Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Fen Fakültesi - Kimya - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Kimya Bölümü, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi’ndeki yedi bölümden biridir. 1955 de Kimya Enstitüsü olarak kurulmuştur. Kimya Enstitüsü, 1961 yılında Fen Fakültesi’ne bağlanmış ve 1971 yılında Kimya Bölümü’ne dönüşmüştür. Kimya Bölümü; Analitik, Anorganik, Fizikokimya ve Organik Kimya Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Kimya eğitimi 1 yıl yabancı dil hazırlık olmak üzere toplam 5 yıllık bir süreci kapsar. Öğrenciler üçüncü sınıftan itibaren 22 iş günü staj yapmak zorundadır. Eğitim programını tamamlayanlar Kimya Lisans diploması alırlar ve “Kimyager” olarak çalışabilirler Kimya Bölümün misyonu, kimya biliminin ve endüstrinin gereksinimleri ve gelişimi doğrultusunda bilimsel düşünceye sahip, yaratıcı potansiyeli olan araştırıcı ve uygulayıcı eleman yetiştirmektir. Ayrıca, kazanılan bilgi birikimini, ulusal ve bölgesel olarak faaliyet sürdüren endüstri kuruluşlarının sorunlarının çözümünde kullanmak ve kimyanın çeşitli alanlarında araştırma ve yayın yapmaktır. Vizyonu ise ulusal ve uluslar arası arenada kimya bilimi ve kimyasal teknoloji dünyası ile örgütsel bağları geliştirmek, kimya eğitimini ve araştırmalarını dünyadaki nitelikli üniversiteler ile eşdeğer bir düzeye getirmek için rekabetçi bir ortam yaratmaktır. Kimya Bölümü öğrencileri , gerek Fen fakültesinin diğer bölümlerinde gerekse Ege Üniversitesinin diğer fakültelerindeki bölümlerde “Çift Anadal” yada “Yan Dal” eğitimi yaparak ikinci bir Lisans diploması yada “Yan Dal sertifikası” alabilirler. Ayrıca Öğrenimleri sırasında öğretmenlik formasyon derslerini alarak , branş öğretmeni olarak çalışma olanağına sahip olmaktadırlar.
Kazanılan Derece
Kimya Lisans Diploması
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı'ndan yeterli puan almış olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
İngilizce hazırlık sınıfı ve Bilgisayar dersi için muafiyet sınavları yapılmaktadır. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan ( toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere Kimya Lisans diploması verilir.
Program Profili
Kimya Bölümü Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Fizikokimya ve Organik Kimya olmak üzere dört ayrı Anabilim Dalı’ndan oluşmaktadır. Kimya eğitim programı 1 yıl hazırlığı takiben 4 yıllık eğitim programını içermektedir. Kimya Lisans programından mezun olan öğrenciler Kimyager unvanı alırlar ve Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimine hak kazanırlar. Kimya Dalı’nda lisans derecesi, 45 iş günü staj (eğitim kursu) dönemi de dahil olmak üzere eğitim planında yer alan bütün dersleri tamamlayan öğrencilere verilir. Kimya lisans programı öğrencilere kimyanın temelini öğretmek için tasarlanmıştır. Eğitim programları ilk yıl farklı eğitimler almış öğrencilerin bilgi düzeylerini aynı seviyeye getirmek için Bilgisayar, Fizik, Genel Kimya, Matematik gibi temel dersleri içermektedir. İkinci yıl, Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Fizikokimya, Organik Kimya zorunlu dersleri ve bir kimyagerin kariyerinde en önemli teknik özelliği olarak taşıması gereken laboratuar yeteneğini geliştirebilmesini sağlayan laboratuar çalışmalarını içermektedir. Lisans programı analitik yaklaşımı geliştirerek laboratuar deneyimlerinin yanı sıra öğrencide problem çözümünü geliştirmeyi amaçlamaktadır. Seçmeli dersleri içeren üçüncü ve dördüncü eğitim yılı, sanayi sorunlarına öğrencilerin akılcı bir yaklaşım geliştirmesini hedeflemiştir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız çeşitli endüstri kuruluşlarının üretim basamaklarındaki kalite kontrolünde, üretim yöntemlerinin geliştirilmesinde (AR-GE) araştırıcı, uygulayıcı ve danışman olarak görev yapmaktadırlar. Mezunlarımızın resmi ve özel kuruluşların araştırma birimlerinde iş bulma olanakları oldukça yüksektir
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans programından mezun olan öğrencilerimiz Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalında yüksek Lisans ve Doktora eğitimi alabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı yapılmaktadır. Bir dersin sınavına ilişkin ham başarı puanı öğrencinin o dersin ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinliklerinden aldığı puanların ortalamasının % 40’ının, final sınav puanının % 60’ına ilavesi ile elde edilen puandır. Final notunun da en az 60 olması gerekmektedir. Ortalama alınarak bulunan notun 60 ve üzerinde olması durumunda öğrenci o dersten başarılı sayılır.
Mezuniyet Koşulları
"Yeterlilik koşulları ve kurallar" bölümündeki koşullar yeterlidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nil ERTAŞ Tel : +90 232 388 8264 E-mail : kimya@mail.ege.edu.tr Program Koordinatörü Prof. Dr. Jale YANIK Tel : +90 232 311 2386 E-mail : jale.yanik@ege.edu.tr Adres/İletişim : Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 35100 Bornova-IZMIR/TURKEY http://fen.ege.edu.tr/kimya/tr/ Tel/Fax: +90 232 3888264 E-mail : kimya@mail.ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Kimya Bölümünde 13 Profesör, 8 Doçent, 5 Yard.Doç ve 10 Öğretim Yardımcı elemanı vardır. Bölümde oldukça donanımlı araçlar içeren Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Fizikokimya, Organik Kimya, Genel Kimya, Endüstriyel Kimya ve Enstrümental Analiz Eğitim ve Araştırma laboratuvarlarının yanı sıra Nükleer Kimya, Fotokimya, Çevre Kontrol ve Ayırma Teknikleri laboratuarları bulunmaktadır. Dersler, laboratuvar ortamında, öğrencinin olanak ölçüsünde birebir yaptığı deneyler ile desteklenmektedir. Yapılan deneyler gerek sanayideki üretime gerekse bilimsel çalışmalara yöneliktir. Teknik ve eğitsel geziler ve yapılan staj ile öğrencilerin daha iyi yetişmesi sağlanmaktadır.

Program Çıktıları
1Kimya ve temel fen bilimleri ile ilgili kavram ve kuramların bilgi ve kavrayışını edinme ve sergileme becerisi
2Kimyasal deyimler, kaynaklar, kurallar ve birimler ile ilgili başlıca bakış açısı
3Kimya bilimi ile ilgili problemleri tanımlama ve çözme becerisi
4Birincil ve ikincil bilgi kaynaklarına internet yoluyla ulaşarak, bilgi edinme becerisi
5Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyebilme ve tasarlayabilme
6Kimya bilgisini ve kavramlarını kimya problemlerinin çözümüne uygulama becerisi
7Kimya uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme
8Deneysel çalışmaları planlama ve uygulama becerisi
9Gözlem ve ölçüm yoluyla kimyasal özelliklerin, kimyasal olay ve değişikliklerin izlenmesi, sistematik ve güvenilir kaydetme ve belgeleme becerileri
10Laboratuvar ölçüm ve gözlemlerinden elde edilen verileri önemleri açısından değerlendirebilme, yorumlayabilme ve teorilerle ilişkilendirme becerisi
11Bir sorunun çözümüne yönelik olarak disiplin ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi
12Bireysel ve bağımsız karar verebilme ve bunu sözlü ve yazılı olarak açıklayabilme ve bu yolla iletişim kurabilme
13Öğrenim sürecinde ve devamında meslek alanı ile ilgili edinilen bilgileri birarada değerlendirebilme ve gelişimin sürekliliği için gereksinim duyulan çalışma yetisi
14Kimyasal madde kullanımı ve laboratuvar yöntemleri ile ilgili risk değerlendirmelerini yönetme becerisi
15Kimyasal araştırma ve geliştirme alanındaki ulusal ve uluslararası başlıca sorunların farkında olma becerisi
16Anadil ve yaygın Avrupa dillerinden herhangi biri ile yazılı ve sözlü iletişim yeterliliği
17Öğrenme ve uygulama süreçlerinde planlama ve zaman yönetebilme becerisi, süreci ve kendini sorgulayabilme yetisi
18Bilimsel materyali yazma, sözlü olarak sunma ve tartışma becerileri
19Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
20Öğrenim sürecinde ve mesleki uygulamalarda iş güvenliği bilincine sahip olabilme
21Öğrenim sürecinde edinilen donanımı kimya ile ilgili küresel ve toplumsal uygulama alanlarındaki (çevre, sağlık, tekstil, gıda, enerji, tarım vb) sorunlara çözüm üretebilmede kullanma yeteneği
22Kimya ile ilgili konulara yönelik tartışma bilincine sahip olma

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1111111111111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 404001022006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 404001022006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
3 404001052006 FİZİK-I Zorunlu 2 2 0 6
4 404001052006 FİZİK-I Zorunlu 2 2 0 6
5 404001042003 GENEL KİMYA-I Zorunlu 3 2 0 8
6 404001042003 GENEL KİMYA-I Zorunlu 3 2 0 8
7 404001062006 MATEMATİK-I Zorunlu 2 2 0 6
8 404001062019 MATHEMATICS I Zorunlu 3 1 0 6
9 404001282006 SCIENTIFIC ENGLISH-I Zorunlu 2 0 0 4
10 404001282006 SCIENTIFIC ENGLISH-I Zorunlu 2 0 0 4
11 404001012006 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
12 404001012006 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
13 404001692011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 0 0 2
14 404001692011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 0 0 2
Toplam 29 11 0 60
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 404000942006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 404000942006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
3 404001342012 COMPUTER COURSE Zorunlu 3 0 0 3
4 404001342012 COMPUTER COURSE Zorunlu 3 0 0 3
5 404001092006 FİZİK-II Zorunlu 2 2 2 6
6 404001092006 FİZİK-II Zorunlu 2 2 2 6
7 404001082003 GENEL KİMYA-II Zorunlu 3 2 3 9
8 404001082003 GENEL KİMYA-II Zorunlu 3 2 3 9
9 404001102006 MATEMATİK-II Zorunlu 2 2 0 5
10 404001102019 MATHEMATICS II Zorunlu 3 1 0 5
11 404001292006 SCIENTIFIC ENGLISH-II Zorunlu 2 0 0 3
12 404001292006 SCIENTIFIC ENGLISH-II Zorunlu 2 0 0 3
13 404000922006 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
14 404000922006 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 33 11 10 60
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 404002022006 ANALİTİK KİMYA-I Zorunlu 3 0 4 10
2 404002022006 ANALİTİK KİMYA-I Zorunlu 3 0 4 10
3 404002732015 BASIC NUCLEAR CHEMISTRY Zorunlu 2 0 0 3
4 404002732015 BASIC NUCLEAR CHEMISTRY Zorunlu 2 0 0 3
5 404002752012 BIOLOGY Zorunlu 2 0 0 3
6 404002752012 BIOLOGY Zorunlu 2 0 0 3
7 10420401E11281 MATHEMATICS IN CHEMISTRY Zorunlu 2 0 0 4
8 10420401E11281 MATHEMATICS IN CHEMISTRY Zorunlu 2 0 0 4
9 404002052006 ORGANİK KİMYA I Zorunlu 3 0 0 6
10 404002052006 ORGANİK KİMYA I Zorunlu 3 0 0 6
11 404002792006 POLİMER KİMYASINA GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 4
12 404002792006 POLİMER KİMYASINA GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 28 0 8 60
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 404002072006 ANALİTİK KİMYA II Zorunlu 3 0 4 9
2 404002072006 ANALİTİK KİMYA II Zorunlu 3 0 4 9
3 404002061994 FİZİKOKİMYA I Zorunlu 3 0 0 5
4 404002061994 FİZİKOKİMYA I Zorunlu 3 0 0 5
5 404002802019 KUANTUM KİMYASI Zorunlu 2 2 0 5
6 404002082000 ORGANİK KİMYA II Zorunlu 3 0 4 9
7 404002082000 ORGANİK KİMYA II Zorunlu 3 0 4 9
8 10420401E11276 QUANTUM CHEMISTRY Zorunlu 2 2 0 5
9 10420401T11278 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 0 0 2
10 10420401T11278 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 0 0 2
Toplam 24 4 16 60
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 404003012000 ANORGANİK KİMYA-I Zorunlu 2 2 0 6
2 404003012000 ANORGANİK KİMYA-I Zorunlu 2 2 0 6
3 404003932012 BASIC BIOCHEMISTRY Zorunlu 2 0 0 3
4 404003932012 BASIC BIOCHEMISTRY Zorunlu 2 0 0 3
5 404003032000 FİZİKOKİMYA II Zorunlu 3 0 3 7
6 404003032000 FİZİKOKİMYA II Zorunlu 3 0 3 7
7 404003022006 ORGANİK KİMYA III Zorunlu 3 0 3 7
8 404003022006 ORGANİK KİMYA III Zorunlu 3 0 3 7
9 KİMYA.SEÇ-5 SEÇMELİ DERSLER 5.YY Seçmeli - - - 6
10 KİMYA-05 SEÇMELİ DERSLER I Seçmeli - - - 6
11 404003712000 STAJ Zorunlu 0 0 0 1
12 404003712000 STAJ Zorunlu 0 0 0 1
Toplam 20 4 12 60
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 404003112014 ANORGANİK KİMYA II Zorunlu 2 1 3 7
2 404003112014 ANORGANİK KİMYA II Zorunlu 2 1 3 7
3 404003132006 FİZİKOKİMYA III Zorunlu 2 1 3 7
4 404003132006 FİZİKOKİMYA III Zorunlu 2 1 3 7
5 10420401E11704 INSTRUMENTAL ANALYSIS I Zorunlu 2 1 2 6
6 10420401E11704 INSTRUMENTAL ANALYSIS I Zorunlu 2 1 2 6
7 404003142000 KİMYADA ENDÜSTÜRİYEL İŞLEMLER Zorunlu 2 0 0 3
8 404003142000 KİMYADA ENDÜSTÜRİYEL İŞLEMLER Zorunlu 2 0 0 3
9 404003152006 ORGANİK YAPI TAYINI Zorunlu 2 0 0 3
10 404003152006 ORGANİK YAPI TAYINI Zorunlu 2 0 0 3
11 KİMYA.SEÇ-6 SEÇMELİ DERSLER 6.YY Seçmeli - - - 3
12 KİMYA-06 SEÇMELİ DERSLER II Seçmeli - - - 3
13 404003712000 STAJ Zorunlu 0 0 0 1
14 404003712000 STAJ Zorunlu 0 0 0 1
Toplam 20 6 16 60
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 404004012015 ANORGANİK KİMYA-III Zorunlu 2 0 3 6
2 404004012015 ANORGANİK KİMYA-III Zorunlu 2 0 3 6
3 404004772006 ENDÜSTRİYEL PROSESLER-I Zorunlu 2 0 0 3
4 404004772006 ENDÜSTRİYEL PROSESLER-I Zorunlu 2 0 0 3
5 404005032019 ENSTRÜMENTAL ANALİZ II Zorunlu 3 0 2 7
6 10420401E11803 INSTRUMENTAL ANALYSIS II Zorunlu 3 0 2 7
7 404004072015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Zorunlu 1 0 0 2
8 404004072015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Zorunlu 1 0 0 2
9 KİMYA.SEÇ-7 SEÇMELİ DERSLER 7.YY Seçmeli - - - 12
10 KİMYA-07 SEÇMELİ DERSLER III Seçmeli - - - 12
Toplam 16 0 10 60
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 404004622015 ENDÜSTRİYEL PROSESLER-II Zorunlu 2 1 3 7
2 404004622015 ENDÜSTRİYEL PROSESLER-II Zorunlu 2 1 3 7
3 404004082015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II Zorunlu 1 0 0 2
4 404004082015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II Zorunlu 1 0 0 2
5 KİMYA.SEÇ-8 SEÇMELİ DERSLER 8.YY Seçmeli - - - 21
6 KİMYA-08 SEÇMELİ DERSLER IV Seçmeli - - - 21
Toplam 6 2 6 60
 
SEÇMELİ DERSLER 5.YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10420402E11707 CHEMICAL INSTRUMENTATION Seçmeli 2 0 0 3
2 404003042016 INTRODUCTION TO STATICAL THERMODYNAMICS Seçmeli 2 0 0 3
3 404003102000 TEORİK SPEKTROSKOPİ Seçmeli 2 0 0 3
4 404003192012 NUCLEAR CHEMISTRY I Seçmeli 3 0 2 6
5 404003252018 INTRODUCTION TO MOLECULER PHOTOCHEMISTRY Seçmeli 2 0 0 3
6 404003272018 BIOINORGANIC CHEMISTRY Seçmeli 2 0 0 3
7 404003692006 AYIRMA YÖNTEMLERİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 2 6
8 404003952006 İYON DEĞİŞTİRİCİLER Seçmeli 2 0 0 3
9 404003972012 ELECTROCHEMISTRY Seçmeli 2 0 0 3
10 404007092012 HISTORY OF SCIENCE AND CHEMISTRY Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERSLER I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10420402E11707 CHEMICAL INSTRUMENTATION Seçmeli 2 0 0 3
2 404003042016 INTRODUCTION TO STATICAL THERMODYNAMICS Seçmeli 2 0 0 3
3 404003102000 TEORİK SPEKTROSKOPİ Seçmeli 2 0 0 3
4 404003192012 NUCLEAR CHEMISTRY I Seçmeli 3 0 2 6
5 404003252018 INTRODUCTION TO MOLECULER PHOTOCHEMISTRY Seçmeli 2 0 0 3
6 404003272018 BIOINORGANIC CHEMISTRY Seçmeli 2 0 0 3
7 404003692006 AYIRMA YÖNTEMLERİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 2 6
8 404003952006 İYON DEĞİŞTİRİCİLER Seçmeli 2 0 0 3
9 404003972012 ELECTROCHEMISTRY Seçmeli 2 0 0 3
10 404007092012 HISTORY OF SCIENCE AND CHEMISTRY Seçmeli 2 0 0 3
11 FEN081 AKADEMİK TÜRKÇE (YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN) Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER 6.YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10420402E11706 INTRODUCTION TO CHROMATOGRAPHY Seçmeli 2 0 0 3
2 10420402T11708 ÖLÇÜ VE KONTROL TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
3 404003092016 MAIN GROUP ELEMENTS Seçmeli 2 0 0 3
4 404003202018 INTRODUCTION TO COLLOID CHEMISTRY Seçmeli 2 0 0 3
5 404003222016 POLYMER CHARACTERIZATION TECHNIQUES Seçmeli 2 0 0 3
6 404003242016 TRANSITION METALS CHEMISTRY Seçmeli 2 0 0 3
7 404003762012 NUCLEAR CHEMISTRY II Seçmeli 2 0 0 3
8 404007102012 BIOORGANIC CHEMISTRY Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERSLER II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10420402E11706 INTRODUCTION TO CHROMATOGRAPHY Seçmeli 2 0 0 3
2 10420402T11708 ÖLÇÜ VE KONTROL TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
3 404003092016 MAIN GROUP ELEMENTS Seçmeli 2 0 0 3
4 404003202018 INTRODUCTION TO COLLOID CHEMISTRY Seçmeli 2 0 0 3
5 404003222016 POLYMER CHARACTERIZATION TECHNIQUES Seçmeli 2 0 0 3
6 404003242016 TRANSITION METALS CHEMISTRY Seçmeli 2 0 0 3
7 404003762012 NUCLEAR CHEMISTRY II Seçmeli 2 0 0 3
8 404007102012 BIOORGANIC CHEMISTRY Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERSLER 7.YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10420402E11807 CHEMICAL PRODUCTS AND LIFE Seçmeli 2 0 0 3
2 10420402E11809 SUPRAMOLECULER CHEMISTRY AND NANOCHEMISTRY Seçmeli 2 0 0 3
3 10420402E11811 BASIC PRINCIPLES IN ANALYTICAL TOXICOLOGY Seçmeli 2 0 0 3
4 404004042001 SERAMİK KİMYASI Seçmeli 2 0 0 3
5 404004102006 YÜZEY KİMYASINA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
6 404004122001 KATIHAL BOZUNMA KİNETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
7 404004132003 KİMYASAL ANALİZDE OTOMASYON Seçmeli 2 0 0 3
8 404004152019 QUALITY SYSTEMS Seçmeli 2 0 0 0
9 404004162001 KİMYADA SİMETRİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
10 404004312016 SOLID STATE CHEMISTRY Seçmeli 2 0 0 3
11 404004352001 ORGANİK KİMYADA ANALİZ Seçmeli 2 0 0 3
12 404004412019 CORROSION Seçmeli 2 0 0 0
13 404004432018 CHEMOMETRY I Seçmeli 2 0 0 3
14 404004512012 NOBLE METALS Seçmeli 2 0 0 3
15 404004752006 KAYNAK TARAMA TEKN.(DİPLOMA ÇALIŞMASI-I) Seçmeli 0 2 0 3
16 404004792006 SERAMİK TEKNOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
17 404004812018 POLYMER CHEMISTRY Seçmeli 2 1 3 6
18 404004832006 BİYOSENSÖRLER Seçmeli 2 0 0 3
19 404004952009 TEKSTİL KİMYASI Seçmeli 2 0 0 3
20 404005052019 PETROLEUM AND PETROCHEMICAL TECHNOLOGY Seçmeli 2 0 0 0
21 404005072019 FUEL TECHNOLOGY Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10420402E11807 CHEMICAL PRODUCTS AND LIFE Seçmeli 2 0 0 3
2 10420402E11809 SUPRAMOLECULER CHEMISTRY AND NANOCHEMISTRY Seçmeli 2 0 0 3
3 10420402E11811 BASIC PRINCIPLES IN ANALYTICAL TOXICOLOGY Seçmeli 2 0 0 3
4 404004042001 SERAMİK KİMYASI Seçmeli 2 0 0 3
5 404004102006 YÜZEY KİMYASINA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
6 404004122001 KATIHAL BOZUNMA KİNETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
7 404004132003 KİMYASAL ANALİZDE OTOMASYON Seçmeli 2 0 0 3
8 404004152019 QUALITY SYSTEMS Seçmeli 2 0 0 0
9 404004162001 KİMYADA SİMETRİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
10 404004312016 SOLID STATE CHEMISTRY Seçmeli 2 0 0 3
11 404004352001 ORGANİK KİMYADA ANALİZ Seçmeli 2 0 0 3
12 404004412019 CORROSION Seçmeli 2 0 0 0
13 404004432018 CHEMOMETRY I Seçmeli 2 0 0 3
14 404004512012 NOBLE METALS Seçmeli 2 0 0 3
15 404004752006 KAYNAK TARAMA TEKN.(DİPLOMA ÇALIŞMASI-I) Seçmeli 0 2 0 3
16 404004792006 SERAMİK TEKNOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
17 404004812018 POLYMER CHEMISTRY Seçmeli 2 1 3 6
18 404004832006 BİYOSENSÖRLER Seçmeli 2 0 0 3
19 404004952009 TEKSTİL KİMYASI Seçmeli 2 0 0 3
20 404005052019 PETROLEUM AND PETROCHEMICAL TECHNOLOGY Seçmeli 2 0 0 0
21 404005072019 FUEL TECHNOLOGY Seçmeli 2 0 0 0
22 INV401 İNOVASYON, TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER 8.YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10420402E11492 STRATEGY IN ORGANIC SYNTHESIS Seçmeli 2 1 3 6
2 10420402E11494 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY Seçmeli 2 1 3 6
3 10420402E11498 HYPHENATED CHROMATOGRAPHIC TECHNIQUES Seçmeli 2 0 0 3
4 10420402E11800 ORGANIC POLYMERS AND APPLICATIONS Seçmeli 2 0 0 3
5 10420402E11802 CATALYSIS AND APPLICATIONS IN GREEN CHEMISTRY Seçmeli 2 0 0 3
6 10420402E11804 ELECTROCHEMISTRY APPLICATIONS IN TECHNOLOGY Seçmeli 2 0 0 3
7 404004202016 APPLICATION OF NOBEL METALS Seçmeli 2 0 0 3
8 404004222016 CHARACTERIZATION OF INORGANIC COMPOUNDS Seçmeli 2 0 0 3
9 404004232001 BİYOFİZİKOKİMYA Seçmeli 2 0 0 3
10 404004292019 ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY Seçmeli 2 1 3 0
11 404004302006 ANORGANİK SENTEZ TASARIMI Seçmeli 2 1 3 6
12 404004332001 İLAÇ KİMYASI Seçmeli 2 0 0 3
13 404004342001 BESİN KİMYASI Seçmeli 2 0 0 3
14 404004402018 CHEMOMETRY II Seçmeli 2 0 0 3
15 404004602006 BİTİRME TEZİ (DİPLOMA ÇALIŞMASI-II) Seçmeli 0 2 0 3
16 404004662012 MATERIAL SCIENCE Seçmeli 2 0 0 3
17 404004682006 BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
18 404004702006 TEKSTİL BOYAR MADDELERİ Seçmeli 2 0 0 3
19 404004742006 KLİNİK KİMYA Seçmeli 2 0 0 3
20 404004822013 ANALYTICAL TOXICOLOGY AND CHEMICAL APPLICATIONS Seçmeli 2 0 0 3
21 404004842013 INTRODUCTION TO MEDICINAL CHEMISTRY Seçmeli 2 0 0 3
22 404004902019 INTRODUCTION TO NATURAL PRODUCT CHEMISTRY Seçmeli 2 0 0 0
23 404005002013 BASIC BIOTECHNOLOGY Seçmeli 2 0 0 3
24 404005022014 GİRİŞİMCİLİK VE KALİTE Seçmeli 2 0 0 0
25 404005042019 SYNTHESIS OF ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENTS IN DRUGS Seçmeli 2 0 0 0
26 FSM404 GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10420402E11492 STRATEGY IN ORGANIC SYNTHESIS Seçmeli 2 1 3 6
2 10420402E11494 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY Seçmeli 2 1 3 6
3 10420402E11498 HYPHENATED CHROMATOGRAPHIC TECHNIQUES Seçmeli 2 0 0 3
4 10420402E11800 ORGANIC POLYMERS AND APPLICATIONS Seçmeli 2 0 0 3
5 10420402E11802 CATALYSIS AND APPLICATIONS IN GREEN CHEMISTRY Seçmeli 2 0 0 3
6 10420402E11804 ELECTROCHEMISTRY APPLICATIONS IN TECHNOLOGY Seçmeli 2 0 0 3
7 404004202016 APPLICATION OF NOBEL METALS Seçmeli 2 0 0 3
8 404004222016 CHARACTERIZATION OF INORGANIC COMPOUNDS Seçmeli 2 0 0 3
9 404004232001 BİYOFİZİKOKİMYA Seçmeli 2 0 0 3
10 404004292019 ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY Seçmeli 2 1 3 0
11 404004302006 ANORGANİK SENTEZ TASARIMI Seçmeli 2 1 3 6
12 404004332001 İLAÇ KİMYASI Seçmeli 2 0 0 3
13 404004342001 BESİN KİMYASI Seçmeli 2 0 0 3
14 404004402018 CHEMOMETRY II Seçmeli 2 0 0 3
15 404004602006 BİTİRME TEZİ (DİPLOMA ÇALIŞMASI-II) Seçmeli 0 2 0 3
16 404004662012 MATERIAL SCIENCE Seçmeli 2 0 0 3
17 404004682006 BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
18 404004702006 TEKSTİL BOYAR MADDELERİ Seçmeli 2 0 0 3
19 404004742006 KLİNİK KİMYA Seçmeli 2 0 0 3
20 404004902019 INTRODUCTION TO NATURAL PRODUCT CHEMISTRY Seçmeli 2 0 0 0
21 404005042019 SYNTHESIS OF ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENTS IN DRUGS Seçmeli 2 0 0 0
22 FSM404 GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 0
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr