılması.
8Ara Sınav
9Geçmişten günümüze başlıca derlemeci şahıslar ve çalışmaları hakkında bilgiler verilmesi.
10“Kaynak kişi, kılavuz kişi” kavramlarının açıklanması, yaşayan kaynak kişilerle alanda örnek kayıt çalışmalarının gerçekleştirilmesi.
11Tespit edilen bir araştırma konusu ve alanında, bilimsel araştırma projesi niteliğinde ileri düzeyde bir derlemecilik projelendirmesi çalışmasının yaptırılması.
12Derlemecilik projesinin planlanan aşamalarda gerçekleştirilmesi, verilerin sistematik olarak sınıflandırılması, analiz edilmesi ve yayımlanması.
13“Derleme Yöntem ve Teknikleri” adlı dersin kapsamındaki tüm bilgilerin tekrar edilerek, öğrenimin pekiştirilmesi.
14Alanda derlemecilik konusuna ilişkin çeşitli görsel - duysal materyallerin izlettirilmesi, dinlettirilmesi.
15Dönem sonu genel tekrar
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
KUNOS, Ignacz. Türk Halk Edebiyatı, (Yayına Hazırlayan: Tuncer Gülensoy), Ankara, 2001. BORATAV, Pertev Naili. 100 Soruda Türk Folkloru, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1973.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım14228
Alan Çalışması14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma111
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma111
Okuma414
Sözlü Sınav111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)66
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ13   33 4
ÖÇ2    33 4
ÖÇ32   33 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr