Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
220005162018HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM/YÖNETİMSeçmeli484
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Hemşirelik bilimindeki bilgi kaynaklarını kullanarak, yetişkin eğitimi ilkeleri doğrultusunda hasta bireylerin gereksinimlerini belirleyerek hasta eğitimi programlarını planlama, yürütme ve değerlendirme yapma ve uygulama alanındaki tüm sağlık personeline yönelik hizmet içi eğitim programları yürütme becerisi ve tutumunu kazandırmaktır. Öğrencinin yönetim ve hemşirelik hizmetleri yönetimi ile ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri incelemesi, sağlık ve hemşirelik hizmetlerindeki yönetsel kavramları açıklaması, edindiği bilgileri ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin yönetiminde, gereksinimler doğrultusunda uygulayabilecek beceri ve tutumu kazanmış hemşireler yetiştirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Fatma ORGUN, Dr. Öğr. Üyesi Fahriye VATAN, Dr. Öğr. Üyesi Nilay ÖZKÜTÜK,
Öğrenme Çıktıları
1Hasta gereksinimleri doğrultusunda etkili hasta eğitimi sürecini yürütebilme
2Uygulama alanındaki tüm sağlık ekibine yönelik etkili hizmet içi eğitim programını yürütebilme
3Hemşirelik eğitimine özgü yeni literatürü takip edebilme
4Planladığı eğitimlere özgü etkili materyal geliştirebilme
5Hasta ve sağlık profesyonellerinin eğitim gereksinimlerinin giderilmesindeki eğitim hemşiresinin rolünün öneminin farkında olabilme
6Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyebilme
7Motivasyon ve iş doyumu kavramlarını ilişkilendirerek tartışabilme
8Hemşirelik hizmetleri personelinin etkin şekilde yönetilmesinin esaslarını kavrayabilme
9Personel yönetimindeki eksikliklerin farkına varabilme
10Bakım uygulamalarına ilişkin sorunlara yönelik değişim planı hazırlayabilme
11Hemşirelik bakımı verirken öncelikleri belirleyebilme
12Zaman yönetimi ve planlama becerilerini uygulayabilme
13Sağlık hizmetleri yönetiminde esas alınan yasal düzenlemeleri ve hemşirelik mevzuatını kavrayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Hasta Eğitimi, Hizmet içi eğitim, araştırma/ literatür tarama uygulaması Araştırma/ literatür tarama uygulaması, yönetici hemşire ile yönetim uygulamalarına katılma, gözlem yapma, uygulama deneyimlerinin paylaşılması, değerlendirilmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Uygulama alanının tanıtımı Klinik başhemşiresi, sorumlu hemşireler ve diğer çalışanlarla tanışma. Uygulama dosyasının kullanımı hakkında toplantı. Klinik gözlemi.
2Hasta ve Hizmet içi eğitimlerde gereksinim belirleme - Planlama Hasta ve Hizmet içi eğitimlerde gereksinim belirlemek amacıyla klinik gözlem - Gözlem yapma, hemşirelik hizmetlerine yönelik SWOT analizi yapma
3Belirlenen gereksinimlere özgü hedef ve hedef davranış - Çatışma yönetimi Hasta ve Hizmet içi eğitimlerine özgü hedef ve hedef davranış hazırlama - Gözlem yapma, rapor yazma
4Hasta ve Hizmet içi eğitimlerde kullanılabilecek öğretim yöntem ve teknikler - Değişim Yönetimi Hasta ve Hizmet içi eğitimlerde kullanılabilecek öğretim yöntem ve teknikleri belirleme - Gözlem yapma, birimde bir sorun belirleyip, çözüm geliştirme ve rapor hazırlama
5Hasta ve Hizmet içi eğitimlere özgü materyal geliştirme -Motivasyon ve İş doyumu Etkili materyal geliştirme - Gözlem yapma, motivasyon ve iş doyumunu arttırıcı öneriler geliştirme, rapor hazırlama
6Eğitim Ortamı -Liderlik Klinik alanda eğitim ortamı oluşturma -Gözlem yapma, rapor yazma
7Hasta Eğitimi ve Hizmet içi eğitim programı geliştirme- planlama -Görev tanımları Program geliştirmede planlama -Gözlem yapma, rapor yazma
8Hasta Eğitimi ve Hizmet içi eğitim programı geliştirme- uygulama -Zaman yönetimi Program geliştirmede uygulama -Gözlem yapma, rapor yazma
9Hasta Eğitimi ve Hizmet içi eğitim programı geliştirme- değerlendirme -Bütçe yönetimi Program geliştirmede değerlendirme -Gözlem yapma, rapor yazma
10Hasta Başı Hasta eğitimi Performans Değerlendirme-1 -Hasta kabul ve taburculuk işlemleri Hasta başı hasta eğitimi performans değerlendirme -Gözlem yapma, rapor yazma
11Hizmet İçi eğitim Performans Değerlendirme-1 -Hasta güvenliği Hizmet içi eğitim performans değerlendirme -Gözlem yapma, rapor yazma
12Eğitim Hemşiresinin rolü -Kalite güvence ve Toplam kalite yönetimi Klinik alanda eğitim hemşiresinin rolü ve işlevi -Gözlem yapma, rapor yazma
13Bilişim Hemşiresinin eğitimdeki rolü -Personel seçme, yerleştirme ve oryantasyonu Klinik alanda bilişim hemşiresinin rolü ve işlevi -Gözlem yapma, rapor yazma, yönetici hemşire ile yönetim uygulamalarına katılma
14Sürekli Mesleki Gelişim ve Eğitimde İnovatif Yaklaşımlar -Yasa, yönetmelik ve yönergeler Sürekli mesleki gelişim ve eğitimde inovasyon -Gözlem yapma, rapor yazma
15Geri bildirim
16Final sınavı Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Senemoğlu, Nuray. (2001). Gelişim öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya (19. baskı). Ankara: PEGEM Yayınevi. Sönmez, V (2010). Öğretmen El Kitabı, Ankara: Nobel Yayınevi Couts L C and Hardy L K (1985). Teaching For Health. Britain: Jongman Singapore Publishers Ltd. Daunt B (1997). Öğreticinin El Kitabı. Çev:A. Hayrettin Kalkandelen. Ankara:Pegem A Yayıncılık. Demirel Ö (2002). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme 4. Baskı Ankara:Pegem A Yayıncılık Halis İ (2001). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Konya: Mikro Basım-Yayım Dağıtım. Küçükahmet L (1995). Öğretim İlke ve Yöntemleri. 7. Baskı. Ankara: Gazi Büro Kitabevi. Rıza E T (2000). Eğitim Teknolojisi Uygulamaları ve Materyal Geliştirme. 5. Baskı. İzmir: Anadolu Matbaacılık. Sönmez V (2001). Program geliştirme Öğretmen El Kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık. 9 Baskı Yalın H İ (2000). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. 2. Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Doğan Y. (2011). Fen ve Teknoloji Derslerinde Yapılması Öngörülen Yapılandırmacı Etkinliklerin Uygulanma Sıklığı. Kuramsal Egitim bilim, 4(1): 18-37 Turan S., Naçar M., Akalın AA. Tıp Eğiticisi El Kitabı. Ed: İskender Sayek. Güneş Tıp Kitabevleri. 55-85. Uyer, G., Kocaman, G. (2016) HEMSIRELIK HIZMETLERI YÖNETIMI EL KITABI Baykal Ü.T., Türkmen E.E (2014). Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul. Uyer, G. (1993) Hemşirelik ve Yönetim , Hürbilek Matbaası. Uyer G. (Ed.) (1996) Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi El Kitabı, Vehbi Koç Vakfı Yayınları, N.15. Yardımcı kaynaklar: Health Care Management Review Journal of Nursing Administration Journal of Nursing Management Veri Tabanları: EBSCOHost Elsevier E-Books Collections Elsevier Science Direct Medline (EBSCO) OVID - LippincottWilliams ve Wilkins
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik138104
Rapor Hazırlama326
Makale Kritik Etme212
Bireysel Çalışma212
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma414
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma224
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)122
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
ÖÇ7             
ÖÇ8             
ÖÇ9             
ÖÇ10             
ÖÇ11             
ÖÇ12             
ÖÇ13             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr