Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Tıp Fakültesi - Tıp Fakültesi - Lisans ve Yüksek LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi'nin 12 fakültesinden biri olan Tıp Fakültesi, 1955 yılında kurulmuştur. Her yıl 300 civarında yeni öğrenci eğitime kabul edilmektedir. Çağdaş bir tıp eğitiminin verildiği fakültede, eğitim süresi altı yıldır. Fakültenin eğitim dili Türkçedir.
Kazanılan Derece
Eğitim planında yer alan bütün dersleri, klinik pratik uygulamaları ve sınavları başarıyla tamamlayan öğrenciler "Yüksek Lisans" derecesinde mezun olmaktadırlar.
Lisans ve Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi
Tıpta Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Tıp Fakültesi'ne kayıt ve kabul için lise Diploması ve merkezi olarak yapılan üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirme gerekmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim Kurumları'nda önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurumu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE YÜKSEK LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" kapsamında gerçekleşmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal, non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangış aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması henüz başlatılmamıştır. Ancak Tıp Fakültesi'nin eğitim planında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akadeemik yılın başında muafiyet sınavı yapılmaktadır. Bu derslerden beklenen yeterliliği sağladığını düşünen öğrenciler muafiyet sınavlarına girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ilgili dersten muaf kabul edilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tıp Fakültesi'nde eğitim süresi altı yıldır. Toplam 360 AKTS kredisiyle eğitim programında yer alan tüm dersleri başarıyla tamamlamak mezuniyet için yeterlidir.
Program Profili
Eğitim programı; hekimlik pratiğinde çağdaş uygulamaların temellerini vermek üzere tasarlanmıştır; İlk üç yıl eğitimi sınıf geçme, 4,5 ve intörnlük dönemi ise staj geçme üzerinden değerlendirilmektedir. İlk üç yıl eğitimi Evre 1-4'ü, 4. ve 5. sınıf Evre 5'i, intörnlük dönemi ise Evre 6'yı kapsamaktadır. Evre 1. Tıbbi Bilimlere Giriş: Bu evre 13 hafta sürmektedir ve sistemlerin normal yapı ve fonksiyonlarının anlaşılmasına temel oluşturacak hücrenin yapıtaşları, morfolojisi, döngüsü, vücudun biyolojik dengesi, homeostaz gibi ana kavramlar işlenmektedir. Ayrıca, beceri eğitiminin temelleri atılmakta, bilgisayarın tıp eğitiminde ve günlük yaşamdaki kullanımına yönelik eğitim programı, sağlığı koruma ve geliştirme ve etik ve hukuk kavramları, sağlık kurumları ziyaretleri bu dönemde başlamaktadır. Evre 2. Normal Yapı ve Fonksiyon: Bu evrede, sistemler zemininde entegre edilmiş (yatay) ve klinik örneklerle bağıntılandırılmış (dikey) bir yapılanmayla, vücudun normal yapısının ve işlevlerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. İlişkili sistem gruplarının oluşturduğu, 8-13 hafta süreli dört bloktan oluşmaktadır. Evre 3. Patolojilere ve Klinik Bilimlere Giriş: On dört hafta süreli bu evrede, sistem patolojilerine başlamadan önce öğrencilerin yangı, enfeksiyon, enfeksiyon etkenleri ve onkogenez gibi temel patolojik kavramları ve temel farmakolojiyi öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Bu evrede, anamnez alma ve fizik muayene becerilerini kazanmaya yönelik teorik dersler, beceri eğitimi ve hastabaşı uygulamalar da yapılmaktadır. Evre 4. Sistem Patolojileri: Bu evrenin temel özelliği, patolojik süreçlerin, sistemler temelinde, yoğun olarak klinik anlam ve bağıntıları vurgulanarak aktarılmasıdır. Evre 2 ile aynı yapılanmayla, 6-11 hafta süreli dört bloktan oluşmaktadır. Evre 5. Klinik Bilimler: 4 ve 5. sınıfta yürütülen staj eğitimi, önceki evrelerde temel tıp bilgilerini klinik bağıntılarıyla kavramış öğrencilerin, öncelikli sağlık sorunlarının yönetiminde gerekli bilgileri tam öğrenmelerini sağlamayı, ağırlıklı olarak problem çözme, ayırıcı tanı, hastaya yaklaşım becerilerini geliştirmelerine uygun ortam hazırlamayı hedeflemektedir. İki yılda toplam 78 hafta sürmektedir. Her biri 13 hafta süren İç Hastalıkları Staj Bloğu, Kardiyopulmoner Sistem ve Enfeksiyon Staj Bloğu, Cerrahi Ürogenital Sistem Staj Bloğu, Duyu Sistemi Staj Bloğu, Kas İskelet Sinir Sistemi ve Davranış Staj Bloğu ve Çocuk Sağlığı Staj Bloğundan oluşmaktadır. Evre 6. İntörnlük: Eğitimin son evresindeki temel amaç, öğrencilerin gözetim altında hekimlik yapmalarıdır. En kıdemsiz asistanlara benzer şekilde, hasta bakım, tedavi ve izlemine aktif olarak katılırlar ve bu çalışmalarındaki bilgi, beceri ve tutumları ile değerlendirilirler, ayrıca teorik bilgi ölçen sınav yapılmaz. İntörnlüğün süresi 52 haftadır. Bu eğitim programıyla Tıp Fakültesi'nin temel amacı; bilim ve toplumdaki gelişmeler ile hekimlik uygulamalarını bütünleştirip toplumun sağlık sorunlarına yüksek nitelikli sağlık hizmeti ile cevap verebilecek bilgi, beceri ve tutuma sahip, mesleki yaşamı boyunca bildiklerinden daha fazlasını öğrenme isteği ve becerisi kazanmış, bilimsel gelişmelere katkıda bulunabilecek yeterlik ve yetkinlikte hekimler yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Tıp Fakültesi mezunları iki yıllık zorunlu hizmet için T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen kura ile birinci basamak sağlık hizmetinde toplum sağlığı birimleri, kamu hastanelerinin acil servisleri gibi çeşitli sağlık birimlerinde çalışır. Her yıl iki kez düzenlenmekte olan Tıpta Uzmanlık Sınavı'nı başaran tıp doktorları ise çeşitli üniversitelerin hastanelerinde veya T.C. Sağlık Bakanlığı'na ait eğitim ve araştırma hastanelerinde hekim olarak çalışırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Tıp Doktoru diplomasını alan mezunlar Temel Tıp Bilimleri Bölümü'nde "Doktora"; Temel, Dahili veya Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü'nde "Tıpta Uzmanlık" programlarına başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Tıp Fakültesi' nin ilk üç yılında (preklinik yıllarda) sınav sistemi aşağıdaki bileşenlerden oluşur: 1. İlk üç yıl eğitiminde uygulanan sınavlar: 1.1.Blok Yazılı Sınavı (BYS): Bloğun sonunda çoktan seçmeli sorularla yapılır. Bu sınavın amacı öğrencilerin blok konularındaki bilgi ve kavrama düzeyi ile bunların olgu ve problemlere uygulanabilme düzeyini değerlendirmektir. Blok sınavları en az 100 en fazla 200 sorudan oluşur ve bloğun bitimindeki sınav haftasının son üç günü içerisinde yapılır. Öğrencinin bir bloktan başarılı sayılması için BYS'da en az % 50 performans göstermesi gerekir. BYS'ları blok sonu sınav notuna %50 oranında etkilidir. BYS'larında %50 den düşük performans gösteren öğrenciler diğer sınavlardaki notları ne olursa olsun yıl sonunda blok sınavının bütünlemesine kalırlar. Bunda da başarısız olan öğrenciler bir sonraki yıl bloğu tekrarlar. 1.2. Blok Uygulama Notu (BUN): İlk üç yıl eğitim programındaki Evrelerin blokları kapsamında üretilen nottur. Öğrencilerin dikey koridor eğitimleri ile anabilim dallarının laboratuar ve demonstrasyon oturumlarının uygulamalı sınavları ya da ödev, doğrudan gözlem gibi sınama araçları ile değerlendirilmelerinden elde ettikleri, blok kapsamındaki uygulamalara ilişkin nottur. Tüm uygulama sınavları ya da diğer sınama araçlarından elde edilen notlar yürütme kurulu tarafından önceden belirlenen oranlarda ağırlıklı ortalaması alınarak tek bir puana (BUN) dönüştürülür. Öğrenciler her bir uygulama sınavı ya da değerlendirmeden en az % 60 performans göstermek zorundadırlar. Bu performansı gösteremeyen öğrenciler teorik sınav notları ne olursa olsun o uygulama alanında bütünlemeye kalırlar. BUN'nun blok sonu notuna oranı % 30 dur. Bu notun içinde beceri ya da diğer pratikler için bir alt baraj aranmaz. BYS (% 50) ve BUN'nun (% 30) katkısıyla öğrencinin blok sonu notu oluşturulur. Blok sonu notunun ağırlıklı blok başarı düzeyine etkisi % 80'dir. Fakülte Yönetim Kurulu tarafından geçerli sayılan mazereti olmaksızın uygulamaların ve beceri oturumlarının en az % 80' ine katılmayan öğrencilerin blok uygulama notu hesaplanmaz. 2. Blok ara sınavları (BAS): Her iki ya da üç haftada bir yapılan, 10-20 adet, kısa cevaplı metin tipi, eşleştirmeli sorular, hasta yönetimi problemleri, şema ya da senaryo kullanılan kısa süreli (30-45 dk) sınavlardır. Bu sınavların amacı öğrencilerin kavrama, bildiklerini problem çözmede kullanma, analiz ve sentez yetkinliklerini sınamak ve öğrenciye zayıf ve güçlü yönlerini göstermektir. BAS'larda % 50 performans gösterme şartı aranmaz. Blok kapsamındaki BAS'ların ortalaması BAS başarı düzeyi olarak adlandırılır ve ağırlıklı blok başarı düzeyine katkı oranı %20'dir. 3. Blok zamanlamasından bağımsız yapılan (dikey) sınav: Gelişim sınavı: Gelişim sınavı, yılda üç kez yapılmaktadır ve fakültenin tüm eğitim öğretim hedeflerini kapsayan bir son sınav olarak tanımlanabilir. Öğrencilerin, bu uygulamayla, hangi tema ve disiplinde ne türden güçlü ve zayıf yönleri olduğunu görmesi, önlerindeki dönemde neleri öğrenecekleri, kendilerinden ne beklendiği konusunda fikir sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Gelişim sınavı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde her yıl en az 3 kez çoktan seçmeli sorularla yapılır. Bu sınavlarda öğrencilerin bireysel gelişimlerinin izlenmesi hedeflenir ve fakültenin evre, blok, tema ve alt temalara ayrılan öğrenim hedefleri sınanır. Öğrencinin yıl içinde katıldığı gelişim testlerinde ulaştığı yüzde performansın (gelişim sınavı notu) %10'u öğrencinin yıl sonu başarı notunun hesaplanmasında kullanılır. Öğrencilerin yıl sonu başarı notu en az 60 olmalıdır. Bu düzeyin altında kalan öğrenciler, başarısız oldukları birimden ya da birimlerden bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sonucunda 60'ın altında performans gösteren tüm öğrenciler yılı tekrar ederler. Staj Bloklarında uygulanan sınavlar: Staj Bloğu Yazılı Sınavı (SBYS): Staj bloğunun sununda çoktan seçmeli en az 100 en fazla 200 sorudan oluşur ve staj bloğun bitiminde (13. haftanın son üç günü içerisinde) yapılır. Öğrencinin bir bloktan başarısız sayılmaması için SBYS'den en az %50 performans göstermesi gerekir. SBYS'leri blok sonu başarı düzeyine %60 oranında etkilidir. SBYS'lerinde %50'den düşük performans gösteren öğrenciler diğer sınavlardaki notları ne olursa olsun yıl sonunda staj bloğu sınavının bütünlemesine kalırlar. Bunda da başarısız olan öğrenciler bir sonraki yıl staj bloğunu tekrarlar. Klinik Rotasyon Notu (KRON): Staj bloklarının içinde yer alan her klinik rotasyon sonunda yapılan sözlü sınavlarından ve değerlendirmelerden üretilen nottur. Sözlü sınavda öğrencilerin klinik problem çözme becerileri değerlendirilir ve hasta başında ve/veya sanal olgular üzerinden uygulanır. Tüm sözlü sınavları ya da diğer sınama araçlarından elde edilen notlar yürütme kurulu tarafından önceden belirlenen oranlarda ağırlıklı ortalaması alınarak tek bir puana (KRON) dönüştürülür. Öğrenciler her bir sözlü sınavı ya da değerlendirmeden en az % 60 performans göstermek zorundadırlar. KRON'un Staj Bloğu Başarı Düzeyine etkisi % 40'dır. %60'tan düşük performans gösteren öğrenciler diğer sınavlardaki notları ne olursa olsun o klinik rotasyon sözlüsünün bütünlemesine kalırlar. Bunda da başarısız olan öğrenciler bir sonraki yıl staj bloğunu tekrarlar. Öğrencilerin Staj Bloğu Başarı Düzeyleri en az % 60 olmalıdır. Bu düzeyin altında kalan öğrenciler, başarısız oldukları birimden ya da birimlerden bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sonucunda % 60'ın altında performans gösteren tüm öğrenciler staj bloğunu tekrar ederler.
Mezuniyet Koşulları
-
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
0
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Dekan: Prof. Dr. Cemil GÜRGÜN Adres: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, 35100 Bornova, Izmir Tel : 0 232 390 31 01 Faks : 0 232 388 11 15 E-posta: cemil.gurgun@ege.edu.tr AKTS/DS Koordinatörü: Prof. Dr. Sibel Göksel Adres: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, 35100 Bornova, İzmir Tel: 0 232 3903435 veya 0 232 3902286 Faks: 0 232 3903278 E-posta: sibel.goksel@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Yaklaşık 2000 yataklı eğitim hastanesinde tam donanımlı ve yaklaşık 100-300 kapasiteli 8 adet amfi, 50-75 öğrenci kapasiteli 16 adet küçük sınıf bulunmaktadır. Dekanlığa bağlı Ege Medya Eğitim ve Ders Araçları Birimi'nde (EMEDA), fakülte bünyesinde her tür odyovizüel donanımın eğitimde kullanımı sağlanmaktadır. Beceri eğitiminin birebir maketler üzerinde gerçekleştirildiği Klinik Beceri Laboratuarları; multidisipliner interaktif öğrenmenin yürütüldüğü Entegre Öğrenim Alanları; tümü lokal ağa ve internete bağlı 80 adet kişisel bilgisayarın bulunduğu Bilgisayar Laboratuarı; her disipline ait temel kitaplara, 200'den fazla dergiye, Medline ve elektronik dergilere ulaşımı sağlayan Fakülte Kütüphanesi, 24 saat hizmet veren Acil Servisi ve çeşitli sağlık merkezleri ile yürütülen toplum sağlığı alan eğitimi olanakları ile Fakülte çağdaş bir eğitim sürdürmektedir.

Program Çıktıları
1"Hekim" olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu; birey ve toplum odaklı sağlık hizmetleri sunumu için gereken temel, klinik ve sosyal bilimlere ait bilgileri, becerileri ve tutumları edinip kullanabilir.
2"Hekim" olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu; hastalarını bütüncül bir yaklaşımla değerlendirerek birinci basamağa özgü koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hekimlik uygulamalarını yerine getirir ve bu uygulamaları kayıt altına alabilir.
3"Hekim" olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu; eğitimi sırasında edindiği bilgi, tutum ve becerileri geliştirme yollarını bilir ve hekimlik yaşamı boyunca sürdürerek kullanabilir.
4"Hekim" olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu; kendi bilgi ve becerilerinin sınırlarını bilerek, gereken durumlarda diğer sağlık çalışanlarından uygun şekilde yardım isteyip kullanabilir.
5"Hekim" olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu; hekimlik görevini; iyi hekimlik uygulamaları ve etik ilkeler bağlamında hiçbir ayrım gözetmeden yapar. Mesleksel sorumluluklarını, insani değerleri ön planda tutarak hasta ve çalışan güvenliğini ve mahremiyetini gözeterek gerçekleştirebilir.
6"Hekim" olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu; hekimlik görevinin gerektirdiği güncel bilgi ve sağlık teknolojilerini kullanabilir.
7"Hekim" olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu; birinci basamak sağlık hizmeti sunarken karşısına çıkan idari ve hukuki durumları yönetebilir.
8"Hekim" olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu; hekimlik uygulamaları sırasında akılcı tetkik isteme ve ilaç kullanımının öneminin farkındadır. Hastalarının tanı ve tedavisini buna göre planlayabilir.
9"Sağlık savuncusu” olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu; bireylerin ve toplumun sağlık düzeyini, bunu etkileyen faktörleri ve sağlık ihtiyaçlarını uygun yöntem ve araçlarla değerlendirerek tanımlayıp izleyebilir, geliştirilmesi için gereken uygulamaları yapabilir.
10"Sağlık savuncusu” olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu; sağlığın korunması ve geliştirilmesi için birey ve toplum sağlığı ile ilgili eğitim ve danışmanlık süreçlerini planlayabilir ve yürütebilir.
11"Sağlık savuncusu” olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu; sağlığı etkileyen tüm ulusal ve uluslararası politika ve uygulamaları gelişim süreçleri içinde ayırt edebilir. Bu uygulamaların toplum sağlığına olası etkilerini değerlendirerek bilimsel zeminde savunabilir.
12"Sağlık savuncusu” olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu; sağlık hizmetine ulaşmada fırsat eşitliği sağlanması ve hizmete erişimin önündeki engellerin ortadan kaldırılması gibi temel etik ilkeleri savunur.
13"Sağlık savuncusu” olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu; hastalar, hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının haklarını destekleyen öneriler geliştirebilir.
14“Bilim İnsanı” Olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu; bilgileri ve bilgi kaynaklarını eleştirel olarak değerlendirebilir, bağımsız bir şekilde öğrenerek ve deneyimleyerek kendisini geliştirebilir.
15“Bilim İnsanı” Olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu; bilimsel yöntemi etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni bilgilerin oluşturulmasına, paylaşılmasına, uygulanmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
16“İletişimci” olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu; mesleksel literatürü anlayacak, yorumlayacak ve öğrendiklerini hekimlik uygulamalarına taşıyabilecek düzeyde öncelikle Türkçeyi ve literatürde en fazla kullanılan en az bir yabancı dili yetkin bir şekilde kullanabilir.
17“İletişimci” olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu; hasta, hasta yakınları, meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları ile karşılıklı anlayış, güven ve saygıya dayalı nitelikli bir mesleksel iletişim zemini oluşturabilir.
18“İletişimci” olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu; hekimlik uygulamaları sırasında gereksinim duyduğu bilgileri, etik ilkeler çerçevesinde, hastalar ve hasta yakınları, hekimler, diğer sağlık çalışanları ve kayıtlardan, doğru şekilde toplayabilir, kullanabilir ve paylaşabilir.
19 “Ekip Üyesi” Olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu; içinde yer aldığı ekiplerde, mesleksel sorumluluk ve görevlerini kendisinin ve diğer üyelerin sınırlarını bilerek, uyum içinde, ekibin başarısını ön planda tutarak, eksiksiz olarak yerine getirebilir.
20 “Ekip Üyesi” Olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu; bilgi, beceri ve deneyimlerini meslektaşları, hekim adayları ve diğer sağlık çalışanlarının mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak düzeyde, etkili bir şekilde paylaşabilir, gerektiğinde danışmanlık yapabilir.
21“Lider ve yönetici” olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu; kendi öğrenme, çalışma süreçleri ve kariyeri dahil kişisel gelişimini etkin bir şekilde yönetebilir.
22“Lider ve yönetici” olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu; sorumluluk alanı çerçevesinde, görev yaptığı sağlık birimini, sağlık hizmet sunumuna ayrılan kaynakları, insan gücünü ve ilişkileri toplum yararına en uygun şekilde yönetir ve kullanabilir.
23“Lider ve yönetici” olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu; sağlık hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinin, etkinliğinin artırılmasını hedefleyen tüm çalışmalara katılarak destekleyebilir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
11111111111111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Yıl
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 100001022006 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 100001062002 Türkçe BİLGİSAYAR Zorunlu 3 0 0 2
3 100001042003 Türkçe ENTEGRE BLOK DERSLER Zorunlu 32 16 0 42
4 100001072003 Türkçe EVRE 1 ENTEGRE BLOK 1 Zorunlu 13 6 0 0
5 100001082003 Türkçe EVRE 2 ENTEGRE BLOK 1 Zorunlu 10 6 0 0
6 100001092003 Türkçe EVRE 2 ENTEGRE BLOK 2 Zorunlu 9 4 0 0
7 100001012006 Türkçe TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
8 100001102010 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 4
9 100000942006 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
10 100000922006 Türkçe TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
11 100000962010 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 83 32 0 60
 
2. Yıl
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 100002022004 Türkçe EVRE 2 ENTEGRE BLOK 3 Zorunlu 14 4 0 0
2 100002032004 Türkçe EVRE 2 ENTEGRE BLOK 4 Zorunlu 10 2 0 0
3 100002042004 Türkçe EVRE 3 ENTEGRE BLOK 1 Zorunlu 15 3 0 0
4 100002012004 Türkçe EVRE ENTEGRE BLOK DERSLER Zorunlu 39 9 0 60
Toplam 78 18 0 60
 
3. Yıl
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 100003012005 Türkçe EVRE ENTEGRE BLOK DERSLER Zorunlu 46 6 0 58
2 100003022007 Türkçe EVRE 4 ENTEGRE BLOK 1 Zorunlu 15 1 0 0
3 100003032007 Türkçe EVRE 4 ENTEGRE BLOK 2 Zorunlu 8 1 0 0
4 100003042007 Türkçe EVRE 4 ENTEGRE BLOK 3 Zorunlu 11 2 0 0
5 100003052007 Türkçe EVRE 4 ENTEGRE BLOK 4 Zorunlu 12 2 0 0
6 100003062005 Türkçe ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ Zorunlu 0 0 0 2
Toplam 92 12 0 60
 
4. Yıl
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10120001T11419 Türkçe İÇ HASTALIKLARI STAJ BLOGU Zorunlu 13 14 0 20
2 SEÇMELİ-TIP-4-SINIF SEÇMELİ DERS GRUBU TIP FAKÜLTESİ 4.SINIF Seçmeli - - - 40
Toplam 13 14 0 60
 
5. Yıl
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 100005232012 Türkçe ÇOCUK SAĞLIĞI STAJ BLOĞU Zorunlu 13 14 0 20
2 SEÇMELİ-TIP-5.SINIF SEÇMELİ DERS GRUBU TIP FAKÜLTESİ 5.SINIF Seçmeli - - - 40
Toplam 13 14 0 60
 
6. Yıl
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 100006071994 Türkçe ACİL SERVİS Zorunlu 0 3 0 6
2 100006162019 Türkçe AİLE HEKİMLİĞİ Zorunlu 0 5 0 5
3 100006021994 Türkçe ÇOCUK SAĞLIGI VE HASTALIKLARI Zorunlu 0 7 0 10
4 100006012001 Türkçe GENEL CERRAHİ Zorunlu 0 3 0 5
5 100006112002 Türkçe GÖĞÜS HASTALIKLARI Zorunlu 0 2 0 2
6 100006041994 Türkçe İÇ HASTALIKLARI Zorunlu 0 7 0 10
7 100006032020 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM Zorunlu 0 5 0 0
8 100006122002 Türkçe KARDİYOLOJİ Zorunlu 0 2 0 2
9 100006052019 Türkçe KIRSAL HEKİMLİK Zorunlu 0 5 0 5
10 100006182020 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Zorunlu 3 0 0 0
11 100006092001 Türkçe SEÇMELİ Zorunlu 0 3 0 5
Toplam 3 42 0 50
 
SEÇMELİ DERS GRUBU TIP FAKÜLTESİ 4.SINIF
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 100004011994 Türkçe ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Seçmeli 9 2 0 10
2 100004071994 Türkçe GÖĞÜS HASTALIKLARI Seçmeli 3 2 0 4
3 100004122002 Türkçe RADYOLOJİ VE NÜKLEER TIP Seçmeli 3 2 0 4
4 100004142001 Türkçe KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM Seçmeli 9 4 0 11
5 100004152001 Türkçe GENEL CERRAHİ Seçmeli 4 4 0 6
6 100004162001 Türkçe ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ Seçmeli 3 0 0 3
7 10120002T11421 Türkçe CERRAHİ - ÜROGENİTAL SİSTEM STAJ BLOGU Seçmeli 13 14 0 20
8 10120002T11423 Türkçe KARDİYOPULMONER SİSTEM VE STAJ BLOGU Seçmeli 13 14 0 20
SEÇMELİ DERS GRUBU TIP FAKÜLTESİ 5.SINIF
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 100005021994 Türkçe ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Seçmeli 3 2 0 4
2 100005031994 Türkçe ÇOCUK CERRAHİSİ Seçmeli 6 0 0 5
3 100005042001 Türkçe ÜROLOJİ Seçmeli 2 2 0 3
4 100005081994 Türkçe GÖZ HASTALIKLARI Seçmeli 1 2 0 2
5 100005101994 Türkçe KULAK, BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI Seçmeli 4 2 0 5
6 100005112001 Türkçe PSİKİYATRİ Seçmeli 4 8 0 7
7 100005122001 Türkçe PLASTİK CERRAHİ Seçmeli 2 2 0 3
8 100005152002 Türkçe NÖROLOJİ Seçmeli 6 0 0 6
9 100005162002 Türkçe FİZİK TEDAVİ Seçmeli 2 2 0 3
10 100005172002 Türkçe ANESTEZİYOLOJİ Seçmeli 4 2 0 5
11 100005192006 Türkçe KARDİYOLOJİ Seçmeli 5 2 0 6
12 100005202006 Türkçe ADLİ TIP Seçmeli 3 1 0 3
13 100005212006 Türkçe ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Seçmeli 4 1 0 4
14 100005222004 Türkçe DERMATOLOJİ Seçmeli 4 1 0 4
15 100005242012 Türkçe KAS İSKELET SİNİR SİSTEMİ VE DAVRANIŞ STAJ BLOĞU Seçmeli 13 14 0 20
16 100005252012 Türkçe DUYU SİSTEMİ STAJ BLOĞU Seçmeli 13 14 0 20
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr