Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Hemşirelik Fakültesi - Hemşirelik - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesinin 1955 yılında kuruluşu ile birlikte öğretime başlayan, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, dünya standartlarında rekabet edebilecek akademisyen ve hemşirelerin yetiştirildiği model bir eğitim kurumu olma amacı ile eğitim faaliyetlerini sürdüren Hemşirelik Fakültesi, ülkemizde ve Avrupa'da lisans düzeyinde eğitim veren Türkiye'de kurulan ilk Hemşirelik Yüksekokulu ve bakanlar Kurulunun 26.09.2011 tarihli ve 2011/2276 sayılı kararnamesi ile de üçüncü Hemşirelik Fakültesidir ve bu karar 24.10.2011 tarihli resmi gazetede de yayınlanmıştır. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, bilimsel gelişmelere dayalı olarak toplumun sağlık gereksinimlerine yanıt vermek için etik değerlere, etkili iletişim, problem çözme ve araştırma becerilerine sahip, değişim yaratabilen, insan haklarına saygılı, otonomi sahibi, liderlik yapabilecek lisans ve lisans üstü düzeyde hemşireler yetiştirmeyi misyonu olarak belirlemiştir. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nin 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı itibari ile 1556 öğrenci; 22 tam zamanlı profesör, 14 doçent, 18 Dr.Öğr.Üyesi., 3 Öğretim Görevlisi ve 62 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nde eğitim programı bir yılı zorunlu ingilizce hazırlık programı ve son yılı intörnlük olmak üzere beş yıllık hemşirelik eğitimini kapsamaktadır.Programda %30 İngilizce eğitim verilmektedir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Hemşirelik alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Hemşirelik Fakültesi lisans programı Entegre Eğitim modeli doğrultusunda bir eğitim programı yürütmektedir. Hemşirelik mesleğinin her alanında bilimsel gelişmeler doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılmış, toplumun sağlık gereksinimlerinin farkında olan, etik değerleri özümsemiş ve yaşam boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş hemşireler yetiştirmek amacıyla zorunlu ve seçmeli dersler bulunmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezun olan öğrenciler, birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetleri veren kurum ve kuruluşlarda klinik hemşiresi, iş yeri hemşiresi , okul sağlığı hemşiresi, yönetici ve eğitimci hemşire olarak çalışır.Lisansüstü eğitime devam eden mezunlar ise kariyerlerine devam ederek üniversitelerin akademik birimlerinde görev alabilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrencilerin ara sınav, final, bütünleme sınavları, uygulama ve benzeri çalışmalardaki başarılarını belirlemek için, Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi’nin 17-(1) maddesi’ne göre uygulamanın nasıl yapılacağı eğitim-öğretim yılı başlamadan önce ilgili kurul kararı ile belirlenir ve ilan edilir. Öğrencilerin teorik dersin %70’ine, toplam uygulamanın %80’ine ve laboratuvar çalışmalarının %80’ine devam zorunluluğu vardır. Öğrencilerin katılımı ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir. Bir mesleki dersin kapsamındaki modüller işlenirken, modülü oluşturan eğitim konularının özelliği ve ağırlığı ile orantılı olarak modül bitiminde bir sınav (ödev, yazılı, sözlü, çoktan seçmeli ve/veya yapılandırılmış beceri sınavı) yapılır. Modüllerin bitiminde yapılan bu sınavlar mesleki dersin ara sınavı olarak kabul edilir. Ara sınav tarihleri eğitim-öğretim yılının ilk ayında bölüm tarafından, değerlendirme üzerinde etkili olacak eğitim faaliyetlerinin katkısı ve türü; ödevler, türü ve bu tür raporlar, quizler, seminer sunumları ve bireysel sözlü tartışma, laboratuar çalışmaları ve performans değerlendirmesi gibi öğretim üyesi tarafından ilan edilir. Öğrencinin mesleki bir dersin uygulamasından başarılı sayılabilmesi için; uygulama başarı notunun en az 60 olması gerekir. Uygulama başarı notu değerlendirmesi her bir uygulama alanından alınan notların ortalaması alınarak hesaplanır. Uygulamadan devamsız ve/veya başarısız olan öğrenci mesleki dersi tekrarlar. Her mesleki dersin bitiminde kapsadığı modüllerin ağırlığına orantılı olarak hazırlanan final sınavı ders yılı sonunda yapılır. Öğrencinin final ve bütünleme sınavına girebilmesi için teorik, laboratuar ve uygulamalara devam koşulunu yerine getirmesi ve uygulamadan başarılı olması gerekir. Her dönem/yıl sonunda, öğrencilerin Ham Başarı Puanları (HBP) hesaplanır (Yarı yıl/Yıl içi puanı * %40) + (final/bütünleme sınav puanı * %60). HBP 60'ın altında olan öğrenciler başarısız kabul edilir. Dersten başarısız olan öğrenci bütünleme haftası içerisinde belirlenen tarihte bütünleme sınavına girer. Bütünleme sınav notu final sınav notu gibi değerlendirilir. Öğrenci modüllerden oluşan mesleki dersten başarısız olduğunda, başarısız olduğu mesleki dersi tekrarlar, bir sonraki yılın mesleki dersini alamaz. Öğrencilerin katılamadıkları sınavlar için gerçek ve geçerli bir nedeni var olduğu Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilirse katılamadığı sınav için bir mazeret sınavı verilir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Fisun ŞENUZUN AYKAR, Prof. Dr. Aynur TÜREYEN, Doç. Dr. Fatma ORGUN Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Bornova İzmir/Türkiye Tel: +90 232 3115500 Fax: +90 232 3886374
Bölüm Olanakları
Bilgisayar laboratuarı, iki demonstrasyon laboratuarı, okuma salonu, üç amfi, bir konferans salonu, giyinme odaları, 8 sınıf ve bahçe

Program Çıktıları
1Toplumun sağlık ve refahı için; sağlık ve hemşirelik alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilme,
2Koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici alanlarda bireyin, ailenin ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini bütüncül yaklaşımla karşılamak için; temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
3Hemşirelik alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme, uygulayabilme ve değerlendirebilme
4Hemşirelik uygulamalarını mesleki standartlar doğrultusunda, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun olarak gerçekleştirebilme
5Hemşirelik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel, insan hakları ve etik değerlere uygun hareket edebilme
6Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel, teknolojik ve güncel uygulamaları izleyerek kendini geliştirebilme
7Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme
8Küresel ve toplumsal düzeydeki hemşirelik girişimlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre sorunlarına katkılarını değerlendirebilme
9Disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışması yapabilme
10Araştırma sonuçlarının uygulanabilirliğini değerlendirebilme, hemşirelik uygulamalarında kullanabilme, araştırmaların devamlılığı için yeni problem alanları belirleyebilme
11Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme
12Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
13Bir yabancı dili (en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde) kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
0000000000000
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 220001022012 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 220001052012 BİLGİSAYAR Zorunlu 2 0 2 2
3 220001092012 SAĞLIKLI YAŞAM VE HEMŞİRELİK Zorunlu 12 0 3 14
4 SEÇ.DERS.I SEÇMELİ DERS I Seçmeli - - - 2
5 220001072012 TEMEL TIP BİLİMLERİ Zorunlu 6 0 1 6
6 220001012012 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
7 220001032012 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 28 0 6 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 220000942012 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 220001052012 BİLGİSAYAR Zorunlu 2 0 2 3
3 220001092012 SAĞLIKLI YAŞAM VE HEMŞİRELİK Zorunlu 12 0 3 14
4 SEÇ.DERS.II SEÇMELİ DERS II Seçmeli - - - 2
5 220001072012 TEMEL TIP BİLİMLERİ Zorunlu 6 0 1 7
6 220000922012 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 26 0 6 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 220002012013 SAĞLIKLI YAŞAM VE HEMŞİRELİK II Zorunlu 11 12 4 25
2 SEÇ.DERS.III SEÇMELİ DERS III Seçmeli - - - 5
Toplam 14 12 4 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 220002022013 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA SÜRECİ Zorunlu 3 0 0 3
2 220002012013 SAĞLIKLI YAŞAM VE HEMŞİRELİK II Zorunlu 11 12 4 20
3 SEÇ.DERS.IV SEÇMELİ DERS IV Seçmeli - - - 5
4 220002042013 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 18 12 4 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 220003012014 HASTALIKLAR VE HEMŞİRELİK BAKIMI Zorunlu 12 12 0 20
2 220003052014 MESLEKİ İNGİLİZCE Zorunlu 2 0 0 2
3 220003032014 SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ Zorunlu 3 0 0 3
4 SEÇ.DERSLER-V SEÇMELİ DERS GRUBU-V (ZORUNLU) Seçmeli - - - 5
Toplam 20 12 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 220003012014 HASTALIKLAR VE HEMŞİRELİK BAKIMI Zorunlu 12 12 0 23
2 220003052014 MESLEKİ İNGİLİZCE Zorunlu 2 0 0 2
3 SEÇ.DERSLER-VI SEÇMELİ DERS GRUBU-VI (ZORUNLU) Seçmeli - - - 5
Toplam 17 12 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇ.ALANDERS.1 SEÇMELİ ALAN DERSLERİ I Seçmeli - - - 4
2 SEÇ.DERS.İNG-7 SEÇMELİ DERS (İNGİLİZCE)VII Seçmeli - - - 5
3 SEÇ.DERS.(TÜRKÇE)9 SEÇMELİ DERS (TÜRKÇE)IX Seçmeli - - - 4
Toplam 4 0 0 13
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇ.ALANDERS.2 SEÇMELİ ALAN DERSLERİ II Seçmeli - - - 4
2 SEÇ.DERS.İNG-8 SEÇMELİ DERS (İNGİLİZCE)VIII Seçmeli - - - 5
3 SEÇ.DERS.(TÜRKÇE)10 SEÇMELİ DERS (TÜRKÇE)X Seçmeli - - - 4
Toplam 4 0 0 13
 
SEÇMELİ DERS I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 220001112012 VOLEYBOL Seçmeli 2 0 0 2
2 220001132012 TENİS Seçmeli 2 0 0 2
3 220001152012 YÜZME Seçmeli 2 0 0 2
4 220001172012 TÜRK HALK MÜZİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
5 220001192012 TÜRK SANAT MÜZİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
6 220001212012 GİRİŞKENLİK Seçmeli 2 0 0 2
7 220001232012 KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 2 0 0 2
8 220001252012 HEMŞİRELİKTE ELEŞTİREL DÜŞÜNME Seçmeli 2 0 0 2
9 220001312016 SPEAKİNG Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ DERS II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 220001042012 VOLEYBOL Seçmeli 2 0 0 2
2 220001062012 TENİS Seçmeli 2 0 0 2
3 220001082012 YÜZME Seçmeli 2 0 0 2
4 220001102012 TÜRK HALK MÜZİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
5 220001122012 TÜRK SANAT MÜZİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
6 220001142012 GİRİŞKENLİK Seçmeli 2 0 0 2
7 220001162012 KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 2 0 0 2
8 220001182012 HEMŞİRELİKTE ELEŞTİREL DÜŞÜNME Seçmeli 2 0 0 2
9 220001242016 SPEAKİNG Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ DERS III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 220002032013 INFORMATICS NURSING I Seçmeli 3 0 0 5
2 220002052013 PATIENT SAFETY Seçmeli 3 0 0 5
3 220002072013 SCHOOL HEALTY NURSING Seçmeli 3 0 0 5
4 220002092014 FAMILY HEALTH CARE NURSING Seçmeli 3 0 0 5
SEÇMELİ DERS IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 220002062013 INFORMATICS NURSING II Seçmeli 3 0 0 5
2 220002082013 OCCUPATIONAL HEALTY NURSING Seçmeli 3 0 0 5
3 220002102013 FUNDAMENTALS OF SKIN AND WOUND CARE Seçmeli 3 0 0 5
4 220002122014 FAMILY HEALTH CARE NURSING Seçmeli 3 0 0 5
SEÇMELİ DERS GRUBU-V (ZORUNLU)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 220003072014 NURSING CARE OF CARDIVASCULAR DISEASE Seçmeli 3 0 0 5
2 220003092014 EVIDENCE BASED NURSING Seçmeli 3 0 0 5
3 220003112014 CRITICAL CARE NURSING Seçmeli 3 0 0 5
4 220003112017 COMPLEMENTARY THERAPIES AND SUPPORTIVE CARE PRACTICE Seçmeli 3 0 0 5
5 220003132014 OPERATING ROOM NURSING Seçmeli 3 0 0 5
6 220003152014 HOME CARE NURSING Seçmeli 3 0 0 5
SEÇMELİ DERS GRUBU-VI (ZORUNLU)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 220003062014 NURSING CARE OF HAEMATOLOGY DISEASE Seçmeli 3 0 0 5
2 220003082014 ELDERLY CARE IN THE COMMUNITY Seçmeli 3 0 0 5
3 220003122014 CURRENT ISSUES IN NURSING Seçmeli 3 0 0 5
4 220003142014 TRAUMA NURSING Seçmeli 3 0 0 5
5 220003162014 HOME CARE NURSING Seçmeli 3 0 0 5
SEÇMELİ ALAN DERSLERİ I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 220005012018 HEMŞİRELİK ESASLARI Seçmeli 0 8 0 4
2 220005032018 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 0 8 0 4
3 220005052018 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 0 8 0 4
4 220005072018 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 0 8 0 4
5 220005092018 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 0 8 0 4
6 220005112018 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 0 8 0 4
7 220005132018 HALK SAĞLIĞI VE HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 0 8 0 4
8 220005152018 HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM/YÖNETİM Seçmeli 0 8 0 4
SEÇMELİ DERS (İNGİLİZCE)VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 220005172018 ELDERLY CARE IN THE COMMUNITY Seçmeli 2 0 0 5
2 220005212018 TRAUMA NURSING Seçmeli 2 0 0 5
3 220005232018 CRITICAL CARE NURSING Seçmeli 2 0 0 5
4 220005252018 OPERATING ROOM NURSING Seçmeli 2 0 0 5
5 220005272018 HOME CARE NURSING Seçmeli 2 0 0 5
6 220005292018 COMPLEMENTARY THERAPIES AND SUPPORTIVE CARE PRACTİCE Seçmeli 2 0 0 5
7 220005312018 CARE IN CHRONIC DISEASE Seçmeli 2 0 0 5
8 220005332018 SCHOOL HEALTY NURSING Seçmeli 2 0 0 5
9 220005352018 FAMILY HEALTH CARE NURSING Seçmeli 2 0 0 5
10 220005372018 EMERGENCY NURSING Seçmeli 2 0 0 5
11 220005392018 OCCUPATIONAL HEALTH NURSING Seçmeli 2 0 0 5
12 220005432018 NURSES SAFETY IN WORKPLACA Seçmeli 2 0 0 5
13 220005612018 CURRENT ISSUES IN NURSING Seçmeli 2 0 0 5
14 220005632018 INTERNATIONAL HEALTH CARE SYTEMS Seçmeli 2 0 0 5
SEÇMELİ DERS (TÜRKÇE)IX
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 220005452018 BİTİRME PROJESİ-1 Seçmeli 2 0 0 4
2 220005472018 PALYATIF BAKIM Seçmeli 2 0 0 4
3 220005492018 ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 0 0 4
4 220005512018 HEMŞİRELİKTE MANEVİ BAKIM Seçmeli 2 0 0 4
5 220005532018 HEMŞİRELİKTE LİDERLİK Seçmeli 2 0 0 4
6 220005552018 HEMŞİRELİKTE ELEŞTİREL DÜŞÜNME Seçmeli 2 0 0 4
7 220005572018 SAĞLIK HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
8 220005592018 SEMPTOM YÖNETİMİNDE TAMAMLAYICI TERAPİLER Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ ALAN DERSLERİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 220005022018 HEMŞİRELİK ESASLARI Seçmeli 0 8 0 4
2 220005042018 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 0 8 0 4
3 220005062018 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 0 8 0 4
4 220005082018 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 0 8 0 4
5 220005102018 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 0 8 0 4
6 220005122018 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 0 8 0 4
7 220005142018 HALK SAĞLIĞI VE HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 0 8 0 4
8 220005162018 HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM/YÖNETİM Seçmeli 0 8 0 4
SEÇMELİ DERS (İNGİLİZCE)VIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 220005182018 ELDERLY CARE IN THE COMMUNITY Seçmeli 2 0 0 5
2 220005202018 CURRENT ISSUES IN NURSING Seçmeli 2 0 0 5
3 220005222018 TRAUMA NURSING Seçmeli 2 0 0 5
4 220005242018 CRITICAL CARE NURSING Seçmeli 2 0 0 5
5 220005262018 OPERATING ROOM NURSING Seçmeli 2 0 0 5
6 220005282018 HOME CARE NURSING Seçmeli 2 0 0 5
7 220005302018 COMPLEMENTARY THERAPIES AND SUPPORTIVE CARE PRACTİCE Seçmeli 2 0 0 5
8 220005322018 CARE IN CHRONIC DISEASE Seçmeli 2 0 0 5
9 220005342018 SCHOOL HEALTY NURSING Seçmeli 2 0 0 5
10 220005362018 FAMILY HEALTH CARE NURSING Seçmeli 2 0 0 5
11 220005382018 EMERGENCY NURSING Seçmeli 2 0 0 5
12 220005402018 OCCUPATIONAL HEALTH NURSING Seçmeli 2 0 0 5
13 220005422018 INTERNATIONAL HEALTH CARE SYTEMS Seçmeli 2 0 0 5
14 220005442018 NURSES SAFETY IN WORKPLACE Seçmeli 2 0 0 5
SEÇMELİ DERS (TÜRKÇE)X
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 220005462018 BİTİRME PROJESİ-II Seçmeli 2 0 0 4
2 220005482018 PALYATIF BAKIM Seçmeli 2 0 0 4
3 220005502018 ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 0 0 4
4 220005522018 HEMŞİRELİKTE MANEVİ BAKIM Seçmeli 2 0 0 4
5 220005542018 HEMŞİRELİKTE LİDERLİK Seçmeli 2 0 0 4
6 220005562018 HEMŞİRELİKTE ELEŞTİREL DÜŞÜNME Seçmeli 2 0 0 4
7 220005582018 SAĞLIK HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
8 220005602018 SEMPTOM YÖNETİMİNDE TAMAMLAYICI TERAPİLER Seçmeli 2 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr