Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Eğitim Fakültesi - Fen Bilgisi Öğretmenliği - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Yaklaşık 300 öğrencinin eğitim gördüğü bölümümüz 2010' dan bu yana eğitim vermektedir
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve 2 dönem boyunca stajını yapan mezunlar "Fen Bilgisi Öğretmenliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Erasmus veya Mevlana hareketlilik programları kapsamında eğitim almak isteyen öğrencilerin eğitim planlarından ders seçimi yapmadan önce aşağıdaki açıklamayı dikkatle okumaları tavsiye edilir. Ders içeriklerinin daha iyi kavranması, etkinliklere katılımın arttırılması ve böylece zamanın verimli kullanılması amacıyla sizler için bir dizi ders hazırladık. Aşağıdaki tabloda bu derslerin kodları ve içinde yer aldıkları programların isimleri sunulmaktadır. Toplam 45 ECTS karşılığında olan bu dersler arasından seçim yaptığınız takdirde farklı öğretmen yetiştirme ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik lisans programlarımızdan yararlanmış olacaksınız. Bu nedenle, aşağıdaki listeyi kontrol ederek uygun ders seçimlerini yapmanızı öneriyoruz. Guidance and Psychological Counseling Programme: 4505003582015 CROSS-CULTURAL ADAPTATION (4 AKTS), 4505003602015 STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS IN TURKISH EDUCATION SYSTEM (4 AKTS), Primary Teaching Programme : 4506004422015 LEISURE AND CULTURE (4 AKTS) Computer and Instructional Technologies Teaching Programme: 4507004302015 INTERNET FOR EDUCATORS (6 AKTS) Preschool Teaching Programme: 4508004322015 ENHANCING SOCIAL EMOTIONAL COMPETENCE IN EARLY CHILDHOOD (4 AKTS), 4508004342015 ATTACHMENT AND CHILD-TEACHER RELATIONSHIPS (4 AKTS) Primary Science Teaching Programme : 4511004582015 STEM ACTIVITIES FOR PRESERVICE TEACHER (4 AKTS), 4511004542015 IMPLEMENTING ARGUMENTATION PROCESSES AS A SCIENCE TEACHER (4 AKTS) 4511004562015 EXPLORING SCHOOL SETTINGS (4 AKTS) Turkish Language Teaching Programme : 4512004222015 TURKISH NARRATIVE TRADITION (3 AKTS)
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Fen Bilgisi Öğretmenliği programının amacı, öğrencilere mesleki yaşantılarında gerekli olacak temel bilgi, beceri ve yetenekleri kazandırmak, alan deneyimleriyle teorik eğitimi birleştirmek, etkili iletişim becerilerine sahip, bilimsel etik kurallarını benimsemiş, yaşam boyu öğrenmenin bilincinde olan insana, topluma ve doğaya duyarlı fen bilgisi öğretmenleri yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Kurumlarda görsel Fen Bilgisi öğretmeni olarak görev yapabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Zorunlu ve seçmeli dersler için yarıyılın dokuzuncu haftasında vize sınavları yapılmaktadır. Vize sınavları notları öğrencinin dersteki başarı notunun yüzde kırkını oluşturur. Ayrıca, dönem sonunda öğrencilere final sınavları uygulanır. Dersten başarılı sayılmak için önkoşul olarak öğrencilerin final sınavından en az 60 ya da daha yüksek puan almaları gerekmektedir, aksi takdirde vize notları dikkate alınmaksızın dersten kalırlar. Final sınavında başarılı olan öğrencilerin final sınavı notları, başarı notlarının yüzde altmışını oluşturur. Staj gibi vize ve final sınavı olmayan derslerin değerlendirmesi öğrencinin dönem boyunca yaptığı çalışmaların öğretim elemanı tarafından değerlendirilmesi yoluyla yapılır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Hülya Yılmaz Adres: Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği ABD Bornova/İzmir (0232 311 2228)
Bölüm Olanakları
Fen Bilgi Öğretmenliği programında 1 profesör, 3 doçent ve 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Temel felsefi akımları ve bunların eğitime etkisini tartışabilme.
2Sosyoloji ve psikolojinin temel kavramlarını bu alanda öncü Türk ve yabancı bilim insanları ve onların eğitim görüşleri temelinde tartışabilme.
3Sınıf yönetimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık ve özel eğitim çalışma alanlarının öneminin farkına varma.
4Bilimin doğası öğretimine yönelik ders tasarlayabilme.
5Konuşurken ve yazarken Türkçeyi doğru ve etkili kullanabilme.
6Fen, teknoloji ve matematik konu alan bilgisini çeşitli durumlara uygulayabilme.
7İngilizce okuma, yazma ve dinleme becerilerine sahip olma.
8Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri ve fen bilimleri öğretmenliği özel alan yeterliklerini sınıfta ve sınıf dışında uygulayabilme.
9Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri becerilerine sahip olma.
10Ortaokul öğrencilerinin gelişim özellikleri ve öğrenme biçimlerini dikkate alarak ders hazırlayabilme.
11Türk Eğitim Sisteminin yapısı, felsefi temelleri ve tarihsel gelişimi açıklayabilme.
12Atatürk İlke ve İnkılâplarını savunma.
13Bilimsel düşünme, yaratıcılık ve bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine değer verme.
14Fen ve teknoloji konularını öğrenmeye ve öğretmeye isteklilik.
15Fen eğitiminde disiplinler arası bir yaklaşım geliştirme.
16Seçmeli derslerin öneminin farkına varma.
17Fen laboratuvar etkinlikleri tasarlamak ve uygulamak için gerekli becerilere sahip olma.
18Mesleki kazanımlarını ortaokullarda uygulayabilme.
19Sosyal projeler, girişimcilik ve inisiyatif almaya değer verme.
20Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılmaya istekli olma.
21Ahlak ve etik konularının bilim ve eğitimde öneminin farkına varma.
22Temel felsefi akımları ve bunların eğitime etkisini tartışabilme.
23Sosyoloji ve psikolojinin temel kavramlarını bu alanda öncü Türk ve yabancı bilim insanları ve onların eğitim görüşleri temelinde tartışabilme.
24Sınıf yönetimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık ve özel eğitim çalışma alanlarının öneminin farkına varma.
25Bilimin doğası öğretimine yönelik ders tasarlayabilme.
26Konuşurken ve yazarken Türkçeyi doğru ve etkili kullanabilme.
27Fen, teknoloji ve matematik konu alan bilgisini çeşitli durumlara uygulayabilme.
28İngilizce okuma, yazma ve dinleme becerilerine sahip olma.
29Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri ve fen bilimleri öğretmenliği özel alan yeterliklerini sınıfta ve sınıf dışında uygulayabilme.
30Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri becerilerine sahip olma.
31Ortaokul öğrencilerinin gelişim özellikleri ve öğrenme biçimlerini dikkate alarak ders hazırlayabilme.
32Türk Eğitim Sisteminin yapısı, felsefi temelleri ve tarihsel gelişimi açıklayabilme.
33Atatürk İlke ve İnkılâplarını savunma.
34Bilimsel düşünme, yaratıcılık ve bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine değer verme.
35Fen ve teknoloji konularını öğrenmeye ve öğretmeye isteklilik.
36Fen eğitiminde disiplinler arası bir yaklaşım geliştirme.
37Seçmeli derslerin öneminin farkına varma.
38Fen laboratuvar etkinlikleri tasarlamak ve uygulamak için gerekli becerilere sahip olma.
39Mesleki kazanımlarını ortaokullarda uygulayabilme.
40Sosyal projeler, girişimcilik ve inisiyatif almaya değer verme.
41Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılmaya istekli olma.
42Ahlak ve etik konularının bilim ve eğitimde öneminin farkına varma.
43Temel felsefi akımları ve bunların eğitime etkisini tartışabilme.
44Sosyoloji ve psikolojinin temel kavramlarını bu alanda öncü Türk ve yabancı bilim insanları ve onların eğitim görüşleri temelinde tartışabilme.
45Sınıf yönetimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık ve özel eğitim çalışma alanlarının öneminin farkına varma.
46Bilimin doğası öğretimine yönelik ders tasarlayabilme.
47Konuşurken ve yazarken Türkçeyi doğru ve etkili kullanabilme.
48Fen, teknoloji ve matematik konu alan bilgisini çeşitli durumlara uygulayabilme.
49İngilizce okuma, yazma ve dinleme becerilerine sahip olma.
50Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri ve fen bilimleri öğretmenliği özel alan yeterliklerini sınıfta ve sınıf dışında uygulayabilme.
51Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri becerilerine sahip olma.
52Ortaokul öğrencilerinin gelişim özellikleri ve öğrenme biçimlerini dikkate alarak ders hazırlayabilme.
53Türk Eğitim Sisteminin yapısı, felsefi temelleri ve tarihsel gelişimi açıklayabilme.
54Atatürk İlke ve İnkılâplarını savunma.
55Bilimsel düşünme, yaratıcılık ve bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine değer verme.
56Fen ve teknoloji konularını öğrenmeye ve öğretmeye isteklilik.
57Fen eğitiminde disiplinler arası bir yaklaşım geliştirme.
58Seçmeli derslerin öneminin farkına varma.
59Fen laboratuvar etkinlikleri tasarlamak ve uygulamak için gerekli becerilere sahip olma.
60Mesleki kazanımlarını ortaokullarda uygulayabilme.
61Sosyal projeler, girişimcilik ve inisiyatif almaya değer verme.
62Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılmaya istekli olma.
63Ahlak ve etik konularının bilim ve eğitimde öneminin farkına varma.
64Temel felsefi akımları ve bunların eğitime etkisini tartışabilme.
65Sosyoloji ve psikolojinin temel kavramlarını bu alanda öncü Türk ve yabancı bilim insanları ve onların eğitim görüşleri temelinde tartışabilme.
66Sınıf yönetimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık ve özel eğitim çalışma alanlarının öneminin farkına varma.
67Bilimin doğası öğretimine yönelik ders tasarlayabilme.
68Konuşurken ve yazarken Türkçeyi doğru ve etkili kullanabilme.
69Fen, teknoloji ve matematik konu alan bilgisini çeşitli durumlara uygulayabilme.
70İngilizce okuma, yazma ve dinleme becerilerine sahip olma.
71Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri ve fen bilimleri öğretmenliği özel alan yeterliklerini sınıfta ve sınıf dışında uygulayabilme.
72Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri becerilerine sahip olma.
73Ortaokul öğrencilerinin gelişim özellikleri ve öğrenme biçimlerini dikkate alarak ders hazırlayabilme.
74Türk Eğitim Sisteminin yapısı, felsefi temelleri ve tarihsel gelişimi açıklayabilme.
75Atatürk İlke ve İnkılâplarını savunma.
76Bilimsel düşünme, yaratıcılık ve bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine değer verme.
77Fen ve teknoloji konularını öğrenmeye ve öğretmeye isteklilik.
78Fen eğitiminde disiplinler arası bir yaklaşım geliştirme.
79Seçmeli derslerin öneminin farkına varma.
80Fen laboratuvar etkinlikleri tasarlamak ve uygulamak için gerekli becerilere sahip olma.
81Mesleki kazanımlarını ortaokullarda uygulayabilme.
82Sosyal projeler, girişimcilik ve inisiyatif almaya değer verme.
83Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılmaya istekli olma.
84Ahlak ve etik konularının bilim ve eğitimde öneminin farkına varma.
85Temel felsefi akımları ve bunların eğitime etkisini tartışabilme.
86Sosyoloji ve psikolojinin temel kavramlarını bu alanda öncü Türk ve yabancı bilim insanları ve onların eğitim görüşleri temelinde tartışabilme.
87Sınıf yönetimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık ve özel eğitim çalışma alanlarının öneminin farkına varma.
88Bilimin doğası öğretimine yönelik ders tasarlayabilme.
89Konuşurken ve yazarken Türkçeyi doğru ve etkili kullanabilme.
90Fen, teknoloji ve matematik konu alan bilgisini çeşitli durumlara uygulayabilme.
91İngilizce okuma, yazma ve dinleme becerilerine sahip olma.
92Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri ve fen bilimleri öğretmenliği özel alan yeterliklerini sınıfta ve sınıf dışında uygulayabilme.
93Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri becerilerine sahip olma.
94Ortaokul öğrencilerinin gelişim özellikleri ve öğrenme biçimlerini dikkate alarak ders hazırlayabilme.
95Türk Eğitim Sisteminin yapısı, felsefi temelleri ve tarihsel gelişimi açıklayabilme.
96Atatürk İlke ve İnkılâplarını savunma.
97Bilimsel düşünme, yaratıcılık ve bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine değer verme.
98Fen ve teknoloji konularını öğrenmeye ve öğretmeye isteklilik.
99Fen eğitiminde disiplinler arası bir yaklaşım geliştirme.
100Seçmeli derslerin öneminin farkına varma.
101Fen laboratuvar etkinlikleri tasarlamak ve uygulamak için gerekli becerilere sahip olma.
102Mesleki kazanımlarını ortaokullarda uygulayabilme.
103Sosyal projeler, girişimcilik ve inisiyatif almaya değer verme.
104Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılmaya istekli olma.
105Ahlak ve etik konularının bilim ve eğitimde öneminin farkına varma.
106Temel felsefi akımları ve bunların eğitime etkisini tartışabilme.
107Sosyoloji ve psikolojinin temel kavramlarını bu alanda öncü Türk ve yabancı bilim insanları ve onların eğitim görüşleri temelinde tartışabilme.
108Sınıf yönetimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık ve özel eğitim çalışma alanlarının öneminin farkına varma.
109Bilimin doğası öğretimine yönelik ders tasarlayabilme.
110Konuşurken ve yazarken Türkçeyi doğru ve etkili kullanabilme.
111Fen, teknoloji ve matematik konu alan bilgisini çeşitli durumlara uygulayabilme.
112İngilizce okuma, yazma ve dinleme becerilerine sahip olma.
113Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri ve fen bilimleri öğretmenliği özel alan yeterliklerini sınıfta ve sınıf dışında uygulayabilme.
114Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri becerilerine sahip olma.
115Ortaokul öğrencilerinin gelişim özellikleri ve öğrenme biçimlerini dikkate alarak ders hazırlayabilme.
116Türk Eğitim Sisteminin yapısı, felsefi temelleri ve tarihsel gelişimi açıklayabilme.
117Atatürk İlke ve İnkılâplarını savunma.
118Bilimsel düşünme, yaratıcılık ve bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine değer verme.
119Fen ve teknoloji konularını öğrenmeye ve öğretmeye isteklilik.
120Fen eğitiminde disiplinler arası bir yaklaşım geliştirme.
121Seçmeli derslerin öneminin farkına varma.
122Fen laboratuvar etkinlikleri tasarlamak ve uygulamak için gerekli becerilere sahip olma.
123Mesleki kazanımlarını ortaokullarda uygulayabilme.
124Sosyal projeler, girişimcilik ve inisiyatif almaya değer verme.
125Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılmaya istekli olma.
126Ahlak ve etik konularının bilim ve eğitimde öneminin farkına varma.
127Temel felsefi akımları ve bunların eğitime etkisini tartışabilme.
128Sosyoloji ve psikolojinin temel kavramlarını bu alanda öncü Türk ve yabancı bilim insanları ve onların eğitim görüşleri temelinde tartışabilme.
129Sınıf yönetimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık ve özel eğitim çalışma alanlarının öneminin farkına varma.
130Bilimin doğası öğretimine yönelik ders tasarlayabilme.
131Konuşurken ve yazarken Türkçeyi doğru ve etkili kullanabilme.
132Fen, teknoloji ve matematik konu alan bilgisini çeşitli durumlara uygulayabilme.
133İngilizce okuma, yazma ve dinleme becerilerine sahip olma.
134Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri ve fen bilimleri öğretmenliği özel alan yeterliklerini sınıfta ve sınıf dışında uygulayabilme.
135Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri becerilerine sahip olma.
136Ortaokul öğrencilerinin gelişim özellikleri ve öğrenme biçimlerini dikkate alarak ders hazırlayabilme.
137Türk Eğitim Sisteminin yapısı, felsefi temelleri ve tarihsel gelişimi açıklayabilme.
138Atatürk İlke ve İnkılâplarını savunma.
139Bilimsel düşünme, yaratıcılık ve bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine değer verme.
140Fen ve teknoloji konularını öğrenmeye ve öğretmeye isteklilik.
141Fen eğitiminde disiplinler arası bir yaklaşım geliştirme.
142Seçmeli derslerin öneminin farkına varma.
143Fen laboratuvar etkinlikleri tasarlamak ve uygulamak için gerekli becerilere sahip olma.
144Mesleki kazanımlarını ortaokullarda uygulayabilme.
145Sosyal projeler, girişimcilik ve inisiyatif almaya değer verme.
146Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılmaya istekli olma.
147Ahlak ve etik konularının bilim ve eğitimde öneminin farkına varma.
148Temel felsefi akımları ve bunların eğitime etkisini tartışabilme.
149Sosyoloji ve psikolojinin temel kavramlarını bu alanda öncü Türk ve yabancı bilim insanları ve onların eğitim görüşleri temelinde tartışabilme.
150Sınıf yönetimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık ve özel eğitim çalışma alanlarının öneminin farkına varma.
151Bilimin doğası öğretimine yönelik ders tasarlayabilme.
152Konuşurken ve yazarken Türkçeyi doğru ve etkili kullanabilme.
153Fen, teknoloji ve matematik konu alan bilgisini çeşitli durumlara uygulayabilme.
154İngilizce okuma, yazma ve dinleme becerilerine sahip olma.
155Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri ve fen bilimleri öğretmenliği özel alan yeterliklerini sınıfta ve sınıf dışında uygulayabilme.
156Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri becerilerine sahip olma.
157Ortaokul öğrencilerinin gelişim özellikleri ve öğrenme biçimlerini dikkate alarak ders hazırlayabilme.
158Türk Eğitim Sisteminin yapısı, felsefi temelleri ve tarihsel gelişimi açıklayabilme.
159Atatürk İlke ve İnkılâplarını savunma.
160Bilimsel düşünme, yaratıcılık ve bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine değer verme.
161Fen ve teknoloji konularını öğrenmeye ve öğretmeye isteklilik.
162Fen eğitiminde disiplinler arası bir yaklaşım geliştirme.
163Seçmeli derslerin öneminin farkına varma.
164Fen laboratuvar etkinlikleri tasarlamak ve uygulamak için gerekli becerilere sahip olma.
165Mesleki kazanımlarını ortaokullarda uygulayabilme.
166Sosyal projeler, girişimcilik ve inisiyatif almaya değer verme.
167Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılmaya istekli olma.
168Ahlak ve etik konularının bilim ve eğitimde öneminin farkına varma.
169Temel felsefi akımları ve bunların eğitime etkisini tartışabilme.
170Sosyoloji ve psikolojinin temel kavramlarını bu alanda öncü Türk ve yabancı bilim insanları ve onların eğitim görüşleri temelinde tartışabilme.
171Sınıf yönetimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık ve özel eğitim çalışma alanlarının öneminin farkına varma.
172Bilimin doğası öğretimine yönelik ders tasarlayabilme.
173Konuşurken ve yazarken Türkçeyi doğru ve etkili kullanabilme.
174Fen, teknoloji ve matematik konu alan bilgisini çeşitli durumlara uygulayabilme.
175İngilizce okuma, yazma ve dinleme becerilerine sahip olma.
176Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri ve fen bilimleri öğretmenliği özel alan yeterliklerini sınıfta ve sınıf dışında uygulayabilme.
177Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri becerilerine sahip olma.
178Ortaokul öğrencilerinin gelişim özellikleri ve öğrenme biçimlerini dikkate alarak ders hazırlayabilme.
179Türk Eğitim Sisteminin yapısı, felsefi temelleri ve tarihsel gelişimi açıklayabilme.
180Atatürk İlke ve İnkılâplarını savunma.
181Bilimsel düşünme, yaratıcılık ve bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine değer verme.
182Fen ve teknoloji konularını öğrenmeye ve öğretmeye isteklilik.
183Fen eğitiminde disiplinler arası bir yaklaşım geliştirme.
184Seçmeli derslerin öneminin farkına varma.
185Fen laboratuvar etkinlikleri tasarlamak ve uygulamak için gerekli becerilere sahip olma.
186Mesleki kazanımlarını ortaokullarda uygulayabilme.
187Sosyal projeler, girişimcilik ve inisiyatif almaya değer verme.
188Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılmaya istekli olma.
189Ahlak ve etik konularının bilim ve eğitimde öneminin farkına varma.
190Temel felsefi akımları ve bunların eğitime etkisini tartışabilme.
191Sosyoloji ve psikolojinin temel kavramlarını bu alanda öncü Türk ve yabancı bilim insanları ve onların eğitim görüşleri temelinde tartışabilme.
192Sınıf yönetimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık ve özel eğitim çalışma alanlarının öneminin farkına varma.
193Bilimin doğası öğretimine yönelik ders tasarlayabilme.
194Konuşurken ve yazarken Türkçeyi doğru ve etkili kullanabilme.
195Fen, teknoloji ve matematik konu alan bilgisini çeşitli durumlara uygulayabilme.
196İngilizce okuma, yazma ve dinleme becerilerine sahip olma.
197Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri ve fen bilimleri öğretmenliği özel alan yeterliklerini sınıfta ve sınıf dışında uygulayabilme.
198Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri becerilerine sahip olma.
199Ortaokul öğrencilerinin gelişim özellikleri ve öğrenme biçimlerini dikkate alarak ders hazırlayabilme.
200Türk Eğitim Sisteminin yapısı, felsefi temelleri ve tarihsel gelişimi açıklayabilme.
201Atatürk İlke ve İnkılâplarını savunma.
202Bilimsel düşünme, yaratıcılık ve bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine değer verme.
203Fen ve teknoloji konularını öğrenmeye ve öğretmeye isteklilik.
204Fen eğitiminde disiplinler arası bir yaklaşım geliştirme.
205Seçmeli derslerin öneminin farkına varma.
206Fen laboratuvar etkinlikleri tasarlamak ve uygulamak için gerekli becerilere sahip olma.
207Mesleki kazanımlarını ortaokullarda uygulayabilme.
208Sosyal projeler, girişimcilik ve inisiyatif almaya değer verme.
209Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılmaya istekli olma.
210Ahlak ve etik konularının bilim ve eğitimde öneminin farkına varma.
211Temel felsefi akımları ve bunların eğitime etkisini tartışabilme.
212Sosyoloji ve psikolojinin temel kavramlarını bu alanda öncü Türk ve yabancı bilim insanları ve onların eğitim görüşleri temelinde tartışabilme.
213Sınıf yönetimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık ve özel eğitim çalışma alanlarının öneminin farkına varma.
214Bilimin doğası öğretimine yönelik ders tasarlayabilme.
215Konuşurken ve yazarken Türkçeyi doğru ve etkili kullanabilme.
216Fen, teknoloji ve matematik konu alan bilgisini çeşitli durumlara uygulayabilme.
217İngilizce okuma, yazma ve dinleme becerilerine sahip olma.
218Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri ve fen bilimleri öğretmenliği özel alan yeterliklerini sınıfta ve sınıf dışında uygulayabilme.
219Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri becerilerine sahip olma.
220Ortaokul öğrencilerinin gelişim özellikleri ve öğrenme biçimlerini dikkate alarak ders hazırlayabilme.
221Türk Eğitim Sisteminin yapısı, felsefi temelleri ve tarihsel gelişimi açıklayabilme.
222Atatürk İlke ve İnkılâplarını savunma.
223Bilimsel düşünme, yaratıcılık ve bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine değer verme.
224Fen ve teknoloji konularını öğrenmeye ve öğretmeye isteklilik.
225Fen eğitiminde disiplinler arası bir yaklaşım geliştirme.
226Seçmeli derslerin öneminin farkına varma.
227Fen laboratuvar etkinlikleri tasarlamak ve uygulamak için gerekli becerilere sahip olma.
228Mesleki kazanımlarını ortaokullarda uygulayabilme.
229Sosyal projeler, girişimcilik ve inisiyatif almaya değer verme.
230Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılmaya istekli olma.
231Ahlak ve etik konularının bilim ve eğitimde öneminin farkına varma.
232Temel felsefi akımları ve bunların eğitime etkisini tartışabilme.
233Sosyoloji ve psikolojinin temel kavramlarını bu alanda öncü Türk ve yabancı bilim insanları ve onların eğitim görüşleri temelinde tartışabilme.
234Sınıf yönetimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık ve özel eğitim çalışma alanlarının öneminin farkına varma.
235Bilimin doğası öğretimine yönelik ders tasarlayabilme.
236Konuşurken ve yazarken Türkçeyi doğru ve etkili kullanabilme.
237Fen, teknoloji ve matematik konu alan bilgisini çeşitli durumlara uygulayabilme.
238İngilizce okuma, yazma ve dinleme becerilerine sahip olma.
239Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri ve fen bilimleri öğretmenliği özel alan yeterliklerini sınıfta ve sınıf dışında uygulayabilme.
240Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri becerilerine sahip olma.
241Ortaokul öğrencilerinin gelişim özellikleri ve öğrenme biçimlerini dikkate alarak ders hazırlayabilme.
242Türk Eğitim Sisteminin yapısı, felsefi temelleri ve tarihsel gelişimi açıklayabilme.
243Atatürk İlke ve İnkılâplarını savunma.
244Bilimsel düşünme, yaratıcılık ve bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine değer verme.
245Fen ve teknoloji konularını öğrenmeye ve öğretmeye isteklilik.
246Fen eğitiminde disiplinler arası bir yaklaşım geliştirme.
247Seçmeli derslerin öneminin farkına varma.
248Fen laboratuvar etkinlikleri tasarlamak ve uygulamak için gerekli becerilere sahip olma.
249Mesleki kazanımlarını ortaokullarda uygulayabilme.
250Sosyal projeler, girişimcilik ve inisiyatif almaya değer verme.
251Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılmaya istekli olma.
252Ahlak ve etik konularının bilim ve eğitimde öneminin farkına varma.
253Temel felsefi akımları ve bunların eğitime etkisini tartışabilme.
254Sosyoloji ve psikolojinin temel kavramlarını bu alanda öncü Türk ve yabancı bilim insanları ve onların eğitim görüşleri temelinde tartışabilme.
255Sınıf yönetimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık ve özel eğitim çalışma alanlarının öneminin farkına varma.
256Bilimin doğası öğretimine yönelik ders tasarlayabilme.
257Konuşurken ve yazarken Türkçeyi doğru ve etkili kullanabilme.
258Fen, teknoloji ve matematik konu alan bilgisini çeşitli durumlara uygulayabilme.
259İngilizce okuma, yazma ve dinleme becerilerine sahip olma.
260Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri ve fen bilimleri öğretmenliği özel alan yeterliklerini sınıfta ve sınıf dışında uygulayabilme.
261Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri becerilerine sahip olma.
262Ortaokul öğrencilerinin gelişim özellikleri ve öğrenme biçimlerini dikkate alarak ders hazırlayabilme.
263Türk Eğitim Sisteminin yapısı, felsefi temelleri ve tarihsel gelişimi açıklayabilme.
264Atatürk İlke ve İnkılâplarını savunma.
265Bilimsel düşünme, yaratıcılık ve bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine değer verme.
266Fen ve teknoloji konularını öğrenmeye ve öğretmeye isteklilik.
267Fen eğitiminde disiplinler arası bir yaklaşım geliştirme.
268Seçmeli derslerin öneminin farkına varma.
269Fen laboratuvar etkinlikleri tasarlamak ve uygulamak için gerekli becerilere sahip olma.
270Mesleki kazanımlarını ortaokullarda uygulayabilme.
271Sosyal projeler, girişimcilik ve inisiyatif almaya değer verme.
272Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılmaya istekli olma.
273Ahlak ve etik konularının bilim ve eğitimde öneminin farkına varma.
274Temel felsefi akımları ve bunların eğitime etkisini tartışabilme.
275Sosyoloji ve psikolojinin temel kavramlarını bu alanda öncü Türk ve yabancı bilim insanları ve onların eğitim görüşleri temelinde tartışabilme.
276Sınıf yönetimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık ve özel eğitim çalışma alanlarının öneminin farkına varma.
277Bilimin doğası öğretimine yönelik ders tasarlayabilme.
278Konuşurken ve yazarken Türkçeyi doğru ve etkili kullanabilme.
279Fen, teknoloji ve matematik konu alan bilgisini çeşitli durumlara uygulayabilme.
280İngilizce okuma, yazma ve dinleme becerilerine sahip olma.
281Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri ve fen bilimleri öğretmenliği özel alan yeterliklerini sınıfta ve sınıf dışında uygulayabilme.
282Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri becerilerine sahip olma.
283Ortaokul öğrencilerinin gelişim özellikleri ve öğrenme biçimlerini dikkate alarak ders hazırlayabilme.
284Türk Eğitim Sisteminin yapısı, felsefi temelleri ve tarihsel gelişimi açıklayabilme.
285Atatürk İlke ve İnkılâplarını savunma.
286Bilimsel düşünme, yaratıcılık ve bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine değer verme.
287Fen ve teknoloji konularını öğrenmeye ve öğretmeye isteklilik.
288Fen eğitiminde disiplinler arası bir yaklaşım geliştirme.
289Seçmeli derslerin öneminin farkına varma.
290Fen laboratuvar etkinlikleri tasarlamak ve uygulamak için gerekli becerilere sahip olma.
291Mesleki kazanımlarını ortaokullarda uygulayabilme.
292Sosyal projeler, girişimcilik ve inisiyatif almaya değer verme.
293Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılmaya istekli olma.
294Ahlak ve etik konularının bilim ve eğitimde öneminin farkına varma.
295Temel felsefi akımları ve bunların eğitime etkisini tartışabilme.
296Sosyoloji ve psikolojinin temel kavramlarını bu alanda öncü Türk ve yabancı bilim insanları ve onların eğitim görüşleri temelinde tartışabilme.
297Sınıf yönetimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık ve özel eğitim çalışma alanlarının öneminin farkına varma.
298Bilimin doğası öğretimine yönelik ders tasarlayabilme.
299Konuşurken ve yazarken Türkçeyi doğru ve etkili kullanabilme.
300Fen, teknoloji ve matematik konu alan bilgisini çeşitli durumlara uygulayabilme.
301İngilizce okuma, yazma ve dinleme becerilerine sahip olma.
302Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri ve fen bilimleri öğretmenliği özel alan yeterliklerini sınıfta ve sınıf dışında uygulayabilme.
303Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri becerilerine sahip olma.
304Ortaokul öğrencilerinin gelişim özellikleri ve öğrenme biçimlerini dikkate alarak ders hazırlayabilme.
305Türk Eğitim Sisteminin yapısı, felsefi temelleri ve tarihsel gelişimi açıklayabilme.
306Atatürk İlke ve İnkılâplarını savunma.
307Bilimsel düşünme, yaratıcılık ve bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine değer verme.
308Fen ve teknoloji konularını öğrenmeye ve öğretmeye isteklilik.
309Fen eğitiminde disiplinler arası bir yaklaşım geliştirme.
310Seçmeli derslerin öneminin farkına varma.
311Fen laboratuvar etkinlikleri tasarlamak ve uygulamak için gerekli becerilere sahip olma.
312Mesleki kazanımlarını ortaokullarda uygulayabilme.
313Sosyal projeler, girişimcilik ve inisiyatif almaya değer verme.
314Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılmaya istekli olma.
315Ahlak ve etik konularının bilim ve eğitimde öneminin farkına varma.
316Temel felsefi akımları ve bunların eğitime etkisini tartışabilme.
317Sosyoloji ve psikolojinin temel kavramlarını bu alanda öncü Türk ve yabancı bilim insanları ve onların eğitim görüşleri temelinde tartışabilme.
318Sınıf yönetimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık ve özel eğitim çalışma alanlarının öneminin farkına varma.
319Bilimin doğası öğretimine yönelik ders tasarlayabilme.
320Konuşurken ve yazarken Türkçeyi doğru ve etkili kullanabilme.
321Fen, teknoloji ve matematik konu alan bilgisini çeşitli durumlara uygulayabilme.
322İngilizce okuma, yazma ve dinleme becerilerine sahip olma.
323Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri ve fen bilimleri öğretmenliği özel alan yeterliklerini sınıfta ve sınıf dışında uygulayabilme.
324Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri becerilerine sahip olma.
325Ortaokul öğrencilerinin gelişim özellikleri ve öğrenme biçimlerini dikkate alarak ders hazırlayabilme.
326Türk Eğitim Sisteminin yapısı, felsefi temelleri ve tarihsel gelişimi açıklayabilme.
327Atatürk İlke ve İnkılâplarını savunma.
328Bilimsel düşünme, yaratıcılık ve bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine değer verme.
329Fen ve teknoloji konularını öğrenmeye ve öğretmeye isteklilik.
330Fen eğitiminde disiplinler arası bir yaklaşım geliştirme.
331Seçmeli derslerin öneminin farkına varma.
332Fen laboratuvar etkinlikleri tasarlamak ve uygulamak için gerekli becerilere sahip olma.
333Mesleki kazanımlarını ortaokullarda uygulayabilme.
334Sosyal projeler, girişimcilik ve inisiyatif almaya değer verme.
335Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılmaya istekli olma.
336Ahlak ve etik konularının bilim ve eğitimde öneminin farkına varma.
337Temel felsefi akımları ve bunların eğitime etkisini tartışabilme.
338Sosyoloji ve psikolojinin temel kavramlarını bu alanda öncü Türk ve yabancı bilim insanları ve onların eğitim görüşleri temelinde tartışabilme.
339Sınıf yönetimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık ve özel eğitim çalışma alanlarının öneminin farkına varma.
340Bilimin doğası öğretimine yönelik ders tasarlayabilme.
341Konuşurken ve yazarken Türkçeyi doğru ve etkili kullanabilme.
342Fen, teknoloji ve matematik konu alan bilgisini çeşitli durumlara uygulayabilme.
343İngilizce okuma, yazma ve dinleme becerilerine sahip olma.
344Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri ve fen bilimleri öğretmenliği özel alan yeterliklerini sınıfta ve sınıf dışında uygulayabilme.
345Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri becerilerine sahip olma.
346Ortaokul öğrencilerinin gelişim özellikleri ve öğrenme biçimlerini dikkate alarak ders hazırlayabilme.
347Türk Eğitim Sisteminin yapısı, felsefi temelleri ve tarihsel gelişimi açıklayabilme.
348Atatürk İlke ve İnkılâplarını savunma.
349Bilimsel düşünme, yaratıcılık ve bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine değer verme.
350Fen ve teknoloji konularını öğrenmeye ve öğretmeye isteklilik.
351Fen eğitiminde disiplinler arası bir yaklaşım geliştirme.
352Seçmeli derslerin öneminin farkına varma.
353Fen laboratuvar etkinlikleri tasarlamak ve uygulamak için gerekli becerilere sahip olma.
354Mesleki kazanımlarını ortaokullarda uygulayabilme.
355Sosyal projeler, girişimcilik ve inisiyatif almaya değer verme.
356Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılmaya istekli olma.
357Ahlak ve etik konularının bilim ve eğitimde öneminin farkına varma.
358Temel felsefi akımları ve bunların eğitime etkisini tartışabilme.
359Sosyoloji ve psikolojinin temel kavramlarını bu alanda öncü Türk ve yabancı bilim insanları ve onların eğitim görüşleri temelinde tartışabilme.
360Sınıf yönetimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık ve özel eğitim çalışma alanlarının öneminin farkına varma.
361Bilimin doğası öğretimine yönelik ders tasarlayabilme.
362Konuşurken ve yazarken Türkçeyi doğru ve etkili kullanabilme.
363Fen, teknoloji ve matematik konu alan bilgisini çeşitli durumlara uygulayabilme.
364İngilizce okuma, yazma ve dinleme becerilerine sahip olma.
365Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri ve fen bilimleri öğretmenliği özel alan yeterliklerini sınıfta ve sınıf dışında uygulayabilme.
366Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri becerilerine sahip olma.
367Ortaokul öğrencilerinin gelişim özellikleri ve öğrenme biçimlerini dikkate alarak ders hazırlayabilme.
368Türk Eğitim Sisteminin yapısı, felsefi temelleri ve tarihsel gelişimi açıklayabilme.
369Atatürk İlke ve İnkılâplarını savunma.
370Bilimsel düşünme, yaratıcılık ve bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine değer verme.
371Fen ve teknoloji konularını öğrenmeye ve öğretmeye isteklilik.
372Fen eğitiminde disiplinler arası bir yaklaşım geliştirme.
373Seçmeli derslerin öneminin farkına varma.
374Fen laboratuvar etkinlikleri tasarlamak ve uygulamak için gerekli becerilere sahip olma.
375Mesleki kazanımlarını ortaokullarda uygulayabilme.
376Sosyal projeler, girişimcilik ve inisiyatif almaya değer verme.
377Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılmaya istekli olma.
378Ahlak ve etik konularının bilim ve eğitimde öneminin farkına varma.
379Temel felsefi akımları ve bunların eğitime etkisini tartışabilme.
380Sosyoloji ve psikolojinin temel kavramlarını bu alanda öncü Türk ve yabancı bilim insanları ve onların eğitim görüşleri temelinde tartışabilme.
381Sınıf yönetimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık ve özel eğitim çalışma alanlarının öneminin farkına varma.
382Bilimin doğası öğretimine yönelik ders tasarlayabilme.
383Konuşurken ve yazarken Türkçeyi doğru ve etkili kullanabilme.
384Fen, teknoloji ve matematik konu alan bilgisini çeşitli durumlara uygulayabilme.
385İngilizce okuma, yazma ve dinleme becerilerine sahip olma.
386Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri ve fen bilimleri öğretmenliği özel alan yeterliklerini sınıfta ve sınıf dışında uygulayabilme.
387Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri becerilerine sahip olma.
388Ortaokul öğrencilerinin gelişim özellikleri ve öğrenme biçimlerini dikkate alarak ders hazırlayabilme.
389Türk Eğitim Sisteminin yapısı, felsefi temelleri ve tarihsel gelişimi açıklayabilme.
390Atatürk İlke ve İnkılâplarını savunma.
391Bilimsel düşünme, yaratıcılık ve bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine değer verme.
392Fen ve teknoloji konularını öğrenmeye ve öğretmeye isteklilik.
393Fen eğitiminde disiplinler arası bir yaklaşım geliştirme.
394Seçmeli derslerin öneminin farkına varma.
395Fen laboratuvar etkinlikleri tasarlamak ve uygulamak için gerekli becerilere sahip olma.
396Mesleki kazanımlarını ortaokullarda uygulayabilme.
397Sosyal projeler, girişimcilik ve inisiyatif almaya değer verme.
398Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılmaya istekli olma.
399Ahlak ve etik konularının bilim ve eğitimde öneminin farkına varma.
400Temel felsefi akımları ve bunların eğitime etkisini tartışabilme.
401Sosyoloji ve psikolojinin temel kavramlarını bu alanda öncü Türk ve yabancı bilim insanları ve onların eğitim görüşleri temelinde tartışabilme.
402Sınıf yönetimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık ve özel eğitim çalışma alanlarının öneminin farkına varma.
403Bilimin doğası öğretimine yönelik ders tasarlayabilme.
404Konuşurken ve yazarken Türkçeyi doğru ve etkili kullanabilme.
405Fen, teknoloji ve matematik konu alan bilgisini çeşitli durumlara uygulayabilme.
406İngilizce okuma, yazma ve dinleme becerilerine sahip olma.
407Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri ve fen bilimleri öğretmenliği özel alan yeterliklerini sınıfta ve sınıf dışında uygulayabilme.
408Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri becerilerine sahip olma.
409Ortaokul öğrencilerinin gelişim özellikleri ve öğrenme biçimlerini dikkate alarak ders hazırlayabilme.
410Türk Eğitim Sisteminin yapısı, felsefi temelleri ve tarihsel gelişimi açıklayabilme.
411Atatürk İlke ve İnkılâplarını savunma.
412Bilimsel düşünme, yaratıcılık ve bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine değer verme.
413Fen ve teknoloji konularını öğrenmeye ve öğretmeye isteklilik.
414Fen eğitiminde disiplinler arası bir yaklaşım geliştirme.
415Seçmeli derslerin öneminin farkına varma.
416Fen laboratuvar etkinlikleri tasarlamak ve uygulamak için gerekli becerilere sahip olma.
417Mesleki kazanımlarını ortaokullarda uygulayabilme.
418Sosyal projeler, girişimcilik ve inisiyatif almaya değer verme.
419Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılmaya istekli olma.
420Ahlak ve etik konularının bilim ve eğitimde öneminin farkına varma.
421Temel felsefi akımları ve bunların eğitime etkisini tartışabilme.
422Sosyoloji ve psikolojinin temel kavramlarını bu alanda öncü Türk ve yabancı bilim insanları ve onların eğitim görüşleri temelinde tartışabilme.
423Sınıf yönetimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık ve özel eğitim çalışma alanlarının öneminin farkına varma.
424Bilimin doğası öğretimine yönelik ders tasarlayabilme.
425Konuşurken ve yazarken Türkçeyi doğru ve etkili kullanabilme.
426Fen, teknoloji ve matematik konu alan bilgisini çeşitli durumlara uygulayabilme.
427İngilizce okuma, yazma ve dinleme becerilerine sahip olma.
428Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri ve fen bilimleri öğretmenliği özel alan yeterliklerini sınıfta ve sınıf dışında uygulayabilme.
429Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri becerilerine sahip olma.
430Ortaokul öğrencilerinin gelişim özellikleri ve öğrenme biçimlerini dikkate alarak ders hazırlayabilme.
431Türk Eğitim Sisteminin yapısı, felsefi temelleri ve tarihsel gelişimi açıklayabilme.
432Atatürk İlke ve İnkılâplarını savunma.
433Bilimsel düşünme, yaratıcılık ve bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine değer verme.
434Fen ve teknoloji konularını öğrenmeye ve öğretmeye isteklilik.
435Fen eğitiminde disiplinler arası bir yaklaşım geliştirme.
436Seçmeli derslerin öneminin farkına varma.
437Fen laboratuvar etkinlikleri tasarlamak ve uygulamak için gerekli becerilere sahip olma.
438Mesleki kazanımlarını ortaokullarda uygulayabilme.
439Sosyal projeler, girişimcilik ve inisiyatif almaya değer verme.
440Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılmaya istekli olma.
441Ahlak ve etik konularının bilim ve eğitimde öneminin farkına varma.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
111111111111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4511001112010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 4511001152010 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
3 4511001012010 GENEL FİZİK I Zorunlu 4 0 0 5
4 4511001032010 GENEL FİZİK LABORATUVARI I Zorunlu 0 0 2 3
5 4511001052010 GENEL KİMYA I Zorunlu 4 0 0 5
6 4511001072010 GENEL KİMYA LABORATUVARI I Zorunlu 0 0 2 2
7 4511001092010 GENEL MATEMATİK I Zorunlu 4 0 0 4
8 4511001132010 TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Zorunlu 2 0 0 3
9 4511001172011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 21 0 4 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4511001122010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 4511001162010 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 5
3 4511001022010 GENEL FİZİK II Zorunlu 4 0 0 5
4 4511001042010 GENEL FİZİK LABORATUVARI II Zorunlu 0 0 2 3
5 4511001062010 GENEL KİMYA II Zorunlu 4 0 0 5
6 4511001082010 GENEL KİMYA LABORATUVARI II Zorunlu 0 0 2 2
7 4511001102010 GENEL MATEMATİK II Zorunlu 4 0 0 5
8 4511001142010 TÜRKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 19 0 4 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 14521101T11211 BİLGİSAYAR I Zorunlu 2 0 2 4
2 14521101T11201 GENEL BİYOLOJİ I Zorunlu 4 0 0 4
3 14521101T11203 GENEL BİYOLOJİ LABORATUVARI I Zorunlu 0 0 2 3
4 14521101T11205 GENEL FİZİK III Zorunlu 2 0 0 4
5 14521101T11207 GENEL FİZİK LABORATUVARI III Zorunlu 0 0 2 3
6 14521101T11209 GENEL KİMYA III (ANALİTİK KİMYA) Zorunlu 2 0 2 4
7 14521101T11215 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 4
8 14521101T11213 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 17 0 8 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 14521101T11208 BİLGİSAYAR II Zorunlu 2 0 2 4
2 4511002322015 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Zorunlu 3 0 0 4
3 14521101T11200 GENEL BİYOLOJİ II Zorunlu 4 0 0 4
4 14521101T11202 GENEL BİYOLOJİ LABORATUVARI II Zorunlu 0 0 2 3
5 14521101T11206 GENEL KİMYA IV (ORGANİK KİMYA) Zorunlu 2 0 0 4
6 14521101T11204 MODERN FİZİĞE GEÇİŞ Zorunlu 2 0 0 4
7 SEÇMELİGENELKÜLTÜR1 SEÇMELİGENELKÜLTÜR1 Seçmeli - - - 3
8 14521101T11210 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 19 0 4 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4511003152012 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
2 4511003112012 DRAMA Zorunlu 2 0 0 3
3 4511003172013 FEN EĞİTİMİNDE PROBLEME DAYALI VE PROJE TEMELLİ ÖĞRETİM Zorunlu 2 0 0 4
4 4511003092012 FEN ÖĞRETİMİ LAB.UYGULAMALARI I Zorunlu 2 2 0 5
5 4511003012012 İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 4
6 4511003072012 İSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 3
7 4511003132012 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Zorunlu 2 2 0 5
8 4511003052012 SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 16 4 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4511003042012 BİLİMİN DOĞASI VE BİLİM Zorunlu 3 0 0 3
2 4511003062012 ÇEVRE BİLİMİ Zorunlu 3 0 0 3
3 4511003102012 FEN ÖĞRETİMİ LAB.UYGULAMALARI II Zorunlu 2 2 0 5
4 4511003022012 GENETİK VE BİYOTEKNOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
5 4511003162012 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 0 4
6 4511003142012 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Zorunlu 2 2 0 5
7 4511003122012 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 0 4
8 4511003082012 YER BİLİMİ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 18 6 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4511004032013 EVRİM Zorunlu 2 0 0 4
2 4511004012013 INFORMAL (SINIF DIŞI ) ORTAMLARDA FEN ÖĞRETİMİ Zorunlu 2 0 0 4
3 4511004092013 OKUL DENEYİMİ Zorunlu 1 4 0 5
4 4511004152014 ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 2 0 0 5
5 4511004052013 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Zorunlu 2 2 0 5
6 4511004112013 REHBERLİK Zorunlu 3 0 0 4
7 4511004132013 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 14 6 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4511004022013 ASTRONOMİ Zorunlu 2 0 0 4
2 4511004042013 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Zorunlu 2 6 0 10
3 SEÇMELİALAN1 SEÇMELİALAN 1 Seçmeli - - - 4
4 SEÇMELİALAN2 SEÇMELİALAN 2 Seçmeli - - - 4
5 SEÇMELİGENELKÜLTÜR2 SEÇMELİGENELKÜLTÜR2 Seçmeli - - - 4
6 4511004062013 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 12 6 0 30
 
SEÇMELİGENELKÜLTÜR1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 14521101T11216 BEDEN DİLİ VE İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
2 4511002222014 EĞİTİMDE KÜLTÜREL FARKLILIKLAR Seçmeli 2 0 0 3
3 4511002262013 FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 2 0 0 3
4 4511002302013 YARATICILIK VE SANAT EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
5 4511002342015 ASTROFİZİK Seçmeli 2 0 0 3
6 4511002362015 HOBİ BAHÇECİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
7 4511002382015 GENEL SAĞLIK VE İLK YARDIM Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİALAN 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4511004072014 FEN EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA PROJESİ Seçmeli 2 0 0 4
2 4511004122013 BİLGİSAYAR DESTEKLİ FEN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
3 4511004362014 EĞİTİMDE BİREYSEL FARKLILIKLAR Seçmeli 2 0 0 4
4 4511004482015 ETKİNLİKLERLE STEM (FETEMM) EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
5 4511004522015 LEARNING SCTENCE IN MUSEUM FOR ALL Seçmeli 2 0 0 4
6 4511004582015 STEM ACTIVITIES FOR PRESERVICE TEACHER Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİALAN 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4511004162013 FEN EĞİTİMİNDE ÜST DÜZEY DÜŞÜNME BECERİLERİ Seçmeli 2 0 0 4
2 4511004202013 GÜNLÜK YAŞANTIMIZ VE FEN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
3 4511004302014 TÜRK BİLİM İNSANLARI Seçmeli 2 0 0 4
4 4511004402014 MESLEKİ YABANCI DİL Seçmeli 2 0 0 4
5 4511004502015 FEN EĞİTİMİNDE ARGÜMANTASYON Seçmeli 2 0 0 4
6 4511004542015 IMPLEMENTINGARGUMENTATIONPROCESSES AS A SCIENCE TEACHER Seçmeli 2 0 0 4
7 4511004562015 EXPLORING SCHOOL SETTINGS Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİGENELKÜLTÜR2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4511004242013 CİNSEL SAĞLIK BİLGİSİ EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
2 4511004262013 ÇOCUKTA UYUM SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 4
3 4511004282013 SANAT VE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 4
4 4511004342014 GİRİŞİMCİLİK VE KALİTE Seçmeli 2 0 0 4
5 4511004422015 EVREN Seçmeli 2 0 0 4
6 4511004442015 BÖCEKBİLİM Seçmeli 2 0 0 4
7 4511004462015 NÜKLEER ENERJİ VE ÇEVRE Seçmeli 2 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr