Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Fen Fakültesi - Biyoloji - Lisans (Zorunlu Hazırlık)Program Tanımları
Kuruluş
Biyoloji Bölümü 1955 yılında Tıp Fakültesine bağlı Biyoloji Enstitüsü olarak kurulmuştur. 1960 yılında Zooloji ve Botanik Enstitüleri şekline dönüştürülen bu enstitü daha sonra 1961 yılında kurulan Fen Fakültesi bünyesine geçerek, Genel Botanik, Sistematik Botanik, Genel Zooloji ve Sistematik Zooloji olmak üzere dört kürsüye ayrılmıştır. 1973 yılında 1750 sayılı Üniversiteler kanununun yürürlüğe girmesinden sonra bölüm sistemine geçilmiş, Genel Botanik Kürsüsü ile Sistematik Botanik Kürsüsünden oluşan Botanik Bölümü, Genel Zooloji ile Sistematik Zooloji Kürsüsünden oluşan Zooloji Bölümüne ek olarak 09.05.1978 tarihinde Biyolojik Oseanografi Bölümü ve 24.02.1981 tarihinde Mikrobiyoloji bölümü kurulmuştur. 18.02.1982 tarihinde üniversitelerde Akademik Teşkilat yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi ile, Botanik ve Zooloji bölümleri aynı isimle, Biyolojik Oseanografi bölümü Hidrobiyoloji, Mikrobiyoloji bölümü Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dallarına dönüştürülmüş ve bunlara Genel Biyoloji ile Moleküler Biyoloji Anabilim Dalları ilave edilerek toplam 6 Anabilim Dalını kapsayan Biyoloji Bölümü kurulmuştur. Biyoloji Öğretim Programları, İngilizce Hazırlık Sınıfı dışında, ilk 4 yarıyıl ortak olan ön-lisans programından sonra 1993 yılına kadar Botanik, Hidrobiyoloji, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji ve Zooloji opsiyon programları şeklinde sürdürülmüştür. 1993 yılında Hidrobiyoloji opsiyon programı kapanarak bunun yerine aynı yıl Çevre Biyolojisi opsiyon programı açılmıştır. 2008 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik opsiyon programı açılmıştır.
Kazanılan Derece
Moleküler Biyoloji ve Genetik, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji, Botanik, Zooloji ve Çevre Biyolojisi Programlarından herhangi birinin tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Biyoloji alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lise diplomasına sahip olmak. Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı'nda sayısal alanda yeterli puan almış olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Biyoloji eğitiminin verildiği bölümde, eğitim süresi İngilizce hazırlık hariç olmak üzere dört yıldır. Yeterli İngilizce düzeyine sahip olan öğrenciler doğrudan bölümdeki eğitimlerinin birinci yılına başlayabilirler. Bölümün eğitimin %30'u İngilizce dilinde yapılmaktadır. Stajlar da dahil olmak 240 AKTS toplam kredisi olan eğitim planında yer alan tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 1 adet 20 işgünü işyeri stajını başarılı bir şekilde gerçekleştirmek mezuniyet için yeterlidir.
Program Profili
Kapsamı oldukça geniş Biyoloji programında, alanda entelleklektüel olarak uyumlu ve multidisipliner bir eğitimle kazandırılan yetenek ve bilginin, uluslararası standartlarda araştırma bazında kullanılabilir düzeyde edindirilmesi amaçlanmaktadır. Mezunlarımızın, biyolog olarak kariyerine başlamak için yeterli entellektüel ve teknik yeteneklere sahip, iyi araştırmacılar olması hedeflenmektedir. Aynı zamanda, farklı ilgi ve yetenek düzeylerinde olan öğrencilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermekte yine programımızın hedeflerindendir. Öğrencilerimiz, yenilikler ortaya koymak için gerekli bilgi ve yetenekleri ile kendine güvenlerinin gelişmesi için teşvik edilmekte ve farklı disiplinlerden türevlenen bakış açılarını ve yaklaşımları anlanma ve değerlendirme yeteneklerinin gelişmesi için cesaretlendirilmektedirler. Biyoloji Bölümü ayrıca Yüksek Lisans ve Doktora programları da yürütmektedir. Araştırmanın yoğun olduğu bu programlar, Biyoloji alanından seçilen derslerle de tamamlanmaktadır. Eğitimin tüm basamaklarındaki dersler bölüm Öğretim üyeleri ve bazı dersler için de bölüm dışından öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar ; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesindeki kuruluşlarda, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda ve özel okullarda, dersanelerde, Araştırma kuruluşlarında, Laboratuvarlarda, Gıda sanayiinde, Tıbbi ve Tarımsal İlaç sanayiinde, İlaç pazarlamada, Milli parklarda, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığında, Çevre Bakanlığında ve benzeri kuruluşlarda; Biyolog, Öğretmen, Teknik Eleman, Araştırma Geliştirme (Ar-Ge),Üretim, Kalite Kontrol, Kalite Güvence ve Satış Pazarlama gibi görevleri yerine getirmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES (Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı) sınavından geçerli not almaları ve başvurduğu kurumun İngilizce yeterlik sınavını karşılamaları halinde kendi alanında veya alanı dışındaki tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına geçiş yapabilirler. Ayrıca lisans derecesiyle doğrudan doktora programlarına da gerkesinimlerini yerine getirirlerse kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Hemen hemen tüm zorunlu ve seçmeli derslerde öğrencilerin seçilmiş problemleri çözdüğü yazılı açık veya kapalı kitap sınavlar yapılmaktadır. Arasınavların tümü yarıyılın dokuzuncu haftasında yapılmaktadır. Her yarıyılda her ders için bir arasınav yapılır. Arasınavların tarihi ve programı yarıyılın başladığı ilk ay içinde Bölüm tarafından ilan edilir. Arasınava ilaveten her dersten bir final sınavı yapılır. Final sınavları tarihi ve yeri yine Bölüm'de ilan edilir. Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere geçerli bir mazereti olması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilebilir. Yarıyıl içi notu (ham not) arasınavın % 40 ı, final sınavının % 60 ı alınarak bulunur. Ayrıca öğrenci değerlendirme yöntemi her dersin "ders değerlendirmesi" bölümünde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Genel Akademik Not Ortalaması değeri en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin (FF) veya (FD) olmaması koşulu ile başarılı kabul edilir. Genel Akademik Not Ortalaması 2.00'nin altında olan öğrenci başarısızdır. İkinci yarıyılın sonundan itibaren öğrencinin üst yarıyıllardaki dersleri alabilmesi için, Genel Akademik Not Ortalaması ’ nın en az 1.80 olması gerekir. 2004-2005 yılından önce kayıtlanan öğrenciler final notunun ve ham notunun 60 ve üzerinde olması halinde o dersten başarılı sayılır. Teknik olmayan seçmeli derslerde değerlendirme kriterine, öğrenciler ve dersi veren öğretim üyesi tarafından ortak olarak karar verilir.
Mezuniyet Koşulları
"Yeterlilik Koşulları ve Kuralları" bölümünde açıklanan koşullar yeterlidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ferah SAYIM ÖZKAN, Tel : +90 232 3112849 e-mail: ferah.sayim@ege.edu.tr AKTS Koordinatörü; Yard.Doç.Dr. Barış UZİLDAY Tel : +90 232 3115466 e-mail: baris.uzilday@ege.edu.tr Adres: Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 35100 Bornova-IZMIR/TURKEY http://fen.ege.edu.tr/~biyoloji/ Tel/Fax: +90 232 3112444-3112408 e- mail: biyosek1@mail.ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Son yıllarda önemli katılımlarla öğretim üyesi zenginleşen bölümde halen 26 Profesör, 21 Doçent, 8 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 13 Araştırma Görevlisi, 4 Uzman, 5 Teknik Personel görev yapmaktadır. Bölümümüz Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) ve Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)'dan ultramikrotom, TEM (Transmisyon Elektron Mikroskobu) ve diğer ekipman kullanımı ile, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji ve sitoloji, histoloji, fizyoloji, sistematik zooloji ve botanik, ekoloji, genetik, bitki ve hayvan embriyolojisi konularında bilimsel araştırmalar yapmak üzere düzenli şekilde finansal olarak destek sağlamaktadır. Omurgalı örnekleri (bilhassa kurbağa ve sürüngenler) ve belli omurgasız grupları (protozoonlar, böcekler ve helmintler) prepare edilip, Bölümümüz Zooloji Anabilim Dalı Müzesinde (ZDEU Müzesi) muhafaza edilmektedir. Türkiye omurgalı ve omurgasız örnekleri ayrıca Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Müzesi ile ZDEU Müzesinde sergilenmektedir. Türkiye florasına ait çok sayıda örnek Botanik Anabilim Dalı'nın Herbaryumunda araştırıcılara açıktır. Erasmus Programında 3 yıldır yurt dışına Lisans ve Lisans üstü öğrencisi gönderilmektedir.

Program Çıktıları
1Biyolojinin teori ve uygulamalarında temel kavramları kazanabilme ve gerekli bağlantıları kurabilme
2Temel ve uygulamalı alanlardaki farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini biyolojide kullanabilme
3Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, sentez yaparak problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanabilme
4Biyoloji literatürünü takip edip kullanabilme ve kazanmış olduğu bilgi ve becerilerini sözlü ya da yazılı olarak aktarabilme
5Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanma ve bu süreçte ortaya çıkabilecek durumlarda sorumluluk alabilme
6Alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olabilme
7Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisi kazanabilme
8Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olabilme
9Bireyin veya toplumun ihtiyaçlarını sağlamak için, ulusal ve uluslar arası sorunlara biyolojik yönden çözüm arayabilme
10Biyolojik teknolojileri eğitime, endüstriye, tarıma, sağlık ve çevre problemlerine uygulayabilme
11Biyolojide son ilerlemeler göz önüne alınarak Biyolojik Bilimlerin ülkenin bilimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik gelişimine katkısal önemini bariz şekilde ortaya çıkarabilme
12Bilim ve teknoloji alanındaki güncel gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme
13Canlı varlıkları çeşitlilik, yapı, işlev ve işleyiş, organizasyon, ortamsal ve karşılıklı etkileşimler bağlamında tanıyıp algılama, önemini kavrayabilme ve irdeleyebilme
14Ülkemiz biyoçeşitliliinin korunması ve sürdürülebilmesinin önemini anlamlandırabilme ve değerlendirebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 402001022006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 402001732012 COMPUTER Zorunlu 3 0 0 5
3 402001082006 GENEL BİYOLOJİ-I Zorunlu 3 0 2 5
4 402001042010 GENERAL CHEMISTRY-I Zorunlu 2 0 2 5
5 402001162007 MATEMATİK Zorunlu 2 0 0 4
6 402001192006 SCIENTIFIC ENGLISH-I Zorunlu 2 0 0 5
7 402001012006 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
8 402001852011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 18 0 4 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 402000942006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 402001762010 BIOSTATISTICS Zorunlu 2 0 0 4
3 402001092006 GENEL BİYOLOJİ-II Zorunlu 3 0 2 5
4 402001102010 GENERAL CHEMISTRY-II Zorunlu 2 0 0 3
5 402001112009 MİKROBİYOLOJİ-I Zorunlu 2 0 2 5
6 402001132010 PHYSICS Zorunlu 2 2 0 4
7 402001232006 SCIENTIFIC ENGLISH-II Zorunlu 2 0 0 5
8 402000922006 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 17 2 4 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 402002062006 DENİZ BİYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 4
2 402002052006 HİSTOLOJİ Zorunlu 2 0 2 5
3 402002072015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Zorunlu 1 0 0 2
4 10420201E11613 MICROBIOLOGY II Zorunlu 2 0 0 4
5 402002032015 OMURGASIZLAR BİYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 2 5
6 402002011997 SİTOLOJİ Zorunlu 2 0 2 5
7 402002042015 TOHUMSUZ BİTKİLER Zorunlu 2 0 2 5
Toplam 13 0 8 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 402002112015 BİTKİ ANATOMİSİ Zorunlu 2 0 2 4
2 10420201E11616 GENERAL ECOLOGY Zorunlu 2 0 0 4
3 402002182015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II Zorunlu 1 0 0 2
4 10420201E11614 MOLECULAR BIOLOGY Zorunlu 2 0 0 5
5 402002122006 OMURGALILAR BİYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 2 5
6 402006102015 ORGANİK KİMYA Zorunlu 2 0 0 3
7 402002102006 TOHUMLU BİTKİLER Zorunlu 2 0 2 5
8 10420201T11618 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 15 0 6 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 402033112015 BIOCHEMISTRY I Zorunlu 2 0 0 3
2 402033112015 BIOCHEMISTRY I Zorunlu 2 0 0 3
3 402033652012 BIOLOGY OF BEHAVIOUR Zorunlu 2 0 0 5
4 402033652012 BIOLOGY OF BEHAVIOUR Zorunlu 2 0 0 5
5 402033052015 GENETICS I Zorunlu 2 0 2 5
6 402033052015 GENETICS I Zorunlu 2 0 2 5
7 402033131997 HAYVAN FİZYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 2 6
8 402033131997 HAYVAN FİZYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 2 6
9 402033041997 KARŞILAŞTIRMALI ANATOMİ Zorunlu 2 0 2 5
10 402033041997 KARŞILAŞTIRMALI ANATOMİ Zorunlu 2 0 2 5
11 PFGRUP-05 PEDAGOJİK FORMASYON GRUBU-05 Seçmeli - - - 6
12 402033672006 PROTOZOOLOJİ Zorunlu 2 0 0 5
13 402033672006 PROTOZOOLOJİ Zorunlu 2 0 0 5
14 402033692008 STAJ Zorunlu 0 0 0 1
15 402033692008 STAJ Zorunlu 0 0 0 1
Toplam 26 0 12 66
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 402033122006 ARTROPODA Zorunlu 2 0 2 5
2 402033122006 ARTROPODA Zorunlu 2 0 2 5
3 402033142015 BIOCHEMISTRY II Zorunlu 2 0 0 3
4 402033142015 BIOCHEMISTRY II Zorunlu 2 0 0 3
5 402033082015 GENETICS II Zorunlu 2 0 2 5
6 402033082015 GENETICS II Zorunlu 2 0 2 5
7 402033562006 HAYVAN EKOLOJİSİ VE ZOOCOĞRAFYA Zorunlu 2 0 0 3
8 402033622012 HAYVAN EKOLOJİSİ VE ZOOCOĞRAFYA Zorunlu 2 0 0 3
9 402033162015 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY Zorunlu 2 0 0 3
10 402033162015 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY Zorunlu 2 0 0 3
11 402033582006 İHTİYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
12 402033582006 İHTİYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
13 402033102006 MÜZEOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
14 402033102006 MÜZEOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
15 PFGRUP-06 PEDAGOJİK FORMASYON GRUBU-06 Seçmeli - - - 6
16 402033182015 PLANT PHYSIOLOGY Zorunlu 3 0 0 4
17 402033182015 PLANT PHYSIOLOGY Zorunlu 3 0 0 4
18 402033692008 STAJ Zorunlu 0 0 0 1
19 402033692008 STAJ Zorunlu 0 0 0 1
Toplam 34 0 8 66
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 402034372006 EMBRİYOLOJİ VE GELİŞİM Zorunlu 2 0 2 5
2 402034372006 EMBRİYOLOJİ VE GELİŞİM Zorunlu 2 0 2 5
3 402034142006 HERPETOLOJİ Zorunlu 2 0 2 5
4 402034142006 HERPETOLOJİ Zorunlu 2 0 2 5
5 402034192006 İMMUNOLOJİ Zorunlu 2 0 0 4
6 402034192006 İMMUNOLOJİ Zorunlu 2 0 0 4
7 402034162006 LABORATUVAR TEKNİĞİ Zorunlu 2 0 2 6
8 402034162006 LABORATUVAR TEKNİĞİ Zorunlu 2 0 2 6
9 BİYL.ZOO.07 MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 10
10 BİYL.ZOO.07 MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 10
11 PFGRUP-07 PEDAGOJİK FORMASYON GRUBU-07 Seçmeli - - - 7
Toplam 16 0 12 67
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 402034382006 BİYOLOJİ TARİHİ VE EVRİM Zorunlu 2 0 0 5
2 402034382006 BİYOLOJİ TARİHİ VE EVRİM Zorunlu 2 0 0 5
3 402034092000 İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 2 5
4 402034092000 İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 2 5
5 402034212006 KARŞILAŞTIRMALI ENDOKRİNOLOJİ Zorunlu 2 0 2 5
6 402034212006 KARŞILAŞTIRMALI ENDOKRİNOLOJİ Zorunlu 2 0 2 5
7 BİYL.ZOO.08.01 MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER-I Seçmeli - - - 5
8 BİYL.ZOO.08.01 MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER-I Seçmeli - - - 5
9 BİYL.ZOO.08.02 MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER-II Seçmeli - - - 5
10 BİYL.ZOO.08.02 MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER-II Seçmeli - - - 5
11 402034222006 PARAZİTOLOJİ Zorunlu 2 0 2 5
12 402034222006 PARAZİTOLOJİ Zorunlu 2 0 2 5
13 PFGRUP-08 PEDAGOJİK FORMASYON GRUBU-08 Seçmeli - - - 7
Toplam 16 0 12 67
 
PEDAGOJİK FORMASYON GRUBU-05
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 408003012010 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
2 408003032010 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2
3 408003052010 ÖĞRENME ÖĞRETME KURAM VE YAKLAŞIMLARI Seçmeli 2 0 0 2
PEDAGOJİK FORMASYON GRUBU-06
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 408003022010 PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM Seçmeli 2 0 0 2
2 408003042010 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 0 0 0 2
3 408003062010 SINIF YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 2
MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 402034132006 ORNİTOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
2 402034172006 PALEOZOOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
3 FEN081 AKADEMİK TÜRKÇE (YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN) Seçmeli 2 0 0 0
4 FSM404 GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 0
5 INV401 İNOVASYON, TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 0
MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 402034132006 ORNİTOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
2 402034172006 PALEOZOOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
3 402034472006 KAYNAK TARAMA TEKN.(DİPLOMA ÇALIŞMASI-I) Seçmeli 0 2 0 2
4 FEN081 AKADEMİK TÜRKÇE (YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN) Seçmeli 2 0 0 0
5 FSM404 GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 0
6 INV401 İNOVASYON, TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON GRUBU-07
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 408004012010 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Seçmeli 2 2 0 3
2 408004032010 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 2 0 4
MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 402034202006 MAMMOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 402034202006 MAMMOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
2 402034402006 BİTİRME TEZİ (DİPLOMA ÇALIŞMASI-II) Seçmeli 0 2 0 2
MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 402034342004 HAYVAN DOKU KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 0 2 5
MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 402034342004 HAYVAN DOKU KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 0 2 5
PEDAGOJİK FORMASYON GRUBU-08
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 408004022010 REHBERLİK Seçmeli 2 0 0 2
2 408004042010 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Seçmeli 2 6 0 5
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr