Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201256332016Relations Between Byzantine,Seljukid&Emirates Architecture IElective236
Level of Course Unit
Third Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Derste, Bizans, Selçuklu ve Beylikler dönemlerinde Anadolu'da inşa edilmiş mimarlık anıtlarındaki benzerlikler, farklılıklar ele alınarak; aynı coğrafyada yaşayan toplulukların kültürel etkileşimlerinin, mimari üzerinde yansımaları ortaya konmaya çalışılacaktır.
Name of Lecturer(s)
Doç.Dr. Emine Tok
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Recommended Optional Programme Components
yok
Course Contents
Bu ders ile öğrenciler, Bizans, Selçuklu ve Beylikler Döneminin siyasi sınırlarını, Anadolu'da farklı dinlere mensup halklar arasındaki sosyal, ticari ve kültürel ilişkilerini, bu ilişkilerin komşu kültürlerin mimari eserlerine yansımalarını, etkileşimlerin görüldüğü yapı türlerini, Plan, malzeme ve teknik uygulamalar açısından benzerliklerini, usta-sanatçı ilişkilerini değerlendirebileceklerdir.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Brand, Charles M., "The Turkish Element in Byzantium, Eleventh-Twelfth Centruies", Dumbarton Oaks Papers, S. 43 (1989), 1-25. Avcı, C. (2003). İslam Bizans İlişkileri. İstanbul. Cl. Cahen, «Notes pour l'histoire des Turcomans d'Asie Mineure au XIIIe siecle,» Journal Asiatique 239 (1951) 335-54. Vryonis, Speros, The Decline of Medieval Helenism in Asia Minor and the Process of Islâmization from Eleventh Through the Fifteenth Century, Berkeley 1971. Vryonis, Speros ,"Patterns of Population Movement in Byzantine Asia 1071-1261", XV. Congres International D' Etudes Byzantine, Rapports et Co-Rapports I. Histoire (Athens 1976), 3-19. Yusuf Ayönü, Selçuklular ve Bizans, Ankara: 2014. Cl. Cahen, Osmanlılardan önce Anadoluda Türkler (çev. Y. Moran), İstanbul 1979.Bakırer, Ö. (2002). "Anadolu Selçuklu Mimarisinde Süreklilik ve Değişim", Türkler (Edt. H. C. Güzel, vd.),Ankara: C. 7: 828- 835. Eyice, S. (1959a). "İstanbul'da Abbasî Saraylarının Benzeri Olarak Yapılan Bir Bizans Sarayı, Bryas Sarayı", Belleten XXIII 89: 79- 111. Eyice, S. (1960). "Bizans- İslâm- Türk Sanat Münasebetleri", V. Türk Tarih Kongresi, Ankara: 298- 302. S.Eyice, Son devir Bizans mimarisi: İstanbul'da Palaiologos'lar devri anıtları, İstanbul:1980. P. Wittek, Bizans Selçuklu Münasebetleri”, Ülkü Halk Evleri Dergisi, C.VIII, S.44, Ankara. ALTUĞ KOLAY, İ., Batı Anadolu14. yüzyıl Beylikler Mimarisinde Yapım Teknikleri, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara,1999. Ersen A., Erken Osmanlı Mimarisinde Cephe Biçim Düzenleri Ve Bizans Etkilerinin Niteliği, 1986.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Work Placement(s)
yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr