Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9202045362015Nitel AraştırmaSeçmeli124
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler; nitel bir araştırmanın tasarlanması, uygulanması, yürütülmesi, sonuçlandırılması ve raporlaştırılması süreçlerini kavrayabileceklerdir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Bünyamin YURDAKUL
Öğrenme Çıktıları
1Pozitivizm ve pozitivizm ötesi paradigmaların temel varsayımlarını tanıyabilme.
2Nitel araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramların anlam bilgisi.
3Nitel ve nicel araştırma yöntemlerini belirli ölçütlere göre karşılaştırabilme.
4Nitel araştırma yaklaşımının özelliklerini ve temel aşamalarını tanıyabilme.
5Nitel araştırma süreçlerinde araştırmacının rolünü açıklayabilme.
6Nitel araştırmada bilimsel etik ilkeleri tanıyabilme.
7Nitel araştırma desenlerini belli ölçütlere göre karşılaştırabilme.
8Nitel araştırma tekniklerinin özelliklerini kavrayabilme.
9Nitel araştırmada veri analiz süreçlerini kavrayabilme.
10Nitel araştırmada geçerlik ve güvenirliğin sağlanabilmesi için alınabilecek önlemleri sıralayabilme.
11Bir problem durumu için nitel bir araştırma önerisi oluşturabilme.
12Yüksek lisans tezini nitel araştırma yöntemlerini kullanarak yürütmeye isteklilik.
13Nitel araştırmanın eğitimdeki önemini takdir ediş.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
“Bilimsel Araştırma Yöntemleri” dersini almış olmaları önerilir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Dersin Tanıtımı, Pozitivist ve Pozitivizm ötesi paradigmaların varsayımları, Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Nitel Araştırma Yaklaşımı: Özellikleri ve Temel aşamaları, Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik, Nitel Araştırmada Etik ve Araştırmacı Davranışları, Nitel Araştırma Desenleri, Nitel Araştırmada yöntemlerinin [Görüşme, Gözlem ve Doküman Analizi (Belgesel Tarama)] Özellikleri, türleri ve ilkeleri, Nitel Araştırmada Veri Analizi, Nitel Araştırma Önerileri Nasıl Hazırlanır?, Nitel Araştırmaların Eğitime Uygulanması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Gerekçesi, Önemi, Kural ve Gerekleri Tanışma
2Pozitivist ve Pozitivizm ötesi paradigmalar Okuma- [Wallerstein ve Diğerleri, 2003; Yıldırım ve Şimşek, 2005 (I Bölüm )] Kaynak Tarama Can Alıcı Sorular Hazırlama / Tartışma
3Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması Okuma- [Bogdan ve Biklen, 1992 (I. Bölüm, s.:1-29); Yıldırım ve Şimşek, 2005 (II. Bölüm )] Kaynak Tarama Can Alıcı Sorular Hazırlama / Tartışma Öğrenme Görevi: Kendi belirlediği ölçütler ışığında nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin karşılaştırılmasını içeren bir matris hazırlama.
4Nitel Araştırma Yaklaşımı: Özellikleri ve temel aşamaları Okuma [Bogdan ve Biklen, 1992 (I. Bölüm, s.:29-56); Maxwell, 1996 (I., II, III. VI. Bölüm); Patton, 1987 (III. Bölüm); Yıldırım ve Şimşek, 2005 (IV ve V. Bölüm, s.: 83-114] Kaynak Tarama Can Alıcı Sorular Hazırlama / Tartışma
5Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik Okuma –[Yıldırım ve Şimşek, 2005 (XII. Bölüm, s.: 255-273) LeCompte ve Goetz 1982: 31-60)]. Öğrenme Görevi: Nitel araştırmada alınabilecek geçerlik ve güvenirlik önlemleriyle ilgili bir poster hazırlama.
6Nitel Araştırmada Etik ve Araştırmacı Davranışları Öğrenme Görevi: Dersin önerilen kaynaklarından yararlanarak nitel araştırmacıların rol ve sorumluluklarının neler olabileceğini içeren 3-5 sayfa rapor hazırlama. Öğrenme Görevi: Nitel araştırmacıların uymaları gereken etik ilkeleri içeren bir bildirge hazırlama.
7Nitel Araştırma DesenleriÖğrenme Görevi: Nitel araştırma desenlerinin temel özelliklerini içeren rapor hazırlama.
8Nitel Araştırma Desenleri Öğrenme Görevi: Nitel araştırma desenlerini belli ölçütler ışığında karşılaştırmasını içeren özgün bir matris hazırlama.
9Görüşme: Özellikleri, türleri ve ilkeleri Okuma [Patton, 1987 (V. Ve VI. Bölüm); Rossman ve Rallis, 1998 (V. Ve VII. Bölüm); Maxwell, 1996 (V. Bölüm); Bogdan ve Biklen, 1992 (V. Ve VI. Bölüm); Yıldırım ve Şimşek, 2005 (VI. ve VII. Bölüm)] kaynaklara ulaşma. Öğrenme Görevi: Soru türlerine uygun örnekler hazırlama. Can Alıcı Sorular Hazırlama / Tartışma
10Gözlem: Özellikleri, türleri ve ilkeleri Okuma- [Patton, 1987 (IV. Ve VI. Bölüm); Rossman ve Rallis, 1998; (s.: 136-142 ve VI. Bölüm); Bogdan ve Biklen, 1992 (V. Ve VI. Bölüm); Yıldırım ve Şimşek, 2005 (VIII. Bölüm] Kaynaklara ulaşma Öğrenme Görevi: Örnek gözlem kayıtları inceleme. Can Alıcı Sorular Hazırlama / Tartışma
11Doküman Analizi (Belgesel Tarama): Özellikleri ve ilkeleri Okuma –[ Yıldırım ve Şimşek, 2005 (IX. Bölüm)] Kaynaklara ulaşma. Can Alıcı Sorular Hazırlama / Tartışma
12Veri Analizi Okuma-Kaynak Tarama Can Alıcı Sorular Hazırlama / Tartışma
13Veri Analizi Can Alıcı Sorular Hazırlama / Tartışma Öğrenme görevi: Örnek nitel veri setleri üzerinde yapılacak analiz alıştırmaları
14Nitel Bulguları Yazma Okuma-Kaynak Tarama Can Alıcı Sorular Hazırlama / Tartışma Öğrenme görevi: Nitel bulguları raporlaştırma alıştırmaları yapma.
15Nitel araştırma önerileri nasıl hazırlanır? Okuma- İnceleme [Maxwell, 1996 (VII. Bölüm ve EK-A)] Öğrenme Görevi: Nitel araştırma önerisi hazırlama.
16Nitel Araştırmaların Eğitime Uygulanması Okuma [Zumwalt, 1982 (IX. Bölüm, s.: 215-248) Yıldırım ve Şimşek, 2005 (XV. Bölüm)] Can Alıcı Sorular Hazırlama / Tartışma Öğrenme Görevi: 1 ulusal 1 de uluslar arası yayın tüm boyutlarıyla nitel araştırma süreçleri doğrultusunda değerlendirilecektir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Barzun, J. ve Graff, H. F. (2001). Modern Araştırmacı. Ankara: TÜBİTAK Bogdan, R.C. ve Biklen, S.K. (1998). Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods. Boston: Allyn and Bacon Creswell, J. W. (2003). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. USA: Sage Publications. Day, R. A. (1996). Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? Ankara: TÜBİTAK. Denzin, N. K. ve Lincoln, Y. S. (Eds) (1994). Handbookof Qualitative Research. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Goetz, J. P. ve LeCompte, M. (1984). Etnography and Qualitative Design in Educational Research. Orlando: Academic Pres. Hall, G. M. (1998). Bilimsel Makale Yazımı (Çev: Hasan Doğruyol). Ankara: Nobel Yayıncılık. Heshuisus, L. (1996). From Positivism to Interpretivism and Beyond. New York: Teachers College Press. Kirk, J. ve Miller, M. (1986). Reliability and Validity in Qualitative Research. Beverly Hills, CA: Sage Publications. Lecompte, M. D. ve Goetz, J. P. (1982). Problems of reliability and validity in etnographic research. Review of Educational Research, 52, 31-60. Marshall, C. ve Rossman, G.. (1995). Designing Qualitative Research. USA: Sage Publications. Maxwell, J. A. (1996). Qualitative Research Design: An interpretive approach. Thousand Oaks, California: Sage Publications. Miles B. M. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourceook. (2nd Ed.). Thousand Oaks, California: Sage Publications. Patton, M. Q. (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods. (2nd ed.). Newbury Park, California: Sage Publications. Patton, M. Q. (1987). How to Use Qualitative Methods in Evaluations. Newbury Park, California: Sage Publications. Rossman, B. G. ve Rallis, F. S. (1998). Learning in the Field: An Introduction to Qualitative Reseach. Thousand Oaks, California: Sage Publications. Strauss, A. ve Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques. Newbury Park, CA: Sage Publications. Wallerstein ve Diğerleri (2003). Gulbenkian Komisyonu Raporu Sosyal Bilimleri Açın: Sosyal Bilimlerin Yeniden Yapılanması Üzerine Rapor (Çev.: Ş. Tekeli). İstanbul: Metis Yayınları. Yıldırım, Ali ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi. Yin, R. K. (2003). Case Study Research: Design and Methods. Applied Social research Methods Series. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Tartışma11111
Rapor Hazırlama31030
Rapor Sunma11010
Makale Kritik Etme21020
Bireysel Çalışma6530
Okuma12224
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1 3545   
ÖÇ2 3545   
ÖÇ3 3545   
ÖÇ4 3545   
ÖÇ5 3545   
ÖÇ6 3545 5 
ÖÇ7 3545   
ÖÇ8 3545   
ÖÇ9 3545 5 
ÖÇ10 3545 5 
ÖÇ11 3545   
ÖÇ12 3545   
ÖÇ13 3545   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr