Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Eğitim Fakültesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(b) - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı 1999 tarihinde başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Erasmus veya Mevlana hareketlilik programları kapsamında eğitim almak isteyen öğrencilerin eğitim planlarından ders seçimi yapmadan önce aşağıdaki açıklamayı dikkatle okumaları tavsiye edilir. Ders içeriklerinin daha iyi kavranması, etkinliklere katılımın arttırılması ve böylece zamanın verimli kullanılması amacıyla sizler için bir dizi ders hazırladık. Aşağıdaki tabloda bu derslerin kodları ve içinde yer aldıkları programların isimleri sunulmaktadır. Toplam 45 ECTS karşılığında olan bu dersler arasından seçim yaptığınız takdirde farklı öğretmen yetiştirme ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik lisans programlarımızdan yararlanmış olacaksınız. Bu nedenle, aşağıdaki listeyi kontrol ederek uygun ders seçimlerini yapmanızı öneriyoruz. Guidance and Psychological Counseling Programme: 4505003582015 CROSS-CULTURAL ADAPTATION (4 AKTS), 4505003602015 STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS IN TURKISH EDUCATION SYSTEM (4 AKTS), Primary Teaching Programme : 4506004422015 LEISURE AND CULTURE (4 AKTS) Computer and Instructional Technologies Teaching Programme: 4507004302015 INTERNET FOR EDUCATORS (6 AKTS) Preschool Teaching Programme: 4508004322015 ENHANCING SOCIAL EMOTIONAL COMPETENCE IN EARLY CHILDHOOD (4 AKTS), 4508004342015 ATTACHMENT AND CHILD-TEACHER RELATIONSHIPS (4 AKTS) Primary Science Teaching Programme : 4511004582015 STEM ACTIVITIES FOR PRESERVICE TEACHER (4 AKTS), 4511004542015 IMPLEMENTING ARGUMENTATION PROCESSES AS A SCIENCE TEACHER (4 AKTS) 4511004562015 EXPLORING SCHOOL SETTINGS (4 AKTS) Turkish Language Teaching Programme : 4512004222015 TURKISH NARRATIVE TRADITION (3 AKTS)
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Lisans programımn iki ana amacı bulunmaktadır: (1 ) psikolojik danışman adaylanna genel bir psikolojik danışma ve rehberlik formasyonu kazandırmak ve (2) başta eğitim kurumlan olmak üzere sağlık ve endüstri kurumlarının ihtiyaç duyduğu psikolojik danışmanları yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Program mezunlan çoğunlukla ilk öğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim kurumlarında, diğer sağlık ve endüstri kurum/kuruluşlarında psikolojik danışman olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. D. Yelda KAĞNICI Tel :+90 232 311 10 10 / 52 64 E-mail : yelda.kagnici@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Eğitim Bilimleri Bölümünde 7 profesör, 10 doçent ve 4 Dr. öğretim üyesi, 1. Dr. öğretim görevlisi, 7 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi derslikler binasında 32 adet derslik, üç adet Bilgisayar laboratuarı, bir adet Fen laboratuarı, 1 adet teknoloji sınıfı, 1 adet Fizik laboratuarı, 1 Adet Kimya laboratuarı, 1 adet Müzik, 1 adet Drama odası ve her derslik ve laboratuarda projeksiyon cihazları bulunmaktadır. Eğitim Fakültesi bünyesinde, öğrencilere bireyle ve grupla psikolojik danışma yardımı veren ve aynı zamanda, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans ve lisansüstü programları için eğitim laboratuvarı olarak kullanılan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi bulunmaktadır. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi içerisinde bir gözlem odası ve kapalı devre monitör sistemi bulunan bireyle psikolojik danışma odası ile grupla psikolojik danışma odası bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Psikolojik danışma ve rehberlik alanına ilişkin temel kavramları doğru kullanabilme.
2Bireyin yaşam dönemlerine özgü gelişim özelliklerini, öğrenme süreçlerini ve grup içindeki davranış örüntülerini kavrayabilme.
3Bireyin normal ve normal dışı davranışlarına ve davranışlarının dinamiğine ilişkin bir anlayışa sahip olabilme.
4Toplumların ve bireylerin kültürel ve sosyo-ekonomik özelliklerinin tanıyabilme.
5Eğitim sistemini, eğitim programını ve okulun örgütsel yapısını kavrayabilme.
6Psikolojik danışma kuramlarına ve sistemler perspektifine ilişkin bir anlayışa sahip olabilme.
7Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde konsültasyonun ve süpervizyonun önemini kavrayabilme.
8Grup dinamiğine ve sürecine ve ilişkin bir anlayışa sahip olabilme.
9Bireyle ve grupla çalışırken psikolojik danışma beceri, müdahale ve stratejilerini uygulayabilme.
10Kariyer gelişimi kuramları, karar verme modelleri ve işgücü piyasası koşulları temelinde bireylere, kariyer gelişimleri sürecinde kendilerini tanımalarını, anlamalarını ve uygun kararlar vermelerini kolaylaştıracak hizmetleri sunabilme.
11Bireysel farklılıklar temelinde bireyin gözlenebilir ve ölçülebilir özelliklerini kavrayabilme.
12Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini etkili biçimde sunmak amacıyla, bireyi tanıma tekniklerini uygulayabilme.
13Psikolojik danışma ve rehberlik müdahale programlarını geliştirebilme.
14Özel gereksinimleri olan bireylerin özelliklerini tanıyabilme.
15Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin etkililiğini değerlendirebilme.
16Bilime ve bilimsel bilgiye, araştırma yöntemlerine ve istatistiksel çözümleme tekniklerine ilişkin bir anlayışa sahip olabilme.
17Psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki alanyazını ve uygulamaları izleyebilme.
18Psikolojik danışmanlık mesleğinin tarihine, felsefesine ve güncel durumuna ilişkin bir anlayışa sahip olabilme.
19Psikolojik danışma ve rehberliğin uzmanlık alanlarını tanıyabilme.
20Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin niteliğini artırmak ve bilimsel gelişmeleri izlemek için bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili biçimde kullanabilme.
21Psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki bilimsel gelişmeleri izlemek için bir yabancı dili kullanabilme.
22Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini etik ilke, kural ve yasalara uygun sunabilme.
23Mesleki bir kimlik olarak psikolojik danışmanlığı benimseyiş.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
11111111111111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
0. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 HAZ001 HAZIRLIK SINIFI Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 0 0 0 0
 
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GK109 ACADEMIC ENGLISH I Zorunlu 2 0 0 3
2 4505001212012 ADVANCED ENGLISH I Zorunlu 4 0 0 4
3 4505001022006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
4 GK101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 3
5 4505001032002 BİLGİSAYAR-I Zorunlu 2 2 0 3
6 GK107 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 3 0 0 5
7 MB104 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
8 4505001112002 FELSEFEYE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 2
9 4505001192004 FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ Zorunlu 3 0 0 3
10 MB103 INTRODUCTION TO EDUCATION Zorunlu 2 0 0 3
11 14520502E11107 INTRODUCTION TO EDUCATIONAL SCIENCES Zorunlu 3 0 0 5
12 14520502E11105 INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY Zorunlu 3 0 0 5
13 RPD101 INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY Zorunlu 2 0 0 4
14 RPD103 KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ Zorunlu 2 0 0 4
15 4505001092007 SOSYOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 2
16 GK105 TÜRK DİLİ I Zorunlu 3 0 0 5
17 4505001152007 TÜRKÇE I:YAZILI ANLATIM Zorunlu 2 0 0 2
18 4505001252012 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 44 2 0 60
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GK108 ACADEMIC ENGLISH 2 Zorunlu 2 0 0 3
2 4505001222012 ADVANCED ENGLISH II Zorunlu 4 0 0 4
3 4505000942006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
4 GK102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 3
5 4505001042002 BİLGİSAYAR-II Zorunlu 2 2 0 3
6 RPD102 DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY 1 Zorunlu 2 0 0 4
7 14520502E11114 DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY I Zorunlu 3 0 0 6
8 MB106 EĞİTİM FELSEFESİ Zorunlu 2 0 0 3
9 RPD104 FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 4
10 4505001082007 GENEL İKTİSAT Zorunlu 2 0 0 3
11 RPD106 GUIDANCE AND COUNSELING IN SCHOOLS Zorunlu 2 0 0 5
12 4505001122002 İSTATİSTİK-I Zorunlu 3 0 0 4
13 4505001162002 KAYNAK TARAMA VE RAPOR YAZMA Zorunlu 1 2 0 3
14 MB108 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 0 0 3
15 4505001102002 SOSYAL ANTROPOLOJİ Zorunlu 3 0 0 3
16 GK106 TÜRK DİLİ II Zorunlu 3 0 0 5
17 4505001182007 TÜRKÇE II:SÖZLÜ ANLATIM Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 39 4 0 60
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4505002292008 BİLİM TARİHİ Zorunlu 3 0 0 3
2 RPD201 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II Zorunlu 2 0 0 4
3 4505002012009 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ-II Zorunlu 3 0 0 2
4 4505002352015 GUIDANCE AND COUNSELING Zorunlu 3 0 0 6
5 4505002332015 HUMAN RELATIONS AND COMMUNICATION Zorunlu 2 2 0 5
6 4505002112002 İSTATİSTİK-II Zorunlu 3 0 0 4
7 RPD203 LEARNING PSYCHOLOGY Zorunlu 2 0 0 4
8 4505002312008 OKULLARDA GÖZLEM Zorunlu 2 2 0 3
9 4505002272008 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
10 RPD209 PRINCIPLES AND METHODS OF INSTRUCTION Zorunlu 2 0 0 3
11 GKSEÇ1 SEÇMELİ 1 (GENEL KÜLTÜR) Seçmeli - - - 4
12 AESEÇ1 SEÇMELİ-I (ALAN EĞİTİMİ) Seçmeli - - - 4
13 MBSEÇ1 SEÇMELİ-I (MESLEK BİLGİSİ) Seçmeli - - - 3
14 RPD205 SOSYAL PSİKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 4
15 RPD207 TEMEL İSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 29 4 0 57
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4505002382008 GRUP DİNAMİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
2 RPD206 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 0 3
3 4505002442008 KİŞİLİK KURAMLARI Zorunlu 3 0 0 2
4 RPD202 KİŞİLİK KURAMLARI Zorunlu 2 0 0 2
5 RPD204 LIFE PERIODS AND ADJUSTMENT PROBLEMS Zorunlu 2 0 0 5
6 4505002362012 NON TEST TECHNIQUES Zorunlu 3 0 0 5
7 RPD208 NON-TEST TECHNIQUES Zorunlu 1 2 0 5
8 4505002462015 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 0 5
9 4505002402008 ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 3 0 0 3
10 4505002422012 PRINCIPLES AND TECHNIQUES OF INSTRUCTION Zorunlu 3 0 0 5
11 RPD210 RESEARCH METHODS IN EDUCATION Zorunlu 2 0 0 3
12 GKSEÇ2 SEÇMELİ-II ( GENEL KÜLTÜR) Seçmeli - - - 4
13 AESEÇ2 SEÇMELİ-II (ALAN EĞİTİMİ) Seçmeli - - - 4
14 MBSEÇ2 SEÇMELİ-II (MESLEK BİLGİSİ) Seçmeli - - - 3
15 4505002482015 SOSYAL PSİKOLOJİ Zorunlu 3 0 0 4
16 GK202 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 0 5
17 MB204 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 32 4 0 63
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4505003392013 GUIDANCE AND COUNSELING IN SCHOOLS Zorunlu 2 0 0 5
2 4505003412013 LIFE PERIODS AND ADJUSTMENT PROBLEMS Zorunlu 3 0 0 5
3 4505003052009 MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMA Zorunlu 3 0 0 4
4 4505003092009 PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKE VE TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 4
5 4505003452015 PSİKOLOJİK TESTLER Zorunlu 2 4 0 4
6 SEÇREHPİSDANIŞ1 SEÇREHPİSDANIŞ1 Seçmeli - - - 8
Toplam 16 4 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4505003422013 COUNSELING THEORIES Zorunlu 3 0 0 6
2 4505003442013 GROUP COUNSELING Zorunlu 3 0 0 6
3 4505003062009 MESLEKİ REHBERLİK VE DANI.UYGUL. Zorunlu 1 4 0 4
4 4505003522015 ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ Zorunlu 3 0 0 3
5 4505003302009 REHBERLİKTE PROGRAM GELİŞTİRME Zorunlu 3 0 0 3
6 SEÇREHPİSDANIŞ2 SEÇREHPİSDANIŞ2 Seçmeli - - - 8
Toplam 16 4 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4505004012010 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 4
2 4505004072010 BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI Zorunlu 1 4 0 6
3 4505004052010 DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI Zorunlu 3 0 0 5
4 4505004312010 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ALAN ÇALIŞMASI Zorunlu 1 4 0 6
5 SEÇREHPİSDANIŞ3 SEÇREHPİSDANIŞ3 Seçmeli - - - 4
6 4505004432015 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 0 5
Toplam 11 10 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4505004462015 EDUCATIONAL ADMINISTRATION Zorunlu 3 0 0 5
2 4505004082010 KURUM DENEYİMİ Zorunlu 1 4 0 6
3 4505004042010 MESLEK ETİĞİ VE YASAL KONULAR Zorunlu 2 0 0 6
4 4505004022010 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SEMİNERİ Zorunlu 2 2 0 5
5 SEÇREHPİSDANIŞ4 SEÇREHPİSDANIŞ4 Seçmeli - - - 8
Toplam 11 6 0 30
 
SEÇMELİ 1 (GENEL KÜLTÜR)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GKSEÇ001 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE Seçmeli 2 0 0 3
2 GKSEÇ002 BESLENME VE SAĞLIK Seçmeli 2 0 0 4
3 GKSEÇ003 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 4
4 GKSEÇ004 BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 4
5 GKSEÇ005 EKONOMİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 4
6 GKSEÇ006 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI Seçmeli 2 0 0 4
7 GKSEÇ007 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASI EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
8 GKSEÇ008 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
9 GKSEÇ009 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 4
10 GKSEÇ010 KÜLTÜR VE DİL Seçmeli 2 0 0 4
11 GKSEÇ011 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 0 0 4
12 GKSEÇ012 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2 0 0 4
13 GKSEÇ013 SANAT VE ESTETİK Seçmeli 2 0 0 4
14 GKSEÇ014 TÜRK HALK OYUNLARI Seçmeli 2 0 0 4
15 GKSEÇ015 TÜRK İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 4
16 GKSEÇ016 TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 4
17 GKSEÇ017 TÜRK MÜSİKİSİ Seçmeli 2 0 0 4
18 GKSEÇ018 TÜRK SANATI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
19 GKSEÇ019 ZEYTİN HAKKINDA HER ŞEY Seçmeli 2 0 0 4
20 GKSEÇ020 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ-I (ALAN EĞİTİMİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AERPD001 CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
2 AERPD002 ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ Seçmeli 2 0 0 4
3 AERPD003 ÇOCUK VE ERGENLERDE PSİKOLOJİK DANIŞMA Seçmeli 2 0 0 4
4 AERPD004 BRIEF COUNSELING Seçmeli 2 0 0 4
5 AERPD005 KRİZE MÜDAHALE Seçmeli 0 0 0 4
6 AERPD006 KÜLTÜRE DUYARLI PSİKOLOJİK DANIŞMA Seçmeli 2 0 0 4
7 AERPD007 MENTAL HEALTH IN SCHOOL Seçmeli 2 0 0 4
8 AERPD008 ÖNLEYİCİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA Seçmeli 2 0 0 4
9 AERPD009 ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
10 AERPD010 RPD'DE KONSÜLTASYON Seçmeli 2 0 0 4
11 AERPD011 SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
12 AERPD012 UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 4
13 AERPD013 YARATICI DRAMA Seçmeli 2 0 0 4
14 AERPD014 NEW COUNSELING APPROACHES AND MODELS Seçmeli 2 0 0 4
15 AERPD015 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME Seçmeli 2 0 0 4
16 AERPD016 AİLE DANIŞMANLIĞI VE ETİK Seçmeli 2 0 0 4
17 AERPD017 RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN FAMILY Seçmeli 2 0 0 4
18 AERPD018 AİLE İÇİ ŞİDDET Seçmeli 2 0 0 4
19 AERPD019 AİLEDE BAĞIMLILIK EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
20 AERPD020 ANA-BABA EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
21 AERPD021 BOŞANMA VE BOŞANMA ARABUCULUĞU Seçmeli 2 0 0 4
22 AERPD022 EVLİLİK ÖNCESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA Seçmeli 2 0 0 4
23 AERPD023 KÜLTÜRE DUYARLI AİLE DANIŞMANLIĞI Seçmeli 2 0 0 4
24 AERPD024 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Seçmeli 2 0 0 4
25 AERPD025 TÜRK KÜLTÜRÜNDE AİLE VE ÇOCUK Seçmeli 2 0 0 4
26 AERPD026 PSYCHOLOGY OF CLOSE RELATIONSHIPS Seçmeli 2 0 0 4
27 AERPD027 BİLGİSAYAR DESTEKLİ KARİYER DANIŞMANLIK SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
28 AERPD028 ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
29 AERPD029 CAREER COUNSELING WITH DISADVANTAGED GROUPS Seçmeli 2 0 0 4
30 AERPD030 INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY Seçmeli 2 0 0 4
31 AERPD031 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
32 AERPD032 İŞ ANALİZİ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ Seçmeli 2 0 0 4
33 AERPD033 İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI Seçmeli 2 0 0 4
34 AERPD034 KARİYER BİLGİ KAYNAKLARI Seçmeli 2 0 0 4
35 AERPD035 KARİYER DANIŞMANLIĞINDA GÖRÜŞME BECERİLERİ Seçmeli 2 0 0 4
36 AERPD036 OKULLARDA YAŞAM KARİYERİ GELİŞİMİ Seçmeli 2 0 0 4
37 AERPD037 LIFELONG CAREER DEVELOPMENT Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ-I (MESLEK BİLGİSİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MBSEÇ001 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME Seçmeli 2 0 0 3
2 MBSEÇ002 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
3 MBSEÇ003 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Seçmeli 2 0 0 3
4 MBSEÇ004 EĞİTİMDE DRAMA Seçmeli 2 0 0 3
5 MBSEÇ005 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER Seçmeli 2 0 0 3
6 MBSEÇ006 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 3
7 MBSEÇ007 EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 3
8 MBSEÇ008 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME Seçmeli 2 0 0 3
9 MBSEÇ009 HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
10 MBSEÇ010 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 3
11 MBSEÇ011 MİKRO ÖĞRETİM Seçmeli 2 0 0 3
12 MBSEÇ012 MÜZE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
13 MBSEÇ013 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI Seçmeli 2 0 0 3
14 MBSEÇ014 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Seçmeli 2 0 0 3
15 MBSEÇ015 ÖĞRETİMİ BİREYSELLEŞTİRME VE UYARLAMA Seçmeli 2 0 0 3
16 MBSEÇ016 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 3
17 MBSEÇ017 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME Seçmeli 2 0 0 3
18 MBSEÇ018 EĞİTİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
19 MBSEÇ019 EĞİTİM HUKUKU Seçmeli 2 0 0 3
20 MBSEÇ020 EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
21 MBSEÇ021 KAPSAYICI EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 3
22 MBSEÇ022 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ-II ( GENEL KÜLTÜR)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GKSEÇ001 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE Seçmeli 2 0 0 3
2 GKSEÇ002 BESLENME VE SAĞLIK Seçmeli 2 0 0 4
3 GKSEÇ003 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 4
4 GKSEÇ004 BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 4
5 GKSEÇ005 EKONOMİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 4
6 GKSEÇ006 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI Seçmeli 2 0 0 4
7 GKSEÇ007 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASI EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
8 GKSEÇ008 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 4
9 GKSEÇ009 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 4
10 GKSEÇ010 KÜLTÜR VE DİL Seçmeli 2 0 0 4
11 GKSEÇ011 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 0 0 4
12 GKSEÇ012 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2 0 0 4
13 GKSEÇ013 SANAT VE ESTETİK Seçmeli 2 0 0 4
14 GKSEÇ014 TÜRK HALK OYUNLARI Seçmeli 2 0 0 4
15 GKSEÇ015 TÜRK İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 4
16 GKSEÇ016 TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 4
17 GKSEÇ017 TÜRK MÜSİKİSİ Seçmeli 2 0 0 4
18 GKSEÇ018 TÜRK SANATI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
19 GKSEÇ019 ZEYTİN HAKKINDA HER ŞEY Seçmeli 2 0 0 4
20 GKSEÇ020 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ-II (ALAN EĞİTİMİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AERPD001 CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
2 AERPD002 ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ Seçmeli 2 0 0 4
3 AERPD003 ÇOCUK VE ERGENLERDE PSİKOLOJİK DANIŞMA Seçmeli 2 0 0 4
4 AERPD004 BRIEF COUNSELING Seçmeli 2 0 0 4
5 AERPD005 KRİZE MÜDAHALE Seçmeli 0 0 0 4
6 AERPD006 KÜLTÜRE DUYARLI PSİKOLOJİK DANIŞMA Seçmeli 2 0 0 4
7 AERPD007 MENTAL HEALTH IN SCHOOL Seçmeli 2 0 0 4
8 AERPD008 ÖNLEYİCİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA Seçmeli 2 0 0 4
9 AERPD009 ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
10 AERPD010 RPD'DE KONSÜLTASYON Seçmeli 2 0 0 4
11 AERPD011 SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
12 AERPD012 UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 4
13 AERPD013 YARATICI DRAMA Seçmeli 2 0 0 4
14 AERPD014 NEW COUNSELING APPROACHES AND MODELS Seçmeli 2 0 0 4
15 AERPD015 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME Seçmeli 2 0 0 4
16 AERPD016 AİLE DANIŞMANLIĞI VE ETİK Seçmeli 2 0 0 4
17 AERPD017 RELATIONSHIP AND COMMUNICATION IN FAMILY Seçmeli 2 0 0 4
18 AERPD018 AİLE İÇİ ŞİDDET Seçmeli 2 0 0 4
19 AERPD019 AİLEDE BAĞIMLILIK EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
20 AERPD020 ANA-BABA EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
21 AERPD021 BOŞANMA VE BOŞANMA ARABUCULUĞU Seçmeli 2 0 0 4
22 AERPD022 EVLİLİK ÖNCESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA Seçmeli 2 0 0 4
23 AERPD023 KÜLTÜRE DUYARLI AİLE DANIŞMANLIĞI Seçmeli 2 0 0 4
24 AERPD024 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Seçmeli 2 0 0 4
25 AERPD025 TÜRK KÜLTÜRÜNDE AİLE VE ÇOCUK Seçmeli 2 0 0 4
26 AERPD026 PSYCHOLOGY OF CLOSE RELATIONSHIPS Seçmeli 2 0 0 4
27 AERPD027 BİLGİSAYAR DESTEKLİ KARİYER DANIŞMANLIK SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
28 AERPD028 ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
29 AERPD029 CAREER COUNSELING WITH DISADVANTAGED GROUPS Seçmeli 2 0 0 4
30 AERPD030 INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY Seçmeli 2 0 0 4
31 AERPD031 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
32 AERPD032 İŞ ANALİZİ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ Seçmeli 2 0 0 4
33 AERPD033 İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI Seçmeli 2 0 0 4
34 AERPD034 KARİYER BİLGİ KAYNAKLARI Seçmeli 2 0 0 4
35 AERPD035 KARİYER DANIŞMANLIĞINDA GÖRÜŞME BECERİLERİ Seçmeli 2 0 0 4
36 AERPD036 OKULLARDA YAŞAM KARİYERİ GELİŞİMİ Seçmeli 2 0 0 4
37 AERPD037 LIFELONG CAREER DEVELOPMENT Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ-II (MESLEK BİLGİSİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MBSEÇ001 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME Seçmeli 2 0 0 3
2 MBSEÇ002 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
3 MBSEÇ003 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Seçmeli 2 0 0 3
4 MBSEÇ004 EĞİTİMDE DRAMA Seçmeli 2 0 0 3
5 MBSEÇ005 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER Seçmeli 2 0 0 3
6 MBSEÇ006 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 3
7 MBSEÇ007 EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 3
8 MBSEÇ008 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME Seçmeli 2 0 0 3
9 MBSEÇ009 HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
10 MBSEÇ010 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 3
11 MBSEÇ011 MİKRO ÖĞRETİM Seçmeli 2 0 0 3
12 MBSEÇ012 MÜZE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
13 MBSEÇ013 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI Seçmeli 2 0 0 3
14 MBSEÇ014 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Seçmeli 2 0 0 3
15 MBSEÇ015 ÖĞRETİMİ BİREYSELLEŞTİRME VE UYARLAMA Seçmeli 2 0 0 3
16 MBSEÇ016 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 3
17 MBSEÇ017 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME Seçmeli 2 0 0 3
18 MBSEÇ018 EĞİTİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
19 MBSEÇ019 EĞİTİM HUKUKU Seçmeli 2 0 0 3
20 MBSEÇ020 EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
21 MBSEÇ021 KAPSAYICI EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 3
22 MBSEÇ022 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
SEÇREHPİSDANIŞ1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4505003152002 AİLE İÇİ İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 4
2 4505003352009 CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 4
3 4505003372010 YAKIN İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 4
4 4505003472015 SINIF YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
5 4505003492016 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 4
SEÇREHPİSDANIŞ2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4505003222002 İLKÖĞRETİMDE PSİK DANIŞ VE REHBERLİK Seçmeli 3 0 0 4
2 4505003282007 YARATICI DRAMA Seçmeli 3 0 0 4
3 4505003362009 PSİKOLOJİK DANIŞMA BECERİLERİ Seçmeli 3 0 0 4
4 4505003542015 YÜKSEK ÖĞRETİMDE PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK Seçmeli 3 0 0 4
5 4505003582015 CROSS-CULTURAL ADAPTATION Seçmeli 3 0 0 4
6 4505003602015 STUDENTSWITH SPECIAL NEEDS IN TURKISHEDUCATIONSYSTM Seçmeli 3 0 0 4
7 4505003622016 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
SEÇREHPİSDANIŞ3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4505004292009 PSİKOLOJİK DANIŞMA STRATEJİ VE MÜDAHALELERİ Seçmeli 3 0 0 4
2 4505004352010 GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA BECERİ VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 4
3 4505004372012 ERGENLERLE PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK Seçmeli 3 0 0 4
4 4505004472016 KÜLTÜRE DUYARLI PSİKOLOJİK DANIŞMA Seçmeli 3 0 0 4
SEÇREHPİSDANIŞ4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4505004122009 AİLE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞI Seçmeli 3 0 0 4
2 4505004202002 TRAVMA SONRASI PSİKOLOJİK DANIŞMA Seçmeli 3 0 0 4
3 4505004282012 PSİKOLOJİK DANIŞMA SÜREÇ VE SONUÇ ARAŞTIRMALARI Seçmeli 3 0 0 4
4 4505004502016 POZİTİF PSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 4
5 4505004522016 KISA SÜRELİ PSİKOLOJİK DANIŞMA Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr