Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Fen Fakültesi - Biyokimya - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Biyokimya Bölümü, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi’nin yedi bölümünden birisidir. Biyokimya dalında modern bir eğitim anlayışının uygulandığı bölümde, eğitim süresi İngilizce hazırlık sınıfı hariç olmak üzere dört yıldır. Yeterli İngilizce düzeyine sahip olan öğrenciler eğitimlerinin birinci yılına doğrudan başlayabilirler. Bölümümüzde aynı zamanda Yüksek Lisans ve Doktora Programları da yürütülmektedir. Bu programlarda temel bilgilerin yanı sıra Biyokimya bilimindeki seçme konularda dersler verilmektedir. Tüm Lisans ve Lisansüstü programlarındaki dersler bölüm öğretim üyeleri ve diğer bölümlerin öğretim üyeleri tarafından aktarılmaktadır. Biyokimya; biyolojik sistemlerin organizasyon ve fonksiyonlarını moleküler düzeyde inceleyen bir bilim dalıdır ve pek çok bilim dalı ile yakından ilişki içindedir. Tasarlanan eğitim programı ile öğrenciye biyolojik bilimlere farklı bir perspektif ile bakış açısı kazandırarak diğer disiplinler ile Biyokimya’nın bağlantısını kurabilmede modern bir yaklaşım getirmek hedeflenmiştir. Biyokimya Anabilim Dalında yürütülen Yüksek Lisans ve Doktora Programları ile öğrencilerin biyokimya ile ilgili alanlarda uzmanlaşmaları ve bu disiplindeki becerilerini geliştirebilmeleri sağlanmaktadır. Türkiye’de ilk kez Biyokimya Bölümü 1978 yılında Kimya Fakültesi içinde “Biyokimya ve Biyokimya Mühendisliği Bölümü” olarak kurulmuştur. Üniversiteler Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 1982 yılında devreye girmesinden sonra Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü içinde yer almış ve iki yılı Kimya Bölümü ile ortak “Biyokimya Ağırlıklı Kimyagerlik” Öğretim Programı şeklinde uygulanmıştır. 1996–1997 öğretim yılından itibaren Türkiye’de lisans düzeyinde 4 yıllık Biyokimya eğitimi veren ilk bağımsız bir bölüm olarak faaliyetini sürdürmektedir.
Kazanılan Derece
Eğitim planında yer alan iki yönlendirici programdan birinde bütün dersleri başarıyla tamamlayan ve bir aylık stajını yapan mezunlara "BİYOKİMYA" veya "BİYOTEKNOLOJİ AĞIRLIKLI BİYOKİMYA" Lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lise diplomasına sahip olmak. Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı'nda yeterli puan almış olmak. Bölümde eğitim süresi hazırlık sınıfı hariç olmak üzere 4 yıldır. İngilizce dil yeterliliği için uluslararası geçerliliği olan sınavlardan yeterli puan alanlar veya Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu'nun uyguladığı sınavda başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa başlayabilirler.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Eğitim planında yer alan iki yönlendirici programdan her birinde mevcut olan derslerden en az 142 kredilik (toplam 240 AKTS karşılığı) ders alan, derslerin tümünü başarı ile tamamlamak için 4,00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve bir aylık stajını yapan öğrenciler "Biyokimyager" veya "Biyoteknoloji Ağırlıklı Biyokimyager" Lisans diplomasından birisini alırlar.
Program Profili
Bölüm’de “Biyokimyagerlik” ve “Biyoteknoloji Ağırlıklı Biyokimyagerlik” olmak üzere iki ayrı eğitim programı yürütülmektedir. Eğitim programlarında ilk iki yıl ortak olarak yürütülmekte son iki yılda ise öğrenci tercihine göre arzu ettiği programda eğitimine devam etmektedir. İlk iki yılda verilen ortak temel dersler ile farklı bilgi düzeyine sahip öğrencileri aynı bilgi seviyesine getirmek ve çağdaş bir Biyokimya eğitimine zemin oluşturacak temel bilgilerin aktarılması hedeflenmiştir. Son iki yılda ise öğrenci yönelimine göre zorunlu ve farklı konularda verilen seçmeli dersler ile donanımını tamamlar. Canlı yaşamı ile ilgili Fizik, Kimya, Biyoloji gibi fen bilimleri, sağlık bilimleri, beslenme, çevre olayları ve bunun gibi konularda bilimsel ve teknolojik alanda gerekli katkıları yapabilecek, etkili ve verimli çalışma disiplini kazanmış, girişimcilik yetenekleri ile donatılmış insan gücünün yetiştirilmesinde lisans ve lisansüstü eğitimin verilmesi bölümün amacını oluşturmaktadır. Tasarlanan eğitim programı ile öğrenciye biyolojik bilimlere farklı bir perspektif ile bakış açısı kazandırarak diğer disiplinler ile biyokimya’nın bağlantısını kurabilmede modern bir yaklaşım getirmek hedeflenmiştir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Biyokimya Bölümünün Lisans eğitim programlarını tamamlamış olan mezunlar ilgili alanlardaki lisansüstü programlarına başvurabilirler. Biyokimya ile ilgili herhangi bir işte görev alacak gerek lisans gerekse lisansüstü dereceye sahip mezunlar farklı alanlarda çalışabilirler. Genel olarak mezunlarımız; gıda, ilaç, tıbbi ve kimyasal maddeler, tarım ilaçları, kozmetik ve deterjan sanayileri, fermantasyon teknolojisine dayalı sanayi kollarında, hastanelerde, üniversite, tıbbi, tarımsal ve çevre araştırma merkezlerinin rutin işlemler ve araştırma laboratuarlarında görev alabilirler. Bölüm mezunları belirtilen iş alanlarında; üretim proseslerinde veya prosesin gerektirdiği rutin kalite-kontrol analizleri, sağlıkla ilgili testler, yeni yöntem geliştirme çalışmaları ve bunların uygulanması aşamasında Biyokimyager olarak çalışırlar. Biyokimya’nın farklı dallar arasındaki bağlantıyı kurması nedeni ile iş alanlarının çeşitliliği ve yaygınlığı giderek artmaktadır. Ayrıca Biyokimya alanında akademik çalışmalar ve eğitim sürecine katılma imkânı mevcuttur.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Sinan AKGOL Tel : +90 232 3111711 e-mail: sinan.akgol@ege.edu.tr AKTS Koordinatörü; Serap EVRAN, Assoc. Prof. Dr. Tel : +90 232 3111773 e-mail:serap.evran@ege.edu.tr Adres/İletişim : Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyokimya Bölümü, 35100 Bornova-IZMIR/TURKEY http://biyokimya.ege.edu.tr Tel/Fax: +90 232 3438624 e- mail: biyokimya@mail.ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Biyokimya Bölümü bünyesinde öğrenci laboratuvarı ve soğuk odanın yanısıra Biyoteknoloji, Protein/Enzimoloji, Protein Mühendisliği ve Polimer/Nanoteknoloji Araştırma Laboratuvarları bulunmaktadır. Bölüm’de 9 tam zamanlı profesör, 5 Doçent, 1 Dr. Öğretim Görevlisi, 2 Öğretim Görevlisi, 4 Dr. Araştırma Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. İnterdisipliner yapısı gereği farklı fakültelerinin öğretim üyelerinden destek alınmaktadır.

Program Çıktıları
1Biyoloji, Kimya, Fizik, Matematik Temel Bilgilerini yaşam bilimleri ile ilgili alanlarda kullanabilme,
2Temel bilimlerin verilerini biyokimya alanıyla ilgili konularda moleküler düzeyde kullanabilme becerisi
3Biyokimya ile yaşam bilimleri arasında bağlantıyı kurabilme
4Biyokimya bilgisini moleküler biyoloji, genetik, tıp, biyoteknoloji, gıda, kimya ve benzeri endüstriyel alanlarda kullanabilme becerisi
5Küresel ve toplumsal çerçevedeki biyokimyasal verilerin sağlık, çevre, gıda, bilimsel araştırma alanlarına katkılarını geliştirebilme
6Verileri çözümleme, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi
7Biyokimya ve ilgili alanlardaki uygulamalar için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını geliştirebilme ve kullanma becerisi
8Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme
9Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi
10Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim, teknoloji ve güncel konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirme
11Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme
12Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
13Ulusal ve uluslar arası çağdaş sonuçları takip edebilme
14Kalite konularında bilinc sahibi olabilme
15Sosyal sorumluluk bilgisine sahip olabilme,

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112131415
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 FEN103 BİLGİSAYAR Zorunlu 3 0 0 3
3 KİM183 GENEL KİMYA-I Zorunlu 3 0 2 6
4 MAT155 MATEMATİK-I Zorunlu 3 1 0 5
5 FİZ159 PHYSICS Zorunlu 3 0 2 7
6 FEN101 SCIENTIFIC ENGLISH I Zorunlu 2 0 0 3
7 TUR101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
8 BKM101 YAŞAM BİLİMLERİ Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 20 1 4 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 İST154 BASIC STATISTICS Zorunlu 2 1 0 4
3 KİM184 GENEL KİMYA-II Zorunlu 2 0 0 5
4 BİY194 GENERAL BIOLOGY Zorunlu 3 0 2 7
5 MAT154 MATEMATİK-II Zorunlu 3 1 0 5
6 FEN102 SCIENTIFIC ENGLISH II Zorunlu 2 0 0 3
7 TUR102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
8 ÜYG102 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 18 2 2 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 KİM293 ANALİTİK KİMYA Zorunlu 3 0 2 6
2 BİY293 MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 0 2 5
3 BKM201 MOLECULAR BIOLOGY AND GENETICS Zorunlu 2 0 2 6
4 KİM291 ORGANIC CHEMISTRY Zorunlu 3 0 3 8
5 THU201 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 2 0 0 2
6 FEN.ÜNİV.SEÇ.I ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER I Seçmeli - - - 3
Toplam 12 0 9 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BKM204 BASIC TECHNIQUES IN BIOCHEMISTRY Zorunlu 2 0 0 5
2 BKM206 BİYOANORGANİK KİMYA Zorunlu 2 0 0 3
3 BKM208 BİYOFİZİKOKİMYA Zorunlu 3 0 0 5
4 BKM210 BİYOKİMYA LABORATUVARI Zorunlu 0 0 6 8
5 BKM202 BİYOKİMYA-I Zorunlu 4 0 0 6
6 FEN.ÜNİV.SEÇ.II ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER II Seçmeli - - - 3
Toplam 11 0 6 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BKM.ALAN.V ALAN SEÇMELİ V Seçmeli - - - 8
2 BKM2301 BİYOKİMYA-II Zorunlu 4 0 3 8
3 BKM2303 BİYOTEKNOLOJİNİN TEMELLERİ Zorunlu 2 0 0 3
4 BKM2305 ENZİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 3 7
5 FEN.FAK.SEÇ.I FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER I Seçmeli - - - 3
6 BKM2307 STAJ Zorunlu 0 0 0 1
Toplam 9 0 6 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BKM.ALAN.VI ALAN SEÇMELİ VI Seçmeli - - - 12
2 BKM2306 BIOREACTORS Zorunlu 2 0 0 4
3 BKM2302 BİYOKİMYA-III Zorunlu 2 0 3 6
4 FEN.FAK.SEÇ.II FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER II Seçmeli - - - 3
5 BKM2304 FERMENTASYON TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 4
6 BKM2308 STAJ Zorunlu 0 0 0 1
Toplam 6 0 3 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BKM.ALAN.VII.ING ALAN SEÇMELİ VII ING Seçmeli - - - 4
2 BKM.ALAN.VII.TUR ALAN SEÇMELİ VII TUR Seçmeli - - - 16
3 BKM2401 BIOPROCESS KINETICS Zorunlu 2 0 0 5
4 BKM411 GENE TECHNOLOGY AND APPLICATIONS Zorunlu 2 0 0 5
Toplam 4 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BKM.ALAN.VIII.ING ALAN SEÇMELİ VIII ING Seçmeli - - - 4
2 BKM.ALAN.VIII.TUR ALAN SEÇMELİ VIII TUR Seçmeli - - - 16
3 BKM2404 BIOPROCESS LABORATORY Zorunlu 0 0 6 7
4 BKM2402 BİYOPROSESLERDE AYIRMA VE SAFLAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 2 0 6 30
 
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FEN021 TAKI SANATI VE FARKLI MATERYALLERLE ÜRETİMİ I Seçmeli 3 0 0 3
2 FEN035 TEMEL HUKUK Seçmeli 2 0 0 3
3 FEN037 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
4 FEN039 ÖZEL BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 3
5 FEN049 FINANCIAL INSTITUTIONS AND MARKETS Seçmeli 2 0 0 3
6 FEN051 FELSEFEYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
7 FEN053 ANADOLU SANATI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
8 FEN055 MİTOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
9 FEN057 KONUŞMA EĞİTİMİ Seçmeli 1 0 0 3
10 FEN059 GİRİŞİMCİLİK VE KALİTE Seçmeli 2 0 0 3
11 FEN063 MÜZİK VE TOPLUM I Seçmeli 1 1 0 3
12 FEN067 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Seçmeli 1 0 0 3
13 FEN069 KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER Seçmeli 1 0 0 3
14 FSM404 GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 0
15 INV401 İNOVASYON, TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 0
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FEN018 DANS EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
2 FEN034 TAKI SANATI VE FARKLI MATERYALLERLE ÜRETİMİ II Seçmeli 3 0 0 3
3 FEN040 BÖLGESEL İKTİSAT VE GELİŞME Seçmeli 3 0 0 3
4 FEN042 YARATICI DÜŞÜNCE YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
5 FEN044 KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 3 0 0 3
6 FEN046 DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 3 0 0 3
7 FEN048 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
8 FEN060 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
9 FEN062 MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE HİKAYE Seçmeli 2 0 0 3
10 FEN064 İNSAN GELİŞİMİ Seçmeli 2 0 0 3
11 FEN066 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 3
12 FEN070 MÜZİK VE TOPLUM II Seçmeli 1 1 0 3
13 FEN074 LATEX İLE DÖKÜMAN HAZIRLAMA Seçmeli 1 0 0 3
14 FEN081 AKADEMİK TÜRKÇE (YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN) Seçmeli 2 0 0 0
ALAN SEÇMELİ V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BİY391 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
2 BİY395 HÜCRE BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
3 BKM2311 MAKROMOLEKÜLERDE YAPISAL ANAZLİZLER Seçmeli 2 0 0 4
4 KİM381 ENSTRÜMENTAL ANALİZ Seçmeli 2 0 0 4
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AST004 ASTROBİYOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
2 BİY001 MODERN BİYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
3 BİY003 İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
4 FİZ001 NANOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
5 FİZ317 BİYOFİZİK Seçmeli 3 0 0 3
6 FİZ328 BİYOLOJİ VE TIPTA FİZİK Seçmeli 3 0 0 3
7 KİM001 KİMYASAL ÜRÜNLER VE YAŞAM Seçmeli 2 0 0 3
8 KİM003 KEMOMETRİ Seçmeli 2 0 0 3
9 KİM007 İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI-KİMYASAL RİSK ETMENLERİ Seçmeli 2 0 0 3
10 KİM223 HISTORY OF SCIENCE AND CHEMISTRY Seçmeli 2 0 0 3
11 MAT005 MODELLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
ALAN SEÇMELİ VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BİY494 MİKROBİYAL EKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
2 BKM2310 KSENOBİYOTİK METABOLİZMA Seçmeli 2 0 0 4
3 BKM2312 MİKROBİYAL METABOLİZMA Seçmeli 2 0 0 4
4 BKM2314 İMMUNOLOJİK BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
5 BKM302 NANOBİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 4
6 BKM304 BİYOSENSÖRLERE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 4
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BİY006 GENETİKTE GÜNCEL KONULAR Seçmeli 2 0 0 3
2 FİZ320 BİYOMEKANİK Seçmeli 3 0 0 3
3 FİZ324 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 3
4 FİZ410 RADYASYON FİZİĞİ Seçmeli 3 0 0 3
5 FİZ412 MEDİKAL FİZİK Seçmeli 3 0 0 3
6 FİZ418 ÖLÇÜ VE KONTROL TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 3
7 FİZ430 SPEKTRAL ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 3
8 KİM002 LABORATUVAR GÜVENLİĞİ VE ATIK YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
9 KİM004 MODERN KROMATOGRAFİK TEKNİKLER Seçmeli 2 0 0 3
ALAN SEÇMELİ VII ING
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BKM2411 FOOD BIOTECHNOLOGY Seçmeli 2 0 0 4
2 BKM403 INTRODUCTION TO BIOINFORMATICS Seçmeli 2 0 0 4
3 İST451 APPLIED BIOSTATISTICS Seçmeli 2 2 0 4
4 KİM481 INTRODUCTION TO CHEMICAL INSTRUMENTATION Seçmeli 2 0 0 4
ALAN SEÇMELİ VII TUR
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BKM2421 BİTKİ VE HAYVAN BİYOTEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
2 BKM2423 ENDÜSTRİYEL EKONOMİ Seçmeli 2 0 0 4
3 BKM2425 ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 0 4
4 BKM2427 FARMASÖTİK BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
5 BKM2429 MOLEKÜLER VE METABOLİK MÜHENDİSLİK Seçmeli 2 0 0 4
6 BKM2431 BİYOENERJİ TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 4
7 BKM401 KAYNAK TARAMA TEKNİKLERİ (DİPLOMA ÇALIŞMASI-I) Seçmeli 0 2 0 8
8 BKM405 GIDA KALİTE KONTROL Seçmeli 2 0 0 4
9 BKM409 HÜCRE VE DOKU KÜLTÜRÜ HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 1 0 2 4
ALAN SEÇMELİ VIII ING
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BKM2410 FUNGAL BIOTECHNOLOGY Seçmeli 2 0 0 4
2 BKM404 TECHNICAL INVESTIGATION Seçmeli 0 3 0 4
3 BKM406 BIOCHEMICAL IMAGING TECHNIQUES Seçmeli 2 0 0 4
4 BKM412 BIOMATERIALS Seçmeli 2 0 0 4
5 BKM414 COMPUTATIONAL BIOCHEMISTRY Seçmeli 2 0 0 4
ALAN SEÇMELİ VIII TUR
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BKM2420 ENDÜSTRİYEL HİJYEN Seçmeli 2 0 0 4
2 BKM2422 ÇEVRE BİYOTEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
3 BKM2424 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
4 BKM2426 MEDİKAL BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
5 BKM2428 DOKU MÜHENDİSLİĞİNDE TEMEL PRENSİPLER Seçmeli 2 0 0 4
6 BKM2430 YAPAY ORGANLAR Seçmeli 2 0 0 4
7 BKM2432 BİYOMETRİ Seçmeli 2 0 0 4
8 BKM2434 BİYOETİK Seçmeli 3 0 0 4
9 BKM402 BİTİRME TEZİ (DİPLOMA ÇALIŞMASI-II) Seçmeli 0 2 0 8
10 BKM410 ATIK DEĞERLENDİRMESİ VE ARITMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr