Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
EBB6832017Öğretimde Planlama ve DeğerlendirmeSeçmeli246
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler öğretimde planlama ve değerlendirmenin önemini kavrayabilecek, alanında öğretim faaliyeti planlayabilecek, alanında kurallara uygun sınav hazırlayabilecek, öğretimde planlama ve değerlendirmeye istekli hale gelebilecektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Nilay BÜMEN, Assist. Prof. Dr. Gülsen ÜNVER, Assist. Prof. Dr. Bünyamin YURDAKUL, Assist. Prof. Dr. Alper BAŞBAY
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Temel program geliştirme kavramları ve süreçleri, ders programı, yıllık, ünite, günlük planların geliştirilmesi, içerik seçimi ve organizasyonu, öğretim yöntemleri ve stratejileri, materyallerin özellikleri ve seçimi, ölçme ve değerlendirme, değerlendirme yaklaşımları, test türleri, izleme ve başarı testlerinin geliştirilmesi, sınav sorusu yazma teknikleri, not verme, eğitimde etik.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Açıkgöz, Kamile Ün. (2002). Aktif Öğrenme. İzmir: Eğitim dünyası yayınları. Atılgan, H. (2009). (ed.) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Anı yayıncılık. Aydın, İnayet. (2003). Eğitim ve Öğretimde Etik. Ankara: PegemA yayıncılık. Başar, Hüseyin. (2005). Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegema yayınevi. Bilen, Mürüvvet. (1994). Plandan Uygulamaya Öğretim. Ankara: Anı yayıncılık. Bloom, Benjamin S. (1994). İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme. Çev: D. A. Özçelik. Ank.:MEB yayınevi. Cannon, Robert and David Newble. (2000). A Handbook for Teachers in Universities & Colleges. UK: Kogan Page Lim. Delisle, Robert. (1997). How to Use Problem-based Learning in the Classroom. ASCD, USA. Demirel, Özcan. (2009a). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegema yayıncılık. Demirel, Özcan. (2009b). Plandan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı. Ankara: Pegema yayıncılık. Demirel, Özcan. (2009c). (Ed.) Eğitimde Yeni Yönelimler. Ankara: Pegema yayıncılık. Demirel, Özcan. (2006). (Ed.) Eğitimde Yeni Yönelimler. Ankara: Pegema yayıncılık. Erginer, Ergin. (2000). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Ank.: Anı yayıncılık. Gronlund, Norman E. (2000). How to Write and Use Instructional Objectives. Prentice-Hall. Joyce, Bruce and Marsha Weil. (2000). Models of Teaching. Boston: Allyn and Bacon. Kemp, Jerold E., Gary R. Morrison and Steven M. Ross. (1998) Designing Effective Instruction. Prentice Hall. Moore, Kenneth D. (2001). Classroom Teaching Skills. USA: McGraw Hill. Özçelik, Durmuş Ali. (2009a). Okullarda Ölçme ve Değerlendirme. Ank: PegemA yayınları. Özçelik, Durmuş Ali. (2009b). Eğitim Programları ve Öğretim. Ank: PegemA yayınları. Özden, Yüksel. (1999). Öğrenme ve Öğretme. Ank.:Pegema yayınları. Preston, D. Feden and Robert M. Vogel. (2003). Methods of Teaching: Applying Cognitive Science to Promote Student Learning. USA:McGraw Hill. Saban, Ahmet. (2000). Öğrenme – Öğretme Süreci: Yeni Teori ve Yaklaşımlar. Ank: Nobel yay. Seferoğlu, Sadi (2006). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Ank:Pegema yayıncılık Senemoğlu, Nuray. (2010). Gelişim, Öğrenme ve Öğretme. Ank.: Usem yayınları. Sönmez, Veysel. (2009). Program Geliştirmede Öğretmen Elkitabı. Ankara: Anı yayıncılık. Şahinel, Melek. (2003). Etkin Öğrenme. Ankara: Pegema yayıncılık. Tan, Şeref, Yücel Kayabaşı & Alaattin Erdoğan. (2003).Öğretimi Planlama ve Değerlendirme. Ank:Anı Yay. Turgut, M. Fuat ve Baykul, Yaşar (2010). Eğitimde Ölçme Değerlendirme Metotları. Ankara: PegemA Yayıncılık. Yalın, Halil İbrahim. (2004). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ank:Nobel yay.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr