Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102085512015Şebeke Düzeyinde Bilgisayar Destekli Sulama ProgramlamasıSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilerin, sulama sistemini oluşturan unsurları tanıyabilmesini ve sulamanın programlanmasında gerekli verileri elde etmek için uygun yöntemleri kullanabilmesini sağlamaktır. Ayrıca, sulamanın şebeke düzeyinde programlanmasına olanak sağlayan modeller geliştirip çözümler üretebilme ve bu konuda mevcut bilgisayar programlarını çalıştırarak, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisini öğrenciye kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Murat KILIÇ
Öğrenme Çıktıları
1Sulama sistemlerine ait unsurları tanıyabilme.
2Sulamanın şebeke düzeyinde programlanması için gerekli verileri bilme ve bunların elde edilmesi için uygun yöntemleri kullanabilme.
3Temel matematik ve mühendislik bilgilerinin, sulamanın programlanması ve modellemeye ilişkin problem çözümlerinde uygulanabilmesi.
4Şebeke düzeyinde sulamanın programlanmasına yönelik bilgisayar modellerini çalıştırarak sonuçlar elde etme ve bunları yorumlayabilme becerisinin kazanılması.
5Alternatif sulama programları elde edebilme ve bunların karşılaştırmalı analizini yapabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Şebeke Düzeyinde Bilgisayar Destekli Sulama Programlaması konusu 7 ana kısımda ele alınacaktır. Bunlardan ilki; sulamanın programlanmasında temel kavramlar ve tanımlar. İkincisi; sulamanın programlanmasında gerekli veriler ve bunların elde edilme yöntemleri. Üçüncüsü; sulamada randıman kavramı ve su iletim randımanının programlama açısından önemi. Dördüncüsü; optimizasyon modellerinin sulamanın programlanmasında kullanımı. Beşincisi; şebekelerde su dağıtım yöntemleri. Altıncısı; şebeke düzeyinde sulama programlamasına olanak sağlayan bilgisayar modellerinin tanıtımı ve işletimi. Yedincisi; Alternatif çözümlerin elde edilmesi ve bunların karşılaştırmalı analizi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Şebeke düzeyinde sulama programlamasının amacı ve önemi. Konuya ilişkin temel tanım ve kavramlar.
2Sulama sistemini oluşturan unsurlar ve bunların tanımlanması.
3Kanal yayılımları, sulanacak alanın parselasyon özellikleri, bitki deseni ve toprak özelliklerinin, sulamanın programlanması açısından önemi.
4Sulamanın programlanmasında gerekli hidrolik verilerin tanımlanması ve bunların elde edilme yöntemleri.
5Hidrolik verilerin elde edilmesinde kullanılan bilgisayar programının tanıtımı ve örnek uygulamalar.
6Sulamada randıman kavramının tanımlanması ve şebeke düzeyinde su iletim randımanının belirlenmesi.
7Kanallarda su iletim randımanına ilişkin bilgisayar programının çalıştırılması ve örnek uygulamalar.
8Şebeke düzeyinde optimum bitki deseninin Doğrusal Programlama ile belirlenmesi.
9Bitkilerin sulama suyu gereksinimlerinin belirlenmesi ve bu amaçla kullanılan bilgisayar programlarının tanıtımı.
10Ara sınav
11Şebeke düzeyinde su dağıtım yöntemleri (-I-).
12Şebeke düzeyinde su dağıtım yöntemleri (-II-).
13Sulamanın şebeke düzeyinde programlanmasına olanak sağlayan MONES 4.1 bilgisayar modelinin tanıtımı.
14Söz konusu modelin mevcut bir sistem üzerinde çalıştırılması ve sulama programlarının elde edilmesi. Sonuçların, diğer su dağıtım modellerinden elde edilen sonuçlarla karşılaştırılması.
15Alternatif çözümlerin karşılaştırmalı analizi.
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yardımcı Kaynaklar : - Sagardoy, J. A., Bottrall, A. and Uittenbogaard, G.O., 1982. Organization, Operation and Maintenance of Irrigation Schemes. Irrigation and Drainage Paper 40, 166 p. - Burton, M., 2010.Irrigation Management: Principles and Practices, CABI. - Yıldırım, O., 2003. Sulama Sistemlerinin Tasarımı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. Yayın No: 1536, Ders Kitabı 489. Ankara. 348 s. - Sığıner A. ve Sümer, M.B., 1995. Hidrolik Problemleri. Birsen Yayınevi. İstanbul. 277 s Ders Araçları : Sulamanın şebeke düzeyinde programlanmasına yönelik uygulamalar için bilgisayar programları. Uygun donanımlı bir bilgisayar. Örnek uygulamalar için mevcut sulama sistemlerine ilişkin doküman.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım12448
Uygulama/Pratik7321
Takım/Grup Çalışması9436
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8540
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10550
Okuma12448
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)249
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ155445444
ÖÇ255554544
ÖÇ355555555
ÖÇ454555544
ÖÇ555555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr