Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9303095012005Plant AnatromyElective125
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı, bitkilerdeki temel morfolojik ve anatomik yapının hücre, doku ve organ bazında tanıtılması. Bitki grupları arasındaki farklılıkların ortaya konulmasını sağlamaktır.
Name of Lecturer(s)
Prof.Dr. Nedret ŞENGONCA, Assoc. Prof. Dr. Aykut GÜVENSEN, Assoc. Prof. Dr. Hatice DEMİRAY, Assist. Prof. Dr. Meliha GEMİCİ
Learning Outcomes
1Learning the basic concepts of plant anatomy
2Trying to make connections with cell, tissue and organs of plant
3Adaptation of the subjects of plant anatomy to daily life
4Considering different plants groups as anatomically
5Interpreting the plants anatomicaly according to their adaptation to different habitats
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Hücre, organizma, ontogenez ve endosimbiyozis kuramları, Hücre anatomisi, hücre çeperi, primer ve sekonder çeperler, Hücre çeperi kalınlaşmaları, Basit, kenarlı ve yarı kenarlı geçitler, Şizogenik, lisigenik ve şizolisigenik intersellüler alanlar, Yüksek bitkilerde dokular (meristematik ve daimi dokular) ve özellikleri, Meristemlerin sitolojik özellikleri, Gelişme evrelerine göre meristemler, Bitkilerde bulundukları yere göre (kök, gövde ve yaprak) meristemler, Sekonder kalınlaşmada kambiyum ve periskl dokularının fonksiyonları, İnterkalar meristemler ve görevleri, Daimi (ergin = sürekli) dokular, Örtü veya dermal sistem, epidermis hücrelerinin yapısı ve fonksiyonları, Stomaların şekil, yapı ve bitkilerdeki fonksiyonları, Trikomlar (Salgı tüyleri ve Salgı özelliği olmayan tüyler), Lentisellerin (Kovucuklar) yapısı ve görevleri, Temel doku (parankima sistemi=özdek Doku) sisteminin yapı ve fonksiyonları, Temel parankima hücrelerinin işlevlerine göre sınıflandırılması (klorenkima, depo parankiması ve aerankima), Mekaniksel sistem (destek sağlayıcı dokular), Kollenkima dokusunun morfolojik, yapısal, fonksiyonel özellikleri ve tipleri (köşe, plak, laküner ve tubular kollenkima), Sklerankima dokusunun morfolojik, yapısal, fonksiyonel özellikleri, Absorpsiyon sistemi (emmede iş gören oluşum ve dokular), Kök anatomik yapısı, Gövde anatomik özellikleri, yaprak anatomik özellikleri
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Vardar, Y., Gemici, Y., Tort, Nedret, Gemici, M., Bitki Anatomisi Dersleri “Yüksek Bitkilerin Genel Yapısı” -I- Hücre ve Dokular, Ege Üniv. Basımevi, Bornova-İzmir, 2006. Evert, R.F. Esau’s Plant Anatomy. Wiley and Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, Canada, (2006). Stahl-Biskup, E., Reichling, J., Anatomie und Histologie der Samenpflanzen. Deutscher Apotheker Verlag Stuttgart, (1998). Bozkurt, Y.A., Odun Anatomisi, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 3652 Fakülte Yayın No: 415 ISBN 975-404-230-6, (1992).
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
LO1    5         
LO24             
LO34  4          
LO4   55   4    5
LO5    5        5
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr