Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Mühendislik Fakültesi - Makina Mühendisliği - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Makina Mühendisliği Bölümü, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde 1994 yılında kurulmuştur. İlk olarak, 1994 yılında 32 öğrenci ile öğrenime başlayan kurum, ilk lisans mezunlarını 1998 yılında vermiştir. Her yıl 82 yeni öğrencinin kabul edildiği Makina Mühendisliği Bölümü; Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin dokuz bölümünden birisidir. Çağdaş bir Makina Mühendisliği öğretiminin verildiği bölümde, öğretim süresi İngilizce hazırlık dönemi hariç olmak üzere dört yıldır. Yeterli İngilizce düzeyine sahip olan öğrenciler, doğrudan Bölümdeki öğretimlerinin birinci yılına başlayabilirler. Bölümdeki derslerin % 30'u için öğretim dili İngilizcedir. Geri kalan dersler ise, Türkçe olarak verilmektedir. 2016/2017 akademik yılı itibariyle Bölüm'de toplam 573 öğrenci bulunmaktadır. Ayrıca, 7 profesör, 4 doçent, 12 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 10 araştırma görevlisi aracılığıyla öğretim sürdürülmektedir. Bunun yanı sıra Bölüm, 1996 yılından beri yüksek lisans ve 2003 yılından beri de doktora öğrenimi yapmaktadır. Kuruluşundan beri her yıl akademik olarak daha da ileriye gitmektedir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve 8 haftalık işyeri stajını yapan mezunlar "Makina Mühendisliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de, örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci, henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle, Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler, yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler, ders programında ilgili dersten muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Bölümde Enerji, Konstrüksiyon ve İmalat, Makina Teorisi ve Dinamiği, Mekanik ve Termodinamik olmak üzere beş anabilim dalı vardır. Öğretim programı, çağdaş makina mühendisliğinin temellerini vermek üzere hazırlanmıştır. Birinci yıl dersleri, farklı bilgi düzeyine sahip öğrencileri aynı bilgi seviyesine getirmek için başlıca fizik, kimya, matematik, bilgisayar ve temel mühendislik derslerini içerir. İkinci, üçüncü ve dördüncü yıllarda sunulan zorunlu dersler, Mekaniğin Temelleri, Malzeme Bilimi, İmal Usulleri, Termodinamik ve Elektroniğin Temelleri gibi dersleri içerir. Öğretimin dördüncü yıllında anabilim dallarına göre organize edilmiş seçmeli dersler mevcuttur. Bu dersler sayesinde, öğrencilere, makina mühendisliğine ilişkin olarak geniş bir seçmeli ders havuzu sunulmaktadır. Öğrenciler, 2 yaz tatilinde toplam olarak en az 8 hafta mesleki staj yapmak zorundadırlar. 1. öğretim yılında üniversite bünyesindeki Meslek Yüksekokulunda atölye eğitimi dersini alan öğrenciler, 3. ve 4. öğretim yıllarının her birini takip eden yaz aylarında makina mühendisliğini ilgilendiren endüstri dallarında staj yapmaktadırlar. Dördüncü sınıfta alınan Makina Projesi I (mekanik tasarım), Makina Projesi II (ısıl tasarım) ve Bitirme Tezi, Araştırma ve Geliştirme'ye yönelik bir başlangıç olmakta ve bir tez halinde sunulmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mühendislik faaliyetlerinin en eski ve en geniş alanlarından biri olan makina mühendisliği, makinalar, enerji ve imalat-üretim yöntemleri ile ilgilenir. Makina mühendisleri; takım tezgahlarının yanı sıra endüstrinin tüm dalları için makinalar ve donanımlar tasarlar, imal eder ve bakımını üstlenirler. Örneğin; türbinler, baskı presleri, hafriyat makinaları, besin işleyiciler, iklimlendirme ve soğutma sistemleri, yapay kalpler ve uzuvlar, uçaklar, dizel lokomotifler, otomobiller, kamyonlar ve kitle ulaşım araçları için motorlar vb... Enerji konusundaki uzmanlık alanında, makina mühendisleri, elektrik jeneratörlerini tahrik edecek hidrolik türbinlerin ve buhar gücü oluşturacak kazanların, motorların, türbinlerin ve pompaların tasarımı, üretimi ve çalıştırılmasıyla ilgilenirler. Enerji santralleri tasarlarlar ve çalıştırırlar; yakıtların ekonomik yanması, ısı enerjisinin mekanik güce dönüştürülmesi ve bu gücün optimum olarak kullanılması ile ilgilenirler. Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme alanında, makina mühendisleri, evler, işyerleri, ticaret binaları ve endüstriyel tesislerde kontrollü sıcaklık ve nem koşulları sağlarlar. Besinlerin soğuk tutulması, soğuk depolama ve buz üretim tesisleri için gerekli donanım ve sistemleri geliştirirler. Makina mühendisleri ayrıca yolcu, savaş ve yük gemileri için makinaların tasarımında, otomotiv endüstrisinde otomobillerin, kamyonların ve otobüslerin tasarımında ve üretiminde ve hava-uzay endüstrisinde yeni uçak ve uzay araçlarının tasarımında çalışmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler; derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencinin derse devamı, ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Öğrencinin bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için, teorik derslerin ve öğretim üyeleri veya elemanları tarafından sınıfta yapılan uygulamaların en az %70’ine, laboratuvar, proje, atölye, sınıf dışında yapılan uygulamalar ve benzeri yarıyıl içi çalışmalarının en az % 80’ine katılmış olması, dersi veren öğretim elemanı tarafından ders değerlendirme kriterlerinde başarı sınırının belirlenmesi koşuluyla, o derse ilişkin uygulama, laboratuvar, proje, atölye, staj, ev ödevi ve benzeri yarıyıl içi çalışmalarının ve yapılan eğitim-öğretimin özelliklerinin diğer çalışmaları verilen süreler içinde ve başarılı olarak yapmış olması gerekmektedir. Aldığı bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için gereken şartların tümünü yerine getirmemiş olan bir öğrenci, o dersi tekrarlamak zorundadır. Hemen hemen tüm zorunlu ve teknik seçmeli derslerde, öğrencilerin seçilmiş problemleri çözdüğü yazılı sınavlar yapılmaktadır. Her yarıyılda her ders için en az bir ara sınav (ve kısa sınavlar) yapılır. Ara sınavların tarihi ve programı yarıyılın başladığı ilk ay içinde Bölüm Başkanlığı tarafından ilan edilir. Ara sınava ilaveten her dersten bir final sınavı yapılır. Final sınavları tarihi ve yeri yine Bölüm'de ilan edilir. Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere, geçerli bir mazereti olması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilebilir. Yarıyıl içi notu (ham not), ara sınavın % 40-70 aralığında, final veya bütünleme sınavının % 60-30 aralığında alınarak bulunur. Öğrenciler, final sınavından yüz üzerinden en az 45 almalıdır. Ham notlar 2004-2005 yılından itibaren uygulanan bağıl değerlendirme sistemi kullanılarak değerlendirilir ve sınıfın başarı durumuna göre öğrencinin başarı notu belirlenir. Ara sınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve laboratuvardaki performans gibi eğitim aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Bu aktiviteler ve bunların başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı yarıyıl başında öğretim üyesi tarafından öğrencilere duyurulur. Ara sınav veya final sınavı gerektirmeyen dersler, öğretim üyesi tarafından belirlenir. Bu durumda başarı notu yarıyıl içinde yapılan ödev, rapor, sunum vb. dikkate alınarak belirlenir. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD notlarından birisini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. Öğrencilerin başarı durumunun belirlenmesinde her yarıyıl sonunda hesaplanan Yarıyıl Akademik Not Ortalaması ve Genel Akademik Not Ortalaması kullanılır. Yarıyıl Akademik Not Ortalaması, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. Genel Akademik Not Ortalaması ise, öğrencinin üniversiteye girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu bölümün veya programın ders planındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ikinci yarıyıl sonundan itibaren hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin kredileriyle, derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın, toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Gerek Yarıyıl Akademik Not Ortalaması ve gerekse Genel Akademik Not Ortalaması öğrencinin kredili derslerden aldığı, (AA) dan (FF) ye kadar notların değerlendirmeye katılması ile belirlenir. Genel Akademik Not Ortalaması değeri en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin (FF) veya (FD) olmaması koşulu ile başarılı kabul edilir. Genel Akademik Not Ortalaması 2.00'nin altında olan öğrenci başarısızdır. İkinci yarıyılın sonundan itibaren öğrencinin üst yarıyıllardaki dersleri alabilmesi için, Genel Akademik Not Ortalaması’nın en az 1.80 olması gerekir. 2004-2005 yılından önce kayıtlanan öğrenciler, final notunun ve ham notunun 60 ve üzerinde olması halinde o dersten başarılı sayılır. Teknik olmayan seçmeli derslerde değerlendirme kriterine, öğrenciler ve dersi veren öğretim üyesi tarafından ortak olarak karar verilir. Not sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.oidb.ege.edu.tr ve www.ogrenci.ege.edu.tr adreslerinden ulaşabilmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aydoğan ÖZDAMAR Tel :+90 232 311 18 93 E-mail : aydogan.ozdamar@ege.edu.tr ECTS Koordinatorü Yrd. Doç.Dr. Utku ŞENTÜRK Tel :+90 232 311 51 28 E-mail : utku.senturk@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
1994-1995 öğretim yılında öğretime başlayan Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü, kuruluş yıllarını E.Ü. Güneş Enerjisi Enstitüsü binalarında geçirmiş, 1999-2000 öğretim yılından itibaren de Bornova Kampüsü’nde, ek derslikler binalarında faaliyetini sürdürmüştür. 2006-2007 öğrenim yılından itibaren de bölüme ait bina inşaatı tamamlanmış olup 4000 m2 kapalı alana sahip, yeni binada faaliyetini sürdürmektedir. Üniversite – sanayi - meslek kuruluşları üçgeninde gerçekleştirilen ilişkilerle, öğrencilerimizin yetişmeleri, staj ve uygulama konularında bilgi ve görgülerinin arttırılması, araştırma ve bilgi alanlarının yönlendirilmesi sağlanmaktadır. Aynı zamanda, öğretim planlarında günceli yakalamak, yeni bilgi ve teknolojileri izlemek, öğretmek ilkesiyle düzenlemeler ve güncellemeler sürekli olarak gerçekleştirilmektedir. Laboratuvar ve alt yapı oluşturma çalışmaları da sürdürülmektedir. Aşağıdaki bölümlerde Laboratuvarlarımızın tanıtımları verilmiştir. Biyomekanik Laboratuvarı: Bölümümüz mekanik laboratuvarında; 100 kN kapasitesinde mekanik (çekme-basma) test cihazı (Shimadzu) ile 26 mm kadar dairesel, 20 mm kadar dikdörtgen kesitli numunelerin testleri yapılmaktadır. Tamamen bilgisayar destekli kontrol edilen cihaz, malzeme üzerindeki en küçük deformasyonu gösterebilecek kameralı ölçüm sistemine sahiptir. Çekme cihazı yardımıyla, çekme ve kopma dayanımları, eğilme dayanımları, bası dayanımları, video ekstensometre yardımıyla elastik ve plastik bölgedeki birim uzamaları, Elastisite modülü, Akma dayanımı gibi malzeme özellikleri tespit edilebilmektedir. Biyomekanik laboratuvarımızda bu malzeme özelliklerinin tespitinde kullanılan cihazlar yanında, son yıllarda kullanım alanları genişleyen kompozit malzeme (Cam, karbon, kevlar takviyeli malzemeler) üretim yöntemlerinde kullanılan cihazlarda mevcuttur. Bunlardan ilki 400 °C sıcaklık, 10 bar basınç, -1 bar’ a kadar vakum yapabilme özelliğine sahip Otoklav (Autoclave) dır. Cihaz; PLC kontrollü ve su soğutmalı olup, sıcaklık, basınç, vakum ve soğuma kontrolü isteğe bağlı olarak kontrol edilebilmektedir (Şekil: http: me.ege.edu.tr). Diğer bir üretim yönteminde kullanılan cihaz ise 350 °C sıcaklık, 60 ton kapasitesindeki ısıtmalı prestir. Bu cihazların yanında laboratuvarda mikro sertlik cihazı da bulunmaktadır. Makina Teorisi ve Dinamiği Laboratuvarı: Bölümümüz Makina Teorisi ve Dinamiği Laboratuvarında, Norsonic gürültü ölçüm cihazıyla gece ve gündüz gürültü seviyesi ölçümü ve gürültü frekans analizi yapılmaktadır. Aynı zamanda tek ve üç eksenli ivme ölçerler vasıtasıyla her türlü cihazın titreşim analizi yerinde yapılabilmektedir. Makina Teorisi ve Dinamiği laboratuvarımız’da bulunan Dijital Fototakometre devir sayısı ölçümümü yapmaktadır. Konstrüksiyon ve İmalat Laboratuvarı: Bölümümüz Konstrüksiyon Laboratuvarında; Mikroskop sayesinde hazırlanan numunelerin 1000 büyütmeye kadar mikroskopik ve makroskopik testleri yapılmaktadır. 300 °C ve 1200 °C ye çıkabilen, programlanabilir ısıl işlem fırınlarımız konstrüksiyon laboratuvarımızda bulunmaktadır. Termodinamik ve Enerji Laboratuvarı: Termodinamik ve Enerji Laboratuvarı çok geniş bir ölçüm cihaz çeşitliliğine sahiptir. Bu cihazlar isim ve bazı özellikleriyle http://me.ege.edu.tr adresinde verilmiştir. Bölümümüzde mevcut cihazların kullanımı ile sıcaklık, nem, hız ve basınç ölçümü gerektiren her türlü termodinamik analizler yapılabilmektedir. Isıtma, soğutma, HVAC sistemleriyle ilgili ölçümler, performans değerlendirmeleri ve analizleri yapılabilmektedir. Enerji laboratuvarında bulunan rüzgar tünelinde, küçük ölçekli akışkan makinalarının performans ölçümleri yapılabilmektedir. Mekanik Laboratuvarımız gerek malzeme özelliklerinin tespiti gerekse kompozit malzeme üretim yöntemleriyle, Makina Teorisi ve Dinamiği Laboratuvarımız gürültü ölçümü ve titreşim ölçümüyle, Termodinamik ve Enerji Laboratuvarımız geniş cihaz alt yapısıyla her türlü enerji analizleri ve ısı tekniği ölçümleriyle sanayicimizle işbirliği yapmaktadır ve hizmetindedir. Bölümümüz, her türlü işbirliğine açıktır. Adres: Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova/İZMİR Tel: 0-232-3888562 Belgeç: 0-232-3888562

Program Çıktıları
1Matematik, fen ve ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi sahibi olmak ve bu bilgileri makine mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi
2Karmaşık makine mühendisliği problemlerini, uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek ve uygulayarak saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
3Karmaşık bir makinayı, gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında modern tasarım yöntemlerini de uygulayarak tasarlama becerisi
4Modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi
5Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
6Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
7Disiplin içi takımlarda, çok disiplinli takımlarda ve bireysel çalışabilme becerisi
8Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
9Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci
10Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
11Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
12Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatı uygulamaları hakkında bilgi
13Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık
14Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi
15Çağın sorunları hakkında bilgi
16Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910111213141516
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 507001022006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 507001212014 ATELYE EĞİTİMİ I Zorunlu 6 0 0 1
3 507001182014 COMPUTER Zorunlu 3 0 0 5
4 507001062014 GENEL KİMYA Zorunlu 2 0 1 4
5 507001042001 MATEMATİK I Zorunlu 3 2 0 6
6 507001052016 PHYSICS I Zorunlu 3 0 2 6
7 507001232007 TECHNICAL ENGLISH -I Zorunlu 2 0 0 1
8 507001072007 TEKNİK RESİM Zorunlu 2 2 0 2
9 507001012006 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
10 507001262012 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 0 0 1
Toplam 26 4 3 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 507000942006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 507001222014 ATELYE EĞİTİMİ II Zorunlu 6 0 0 1
3 507001142015 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM Zorunlu 2 2 0 2
4 507001162008 LİNEER CEBİR Zorunlu 3 0 0 6
5 507001112001 MATEMATIK II Zorunlu 3 2 0 6
6 507001122016 PHYSICS II Zorunlu 3 0 2 6
7 507001132003 STATICS Zorunlu 2 2 0 3
8 507001242007 TECHNICAL ENGLISH- II Zorunlu 2 0 0 2
9 507000922006 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 25 6 2 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 507002212014 COMPUTER PROGRAMMING Zorunlu 2 2 0 5
2 507002032015 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Zorunlu 3 2 0 6
3 507002132014 DYNAMICS Zorunlu 2 2 0 3
4 507002022017 MALZEME BİLİMİ Zorunlu 3 0 0 3
5 507002202014 STAJ I Zorunlu 0 0 0 4
6 507002042003 STRENGTH OF MATERIALS- I Zorunlu 2 2 0 4
7 507002011997 TERMODİNAMİK Zorunlu 2 2 0 4
8 10520701T11225 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 0 0 1
Toplam 15 10 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 507002242007 EKONOMİ Zorunlu 3 0 0 3
2 507002062014 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
3 507002142014 MEASUREMENT AND EVALUATION TECHNIQUES Zorunlu 3 0 0 5
4 507002102017 MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ Zorunlu 3 1 0 3
5 507002112014 NUMERICAL ANALYSIS Zorunlu 2 2 0 6
6 507002202014 STAJ I Zorunlu 0 0 0 4
7 507002122014 STRENGTH OF MATERIALS -II Zorunlu 2 1 0 4
8 507002091997 UYG.TERMODİNAMİK Zorunlu 2 2 0 3
Toplam 17 6 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 507003092014 FLUID MECHANICS - I Zorunlu 2 2 0 4
2 507003112010 HEAT TRANSFER -I Zorunlu 2 2 0 4
3 507003012007 MAKİNA ELEMANLARI - I Zorunlu 2 2 0 4
4 507003052007 MAKİNA TEORİSİ - I Zorunlu 2 2 0 4
5 507003072007 SİSTEM DİNAMİĞİ VE KONTROLÜ Zorunlu 2 2 0 4
6 507003152013 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
7 TEK.OLM.SEÇ-I TEKNİK OLMAYAN SEÇMELI I Seçmeli - - - 2
8 507003032017 ÜRETİM YÖNTEMLERİ I Zorunlu 2 2 0 4
Toplam 14 12 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 507003102014 FLUID MECHANICS -II Zorunlu 2 2 0 5
2 507003122010 HEAT TRANSFER -II Zorunlu 2 2 0 4
3 507003022014 MAKİNA ELEMANLARI - II Zorunlu 2 2 0 5
4 507003062014 MAKİNA TEORİSİ - II Zorunlu 2 2 0 5
5 507003152013 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
6 TEK.OLM.SEÇ-II TEKNİK OLMAYAN SEÇMELI II Seçmeli - - - 2
7 507003042017 ÜRETİM YÖNTEMLERİ II Zorunlu 2 2 0 5
Toplam 12 10 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 507004012014 BİTİRME TEZİ Zorunlu 0 3 0 8
2 507008472014 BİTİRME TEZİ Zorunlu 0 6 0 16
3 507008012015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Zorunlu 2 0 0 2
4 507004052014 MACHINE LABORATORY Zorunlu 1 1 0 4
5 507004092014 MAKİNA PROJESİ -I Zorunlu 0 1 0 5
6 507004022011 MÜHENDİSLİK ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
7 TEK.SEÇ.(A)/7.YY TEKNİK SEÇMELİ DERS (A) Seçmeli - - - 3
8 TEK.SEÇ.(B)/7.YY TEKNİK SEÇMELİ DERS (B) Seçmeli - - - 3
9 TEK.SEÇ.(C)/7.YY TEKNİK SEÇMELİ DERS (C) Seçmeli - - - 3
Toplam 5 11 0 46
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 507004012014 BİTİRME TEZİ Zorunlu 0 3 0 8
2 507008002014 BİTİRME TEZİ Zorunlu 0 6 0 16
3 507004062014 İŞ HUKUKU Zorunlu 2 0 0 3
4 507008022015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II Zorunlu 2 0 0 2
5 507004082014 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 0 1 0 5
6 TEK.SEÇ.(D)/8.YY TEKNİK SEÇMELİ DERS (D) Seçmeli - - - 3
7 TEK.SEÇ.(E)/8.YY TEKNİK SEÇMELİ DERS (E) Seçmeli - - - 3
8 TEK.SEÇ.(F)/8.YY TEKNİK SEÇMELİ DERS (F) Seçmeli - - - 3
9 TEK.SEÇ.(G)/8.YY TEKNİK SEÇMELİ DERS (G) Seçmeli - - - 3
Toplam 4 10 0 46
 
TEKNİK OLMAYAN SEÇMELI I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 507003172014 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 2
2 507003192013 TEMEL İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 2
3 507003212013 SOSYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
4 507003232013 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 2
5 FSM404 GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
6 GRE401 GİRİŞİMCİLİK VE ETİK Seçmeli 2 0 0 2
7 INV401 İNOVASYON, TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 2
TEKNİK OLMAYAN SEÇMELI II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BTF402 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 2
2 GIP402 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 2
3 INT404 İNOVASYONUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 2
4 MAK302 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 2
5 MAK304 PAZARLAMA Seçmeli 2 0 0 2
6 MAK308 GİRİŞİMCİLİK VE KALİTE Seçmeli 2 0 0 2
7 MTY402 MÜHENDİSLER İÇİN TEMEL YÖNETİM VE YÖNETİCİLİK BECERİLERİ Seçmeli 2 0 0 2
TEKNİK SEÇMELİ DERS (A)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 507004112007 ISITMA TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
2 507004132007 ISI DEĞİŞTİRİCİLER Seçmeli 2 0 0 3
3 507004152007 İKLİMLENDİRME TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
4 507004172007 GAZ DİNAMİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
5 507004192010 NUMERICAL THERMODYNAMICS Seçmeli 2 0 0 3
6 507004372016 HYDRAULIC MACHINES Seçmeli 2 0 0 3
7 507004392010 DESIGN OF THERMAL SYSTEMS Seçmeli 2 0 0 3
8 507004412007 YAPI TESİSATI Seçmeli 2 0 0 3
9 507004452007 GÜNEŞ ENERJİSİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
10 507004472007 BUHAR KAZANLARI Seçmeli 2 0 0 3
11 507004512007 ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ Seçmeli 2 0 0 3
12 507004532010 INTRODUCTION TO COMBUSTION Seçmeli 2 0 0 3
13 507004932016 WIND ENERGY ENGINEERING Seçmeli 2 0 0 3
TEKNİK SEÇMELİ DERS (B)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 507004182012 POLİMER KOMPOZİT ÜRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
2 507004212007 KONTROL SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
3 507004232007 KIRILMA MEKANİĞİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
4 507004252007 BİLGİSAYAR DESTEKLİ YAPISAL ANALİZ Seçmeli 2 0 0 3
5 507004292007 TALAŞLI ÜRETİM Seçmeli 2 0 0 3
6 507004312007 DİŞLİ ÇARKLAR Seçmeli 2 0 0 3
7 507004552007 MEKANİK TİTREŞİMLER Seçmeli 2 0 0 3
8 507004572014 THE FINITE ELEMENT METHOD Seçmeli 2 0 0 3
9 507004592007 ELASTISITE TEORİSİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
10 507004612007 İLERİ MUKAVEMET Seçmeli 2 0 0 3
11 507004652010 INTRODUCTION TO COMPOSITE MATERIALS Seçmeli 2 0 0 3
12 507004672007 ISIL İŞLEMLER Seçmeli 2 0 0 3
13 507004692010 COMPUTER AIDED DESIGN AND MANUFACTURING Seçmeli 2 0 0 3
14 507004712007 KAYNAK TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
15 507004732012 METALLERE PLASTİK ŞEKİL VERME Seçmeli 2 0 0 3
16 507004752007 DEMİR DIŞI MALZEMELER Seçmeli 2 0 0 3
17 507004772007 İŞLETME DAYANIMINA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
18 507004792007 KALDIRMA VE İLETME MAKINALARI Seçmeli 2 0 0 3
19 507004802010 MALZEME SEÇİMİ Seçmeli 2 0 0 3
20 507004812007 HİDROLİK SİSTEMLER Seçmeli 2 0 0 3
21 507004852007 MOTORLAR Seçmeli 2 0 0 3
22 507004892008 TAHRİBATSIZ MUAYENE YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
23 507004912012 OTOMOTİV DİNAMİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
TEKNİK SEÇMELİ DERS (C)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 507004332007 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 0 3
2 507004352007 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
3 507004632007 BAKIM MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
4 507004832007 KALİTE KONTROLU Seçmeli 2 0 0 3
5 507004872007 FABRİKA ORGANİZASYONU Seçmeli 2 0 0 3
6 507004992014 BUSINESS ADMINISTRATION AND MANAGEMENT Seçmeli 2 0 0 3
TEKNİK SEÇMELİ DERS (D)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 507004102007 BÖLGESEL ISITMA SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
2 507004142007 YALITIM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
3 507004162010 FUELS AND COMBUSTION SYSTEMS Seçmeli 2 0 0 3
4 507004432009 KURUTMA TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
5 507004482007 GAZ TÜRBİNLERİ Seçmeli 2 0 0 3
6 507004502012 SOĞUTMA TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
7 507004522007 KÜTLE TRANSFERİ Seçmeli 2 0 0 3
8 507004862007 DOĞAL GAZ TESİSATI Seçmeli 2 0 0 3
9 507004882007 İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ TASARIMI Seçmeli 2 0 0 3
TEKNİK SEÇMELİ DERS (E)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 507004242010 INTRODUCTION TO MECHANICS OF COMPOSITE MATERIALS Seçmeli 2 0 0 3
2 507004272010 POWDER METALLURGY Seçmeli 2 0 0 3
3 507004282007 PLASTİSİTE TEORİSİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
4 507004302007 MEKATRONİĞE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
5 507004322007 MALZEME MUAYENE YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
6 507004342007 SAYISAL KONTROLLU TEZGAHLAR Seçmeli 2 0 0 3
7 507004362007 LAZER TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
8 507004382007 ELEKTRİK MAKİNALARI Seçmeli 2 0 0 3
9 507004422007 KALIPÇILIK TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
10 507004442007 PNÖMATİK SİSTEMLER Seçmeli 2 0 0 3
11 507004682007 STABİLİTE TEORİSİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
12 507004702010 INTRODUCTION TO ROBOTICS Seçmeli 2 0 0 3
13 507004722012 POLİMER TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
14 507004742007 İMALAT MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
15 507004762007 KOROZYON Seçmeli 2 0 0 3
16 507004782007 HASAR ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 3
17 507004822007 MOTORLU TAŞITLAR Seçmeli 2 0 0 3
18 507004842007 ASANSÖR SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
19 507004902012 POLİMERİK KOMPOZİT TEST YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
20 507004922012 ÖZEL İMALAT YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
21 507004942012 OTOMOTİV KONTROL SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TEKNİK SEÇMELİ DERS (F)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 507004032010 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 3
2 507004562007 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
3 507004622007 ENDÜSTRİYEL AKUSTİK VE GÜRÜLTÜ Seçmeli 2 0 0 3
4 507004642010 ADVANCED COMPUTER PROGRAMMING Seçmeli 2 0 0 3
5 507004982017 INTRODUCTION TO NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY Seçmeli 2 0 0 3
TEKNİK SEÇMELİ DERS (G)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 507004122010 NUMERICAL HEAT TRANSFER Seçmeli 2 0 0 3
2 507004202007 MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİNİN ANALİZİ VE ÇÖZÜMÜ Seçmeli 2 0 0 3
3 507004222007 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TİTREŞİM SİMÜLASYONU Seçmeli 2 0 0 3
4 507004462016 COMPUTATIONAL FLUID MECHANICS Seçmeli 2 0 0 3
5 507004602007 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TESİSAT Seçmeli 2 0 0 3
6 507004662007 OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİNDE YAPISAL ANALİZ Seçmeli 2 0 0 3
7 507004962017 INDUSTRIAL FANS Seçmeli 2 0 0 3
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr