Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Fen Fakültesi - Fizik - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Tıp ve ziraat fakültelerinin öğrencilerine F.K.B. öğretimi için fizik derslerini okutmak üzere 20 Mayıs 1958 tarihinde Tıp Fakültesi bünyesinde kurulan Fizik Enstitüsü bugünkü Fizik Bölümü’nün çekirdeğini oluşturmuştur. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nden öğretim üyesi ve İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Denel Fizik Enstitüsü’nden laboratuvar alet ve malzeme katkılarıyla öğretime başlayan bölümümüz 1961 yılında Fen Fakültesinin kurulması ile 04.10.1961 tarihinde Denel Fizik Kürsüsü, Genel Fizik Kürsüsü ve Teorik Fizik Kürsüsü olmak üzere üç kürsüyle kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Diplomalarda; öğrencinin tamamladığı öğretim programının adı belirtilir, derece belirtilmez; sadece öğrencinin başarılı olduğu yazılır; ancak, transkriptte derece belirtilebilir.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlayarak, sınavları başaran ve Fizik Lisans Programını kazanan öğrenciler kayıtlanırlar.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenciler Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planında belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilirler.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yabancı dil hazırlık sınıfına kabul edilen öğrencilerin yabancı dil yeterlikleri, eğitim-öğretim yılı başlamadan önce Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak yeterlik sınavı ile belirlenir. Yeterlik sınavında başarı notu mutlak değerlendirme yöntemine göre100 tam not üzerinden 70’tir. Bir öğrenci kayıt yenileme sırasında bağlı olduğu öğretim programının derslerine de kaydolmak zorundadır. Kayıt için varsa o dersin önkoşulu durumundaki derslerden başarılı olmak şarttır.
Program Profili
Öğrencilerin dört yıl boyunca almak zorunda olduğu dersler zorunlu alan, üniversite seçmeli, fakülte seçmeli ve bölüm seçmeli olmak üzere dört kısımdan oluşmaktadır. Öğrenciler ilk dört yarıyılda temel fizik ve matematik derslerini aldıktan sonra son dört yarıyılda fizik ağırlıklı dersleri okumaktadırlar. Bu program öğrencinin kendi ilgi alanına yakın dersleri seçme ve kendilerini yönlendirme olanağı sağlamaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Yüksek öğretim kurumlarında öğretmenlik formasyonu programını alarak başarmak koşuluyla öğretmen olarak çalışabilen mezunlar, fiziğin çeşitli mühendislik dallarının temelini oluşturması nedeniyle endüstrinin çeşitli alanlarında araştırma ve geliştirme laboratuarlarında da yararlı hizmetler verebilmektedirler. Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Devlet Su İşleri, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Atom Enerjisi Kurumu, Özel Kuruluşların Kalibrasyon Merkezleri, Tıp Fakültesi Hastaneleri ve Özel Hastanelerin Onkoloji Merkezleri,Nükleer Tıp Merkezleri, Fizik Tedavi Merkezleri ile kamu ve benzeri özel sektör kuruluşlarında araştırıcı, planlamacı ve sağlık fizikçisi olarak çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Fizik Bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bir dersin sınavına ilişkin başarı puanı, öğrencinin o dersin ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinliklerinden aldığı puanların ortalamasının % 40’ının, final veya varsa bütünleme sınav puanının % 60’ına ilavesi ile elde edilen puandır.
Mezuniyet Koşulları
Eğitim-öğretim programında yer alan teorik ve uygulamalı derslerden başarılı olup 240 AKTS'yi tamamlayan öğrencilere, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile diploma verilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Başkan: Prof. Dr. Mustafa TEPE Tel:+90 232 311 2377, mustafa.tepe@ege.edu.tr, Koordinator: Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ŞİRİN Tel:+90 232 311 2375, huseyin.sirin@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Fizik Bölümü’nde öğretim laboratuvarları ve araştırma laboratuvarları vardır: Fizik Bölümü Öğretim Laboratuvarları şunlardır: Genel Fizik Laboratuvarları (Mekanik, Elektrik, Optik, Isı-Akustik), Elektromanyetizma Laboratuvarı, Atom ve Molekül Fiziği Laboratuvarı, Elektronik Laboratuvarı, Optik laboratuvarı, Nükleer Fizik Laboratuvarı. Fizik Bölümü araştırma laboratuarları ise şunlardır: Sıvı Kristaller Araştırma Laboratuvarı, Süperiletkenlik Araştırma Laboratuvarı, İnce Film Kaplama ve Optiği Araştırma Laboratuvarı, Nükleer Fizik Araştırma Laboratuvarı, Dielektrik Araştırma Laboratuvarı, , Katıhal Fiziği Araştırma Laboratuvarı.

Program Çıktıları
1Fizik alanlarında yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanabilme becerisi kazanabilme
2 Uygun analiz ve modelleme yöntemlerini kullanarak fizik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisini edinebilme
3Bir sistemi, süreci, donanımı veya ürünü anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme ve çağdaş yöntemleri uygulama becerisini kazanabilme
4Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmaları yapabilme
5Fizik uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme
6Fizik alanlarına göre deney tasarlama ve yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama, arşivleme becerisini kazanabilme
7Bireysel çalışma becerisini kullanarak sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi
8 Bir yabancı dili en az Avrupa dil portföyü B2 genel düzeyinde kullanabilme becerisi
9Yaşam boyu bilinci ile bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme becerisi
10Mesleki etik ve sorumluluk bilinci
11Fizik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (çevre sorunları, ekonomi, sürdürebilirlik vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
11111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 FİZ101 FİZİK I Zorunlu 3 1 2 8
3 KİM187 GENERAL CHEMISTRY I Zorunlu 2 1 2 6
4 MAT157 MATEMATİK I Zorunlu 3 2 0 6
5 FEN101 SCIENTIFIC ENGLISH I Zorunlu 2 0 0 3
6 TUR101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
7 FEN.ÜNİV.SEÇ.I ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER I Seçmeli - - - 3
Toplam 14 4 4 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 FEN104 COMPUTER Zorunlu 3 0 0 3
3 FİZ102 FİZİK II Zorunlu 3 1 2 8
4 KİM188 GENERAL CHEMISTRY II Zorunlu 2 2 0 4
5 MAT156 MATEMATİK II Zorunlu 3 2 0 6
6 FEN102 SCIENTIFIC ENGLISH II Zorunlu 2 0 0 3
7 TUR102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
8 ÜYG102 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 19 5 2 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FİZ207 DIFFERENTIAL EQUATIONS FOR PHYSICIS Zorunlu 3 1 0 6
2 FİZ217 ELEKTROMANYETİZMA I Zorunlu 3 1 2 8
3 İSG201 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Zorunlu 1 0 0 2
4 FİZ203 KLASİK MEKANİK I Zorunlu 3 1 0 6
5 FİZ215 PHYSICAL MATHEMATICS I Zorunlu 3 1 0 6
6 THU201 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 15 4 2 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FİZ218 ELEKTROMANYETİZMA II Zorunlu 3 1 2 8
2 İSG202 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II Zorunlu 1 0 0 2
3 FİZ204 MODERN FİZİK Zorunlu 3 1 2 8
4 FİZ216 PHYSICAL MATHEMATICS II Zorunlu 3 1 0 6
5 FİZ208 TİTREŞİM VE DALGALAR Zorunlu 3 1 0 6
Toplam 13 4 4 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FİZ.BÖLÜM.I BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ I Seçmeli - - - 3
2 FİZ303 ELECTROMAGNETIC THEORY I Zorunlu 3 1 0 5
3 FİZ305 ELEKTRONİK I Zorunlu 3 1 2 6
4 FİZ309 OPTİK I Zorunlu 3 1 2 6
5 FİZ301 QUANTUM MECHANICS I Zorunlu 3 1 0 5
6 FİZ307 THERMODYNAMICS Zorunlu 3 1 0 5
Toplam 15 5 4 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FİZ.BÖLÜM.II BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ II Seçmeli - - - 12
2 FİZ304 ELECTROMAGNETIC THEORY II Zorunlu 3 1 0 5
3 FEN.ÜNİ.SEÇ.II FEN ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER II Seçmeli - - - 3
4 FİZ302 QUANTUM MECHANICS II Zorunlu 3 1 0 5
5 FİZ308 STATISTICAL PHYSICS Zorunlu 3 1 0 5
Toplam 9 3 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 403014132003 ATOM FİZİĞİ Zorunlu 3 1 2 4,50
2 FİZ403 ATOM FİZİĞİ Zorunlu 3 1 0 7
3 FİZ.BÖLÜM.III BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ III Seçmeli - - - 6
4 FİZ401 CONDENSED MATTER PHYSICS I Zorunlu 3 1 0 6
5 FEN.FAK.SEÇ.I FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER I Seçmeli - - - 3
6 FİZ405 NÜKLEER FİZİK I Zorunlu 3 1 2 8
Toplam 12 4 4 34,50
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FİZ.BÖLÜM.IV BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ IV Seçmeli - - - 21
2 FEN.FAK.SEÇ.II FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER II Seçmeli - - - 9
Toplam 0 0 0 30
 
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FEN005 BASKETBOL Seçmeli 2 0 0 3
2 FEN007 FUTBOL Seçmeli 2 0 0 3
3 FEN009 ATLETİZM Seçmeli 2 0 0 3
4 FEN011 YÜZME I Seçmeli 2 0 0 3
5 FEN013 HANDBALL Seçmeli 2 0 0 3
6 FEN021 TAKI SANATI VE FARKLI MATERYALLERLE ÜRETİMİ I Seçmeli 3 0 0 3
7 FEN035 TEMEL HUKUK Seçmeli 2 0 0 3
8 FEN037 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
9 FEN039 ÖZEL BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 3
10 FEN051 FELSEFEYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
11 FEN053 ANADOLU SANATI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
12 FEN055 MİTOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
13 FEN057 KONUŞMA EĞİTİMİ Seçmeli 1 0 0 3
14 FEN059 GİRİŞİMCİLİK VE KALİTE Seçmeli 2 0 0 3
15 FEN061 GÖRÜNTÜ VE MÜZİK I Seçmeli 1 1 0 3
16 FEN063 MÜZİK VE TOPLUM I Seçmeli 1 1 0 3
17 FEN065 POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZİK I Seçmeli 1 1 0 3
18 FEN067 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Seçmeli 1 0 0 3
19 FEN069 KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER Seçmeli 1 0 0 3
20 FEN081 AKADEMİK TÜRKÇE (YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN) Seçmeli 2 0 0 0
21 FSM404 GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 0
22 INV401 İNOVASYON, TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 0
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FİZ311 FİZİKSEL MATEMETİK III Seçmeli 3 0 0 3
2 FİZ313 FİZİKTE BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 3
3 FİZ315 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli 3 0 0 3
4 FİZ317 BİYOFİZİK Seçmeli 3 0 0 3
5 FİZ319 FİZİKTE ÖZEL FONKSİYONLAR Seçmeli 3 0 0 3
6 FİZ321 ALGORİTMA VE VERİ YAPILARI Seçmeli 3 0 0 3
7 FİZ323 SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
8 FİZ325 PHYSICS OF LIFE Seçmeli 3 0 0 3
9 FİZ327 RELATIVITY AND COSMOLOGY Seçmeli 3 0 0 3
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FİZ306 ELEKTRONİK II Seçmeli 3 1 2 6
2 FİZ310 OPTİK II Seçmeli 3 1 2 6
3 FİZ312 FİZİKSEL MATEMATİK IV Seçmeli 3 0 0 3
4 FİZ314 KLASİK MEKANİK II Seçmeli 3 0 0 3
5 FİZ316 RÖLATİVİTE TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 3
6 FİZ318 BİLGİSAYAR UYGULAMALI FİZİK Seçmeli 3 0 0 3
7 FİZ320 BİYOMEKANİK Seçmeli 3 0 0 3
8 FİZ326 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Seçmeli 3 0 0 3
9 FİZ328 BİYOLOJİ VE TIPTA FİZİK Seçmeli 3 0 0 3
10 FİZ330 STAJ Seçmeli 0 0 0 3
11 FİZ332 APPLICATIONS OF NUCLEAR PHYSICS Seçmeli 3 1 0 6
12 FİZ334 MATERIALS SCIENCE Seçmeli 3 0 0 3
13 FİZ336 INTRODUCTION TO PARTICLE PHYSICS Seçmeli 3 0 0 3
FEN ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FEN014 TENİS Seçmeli 2 0 0 3
2 FEN016 RİTMİK JİMNASTİK Seçmeli 2 0 0 3
3 FEN018 DANS EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
4 FEN020 VOLEYBOL Seçmeli 2 0 0 3
5 FEN022 RİTM EĞİTİMİ VE DANS Seçmeli 2 0 0 3
6 FEN024 MASA TENİSİ Seçmeli 2 0 0 3
7 FEN026 HALK OYUNLARI Seçmeli 2 0 0 3
8 FEN034 TAKI SANATI VE FARKLI MATERYALLERLE ÜRETİMİ II Seçmeli 3 0 0 3
9 FEN040 BÖLGESEL İKTİSAT VE GELİŞME Seçmeli 3 0 0 3
10 FEN042 YARATICI DÜŞÜNCE YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
11 FEN044 KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 3 0 0 3
12 FEN046 DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 3 0 0 3
13 FEN048 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
14 FEN050 HOBİ BAHÇECİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 3
15 FEN060 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
16 FEN062 MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE HİKAYE Seçmeli 2 0 0 3
17 FEN064 İNSAN GELİŞİMİ Seçmeli 2 0 0 3
18 FEN066 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 3
19 FEN068 GÖRÜNTÜ VE MÜZİK II Seçmeli 1 1 0 3
20 FEN070 MÜZİK VE TOPLUM II Seçmeli 1 1 0 3
21 FEN072 POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZİK II Seçmeli 1 1 0 3
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FİZ407 DİPLOMA ÇALIŞMASI I Seçmeli 0 2 0 3
2 FİZ411 ENERJİ KAYNAKLARI FİZİĞİ Seçmeli 3 0 0 3
3 FİZ413 TEORİK FİZİK YÖNTEMLERİ I Seçmeli 3 0 0 3
4 FİZ415 PARÇACIK FİZİĞİ I Seçmeli 3 0 0 3
5 FİZ417 MATEMATİKSEL FİZİK YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 3
6 FİZ419 MOBİL PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 3
7 FİZ421 PARALEL PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 3
8 FİZ423 PAKET PROGRAMLAR I Seçmeli 3 0 0 3
9 FİZ425 INTRODUCTION TO NUCLEAR PHYSICS Seçmeli 3 1 0 6
10 FİZ427 DİJİTAL ELEKTRONİK Seçmeli 3 0 0 3
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AST001 PRATİK ASTRONOMİ Seçmeli 2 0 0 3
2 AST003 TEMEL ASTRONOMİ Seçmeli 2 0 0 3
3 BİY001 MODERN BİYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
4 BİY003 İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
5 BKM001 BİYOİNFORMATİĞE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
6 BKM1313 HAYATIN KÖKENİ Seçmeli 2 0 0 3
7 BKM2423 ENDÜSTRİYEL EKONOMİ Seçmeli 2 0 0 3
8 İST001 İSTATİSTİKSEL GRAFİK YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 3
9 KİM001 KİMYASAL ÜRÜNLER VE YAŞAM Seçmeli 2 0 0 3
10 KİM003 KEMOMETRİ Seçmeli 2 0 0 3
11 KİM007 İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI-KİMYASAL RİSK ETMENLERİ Seçmeli 2 0 0 3
12 KİM223 HISTORY OF SCIENCE AND CHEMISTRY Seçmeli 2 0 0 3
13 MAT003 LOJİK TASARIMI Seçmeli 3 0 0 3
14 MAT005 MODELLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
15 MAT007 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 3
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FİZ402 YOĞUN MADDE FİZİĞİ II Seçmeli 3 1 0 6
2 FİZ404 MOLEKÜL FİZİĞİ Seçmeli 3 0 0 3
3 FİZ406 NÜKLEER FİZİK II Seçmeli 3 1 0 6
4 FİZ408 DİPLOMA ÇALIŞMASI II Seçmeli 0 2 0 3
5 FİZ410 RADYASYON FİZİĞİ Seçmeli 3 0 0 3
6 FİZ412 MEDİKAL FİZİK Seçmeli 3 0 0 3
7 FİZ414 TEORİK FİZİK YÖNTEMLERİ II Seçmeli 3 0 0 3
8 FİZ416 PARÇACIK FİZİĞİ II Seçmeli 3 0 0 3
9 FİZ418 ÖLÇÜ VE KONTROL TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 3
10 FİZ420 NANOFİZİK Seçmeli 3 0 0 3
11 FİZ422 FİZİKTE YENİ GELİŞMELER Seçmeli 3 0 0 3
12 FİZ424 YOĞUN MADDE FİZİĞİNDE GÜNCEL KONULAR Seçmeli 3 0 0 3
13 FİZ426 NÜKLEER RADYASYON DEDEKTÖRLERİ FİZİĞİ Seçmeli 3 0 0 3
14 FİZ428 MALZEME FİZİĞİ Seçmeli 3 0 0 3
15 FİZ430 SPEKTRAL ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 3
16 FİZ432 WEB PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 3
17 FİZ434 FINAL PROJECT Seçmeli 0 2 0 18
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AST002 MODERN ASTROFİZİK Seçmeli 2 0 0 3
2 AST004 ASTROBİYOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
3 AST006 OBSERVATIONAL TOOLS AND METHODS IN ASTRONOMY Seçmeli 3 0 0 3
4 BİY002 EVRİM Seçmeli 2 0 0 3
5 BİY004 BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
6 BİY006 GENETİKTE GÜNCEL KONULAR Seçmeli 2 0 0 3
7 BKM1310 HALK SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
8 BKM2420 ENDÜSTRİYEL HİJYEN Seçmeli 2 0 0 3
9 BKM2422 ÇEVRE BİYOTEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
10 BKM302 NANOBİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
11 BKM410 ATIK DEĞERLENDİRMESİ VE ARITMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
12 İST002 EKONOMETRİ Seçmeli 2 0 1 3
13 İST004 TOPLAM KALİTE KONTROL Seçmeli 2 0 0 3
14 KİM002 LABORATUVAR GÜVENLİĞİ VE ATIK YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
15 KİM004 MODERN KROMATOGRAFİK TEKNİKLER Seçmeli 2 0 0 3
16 KİM008 ÇEVRE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
17 MAT002 NESNE TABANLI PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 3
18 MAT004 SAYISAL YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 3
19 MAT006 SEMBOLİK MANTIK Seçmeli 3 0 0 3
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr