Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Fen Fakültesi - İstatistik - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
İstatistik Bölümü, Ege Üniversitesi Fen Fakültesinin yedinci bölümü olarak 1985 yılında kurulmuş, 1987-1988 öğretim yılında ise lisans eğitimine başlamıştır. Bölümde bulunan yaklaşık 550 öğrenci; 2 profesör, 5 yardımcı doçent, 3 öğretim görevlisi ve 7 araştırma görevlisi olmak üzere 17 kişilik bir bilimsel kadro tarafından eğitilmektedir. İstatistik Bölümünün temel amacı, üniversite öğretimi de dahil olmak üzere birçok alanda çalışabilecek İstatistikçi adayları için iyi-dengelenmiş bir İstatistik programı vermektir. İstatistik Bölümünde verilen programın amacı iki yönlüdür: Birincisi, öğrencilerine, temel istatistik tekniklerinin uygulama ve teorisinde güçlü bir yapı sağlamak ve ikincisi ise, diğer sosyal bilimlerde bir alt yapı hazırlamaktır. Bölümün ana amacı öğrencinin analitik sonuç çıkarma gücünün geliştirilmesidir.
Kazanılan Derece
Lisans Eğitim programında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler İstatistik alanında lisans derecesi ve “İstatistikçi” ünvanı alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lise Diploması Merkezi olarak yapılan üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirme
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Orta öğretim programını bitirmiş olmak.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İstatistik Bölümü’ne lise ve dengi okul mezunları matematik puanı ile girebilmektedir.
Program Profili
Lisans Öğretimi Birinci ve İkinci Öğretim olarak sürdürülmektedir. Lisans eğitimi dört yılda tamamlanmaktadır. Verilen dersler iki yarı yıla ayrılmıştır ve zorunlu dersler fakülte programında gösterilmektedir. Lisans eğitiminin ilk iki yarıyılında, Bölüm öğrencileri üçüncü ve dördüncü yıllarda yapılacak daha teknik ve özel çalışmalar için hazırlamak amacıyla çeşitli genel dersler vermektedir. Son iki yılın programı, birçok uygulamalı alanda eğitim vermenin yanında öğrenciye daha gelişmiş bir İstatistik bilgisi kazandırmayı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar kantitatif analiz yapan planlama ünitelerinde, sigorta şirketlerinde, endüstrilerin kalite kontrol birimlerinde, üretim kontrol ve teknoloji geliştirme aşamalarında, tarımla ilgili sektörlerin deney düzenleme aşamasında, bilgisayar programlama şirketlerinde ve bankalarda çalışabilmektedirler. Böylece bir İstatistikçinin, sayısal değerlendirmelerin yapıldığı Devlet Planlama Teşkilatı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Standartlar Enstitüsü, İş ve İşçi Bulma Kurumu gibi kuruluşların yanı sıra, özel sektör şirketleri tarafından da istihdam edilebilmeleri söz konusu olmaktadır. Ayrıca İstatistikçiler Üniversitelerin İstatistik ile ilgili diğer bölümlerinde araştırmacı ve eğitmen olarak da çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunlar Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilen gerekli koşulları sağlamaları durumunda lisansüstü öğretim alabilmektedirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Hemen hemen tüm zorunlu ve teknik seçmeli derslerde öğrencilerin seçilmiş problemleri çözdüğü yazılı açık veya kapalı kitap sınavlar yapılmaktadır. Her yarıyılda her ders için bir ara sınav yapılır. Ara sınavların tarihi ve programı yarıyılın başladığı ilk ay içinde Bölüm tarafından ilan edilir. Ara sınava ilaveten her dersten bir final sınavı yapılır. Final sınavları tarihi ve yeri yine Bölüm'de ilan edilir. Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere geçerli bir mazereti olması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilebilir. Yarıyıl içi notu (ham not) ara sınavın % 40 ı, final sınavının % 60 ı alınarak bulunur. 2004-2005 yılından itibaren uygulanan bağıl değerlendirme sisteminde ham notlar bağıl değerlendirme sistemi kullanılarak değerlendirilir ve sınıfın başarı durumuna göre öğrencinin başarı notu belirlenir. Ara sınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve laboratuvardaki performans gibi eğitim aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Bu aktiviteler ve başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı yarıyıl başında öğretim üyesi tarafından öğrencilere duyurulur. Ara sınav veya final sınavı gerektirmeyen sınavlar öğretim üyesi tarafından belirlenir. Bu durumda başarı notu yarıyıl içinde yapılan ödev, rapor, sunum vs dikkate alınarak belirlenir. Öğrencilerin başarı durumunun belirlenmesinde her yarıyıl sonunda hesaplanan Yarıyıl Akademik Not Ortalaması ve Genel Akademik Not Ortalaması kullanılır. Yarıyıl Akademik Not Ortalaması, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. Genel Akademik Not Ortalaması ise, öğrencinin üniversiteye girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu bölümün veya programın ders planındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ikinci yarıyıl sonundan itibaren hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin kredileriyle, derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın, toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Gerek Yarıyıl Akademik Not Ortalaması ve gerekse Genel Akademik Not Ortalaması öğrencinin kredili derslerden aldığı, (AA) dan (FF) ye kadar notların değerlendirmeye katılması ile belirlenir. Genel Akademik Not Ortalaması değeri en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin (FF) veya (FD) olmaması koşulu ile başarılı kabul edilir. Genel Akademik Not Ortalaması 2.00'nin altında olan öğrenci başarısızdır. İkinci yarıyılın sonundan itibaren öğrencinin üst yarıyıllardaki dersleri alabilmesi için, Genel Akademik Not Ortalaması’nın en az 1.80 olması gerekir. 2004-2005 yılından önce kayıtlanan öğrenciler final notunun ve ham notunun 60 ve üzerinde olması halinde o dersten başarılı sayılır. Teknik olmayan seçmeli derslerde değerlendirme kriterine, öğrenciler ve dersi veren öğretim üyesi tarafından ortak olarak karar verilir.
Mezuniyet Koşulları
Dört yıllık lisans programını başarı ile tamamlayanlara lisans diploması verilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Yrd. Doç. Dr. Hakan Savaş Sazak Ege Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bolumu 35100 Bornova İzmir Türkiye Telefon: +90 232 311 17 25 e-posta: hakan.savas.sazak@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
13 bilgisayardan oluşan Lisansüstü Laboratuvarı ve 1 adet seminer odası bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1İstatistik Biliminde yer alan temel kavram bilgisine sahip olabilme
2İstatistiksel problemleri modelleyebilme
3Probleme has özel çözümler üretebilme becerisi
4İstatistik Bilimi literatürünü takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahip olabilme
5Büyük veri setlerini saklayabilme, düzenleyebilme ve bu veri setlerinden istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar çıkarabilme
6Disiplinler arası çalışmalarda İstatistik Bilimini kullanabilme becerisi
7Bir araştırma projesinde problemin tanımlanması, projenin tasarlanması, verinin uygun yöntemlerle toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması ve raporlanması sürecini gerçekleştirebilme
8Mesleki yenilik ve gelişmeleri takip edebilme
9Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme
10Analitik düşünme becerisi
11Kalite konularında bilinç sahibi olabilme
12Kalite iyileştirmede istatistiksel yöntemleri kullanabilme
13İstatistiksel kavramlar arasında ilişki kurabilme
14Bilimsel şüphecilik ve irdeleme yetisi
15Bilgisayar programlama becerisi
16Hazır yazılımları kullanabilme becerisi
17Fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme
18İstatistik Bilimi için gerekli Matematik bilgisine sahip olma
19Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme
20İktisadi ve İdari Bilimlere ilişkin temel kavram bilgisi
21Veriyi özetlemek için uygun tablo ve grafikleri oluşturabilme, etkin, hızlı ve doğru olarak yorumlayabilme ve sunabilme becerisi
22Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
23Sosyal sorumluluk bilinci
24Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olma

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
111111111111111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 FEN103 BİLGİSAYAR Zorunlu 3 0 0 3
3 ECO101 İKTİSADA GİRİŞ I Zorunlu 3 0 0 3
4 İST103 İSTATİSTİĞE GİRİŞ Zorunlu 2 2 0 6
5 MAN101 İŞLETMEYE GİRİŞ I Zorunlu 3 0 0 3
6 MAT151 MATEMATİK I Zorunlu 3 1 0 5
7 FEN101 SCIENTIFIC ENGLISH I Zorunlu 2 0 0 3
8 TUR101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
9 FEN.ÜNİV.SEÇ.I ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER I Seçmeli - - - 4
Toplam 20 3 0 31
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 İST102 BASIC STATISTICS Zorunlu 2 2 0 5
3 ECO102 İKTİSADA GİRİŞ II Zorunlu 3 0 0 3
4 İST106 İSTATİSTİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI I Zorunlu 2 0 0 2
5 MAN102 İŞLETMEYE GİRİŞ II Zorunlu 3 0 0 3
6 MAT152 MATEMATİK II Zorunlu 3 1 0 5
7 FEN102 SCIENTIFIC ENGLISH II Zorunlu 2 0 0 3
8 TUR102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
9 FEN.ÜNİV.SEÇ.II ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER II Seçmeli - - - 4
10 ÜYG102 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 21 3 0 31
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İST203 APPLIED STATISTICS Zorunlu 2 2 0 6
2 MAT257 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Zorunlu 2 1 0 3
3 FEN.FAK.SEÇ.I FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER I Seçmeli - - - 6
4 İST207 İSTATİSTİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI II Zorunlu 2 0 0 2
5 MAT251 MATEMATİK III Zorunlu 3 1 0 4
6 İST201 PROBABILITY Zorunlu 4 0 0 7
7 THU201 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 15 4 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FEN.FAK.SEÇ.II FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER II Seçmeli - - - 3
2 İST210 INTRODUCTION TO OPERATIONS RESEARCH Zorunlu 3 0 1 4
3 İST208 İSTATİSTİKSEL UYGULAMALAR İLE ALGORİTMA TASARIMI Zorunlu 3 0 0 5
4 MAT252 MATEMATİK IV Zorunlu 3 1 0 5
5 İST202 MATHEMATICAL STATISTICS Zorunlu 4 0 0 8
6 İST206 MATRİS TEORİSİ VE İSTATİSTİK UYGULAMALARI Zorunlu 2 0 2 5
Toplam 15 1 3 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İST.ALAN.I ALAN SEÇMELİ I Seçmeli - - - 12
2 İST303 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 2 0 6
3 İST317 İSTATİSTİKSEL HAZIR YAZILIMLAR Zorunlu 2 0 0 5
4 İST301 REGRESSION ANALYSIS Zorunlu 4 0 0 7
Toplam 8 2 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İST.ALAN.II ALAN SEÇMELİ II Seçmeli - - - 12
2 İST330 ÖRNEKLEME Zorunlu 4 0 0 6
3 İST304 PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER Zorunlu 3 0 0 5
4 İST302 STOKASTİK SÜREÇLER Zorunlu 4 0 0 7
Toplam 11 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İST.ALAN.III ALAN SEÇMELİ III Seçmeli - - - 15
2 İST401 MULTIVARIATE STATISTICS Zorunlu 4 0 0 8
3 İST403 STATISTICAL QUALITY CONTROL Zorunlu 2 2 0 7
Toplam 6 2 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İST.ALAN.IV ALAN SEÇMELİ IV Seçmeli - - - 15
2 İST404 APPLICATIONS OF MULTIVARIATE STATISTICS Zorunlu 3 0 0 7
3 İST402 DESIGN OF EXPERIMENTS Zorunlu 4 0 0 8
Toplam 7 0 0 30
 
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FEN051 FELSEFEYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
2 FEN053 ANADOLU SANATI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
3 FEN055 MİTOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
4 FEN057 KONUŞMA EĞİTİMİ Seçmeli 1 0 0 3
5 FEN059 GİRİŞİMCİLİK VE KALİTE Seçmeli 2 0 0 3
6 FEN061 GÖRÜNTÜ VE MÜZİK I Seçmeli 1 1 0 3
7 FEN063 MÜZİK VE TOPLUM I Seçmeli 1 1 0 3
8 FEN065 POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZİK I Seçmeli 1 1 0 3
9 FEN073 İŞLETME HUKUKU Seçmeli 3 0 0 3
10 FEN081 AKADEMİK TÜRKÇE (YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN) Seçmeli 2 0 0 3
11 FSM404 GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
12 INV401 İNOVASYON, TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FEN018 DANS EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
2 FEN060 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
3 FEN062 MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE HİKAYE Seçmeli 2 0 0 3
4 FEN064 İNSAN GELİŞİMİ Seçmeli 2 0 0 3
5 FEN066 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 3
6 FEN068 GÖRÜNTÜ VE MÜZİK II Seçmeli 1 1 0 3
7 FEN070 MÜZİK VE TOPLUM II Seçmeli 1 1 0 3
8 FEN072 POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZİK II Seçmeli 1 1 0 3
9 FEN076 İNOVASYONUN TİCARİLEŞTİRLİMESİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
10 FEN078 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 3
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AST001 PRATİK ASTRONOMİ Seçmeli 2 0 0 3
2 AST003 TEMEL ASTRONOMİ Seçmeli 2 0 0 3
3 BİY001 MODERN BİYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
4 BKM1313 HAYATIN KÖKENİ Seçmeli 2 0 0 3
5 FİZ001 NANOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
6 FİZ411 ENERJİ KAYNAKLARI FİZİĞİ Seçmeli 3 0 0 3
7 İST001 İSTATİSTİKSEL GRAFİK YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 3
8 KİM001 KİMYASAL ÜRÜNLER VE YAŞAM Seçmeli 2 0 0 3
9 KİM003 KEMOMETRİ Seçmeli 2 0 0 3
10 KİM005 ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli 2 0 0 3
11 KİM007 İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI-KİMYASAL RİSK ETMENLERİ Seçmeli 2 0 0 3
12 KİM223 HISTORY OF SCIENCE AND CHEMISTRY Seçmeli 2 0 0 3
13 MAT005 MODELLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
14 MAT007 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 3
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BİY002 EVRİM Seçmeli 2 0 0 3
2 BKM1310 HALK SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
3 BKM2420 ENDÜSTRİYEL HİJYEN Seçmeli 2 0 0 3
4 BKM2422 ÇEVRE BİYOTEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
5 BKM302 NANOBİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
6 FİZ322 ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 3
7 FİZ410 RADYASYON FİZİĞİ Seçmeli 3 0 0 3
8 İST002 EKONOMETRİ Seçmeli 2 0 1 3
9 İST004 TOPLAM KALİTE KONTROL Seçmeli 2 0 0 3
10 KİM006 ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KİMYA Seçmeli 2 0 0 3
11 KİM008 ÇEVRE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
12 MAT002 NESNE TABANLI PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 3
ALAN SEÇMELİ I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İST307 VERİ TABANI Seçmeli 3 0 0 4
2 İST309 SIMULATION Seçmeli 3 0 0 4
3 İST311 BULANIK OLASILIK VE İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 4
4 İST313 OLASILIK TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 4
5 İST315 KATEGORİK VERİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 4
6 MAN301 MUHASEBE Seçmeli 3 0 0 4
7 MAT203 BİLGİSAYAR BİLİMLERİ I Seçmeli 3 0 1 4
8 MAT352 BİLİMSEL PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Seçmeli 2 2 0 4
ALAN SEÇMELİ II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İST310 ALAN ARAŞTIRMALARI Seçmeli 3 0 0 4
2 İST314 VERİ TABANI PROGRAMLAMA Seçmeli 2 0 2 4
3 İST316 DISCRETE OPTIMIZATION Seçmeli 3 0 0 4
4 İST318 COMPUTER AIDED SYSTEM SIMULATION AND MODELING Seçmeli 2 0 2 4
5 İST322 OPERATIONS RESEARCH Seçmeli 3 0 1 4
6 İST328 C++ İLE PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 1 4
7 MAN302 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 4
ALAN SEÇMELİ III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İST405 KAYNAK TARAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 0 2 0 5
2 İST407 ZAMAN SERİLERİ Seçmeli 2 2 0 5
3 İST411 EXPLORATORY DATA ANALYSIS Seçmeli 3 0 0 5
4 İST415 STATISTICAL RELIABILITY ANALYSIS Seçmeli 3 0 0 5
5 İST417 BAYESCİ İSTATİSTİK Seçmeli 2 0 2 5
6 İST419 GÜNCEL PROGRAMLAMA DİLLERİ Seçmeli 3 0 1 5
7 İST421 OPTİMİZASYON Seçmeli 3 0 1 5
8 MAN401 FİNANSAL YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 5
9 MAT3301 COMPUTER SCIENCES III Seçmeli 2 1 0 5
ALAN SEÇMELİ IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İST408 İSTATİSTİKTE YENİ UYGULAMALAR Seçmeli 3 0 0 5
2 İST410 ROBUST STATISTICS Seçmeli 3 0 0 5
3 İST412 INTEGER PROGRAMMING Seçmeli 3 0 0 5
4 İST414 BİTİRME TEZİ Seçmeli 0 2 0 5
5 İST418 R PROGRAMLAMA DİLİ İLE İSTATİSTİK Seçmeli 2 0 2 5
6 İST420 SIRA İSTATİSTİKLERİ Seçmeli 3 0 0 5
7 İST422 OPTİMİZASYON MODELLERİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 1 5
8 İST424 EKONOMETRİK MODELLER Seçmeli 3 0 0 5
9 MAN402 MALİYET VE YÖN.MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 5
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr