Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201396232014Elective236
Level of Course Unit
Third Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı; XIV. yüzyıl başlarından itibaren XVI. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı Devleti tarihinin değişik yönlerini incelemektir. Bu kapsamda beylikten devlete ve ardından imparatorluğa geçiş süreçleri ele alınarak dünya tarihinde ‘Osmanlı Barışı’ olarak adlandırılan XVI. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin bir dünya gücü haline gelişinde etkili olan faktörler değerlendirilecektir. Böylelikle öğrencilere Osmanlı uygarlığının politik, sosyo-ekonomik ve kültürel yapısı ile ilgili mevcut bilgileri öğrenme, yorumlama, analiz ve sentez yapabilme yeteneği kazandırılacaktır.
Name of Lecturer(s)
Assoc. Prof. Dr. Vehbi GÜNAY
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Osmanlı Beyliği’nin kuruluşundan etkili olan faktörler ve Anadolu ve Balkanlarda çağdaşı olan siyasî oluşumların durumları değerlendirilecek, Osmanlı Devleti’nin imparatorluk haline geliş şartları ele alınarak Osmanlı uygarlığının ortaya çıkışında etkili olan süreç ve kurumlar analiz edilerek Osmanlı Devleti’nin Akdeniz dünyası tarihi içerisindeki yeri ortaya konulacaktır.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
1. Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), İstanbul 2009. 2. Halil İnalcık, Devlet-i Aliyye, İstanbul 2009. 3. Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, C. I, İstanbul 2004. 4. İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi: II. Selim’in Tahta Çıkışından 1699 Karlofça Andlaşmasına Kadar, Ankara 1951. 5. C. Finkel, Rüyadan İmparatorluğa: Osmanlı. Osmanlı İmparatorluğu’nun Öyküsü 1300-1923. 6. D. Goffman, Osmanlı Dünyası ve Avrupa 1300-1700, İstanbul 2004. 7. M. Kunt, Kanuni ve Çağı. 8. Feridun M. Emecen, Osmanlı Klasik Çağında Siyaset 9. Y. Halaçoğlu, XIV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlı Devlet Teşkilâtı ve Sosyal Yapı 10. İdris Bostan, Osmanlı Denizciliği.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr