Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9204037182016Türkiye EkonomisiSeçmeli124
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin Türkiye ekonomisini tarihsel ve yapısal öğeleriyle bir bütünlük içerisinde incelemesini ve analiz etmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. R. Funda BARBAROS
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye'de iktisat politikası oluşum süreçlerini ve bu süreçlerini ve bu süreçleri etkileyen içsel ve dışsal faktörleri kavrayabilme
2Türkiye iktisadına yön veren gelişmeleri kurumsal düzenlemeler, sayısal veriler ve nedensellik ilişkileri çerçevesinde analiz edebilme
3İktisat politikalarının toplumsal gelişme, ulusal gelir, bölüşüm, genel denge, dünya ekonomisi ile ilişkiler ve sosyo-ekonomik makro göstergelere yansımalarını kavrayabilme
Öğrenim Türü
Uzaktan Eğitim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Osmanlı imparatorluğunun çöküş döneminden Cumhuriyet dönemine iktisadi yapı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş dönemi. Devletçilik dönemi. II. Dünya Savaşı dönemi. Toplumsal dönüşüm dönemi. Planlı Kalkınma Dönemi. 1960- 1980 dönemi. 1980’li yıllarda ekonomide köklü değişim dönemi. 1990’lı yıllar. Dünya ekonomisi içinde Türkiye
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
119.yüzyılın sonu- 1923 Dönemi – Osmanlı İmparatorluğundan Cumhuriyet’e; Ekonomik yapı, milli iktisat anlayışı, devletin rolü, birinci dünya savaşında değişen dengeler, nüfusun yapısı, ekonomik kesimler arası ilişkilerin farklılaşmasıOkuma
21923-1929 Kuruluş Dönemi; Cumhuriyet’in ekonomik misakı- İktisat Kongresi, Lozan anlaşmasının ekonomik sonuçları, yerli tüccar ve sanayicilerin rolü, dünya ekonomik bunalımı, yasal ve kurumsal düzenlemelerOkuma
31929-1938 Devletçilik Dönemi; Devletin sanayi kesimindeki öncü rolü, ilk plan deneyimi, korumacı politikalar, kamu iktisadi teşebbüsleriaraştırma ödevi hazırlama
41938-1946 Savaş Dönemi; Dünyada değişen ekonomik ve siyasi koşullar, ekonomi politikalarının yeniden biçimlenmesi, sermaye kaynaklarıaraştırma ödevi hazırlama
51946-1960 Toplumsal Dönüşüm Dönemi; İki alt döneme ayrılarak incelenmektedir. 1. 1946-1953: çok partili hayata geçiş, dünya ekonomisinde Amerikan egemenliği, soğuk savaş koşulları, popülist politikalar, kırdan kente göç, nüfus artışıaraştırma ödevi hazırlama
6Planlı Kalkınma Dönemi; Kalkınma planlarının nedenleri, nitelikleri ve amaçları, dünya ekonomisinden örnekleraraştırma ödevi hazırlama
71960-1970 Dönemi; Plan hedefleri, gerçekleşme, ekonomi politikaları, sanayileşme stratejileri, sektörel değişimler, makro ekonomik göstergeleraraştırma ödevi hazırlama
8Ara Sınav
91970-1980 Dönemi; Plan hedefleri, gerçekleşme, ekonomi politikaları, sanayileşme stratejileri, sektörel değişimler, makro ekonomik göstergeleraraştırma ödevi hazırlama
101980’li yıllar: Ekonomi Politikasında Köklü Değişim Dönemi; Dışa açık büyüme stratejisinin nedenleri, kaynakları, 24 Ocak kararları, 1980-1983 dönemi uygulama sonuçlarıaraştırma ödevi hazırlama
111983-1990 Dönemi; Para politikaları, kamu kesiminde gelişmeler, dış ekonomik ilişkilerde değişim, sektörel farklılıkların ortaya çıkışı, uluslararası entegrasyon süreci, popülist politikalara geri dönüşaraştırma ödevi hazırlama
12Gelişmenin Toplumsal Dinamikleri; Nüfus, eğitim, haberleşme, ulaşım, gelir dağılımı, dış ticaret ve yasal mevzuat değişiklikleri vb. gelişmelerin toplumsal dönüşüme etkileri, uluslararası rekabette yeni koşullar, enflasyonaraştırma ödevi hazırlama
131990’lı yıllar: Dünyada globalleşme süreci, Türkiye’nin bu süreçle uyumlanma koşulları, temel ekonomik sorunlar, çevre koruması, bölgesel kalkınma, çalışma hayatının temelleri,araştırma ödevi hazırlama
141990’lı yıllar: Dünyada globalleşme süreci, Türkiye’nin bu süreçle uyumlanma koşulları, temel ekonomik sorunlar, çevre koruması, bölgesel kalkınma, çalışma hayatının temelleri,araştırma ödevi hazırlama
15Dünya Ekonomisi İçinde Türkiye; Uzun dönemli gelişmenin dayanakları, uluslararası rekabet gücünün kazanılması, sürdürülmesi, 21.yüzyılın ekonomik temelleriaraştırma ödevi hazırlama
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi, Gerçek Yayınevi, İstanbul Yakup Kepenek/Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi kitabevi, İstanbul Erinç Yeldan, Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi, İletişim Kitabevi Bağımsız Sosyal Bilimciler Raporları:(http://www.bagimsizsosyalbilimciler.org)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım16348
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10330
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10330
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)112
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1 554 431   
ÖÇ2 554  31 4 
ÖÇ3 555  45   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr