Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Fen Fakültesi - İstatistik - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
İstatistik Bölümü, Ege Üniversitesi Fen Fakültesinin yedinci bölümü olarak 1985 yılında kurulmuş, 1987-1988 öğretim yılında ise lisans eğitimine başlamıştır. Bölümde bulunan yaklaşık 550 öğrenci; 2 profesör, 5 yardımcı doçent, 3 öğretim görevlisi ve 7 araştırma görevlisi olmak üzere 17 kişilik bir bilimsel kadro tarafından eğitilmektedir. İstatistik Bölümünün temel amacı, üniversite öğretimi de dahil olmak üzere birçok alanda çalışabilecek İstatistikçi adayları için iyi-dengelenmiş bir İstatistik programı vermektir. İstatistik Bölümünde verilen programın amacı iki yönlüdür: Birincisi, öğrencilerine, temel istatistik tekniklerinin uygulama ve teorisinde güçlü bir yapı sağlamak ve ikincisi ise, diğer sosyal bilimlerde bir alt yapı hazırlamaktır. Bölümün ana amacı öğrencinin analitik sonuç çıkarma gücünün geliştirilmesidir.
Kazanılan Derece
Lisans Eğitim programında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler İstatistik alanında lisans derecesi ve “İstatistikçi” ünvanı alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lise Diploması Merkezi olarak yapılan üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirme
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Orta öğretim programını bitirmiş olmak.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İstatistik Bölümü’ne lise ve dengi okul mezunları matematik puanı ile girebilmektedir.
Program Profili
Lisans Öğretimi Birinci ve İkinci Öğretim olarak sürdürülmektedir. Lisans eğitimi dört yılda tamamlanmaktadır. Verilen dersler iki yarı yıla ayrılmıştır ve zorunlu dersler fakülte programında gösterilmektedir. Lisans eğitiminin ilk iki yarıyılında, Bölüm öğrencileri üçüncü ve dördüncü yıllarda yapılacak daha teknik ve özel çalışmalar için hazırlamak amacıyla çeşitli genel dersler vermektedir. Son iki yılın programı, birçok uygulamalı alanda eğitim vermenin yanında öğrenciye daha gelişmiş bir İstatistik bilgisi kazandırmayı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar kantitatif analiz yapan planlama ünitelerinde, sigorta şirketlerinde, endüstrilerin kalite kontrol birimlerinde, üretim kontrol ve teknoloji geliştirme aşamalarında, tarımla ilgili sektörlerin deney düzenleme aşamasında, bilgisayar programlama şirketlerinde ve bankalarda çalışabilmektedirler. Böylece bir İstatistikçinin, sayısal değerlendirmelerin yapıldığı Devlet Planlama Teşkilatı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Standartlar Enstitüsü, İş ve İşçi Bulma Kurumu gibi kuruluşların yanı sıra, özel sektör şirketleri tarafından da istihdam edilebilmeleri söz konusu olmaktadır. Ayrıca İstatistikçiler Üniversitelerin İstatistik ile ilgili diğer bölümlerinde araştırmacı ve eğitmen olarak da çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunlar Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilen gerekli koşulları sağlamaları durumunda lisansüstü öğretim alabilmektedirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Hemen hemen tüm zorunlu ve teknik seçmeli derslerde öğrencilerin seçilmiş problemleri çözdüğü yazılı açık veya kapalı kitap sınavlar yapılmaktadır. Her yarıyılda her ders için bir ara sınav yapılır. Ara sınavların tarihi ve programı yarıyılın başladığı ilk ay içinde Bölüm tarafından ilan edilir. Ara sınava ilaveten her dersten bir final sınavı yapılır. Final sınavları tarihi ve yeri yine Bölüm'de ilan edilir. Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere geçerli bir mazereti olması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilebilir. Yarıyıl içi notu (ham not) ara sınavın % 40 ı, final sınavının % 60 ı alınarak bulunur. 2004-2005 yılından itibaren uygulanan bağıl değerlendirme sisteminde ham notlar bağıl değerlendirme sistemi kullanılarak değerlendirilir ve sınıfın başarı durumuna göre öğrencinin başarı notu belirlenir. Ara sınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve laboratuvardaki performans gibi eğitim aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Bu aktiviteler ve başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı yarıyıl başında öğretim üyesi tarafından öğrencilere duyurulur. Ara sınav veya final sınavı gerektirmeyen sınavlar öğretim üyesi tarafından belirlenir. Bu durumda başarı notu yarıyıl içinde yapılan ödev, rapor, sunum vs dikkate alınarak belirlenir. Öğrencilerin başarı durumunun belirlenmesinde her yarıyıl sonunda hesaplanan Yarıyıl Akademik Not Ortalaması ve Genel Akademik Not Ortalaması kullanılır. Yarıyıl Akademik Not Ortalaması, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. Genel Akademik Not Ortalaması ise, öğrencinin üniversiteye girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu bölümün veya programın ders planındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ikinci yarıyıl sonundan itibaren hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin kredileriyle, derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın, toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Gerek Yarıyıl Akademik Not Ortalaması ve gerekse Genel Akademik Not Ortalaması öğrencinin kredili derslerden aldığı, (AA) dan (FF) ye kadar notların değerlendirmeye katılması ile belirlenir. Genel Akademik Not Ortalaması değeri en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin (FF) veya (FD) olmaması koşulu ile başarılı kabul edilir. Genel Akademik Not Ortalaması 2.00'nin altında olan öğrenci başarısızdır. İkinci yarıyılın sonundan itibaren öğrencinin üst yarıyıllardaki dersleri alabilmesi için, Genel Akademik Not Ortalaması’nın en az 1.80 olması gerekir. 2004-2005 yılından önce kayıtlanan öğrenciler final notunun ve ham notunun 60 ve üzerinde olması halinde o dersten başarılı sayılır. Teknik olmayan seçmeli derslerde değerlendirme kriterine, öğrenciler ve dersi veren öğretim üyesi tarafından ortak olarak karar verilir.
Mezuniyet Koşulları
Dört yıllık lisans programını başarı ile tamamlayanlara lisans diploması verilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Yrd. Doç. Dr. Hakan Savaş Sazak Ege Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bolumu 35100 Bornova İzmir Türkiye Telefon: +90 232 311 17 25 e-posta: hakan.savas.sazak@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
13 bilgisayardan oluşan Lisansüstü Laboratuvarı ve 1 adet seminer odası bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1İstatistik Biliminde yer alan temel kavram bilgisine sahip olabilme
2İstatistiksel problemleri modelleyebilme
3Probleme has özel çözümler üretebilme becerisi
4İstatistik Bilimi literatürünü takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahip olabilme
5Büyük veri setlerini saklayabilme, düzenleyebilme ve bu veri setlerinden istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar çıkarabilme
6Disiplinler arası çalışmalarda İstatistik Bilimini kullanabilme becerisi
7Bir araştırma projesinde problemin tanımlanması, projenin tasarlanması, verinin uygun yöntemlerle toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması ve raporlanması sürecini gerçekleştirebilme
8Mesleki yenilik ve gelişmeleri takip edebilme
9Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme
10Analitik düşünme becerisi
11Kalite konularında bilinç sahibi olabilme
12Kalite iyileştirmede istatistiksel yöntemleri kullanabilme
13İstatistiksel kavramlar arasında ilişki kurabilme
14Bilimsel şüphecilik ve irdeleme yetisi
15Bilgisayar programlama becerisi
16Hazır yazılımları kullanabilme becerisi
17Fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme
18İstatistik Bilimi için gerekli Matematik bilgisine sahip olma
19Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme
20İktisadi ve İdari Bilimlere ilişkin temel kavram bilgisi
21Veriyi özetlemek için uygun tablo ve grafikleri oluşturabilme, etkin, hızlı ve doğru olarak yorumlayabilme ve sunabilme becerisi
22Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
23Sosyal sorumluluk bilinci
24Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olma

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112131415161718192021222324
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 406005132003 BİLGİSAYAR Zorunlu 3 0 0 2
3 406005172004 İKTİSATA GİRİŞ-I Zorunlu 3 0 0 5
4 İST103 İSTATİSTİĞE GİRİŞ Zorunlu 2 2 0 6
5 406005292006 İŞLETMEYE GİRİŞ-I Zorunlu 3 0 0 5
6 MAT151 MATEMATİK I Zorunlu 3 1 0 5
7 FEN101 SCIENTIFIC ENGLISH I Zorunlu 2 0 0 3
8 TUR101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 20 3 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 406001272013 ENGLISH FOR SCIENCES II Zorunlu 2 0 0 2
3 406005202004 İKTİSATA GİRİŞ-II Zorunlu 3 0 0 4
4 406005242016 İSTATİSTİKTE BİLGİSAYAR UYG.-I Zorunlu 2 0 0 3
5 406005262006 İŞLETMEYE GİRİŞ-II Zorunlu 3 0 0 5
6 MAT152 MATEMATİK II Zorunlu 3 1 0 5
7 406005272006 TEMEL İSTATİSTİK Zorunlu 2 2 0 5
8 TUR102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
9 ÜYG102 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 21 3 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İST203 APPLIED STATISTICS Zorunlu 2 2 0 6
2 406002022001 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Zorunlu 2 1 0 5
3 406006172016 İSTATİSTİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI-II Zorunlu 2 0 0 3
4 406002131997 MATEMATİK-III Zorunlu 3 1 0 6
5 10420601E11621 PROBABILITY Zorunlu 4 0 0 8
6 THU201 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 15 4 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 406002932005 C İLE PROGRAMLAMA Zorunlu 2 0 2 5
2 406002151997 MATEMATİK-IV Zorunlu 3 1 0 6
3 10420601E11616 MATHEMATICAL STATISTICS Zorunlu 4 0 0 7
4 406002162001 MATRİS TEORİSİ Zorunlu 3 1 0 6
5 10420601T11618 SIRA İSTATİSTİKLERİ Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 15 2 2 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İST303 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 2 0 6
2 İST317 İSTATİSTİKSEL HAZIR YAZILIMLAR Zorunlu 2 0 0 5
3 İST301 REGRESSION ANALYSIS Zorunlu 4 0 0 7
4 İSTATİSTİK-05 SEÇMELİ I Seçmeli - - - 12
Toplam 8 2 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İST306 ÖRNEKLEME Zorunlu 2 2 0 6
2 İST304 PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER Zorunlu 3 0 0 5
3 İSTATİSTİK-06 SEÇMELİ II Seçmeli - - - 12
4 İST302 STOKASTİK SÜREÇLER Zorunlu 4 0 0 7
Toplam 9 2 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İST401 MULTIVARIATE STATISTICS Zorunlu 4 0 0 8
2 İSTATİSTİK-07 SEÇMELİ III Seçmeli - - - 15
3 İST403 STATISTICAL QUALITY CONTROL Zorunlu 2 2 0 7
Toplam 6 2 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İST404 APPLICATIONS OF MULTIVARIATE STATISTICS Zorunlu 3 0 0 7
2 İST402 DESIGN OF EXPERIMENTS Zorunlu 4 0 0 8
3 İSTATİSTİK-08 SEÇMELİ IV Seçmeli - - - 15
Toplam 7 0 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr