Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
EBB6832017Planning and Assesment in EducationElective116
Level of Course Unit
Third Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Bu dersin sonunda öğrenciler öğretimde planlama ve değerlendirmenin önemini kavrayabilecek, alanında öğretim faaliyeti planlayabilecek, alanında kurallara uygun sınav hazırlayabilecek, öğretimde planlama ve değerlendirmeye istekli hale gelebilecektir.
Name of Lecturer(s)
Assoc. Prof. Dr. Nilay BÜMEN, Assist. Prof. Dr. Gülsen ÜNVER, Assist. Prof. Dr. Bünyamin YURDAKUL, Assist. Prof. Dr. Alper BAŞBAY
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Temel program geliştirme kavramları ve süreçleri, ders programı, yıllık, ünite, günlük planların geliştirilmesi, içerik seçimi ve organizasyonu, öğretim yöntemleri ve stratejileri, materyallerin özellikleri ve seçimi, ölçme ve değerlendirme, değerlendirme yaklaşımları, test türleri, izleme ve başarı testlerinin geliştirilmesi, sınav sorusu yazma teknikleri, not verme, eğitimde etik.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Açıkgöz, Kamile Ün. (2002). Aktif Öğrenme. İzmir: Eğitim dünyası yayınları. Atılgan, H. (2009). (ed.) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Anı yayıncılık. Aydın, İnayet. (2003). Eğitim ve Öğretimde Etik. Ankara: PegemA yayıncılık. Başar, Hüseyin. (2005). Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegema yayınevi. Bilen, Mürüvvet. (1994). Plandan Uygulamaya Öğretim. Ankara: Anı yayıncılık. Bloom, Benjamin S. (1994). İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme. Çev: D. A. Özçelik. Ank.:MEB yayınevi. Cannon, Robert and David Newble. (2000). A Handbook for Teachers in Universities & Colleges. UK: Kogan Page Lim. Delisle, Robert. (1997). How to Use Problem-based Learning in the Classroom. ASCD, USA. Demirel, Özcan. (2009a). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegema yayıncılık. Demirel, Özcan. (2009b). Plandan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı. Ankara: Pegema yayıncılık. Demirel, Özcan. (2009c). (Ed.) Eğitimde Yeni Yönelimler. Ankara: Pegema yayıncılık. Demirel, Özcan. (2006). (Ed.) Eğitimde Yeni Yönelimler. Ankara: Pegema yayıncılık. Erginer, Ergin. (2000). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Ank.: Anı yayıncılık. Gronlund, Norman E. (2000). How to Write and Use Instructional Objectives. Prentice-Hall. Joyce, Bruce and Marsha Weil. (2000). Models of Teaching. Boston: Allyn and Bacon. Kemp, Jerold E., Gary R. Morrison and Steven M. Ross. (1998) Designing Effective Instruction. Prentice Hall. Moore, Kenneth D. (2001). Classroom Teaching Skills. USA: McGraw Hill. Özçelik, Durmuş Ali. (2009a). Okullarda Ölçme ve Değerlendirme. Ank: PegemA yayınları. Özçelik, Durmuş Ali. (2009b). Eğitim Programları ve Öğretim. Ank: PegemA yayınları. Özden, Yüksel. (1999). Öğrenme ve Öğretme. Ank.:Pegema yayınları. Preston, D. Feden and Robert M. Vogel. (2003). Methods of Teaching: Applying Cognitive Science to Promote Student Learning. USA:McGraw Hill. Saban, Ahmet. (2000). Öğrenme – Öğretme Süreci: Yeni Teori ve Yaklaşımlar. Ank: Nobel yay. Seferoğlu, Sadi (2006). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Ank:Pegema yayıncılık Senemoğlu, Nuray. (2010). Gelişim, Öğrenme ve Öğretme. Ank.: Usem yayınları. Sönmez, Veysel. (2009). Program Geliştirmede Öğretmen Elkitabı. Ankara: Anı yayıncılık. Şahinel, Melek. (2003). Etkin Öğrenme. Ankara: Pegema yayıncılık. Tan, Şeref, Yücel Kayabaşı & Alaattin Erdoğan. (2003).Öğretimi Planlama ve Değerlendirme. Ank:Anı Yay. Turgut, M. Fuat ve Baykul, Yaşar (2010). Eğitimde Ölçme Değerlendirme Metotları. Ankara: PegemA Yayıncılık. Yalın, Halil İbrahim. (2004). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ank:Nobel yay.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr