Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Eczacılık Fakültesi - Eczacılık Fakültesi - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 1975 yılında kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin 5 yıllık programını başarı ile tamamlayan öğrenciler yüksek lisans derecesi ile mezun olurlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans ve Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ne alınacak öğrenciler için kayıt ve kabul şartları, Ege Üniversitesi Senatosu'nun önerisi, Yükseköğretim Kurulu'nun kararı ile belirlenir. Kayıt ve kabul şartları ilgili yılın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınav Kılavuzun'da belirtilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim Kurumları'nda önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurumu'nun belirlemiş olduğu "Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans ve Yüksek Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleşmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal, non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangış aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması henüz başlatılmamıştır. Ancak Eczacılık Fakültesi’nin eğitim planında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik yılın başında muafiyet sınavı yapılmaktadır. Bu derslerden beklenen yeterliliği sağladığını düşünen öğrenciler muafiyet sınavlarına girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ilgili dersten muaf kabul edilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Başarısız notu bulunmayan, kümülatif not ortalaması 4 üzerinden en az 2 olan ve öğretim planında yer alan tüm derslerini ve 6 ay eczane stajını başarıyla tamamlayan öğrenciler yüksek lisans derecesi ile mezun olurlar.
Program Profili
5 yıllık eczacılık öğretim planı çağdaş eczacılık anlayışının temellerini kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Birinci ve ikinci yıldaki program temel eczacılık bilimleri ile ilgili derslerden oluşmaktadır. Üçüncü ve dördüncü yıl farmasötik bilimlerde teorik ve pratik dersleri kapsamaktadır. Beşinci yıl ise bitirme tezi, serbest eczane eczacılığı, hastane ecacılığı ve endüstri eczacılığı gibi meslek uygulama alanlarında açılan seçmeli alan dersleri ve staj çalışmasını içermektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun olan eczacılar, yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde sağlık meslek mensubu olarak serbest eczanelerde serbest eczacılar olarak, hastane kliniklerinde ve hastane eczanelerinde eczacı olarak, ilaç ve kozmetik endüstrisinin üretimden başlamak üzere tüm birimlerinde eczacı olarak görev almaktadır. Ayrıca eczacılar sayılan alanlarda akademisyen veya araştırmacı olarak eğitim ve araştırma faaliyetlerinde de aktif olarak yer almaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin 5 yıllık programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, yüksek lisans diploması alırlar ve alanlarındaki doktora programlarına başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde sınavlar, ara sınavlar, final sınavları, bütünleme sınavları ve mazeret sınavlarından oluşmaktadır. Ders başarısı, dersin ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinliklerinden alınan notların %40'ının, final veya bütünleme sınav notunun %60'na ilavesi ile değerlendirilir ve Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve bu yönetmeliğe bağlı olarak yürütülen bağıl ölçme ve değerlendirme sistemine göre belirlenir.
Mezuniyet Koşulları
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin 5 yıllık eğitim-öğretim müfredatını başarı ile tamamlayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 35100 Bornova-İzmir, Prof. Dr. Ayfer YALÇIN (Dekan, Program Başkanı), Prof. Dr. Işık ÖZGÜNEY (AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri, Eczacılık Meslek Bilimleri ve Eczacılık Teknolojisi Bölümlerinden oluşmaktadır. Bu bölümler altında Analitik Kimya, Biyokimya, Farmasötik Botanik, Farmasötik Mikrobiyoloji, Farmasötik Kimya, Farmakognozi, Farmasötik Toksikoloji, Farmakoloji, Eczacılık İşletmeciliği,Farmasötik Teknoloji, Farmasötik Biyoteknoloji ve Radyofarmasi Anabilim Dalları yer almaktadır. Fakültenin olanakları arasında Öğrenci ve Araştırma Laboratuvarları, Bilgisayar Merkezi, Fakülte Uygulama Eczanesi, Hücre Kültürü Laboratuvarı ve FABAL-Farmasötik Bilimler Araştırma Laboratuvarı sayılabilir.

Program Çıktıları
1Eczacılık mesleğini, mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda, etik ve deontolojik ilkeler çerçevesinde uygulayabilme ve gerektiğinde bu anlamda inisiyatif kullanabilme
2Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanabilme
3Eczacılık meslek uygulamalarındaki süreçleri ve kişiler arası ilişkileri yönetebilme ve iletişim yeteneklerini kullanabilme
4Meslek uygulama alanlarındaki çalışma süreçlerini planlayabilme, ekip üyesi olabilme, ortak çalışmalara katılabilme ve bu çalışmaları yönetebilme
5Evrensel ve ulusal sağlık sorunlarının farkında olarak sağlık hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik politikalar üretebilme
6İnsan sağlığının temelini oluşturan biyolojik sistemlerin işleyişi, sürdürülmesi ve patolojisine yönelik kavramlara sahip olabilme
7Temel ve uygulamalı fen bilimlerini eczacılık meslek uygulamaları ile birleştirerek eczacılık alanında kullanabilme
8Eczacılık alanında sahip olduğu bilgileri, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yorumlayabilme, analiz edebilme ve çözüm önerileri getirebilme
9Doğal, sentetik ve biyolojik kaynaklı ilaç etkin ve yardımcı maddelerinin araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesi konularında yeterli bilgi ve uygulama becerilerine sahip olabilme
10Farmasötik preparatların ve tıbbi ürünlerin araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesi konularında yeterli bilgi ve uygulama becerilerine sahip olabilme
11İlaç etkin ve yardımcı maddelerinin, farmasötik preparatların ve tıbbi ürünlerin fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik analizleri konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerisine sahip olabilme
12Birinci basamak sağlık hizmetinin gerektirdiği eczacılık hizmetlerini sunabilme
13İlaçların hastaya sunulmasından önce, reçeteyi oluşturan ilaçların en uygun dozu, uygulama yolları ve geçimsizlikleri konusunda gerekli bilgiye sahip olma ve bu bilgileri kullanabilme
14İlaçların ve tıbbi ürünlerin metabolizmaları, etkileri ve kullanımları ile ilgili bilgileri kullanarak hastaların reçetelerini doğru ve uygun olarak karşılayabilme
15İlaçların en uygun şekilde kullanımını sağlamak ve teşvik etmek amacıyla farmasötik bakım ve klinik eczacılık uygulamaları çerçevesinde hasta kayıtlarını yönetebilme; hasta, hekim ve diğer sağlık personeline ilaçlar konusunda danışmanlık hizmeti verebilme
16İlaçların en uygun şekilde kullanımını sağlamak ve teşvik etmek amacıyla, farmasötik bakım ve klinik eczacılık uygulamaları çerçevesinde ilaç tedavisinin hasta boyutunda değerlendirilmesi, değiştirilmesi ve karar verilmesi aşamalarına katılabilme ve bu alanda yeterli bilgi ve uygulama becerilerine sahip olabilme
17Doğru ilaç kullanımını teşvik etmek üzere kullanımındaki eğilimleri izleme, değerlendirme ve çözüm geliştirebilme becerilerine sahip olabilme
18İlaçlar ve sağlık alanında eğitim verebilme, danışmanlık ve denetim yapabilme
19Eczacılık meslek uygulama alanlarının gerektirdiği çeşitli teknolojik araçlar, bilgi kaynakları ve yazılımlar konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerilerine sahip olabilme
20En az bir yabancı dili kullanarak eczacılık uygulama alanlarındaki bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
21Yaşam boyu öğrenmenin bilincinde olarak, eczacılık meslek uygulamaları, bilim, teknoloji, çağdaş düşünce ve davranış boyutunda güncel bilgilere sahip olabilme, bu bilgileri geliştirebilme ve derinleştirebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
111111111111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 300001022006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 300001352015 BİLGİSAYARA GİRİŞ Zorunlu 1 2 0 3
3 300001062015 BİYOFİZİK Zorunlu 2 0 0 3
4 300001332005 BİYOLOJİ-I Zorunlu 2 0 0 3
5 300001152015 ECZ.UYGULAMALI MATEMATİK Zorunlu 1 0 0 2
6 300001262015 ECZACILIK TERMİNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
7 300001392010 FOREIGN LANGUAGE-I Zorunlu 4 0 0 4
8 300001312005 GENEL KİMYA-I Zorunlu 2 0 0 3
9 300001302015 ORGANİK KİMYA I Zorunlu 2 0 0 3
10 300001012006 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
11 10320001T11143 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 0 0 2
Toplam 21 2 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 300001602015 ANATOMİ Zorunlu 3 0 0 4
2 300000942006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
3 300001112005 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 3
4 300001342005 BİYOLOJİ-II Zorunlu 2 0 0 3
5 300001582015 FİZYOLOJİ Zorunlu 3 0 0 4
6 300001442010 FOREIGN LANGUAGE-II Zorunlu 4 0 0 4
7 300001322005 GENEL KİMYA-II Zorunlu 2 0 0 3
8 300001562015 ORGANİK KİMYA II Zorunlu 2 0 0 3
9 ECZSÇMDERS-1 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 2
10 300000922006 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 24 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 300002392006 ANALİTİK KİMYA I Zorunlu 3 3 0 6
2 300002412006 BİYOKİMYA I Zorunlu 3 0 0 4
3 300002452008 FARMASÖTİK BOTANİK -I Zorunlu 1 0 0 2
4 300002432006 FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ-IMMUNOLOJİ I Zorunlu 2 0 0 3
5 300002492015 HALK SAĞLIĞI Zorunlu 2 0 0 3
6 300002332015 MOLEKÜLER BİYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
7 300002012002 PATOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
8 10320008T11247 STAJ I Zorunlu 0 0 0 1
9 300002652016 TIBBİ İLKYARDIM Zorunlu 2 0 0 3
10 300002512015 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 0 0 2
Toplam 18 3 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 300002402006 ANALİTİK KİMYA II Zorunlu 2 3 0 5
2 300002422006 BİYOKİMYA II Zorunlu 2 3 0 5
3 300002622015 ECZACILIK TARİHİ VE DEONTOLOJİ Zorunlu 1 0 0 2
4 300002222015 FARMAKOLOJİ Zorunlu 3 0 0 4
5 300002462008 FARMASÖTİK BOTANİK-II Zorunlu 2 3 0 5
6 300002442006 FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ-IMMUNOLOJİ II Zorunlu 2 3 0 5
7 300002642015 MUHASEBE Zorunlu 1 0 0 1
8 ECZSÇMDERS-2 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli - - - 2
9 10320008T11250 STAJ I Zorunlu 0 0 0 1
Toplam 15 12 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 300003492007 BİYOKİMYA III Zorunlu 1 0 0 2
2 300003572017 ECZACILIK MEVZUATI Zorunlu 1 0 0 2
3 300003412007 FARMAKOGNOZİ I Zorunlu 2 3 0 6
4 300003472007 FARMAKOLOJİ-FARMAKOTERAPİ I Zorunlu 2 0 0 4
5 300003432007 FARMASÖTİK KİMYA I Zorunlu 3 3 0 6
6 300003452007 FARMASÖTİK TEKNOLOJİ I Zorunlu 3 3 0 6
7 300003552015 RADYOFARMASİ Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 14 9 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 300003582017 ECZACILIK İŞLETMECİLİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
2 300003422007 FARMAKOGNOZİ II Zorunlu 2 3 0 5
3 300003482007 FARMAKOLOJİ-FARMAKOTERAPİ II Zorunlu 2 0 0 3
4 300003442007 FARMASÖTİK KİMYA II Zorunlu 3 3 0 6
5 300003462007 FARMASÖTİK TEKNOLOJİ II Zorunlu 3 3 0 6
6 300003081994 KOZMETOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
7 10320008T11356 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 14 9 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 300004752017 BİYOFAR. VE FARMAKOKİNETİK Zorunlu 1 0 0 2
2 300004512008 FARMAKOGNOZİ-III Zorunlu 2 3 0 5
3 300004572008 FARMAKOLOJİ - FARMAKOTERAPİ-III Zorunlu 2 0 0 3
4 300004142002 FARMASÖTİK BİYOTEKNOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
5 300004532008 FARMASÖTİK KİMYA-III Zorunlu 3 3 0 6
6 300004552008 FARMASÖTİK TEKNOLOJİ-III Zorunlu 3 3 0 6
7 300004732017 FARMASÖTİK TOKSİKOLOJİ-I Zorunlu 2 0 0 3
8 300004712015 KLİNİK ECZACILIK I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 17 9 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 300004562008 FARMAKOGNOZİ-IV Zorunlu 2 3 0 4
2 300004622008 FARMAKOLOJİ - FARMAKOTERAPİ-IV Zorunlu 2 0 0 3
3 300004582008 FARMASÖTİK KİMYA-IV Zorunlu 3 3 0 6
4 300004602008 FARMASÖTİK TEKNOLOJİ-IV Zorunlu 3 3 0 6
5 300004742017 FARMASÖTİK TOKSİKOLOJİ-II Zorunlu 2 3 0 4
6 300004182008 FİTOTERAPİ DROGL.VE İLAÇLARI Zorunlu 1 0 0 2
7 300004702015 KLİNİK ECZACILIK II Zorunlu 2 3 0 4
8 10320008T11468 STAJ III Zorunlu 0 0 0 1
Toplam 15 15 0 30
 
9. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 300005732018 MEZUNİYET PROJESİ I Zorunlu 1 8 0 15
2 ECZSÇMALANDERS-9.YY SEÇMELİ ALAN DERSLERİ Seçmeli - - - 15
Toplam 1 8 0 30
 
10. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 300005042018 MEZUNİYET PROJESİ II Zorunlu 1 1 0 15
2 300005002009 STAJ IV Zorunlu 1 30 0 15
Toplam 2 31 0 30
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 300001232001 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Seçmeli 2 0 0 2
2 300001292003 KENTLİLİK BİLİNCİ VE İZMİR TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
3 300001482014 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 2
4 300001502015 GENEL PSİKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
5 300001522015 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2
6 300001542015 TEMEL ANALİTİK LABORATUVAR UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 2
7 300001622019 AKADEMİK TÜRKÇE (YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN) Seçmeli 2 0 0 2
8 300001642019 SİNEMA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
9 FSM404 GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
10 INV402 İNOVASYON, TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ DERS GRUBU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 300002502015 YAŞAMA SANATI Seçmeli 2 0 0 2
2 300002522015 İLETİŞİM BECERİLERİ Seçmeli 2 0 0 2
3 300002542015 AFETTE TOPLUMSAL SORUMLULUK Seçmeli 2 0 0 2
4 300002562015 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 2 0 0 2
5 300002582015 GİRİŞİMCİLİK VE KALİTE Seçmeli 2 0 0 2
6 300002662019 TÜRK MÜZİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
7 300002682019 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ ALAN DERSLERİ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 300005132009 SERBEST ECZANE YÖNETİMİ (S) Seçmeli 2 0 0 3
2 300005212015 HASTANE ECZANESİ YÖNETİMİ (H) Seçmeli 2 0 0 3
3 300005312015 İNFEKSİYON HASTALIKLARI, ANTİMİKROBİYALLER VE AKILCI KULLANIMLARI (S)(H) Seçmeli 2 0 0 3
4 300005332015 FARMASÖTİK ENDÜSTRİDE MİKROBİYOLOJİK UYGULAMALAR (E) Seçmeli 2 0 0 3
5 300005372015 KALITSAL METABOLİK HASTALIKLARIN BİYOKİMYASI (S)(H) Seçmeli 2 0 0 3
6 300005412015 İLAÇ SANAYİNDE ANALİZ YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ VE KALİTE KONTROL (E) Seçmeli 2 0 0 3
7 300005432015 İLAÇ-DIŞI MADDELERİN TOKSİKOLOJİSİ VE ZEHİRLENMELER(S)(H) Seçmeli 2 0 0 3
8 300005452015 İLAÇ GELİŞTİRMEDE TOKSİKOLOJİ (E) Seçmeli 2 0 0 3
9 300005472015 İLERİ FARMASÖTİK BİYOTEKNOLOJİ (E) Seçmeli 2 0 0 3
10 300005492015 BİYOBENZER İLAÇLAR (E) Seçmeli 2 0 0 3
11 300005632015 AKILCI İLAÇ KULLANIMI (S)(H) Seçmeli 2 0 0 3
12 300005652015 AROMAFARMASİ (S)(H)(E) Seçmeli 2 0 0 3
13 300005672015 FİTOFARMASİ VE FİTOFARMASÖTİKLER (S)(H)(E) Seçmeli 2 0 0 3
14 300005752019 TIBBİ BİTKİLER KONUSUNDA DİJİTAL KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (S)(H) Seçmeli 2 0 0 3
15 300005772019 FARMAKOPE VE MONOGRAFLARDA TIBBİ BİTKİLER (S)(H) Seçmeli 2 0 0 3
16 300005792019 NÜTRASÖTİKLER VE BİYOKİMYASAL ETKİLERİ (S)(H) Seçmeli 2 0 0 0
17 300005812019 HASTALIKLARIN TEŞHİSİNDE YENİLİKÇİ (İNOVATİF) YAKLAŞIMLAR (S)(H)(E) Seçmeli 2 0 0 3
18 300005852019 HASTANELERDE RADYOFARMASİ UYGULAMALARI (H) Seçmeli 2 0 0 3
19 300005872019 MAJİSTRAL İLAÇ/KOZMETİK ÜRÜN HAZIRLAMADA TEMEL PRENSİPLER (S) Seçmeli 2 0 0 3
20 300005892019 ENDÜSTRİYEL İLAÇ/ TIBBİ CİHAZ ÜRETİMİNDE FARMASÖTİK GELİŞİM (E) Seçmeli 2 0 0 3
21 300005912019 KRONOFAMAKOKİNETİK VE TERAPOTİK İLAÇ İZLEMİ (H) Seçmeli 2 0 0 3
22 300005932019 ETKİN MADDE ÜRETİMİ- METOTLAR VE DÜZENLEMELER (E) Seçmeli 2 0 0 3
23 300005952019 İLAÇ TASARIMINDA YENİ YAKLAŞIMLAR (E) Seçmeli 2 0 0 3
24 300005972019 İLAÇ GELİŞTİRMEDE FARMAKOLOJİK YAKLAŞIMLAR (E) Seçmeli 2 0 0 3
25 300005992019 HASTANE FORMÜLERİ YÖNETİMİ (H) Seçmeli 2 0 0 3
26 300006012019 KLİNİK ECZACILIK UYGULAMALARI (H) Seçmeli 1 3 0 3
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr