Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Eğitim Fakültesi - Sınıf Öğretmenliği (b) - Lisans



Program Tanımları
Kuruluş
1998 yılında kurulan Eğitim Fakültesi'nin açılan ilk programlarından biri olan Sınıf Öğretmenliği programı 1999 yılında öğrenci almaya başlamıştır. Sınıf öğretmenliği İlköğretim bölümüne bağlı dört programdan birisidir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Sınıf Öğretmenliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Erasmus veya Mevlana hareketlilik programları kapsamında eğitim almak isteyen öğrencilerin eğitim planlarından ders seçimi yapmadan önce aşağıdaki açıklamayı dikkatle okumaları tavsiye edilir. Ders içeriklerinin daha iyi kavranması, etkinliklere katılımın arttırılması ve böylece zamanın verimli kullanılması amacıyla sizler için bir dizi ders hazırladık. Aşağıdaki tabloda bu derslerin kodları ve içinde yer aldıkları programların isimleri sunulmaktadır. Toplam 45 ECTS karşılığında olan bu dersler arasından seçim yaptığınız takdirde farklı öğretmen yetiştirme ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik lisans programlarımızdan yararlanmış olacaksınız. Bu nedenle, aşağıdaki listeyi kontrol ederek uygun ders seçimlerini yapmanızı öneriyoruz. Guidance and Psychological Counseling Programme: 4505003582015 CROSS-CULTURAL ADAPTATION (4 AKTS), 4505003602015 STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS IN TURKISH EDUCATION SYSTEM (4 AKTS), Primary Teaching Programme : 4506004422015 LEISURE AND CULTURE (4 AKTS) Computer and Instructional Technologies Teaching Programme: 4507004302015 INTERNET FOR EDUCATORS (6 AKTS) Preschool Teaching Programme: 4508004322015 ENHANCING SOCIAL EMOTIONAL COMPETENCE IN EARLY CHILDHOOD (4 AKTS), 4508004342015 ATTACHMENT AND CHILD-TEACHER RELATIONSHIPS (4 AKTS) Primary Science Teaching Programme : 4511004582015 STEM ACTIVITIES FOR PRESERVICE TEACHER (4 AKTS), 4511004542015 IMPLEMENTING ARGUMENTATION PROCESSES AS A SCIENCE TEACHER (4 AKTS) 4511004562015 EXPLORING SCHOOL SETTINGS (4 AKTS) Turkish Language Teaching Programme : 4512004222015 TURKISH NARRATIVE TRADITION (3 AKTS)
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Sınıf Öğretmenliği programının amacı, öğrencilere mesleki yaşamlarında gerekli olacak temel bilgi, beceri ve yetenekleri kazandırmak, alan deneyimleriyle teorik eğitimi birleştirmek, kişisel ve mesleki yaşamlarında öğrencileri için doğru bir model oluşturabilecek, alanındaki gelişmeleri yakından izleyen, zamanını verimli kullanan ve etkili iletişim kurma becerilerine sahip, bilimsel etik kurallarını benimsemiş, yaşam boyu öğrenmenin bilincinde olan, insana, topluma ve doğaya duyarlı sınıf öğretmenleri yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Sınıf öğretmenliği programı mezunları “Sınıf Öğretmeni” unvanı ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarına Sınıf Öğretmeni olarak atanmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program başkanı: Doç. Dr. Neşe ASLAN (Adres: Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği ABD 35040 Bornova/İZMİR) (Tel: 0 232 311 10 10 /2230) (E-posta: nese.aslan@ege.edu.tr) AKTS/DS Koordinatörü:Doç. Dr. Pınar ÇAVAŞ (Adres: Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 35040 Bornova/İZMİR) (Tel: 0 232 311 10 10 /2228) (E-posta: pinar.cavas@ege.edu.tr)
Bölüm Olanakları
Sınıf Öğretmenliği programında 1 profesör, 2 doçent, 3 yardımcı doçent, bir tanesi doktoralı olmak üzere 2 öğretim görevlisi, 2 tane araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Mesleki yaşamı boyunca tüm eğitim uygulamalarında, Türk milli eğitiminin amaç ve ilkelerini temel alabilme
2Sınıf öğretmenliği alanındaki gelişmeleri takip edebilme
3Kazandığı bilgi ve becerileri gerçek hayatta karşılaştığı durumlara uygulayabilme ve yaşam boyu öğrenme davranışını kazanabilme
4Anadilini doğru, güzel ve etkili kullanma becerisine sahip olabilme
5Sınıf öğretmenliği alanındaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilme
6Mesleki etik bilincine sahip olabilme
7Günümüzdeki teknolojik gelişmeleri takip etmede ve kendini bu alanda geliştirmede gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri bilgi ve becerilerine sahip olabilme
8İlköğretim öğrencilerinin gelişim düzeylerini göz önünde bulundurarak uygun eğitim materyalleri hazırlayabilme
9Öğrencilerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak çağdaş öğretim yöntem, teknik, strateji ve yaklaşımları kullanabilme
10Öğrenme ve öğretme süreçlerini zenginleştirmek için programın önerdiği uygun eğitimsel araç ve gereçleri etkin bir biçimde kullanma becerisine sahip olabilme
11Eğitsel faaliyetlerinin tümünde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olabilme ve bunları kullanabilme
12Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanabilme
13İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme becerisi kazanabilme
14Sınıf öğretmenliği programında yer alan derslere ilişkin konu alan bilgisine sahip olabilme
15Bilimsel yöntem ve teknikleri bir süreç olarak uygulayabilme
16Felsefeyi, eğitimin felsefi temellerini, çağdaş eğitim teorilerini, bilgi, bilim, değerler felsefesini anlayabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1111111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4506001092006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
2 4506001132006 BİLGİSAYAR-I Zorunlu 2 2 0 4
3 4506001152006 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
4 4506001032006 GENEL BİYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
5 4506001012006 TEMEL MATEMATİK-I Zorunlu 2 0 0 4
6 4506001072006 TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Zorunlu 2 0 0 3
7 4506001052006 UYGARLIK TARİHİ Zorunlu 2 0 0 4
8 4506001172011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 0 0 2
9 4506001112010 YABANCI DİL-I Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 21 2 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4506001142006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
2 4506001102006 BİLGİSAYAR-II Zorunlu 2 2 0 4
3 4506001182006 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
4 4506001082006 GENEL COĞRAFYA Zorunlu 2 0 0 3
5 4506001042006 GENEL KİMYA Zorunlu 2 0 0 3
6 4506001022006 TEMEL MATEMATİK-II Zorunlu 2 0 0 4
7 4506001062006 TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ Zorunlu 2 0 0 3
8 4506001122006 TÜRKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM Zorunlu 2 0 0 3
9 4506001162010 YABANCI DİL-II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 21 2 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4506002072006 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR KÜLTÜRÜ Zorunlu 1 2 0 3
2 4506002212008 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
3 4506002092006 FEN VE TEKNOLOJİ LAB.UYGULAMALARI I Zorunlu 0 2 0 3
4 4506002032006 GENEL FİZİK Zorunlu 2 0 0 3
5 4506002052006 MÜZİK Zorunlu 1 2 0 3
6 4506002172006 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 5
7 4506002192008 ÖĞRETMENLİK DAVRANIŞI-BEDEN DİLİ VE DİKSİYON Zorunlu 2 0 0 3
8 4506002152006 SOSYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
9 4506002012006 TÜRK DİLİ I:SES VE YAPI BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 15 6 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4506002142006 BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ Zorunlu 1 2 0 3
2 4506002182006 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
3 4506002042006 ÇOCUK EDEBİYATI Zorunlu 2 0 0 3
4 4506002102006 FEN VE TEKNOLOJİ LAB.UYGULAMALARI II Zorunlu 0 2 0 3
5 4506002162006 GÜZEL YAZI TEKNİKLERİ Zorunlu 1 2 0 3
6 4506002122006 MÜZİK ÖĞRETİMİ Zorunlu 1 2 0 3
7 4506002202006 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARI Zorunlu 2 2 0 3
8 4506002082006 SANAT EĞİTİMİ Zorunlu 1 2 0 3
9 4506002022006 TÜRK DİLİ II:CÜMLE VE METİN BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 3
10 4506002062006 TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 15 12 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4506003092006 DRAMA Zorunlu 2 2 0 5
2 4506003012006 FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ-I Zorunlu 3 0 0 4
3 4506003052006 HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
4 4506003032006 İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
5 4506003072006 MATEMATİK ÖĞRETİM-I Zorunlu 3 0 0 4
6 4506003112006 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 0 5
7 4506003152006 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 19 2 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4506003102006 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 0 4
2 4506003022006 FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ-II Zorunlu 3 0 0 4
3 4506003082006 MATEMATİK ÖĞRETİMİ-II Zorunlu 3 0 0 4
4 4506003142006 OKUL DENEYİMİ Zorunlu 1 4 0 6
5 4506003062006 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
6 4506003122006 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 0 4
7 4506003042006 TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 16 6 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 4506004072006 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI Zorunlu 2 0 0 3
2 4506004032006 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Zorunlu 2 0 0 2
3 4506004092006 ETKİLİ İLETİŞİM Zorunlu 3 0 0 4
4 4506004012006 GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİ Zorunlu 1 2 0 4
5 4506004112006 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-I Zorunlu 2 6 0 7
6 4506004152006 ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 2 0 0 3
7 4506004132006 REHBERLİK Zorunlu 3 0 0 4
8 4506004052006 TRAFİK VE İLKYARDIM Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 17 8 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 sosseçalangrp1 Alan Eğitimi Seç1-.4-2 Seçmeli - - - 4
2 4506004022006 BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA ÖĞRETİM Zorunlu 2 0 0 4
3 4506004202010 EĞİTİM FELSEFESİ Zorunlu 2 0 0 3
4 4506004042006 İLKÖĞRETİMDE KAYNAŞTIRMA Zorunlu 2 0 0 4
5 4506004062006 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-II Zorunlu 2 6 0 7
6 SEÇMELİMESLEKBİLGİSİ SEÇMELİ MESLEK BİLGİSİ 4-2 Seçmeli - - - 4
7 4506004082006 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 14 6 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr