Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9304025162005Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik ISeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Araştırmalardan elde edilecek bulguları değerlendirme, temel istatistik yöntemleri tanıma, başvurma yeteneği geliştirme ve bir istatistik programı doğrultusunda bilgisayar ortamında araştırma verilerini sınıflama, analiz etme ve bir araştırma makalesini istatistiksel açıdan inceleyebilme becerisi kazandırmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Aynur UYSAL TORAMAN, Doç. Dr. Şafak DAĞHAN
Öğrenme Çıktıları
1Temel istatistiksel kavramları açıklayabilme
2Tanımlayıcı istatistik ölçütleri hakkında bilgiye sahip olma
3SPSS paket programında verilerin girişini yapabilme
4Verileri tablo ve grafikler halinde yorumlayabilme
5Bir araştırma için uygun istatistiksel analiz yöntemini seçebilme
6SPSS paket programında verilerin uygun istatistikse analizini yapabilme
7Araştırma makalelerinin istatistiksel analiz yöntemlerini eleştirel bakış açısı ile inceleyebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Temel istatistiksel kavramlar Değişkenler, tanımlayıcı istatistik ölçütleri Bilgisayar ortamında tablo ve grafik düzenleme SPSS program menülerinin tanıtımı ve veri girişi Parametrik testler ve SPSS programında uygulanması Nonparametrik testler ve SPSS programında uygulanması Bağıntı analizleri (korelasyon) ve SPSS programında uygulanması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İstatistiğin sağlık alanında kullanımı ve önemiOkuma
2Değişkenler (nitel, nicel) Nominal (isimsel), ordinal (sıralı) interval (aralıklı), oranlı, kesikli, sürekli değişkenler Tanımlayıcı istatistik 1)Merkezi eğilim ölçütleri (ortalama, ortanca, mod, geometrik ortalama) Ne zaman, hangi merkezi eğilim ölçütünü kullanalım? 2)Yayılma ölçütleri (değer aralığı, standart sapma, varyans, değişim varyasyon katsayısı, persentil, çeyrekler arası aralık)Bireysel çalışma
3Normal dağılım * Verilerin dağılım özelliği neden önemlidir? * Dağılım şekli ölçütleri(sağa, sola çarpıklık) * Dağılım testleriOkuma
4İstatistiksel Temel Kavramlar Örneklemin standart hatası, Standart sapma ve standart hata Güven aralığı ve güven sınırları Hipotez testleri, p değeri yanılma düzeyi, test istatistiği, hipotezin yönüOkuma
5Tanımlayıcı Grafik ve Tablolar * Tablolar (tek yönlü, çift yönlü, iç içe çok yönlü) * Grafikler (histogram, çizgi, pay (pasta), çubuk, ilişki grafiği, boksör torbası grafiği, gövde yaprak grafiği Bilgisayar destekli uygulamaödev problemeleri için bireysel çalışma
6SPSS paket programında Parametrik ve Nonparametrik testler Tek Grup Ortalamaları * Güven sınırları *Tek grup ortalaması için student t testi, ödev problemeleri için bireysel çalışma
7Bağımsızlık ve bağımlılık nedir? Bağımlı iki grup içeren çalışma düzenleri * Bağımlı iki grup için paired sample t testi (parametrik) * Bağımlı iki grup için Wilcoxon testi (nonparametrik)ödev problemeleri için bireysel çalışma
8Bağımsız iki grup ortalamasının karşılaştırılması * İki grup ortalaması için student t testi (parametrik) * İki grup ortalaması için Mann Whitney U testi (nonparametrik) * İki eş arasındaki farkın önemlilik testiödev problemeleri için bireysel çalışma
9Bilgisayar destekli uygulamaödev problemeleri için bireysel çalışma
10ARA SINAV
11İkiden fazla grup ortalamalarının karşılaştırılması * Tek yönlü varyans analizi (parametrik) * Kruskall Wallis tek yönlü varyans analizi (nonparametrik)ödev problemeleri için bireysel çalışma
12Bağımsız iki grup oranının karşılaştırılması * Ki-kare (Pearson, Fisher, Yates) Bağımlı grup oranlarının karşılaştırılması * Mc Nemar testi * Kappa istatistiğiödev problemeleri için bireysel çalışma
13Bağıntı analizleri * Bağıntı nedir? * Bağıntı katsayısı, belirtme katsayısı * Korelasyon analiziödev problemeleri için bireysel çalışma
14Bilgisayar destekli uygulamaödev problemeleri için bireysel çalışma
15Makaleyi istatistiksel açıdan değerlendirmesi ve sunumlarıMakaleyi kritiketme
16FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
KAYNAKLAR 1.Fox D., Fundamentals of Research in Nursing, New York, 1980 2.SEncer M, Sencer Y Toplumsal Araştırmalarda Yöntembilim, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Ens. Yayınları, No: 172, Anakara, 1978 3.Williams M Y, Research Methodoly and It’s Application to Nursing, John Wiley Sons, New York, Toronto, 1981 4.Sümbüloğlu K, Sümbüloğlu, Bioistatistik Uygulam Kitabı, Çağ Matbaası,1986 5.Hayran M, Özdemir O, Bilgisayar İstatistik ve Tıp , Medar Hekimler Yayın Birliği, Anakara, 1996 6.Saunders B D, Trapp R G, Basic/Clinical Biostatic a Lange Medical Book, Prentice Hall, Int, Inc. USA, 1994 7.Barker D J, Çevirenler: Bertan M, Tezcan S, Pratik Epidemiyoloji 1976 8.Sümbülloğlu K, Sümbülloğlu V, Bioistatistik Çağ Matbaası 1987 9.Knap R, Basic Statistic for Nurses Second Edition, John Wiley Sono, New York, 1985 10.Abraham L I, Mezdam M D, Fitzpatrick J J, Statistics and Quantative Methods in Nursing Issues and Strategies for Research and Education, W B. Saunders Company, Philadelphia, London, Toronto 1989 11.Akgül A, Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri, SPSS Uygulamaları, Yükseköğretim Kurulu Matbaası, 12.Özdamar K, SPSS ile Biyoistatistik, 4. Baskı, Kaan Kitabevi, Eskişehir, 2001 13.Erefe İ, Hemşirelikte Araştırma: ilke Süreç ve Uygulamalar, Hemar-Ge Derneği Yayını, İstanbul, 2002 14.Aksakoğlu G, Sağlık Bilimlerinde Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri, DEÜ, Rektörlük Matbaası İzmir, 2001. 15.Polit D. F. (1996). Data Analysis& Statistics for nursing Research. Appleton &Lange, New york.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım12336
Uygulama/Pratik236
Makale Kritik Etme155
Bireysel Çalışma133
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma14570
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)184
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1    45        4
ÖÇ2    55    45  4
ÖÇ3    44        4
ÖÇ4    55        4
ÖÇ5    55    55  4
ÖÇ64   45 5    4 4
ÖÇ7               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr