Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Mühendislik Fakültesi - Biyomühendislik - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Biyomühendislik Bölümü, Türkiye’de ilk kez 2000 yılında, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Orta öğretim lise eğitimini tamamlayan öğrenciler merkezi olarak yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavına girmeye hak kazanırlar. Bu sınavda başarılı olan ve fakültemizde eğitim görmesi için yeterli puan türünü sağlayan öğrenciler merkezi sistem ile yerleştirilirler. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Biyomühendislik LİSANS Programı, Ege Üniversitesi’ne ait yönetmeliklerin gereklerini yerine getirerek programı başarıyla tamamlayan öğrencilere “Biyomühendislik Lisans Derecesi” ünvanı verilmekte, bu diploma İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmakta, diplomanın bu ünvana tanınan bütün yetkilerle birlikte alındığı diplomada belirtilmektedir. Biyomühendislik Programı örgün öğretim lisans programı olarak yürütülmekte, bölümün ikinci öğretim programı bulunmamaktadır.
Kazanılan Derece
Eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan ve 4 haftalık işyeri stajını tamamlayan mezunlar "Biyomühendislik alanında Lisans Diploması"derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Biyomühendislik lisans programının amacı, biyomühendislik ve biyoteknoloji alanlarında çok iyi temel bilgilere sahip, bilimsel yöntem ve ilkelerdeki evrensel gelişmeleri takip edebilen, araştırıcı, üretici, girişimci, disiplinlerarası iletişimi güçlü, problem çözme yeteneği gelişmiş, etik değerlere sahip biyomühendislerin yetiştirilmesi ve akademisyenlerin bilimsel hayata kazandırılmasıdır. Eğitim planının ilk yılında, temel bilim dersleri, Türk Dili I-II, Atatürk ve İnkılap Tarihi I-I ayrıca üniversite yaşamına uyum sağlamayı kolaylaştıracak ‘Üniversite Yaşamına Geçiş’ ve toplumla üniversitenin işbirliğini güçlendirecek ‘Topluma Hizmet Uygulamaları’ dersleri yer almaktadır. Bununla birlikte ikinci yarıyılda, ‘Temel Laboratuvar Dersi’ ile Biyomühendislik Programının laboratuvar uygulamaları başlamaktadır. Eğitim planının ikinci yılında temel bilim derslerinin; ‘Matematik III, Stokiyometri, İstatistik’, yanı sıra mühendislik derslerine ‘Akışkanlar Mekaniği, Termodinamik, Kütle Transferi, Isı Transferine’ de odaklanılmaktadır. Ayrıca, yaşayan sistemlerin temellerini anlayabilmek açısından biyoloji temelli dersler; ‘Hücre biyolojisi, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Biyomalzeme, Fizyoloji’ de eğitim planında yerini almıştır. Bunlarla birlikte öğrencileri özellikle mesleki İngilizce konularında destekleyebilmek için ‘English Reading and Conversation’ ve ‘Professional English I’ dersleri de eğitim planında bulunmaktadır. Eğitim planının üçüncü yılında, daha çok mesleki alan dersleri üzerine yoğunlaşılmaya başlanmıştır; ‘Biyoproses Mühendisliği, Bitki Doku Kültürleri, Hayvan Doku Kültürleri, Biyoreaktörler, Biyosensörler’ bu başlıkta incelenirken “Mikrobiyal/Viral Genetik, İmmunoloji, Genetik Mühendisliğine Giriş’ biyoloji temeli dersleri, ‘Genel Ekonomi, Biyotransport, Biyokataliz, Elektrik sistemleri ve dijital hesaplamaya giriş, Biyomühendislik Laboratuvar I ve II’ mühendislik temelli dersleri oluşturmaktadır. Bununla birlikte, ‘İş Sağlığı ve Güvenliği I’ dersi ile öğrenciler özellikle üçüncü yıl yaz dönemi staj programı kapsamında yapacakları staja ve mezuniyet sonrası iş hayatına hazırlanmaktadırlar. ‘Professional English ve Business English’ dersleri ile mesleki ingilizce konularında öğrenciler desteklenmektedir. Eğitim planının dördüncü yılında, mesleki alan dersleri özellikle teknik seçmeli derslerle desteklenmektedir. ‘Simülasyon ve Proses Analizi’, ‘Biyomedikal Mühendisliğe Giriş’, ‘Ayırma ve Saflaştırma İşlemleri’, ‘Mühendislik Ekonomisi’, ‘Proses Kontrol’, ‘Biyopolimerler’ mesleki alan derslerini oluşturmaktadır. ‘İş Sağlığı ve Güvenliği II’ dersi ile öğrenciler mezuniyet sonrası iş hayatına hazırlanmaktadırlar. Biyomühendislikte Etik dersi ile hem mesleki etik hem de bilimsel etik konuları kapsamlı bir şekilde ele alınmakta etik değerlere saygılı biyomühendisler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bununla birlikte, ‘Biyomühendislik Tasarımı’ dersi ile öğrenciler bir tasarım problemini baştan sona tüm basamakları ile ele almakta biyoteknolojik bir tesis kurulumunun ve üretim basamaklarının tüm aşamalarını gerçekleştirmektedirler. ‘Bitirme Tezi’ ile de öğrenciler mesleki alandaki yeterliliklerini gösterebilecekleri bir çalışma yapmaktadırlar. Bitirme Tezi, Laboratuvar uygulaması şeklinde ya da teorik olabilmektedir Çift Ana Dal/Yan Dal Programları Disipliplinlerarası çalışmaları bir özdeğer olarak benimseyen Bölüm, 2006 yılından bu yana Kimya ve Gıda Mühendisliği Bölümleri ile Çift Ana Dal ve Yan Dal Programı yürütmektedir. Bu programların gerekliliklerini tamamlayan öğrencilere “Biyomühendislik Çift Ana Dal” ve “Biyomühendislik Yan Dal” diplomaları verilmektedir. Öğrenci Değişim Programları Biyomühendislik Bölümü Ege Üniversitesi içinde uluslararası ve ulusal öğrenci değişimi kapsamındaki faaliyetleri açısından da aktif bir Bölüm’dür ve öğrencilerinin bu tür eğitim- öğretim fırsatlarından yararlanabilmeleri için kurumsal bazda azami gayret sarf etmektedir. Ege Üniversitesi de 2003 yılında öğrenci hareketliliğinde pilot üniversite olarak başladığı bu deneyimini giderek artan bir ivme ile sürdürerek, “Avrupa Kredi Transfer Sistemi” ve “Diploma Eki” konularında öncü çalışmalar yaparak, Türkiye’nin ilk Diploma Eki Etiketi’ne sahip iki üniversitesinden biri olmuştur. Üniversitemizde oluşturulan Bologna Eşgüdüm Komisyonu, Bologna Süreci'nin daha yakından izlenerek üniversite bünyesinde düzenlenmesine çalışmaktadır. “ERASMUS Öğrenci Değişimi”, Avrupa Komisyonu tarafından 2007-2013 yılları arasında yürütülen ve 2014 yılı itibariyle sona eren Hayat boyu Öğrenme Programı (LLP=Lifelong Learning Program) kapsamında yükseköğretim alanında sağlanan hibe destekleri 2014-2020 yılları arasında Erasmus+ Programı altında da devam etmektedir. Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır. 2013-2018 yılları arasında ERASMUS+ Öğrenim hareketliliğinden lisans seviyesinde 18 öğrenci anlaşma yapılan ülkelere gitmiş ve en az bir dönemlerini karşılıksız hibe alarak okumuşlardır. ERASMUS+ Staj hareketliliği kapsamında yaz döneminde yurtdışında kabul aldığı herhangi bir enstitü, laboratuvar veya şirkette çalışmak üzere bölümümüzden hibe almaya hak kazanan öğrenci sayısı ise lisans seviyesinde 9 yüksek lisans seviyesinde 4'tür. Tüm öğrencilerimiz Avrupa ülkelerinde bir dönem geçirerek hem o ülkedeki üniversite yaşamı hakkında bilgi edinmiş hem de sosyal ve kültürel alışverişte bulunmuşlardır. Mevlana Değişim Programı, Türkiye Cumhuriyeti Üniversiteleri ile yurt dışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır. Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler. Mevlana Değişim Programı’nın öncelikli amacı, yurt içinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurt dışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini sağlamaktır. “Farabi Değişim Programı”; lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında gerçekleştirilen bir öğrenci değişim programıdır. Bu programda, öğrencilerin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir başka yükseköğretim kurumunda eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmeleri amaçlanmaktadır. “IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience)” Programı ile yaz stajları, yaklaşık 80 ülkede faaliyetlerini sürdürmektedir. Her yıl 4000’in üzerinde stajyer öğrencinin değişimini sağlamakta olan kar amacı gütmeyen bağımsız ve tarafsız bir öğrenci değişim organizasyonu olan IAESTE Programı ile Bölümden son 5 yılda 2016-2017 öğretim dönemi hariç her yıl ortalama 2 öğrenci yaz stajı için farklı ülkelere gitmiştir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunların işe girme oranı %85 civarındadır. Ocak 2017 itibariyle toplam 424 mezundan ulaşabildiklerimizden 157’si (%37) halen profesyonel iş hayatındadır. Mezunların %30 kadarı da lisansüstü eğitimlerine devam etmektedirler. Buna göre %45’i farklı ulusal kurum ve kuruluşlarda araştırmacı/akademisyen, % 49’u sanayi kuruluşları üretim veya Ar-Ge birimlerinde çalışmakta, %4’ü girişimci olarak kendi şirketini kurmuş, %2’si de uluslararası kurum ve kuruluşlarda istihdam edilmektedir. Mezunların bir bölümü yurtiçinde (EÜ-Biyomühendislik; DEÜ-Tıbbi Biyoloji, Biyomedikal; İYTE-Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji; ODTÜ-Biyoteknoloji; İTÜ-Moleküler Biyoloji ve Genetik; Anadolu Üniv.-Biyoteknoloji; Marmara Üniv.-Biyomühendislik; Hacettepe Üniv.-Biyomühendislik; YTÜ-Biyomühendislik; Koç Üniv.-Biyomühendislik; Boğaziçi Üniv.-Biyomedikal Mühendislik vb.) ve yurtdışındaki farklı programlarda lisansüstü eğitimlerine devam etmektedir. Ayrıca, mezunların bir kısmı EÜ- Biyomühendislik, Yeditepe Üniv.-Genetik ve Biyomühendislik, Adana Bilim ve Teknoloji Üniv.-Biyomühendislik ve Fırat Üniv.-Biyomühendislik bölümlerinde öğretim üyesi olarak; bir kısmı ise EÜ-Biyomühendislik, Marmara Üniv.-Biyomühendislik, İYTE-Kimya Mühendisliği, Fırat Üniv.-Biyomühendislik, İstanbul Medeniyet Üniv.-Biyomühendislik, Gaziosmanpaşa Üniv.-Biyomühendislik, Adnan Menderes Üniv.-Gıda Mühendisliği, Karamanoğlu Mehmetbey Üniv.-Biyomühendislik, Adana Bilim ve Teknoloji Üniv.-Biyomühendislik, Gebze Yüksek Teknolojisi Enstitüsü-Biyomühendislik, Arel Üniv.-Biyomedikal Mühendisliği, Ahi Evran Üniv.-Biyomühendislik ve Kırıkkale Üniv.-Biyomühendislik bölümlerinde araştırma görevlisi ya da uzman olarak istihdam edilmişlerdir. Geri kalan mezunlar da gıda (Mauri Maya San. A.Ş., Keskinoğlu A.Ş. vb.), tarım (Algen Biotechnology, Dikili Çiftlik A.Ş vb.), sağlık ve ilaç sektörlerinden (General Electrics Healthcare System – Penta Elektronik Medikal Sistemler, Ar-Es Danışmanlık, Clinical Research Associate, Siena Aşı Enstitüsü, Hipokrat Tıbbi Malzemeler İmalat ve Pazarlama A.Ş, Bilimsel Tıbbi Ürün Pazarlama Tic.Ltd. Şti., Sanovel vb.) çevre sektörüne (Opet Madeni Yağ Sanayi ve Tic. A.Ş, Çevresel Kimya Biyodizel Üretim Şirketi vb.) kadar çok geniş bir endüstriyel yelpazede, hastane ve kliniklerde, TSE (Türk Standartları Enstitüsü) ve TPE (Türk Patent Enstitüsü) gibi yasal yükümlülükleri olan kuruluşlarda, genetik tanı ve tedavi merkezlerinde ve aşı üretim tesislerinde istihdam edilmektedirler. Ayrıca bazı mezunlar lisans düzeyinde almış oldukları eğitimi takiben girişimcilik yönünde atılımlarda bulunarak, kendi şirketlerini (Pikolab A.Ş. vb.) kurmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için yapılan değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda belirtilmiştir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Nuri AZBAR Erzene Mahallesi, Ege Ünv. No:180, 35040 Bornova/İzmir Tel: 0 232 311 58 11 Faks: 0 232 311 58 80 AKTS/DS Koordinatörleri: Doç. Dr. Esra İMAMOĞLU Dr. Öğr. Gör. Sultan GÜLÇE İZ Erzene Mahallesi, Ege Ünv. No:180, 35040 Bornova/İzmir Tel: 0 232 311 58 11 Faks: 0 232 311 58 80
Bölüm Olanakları
Biyomühendislik Bölümü, 2018 yılı Nisan ayı itibari ile kadrolu olarak 10 profesör, 5 doçent, 3 doktoralı öğretim üyesi, 1 doktoralı öğretim görevlisi, 4 doktoralı araştırma görevlisi, 1 doktoralı biyolog ve 5 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 29 kadrolu öğretim üye ve elemanları ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölümde Lisans ve Lisansüstü olmak üzere yaklaşık 350 öğrenci öğrenim görmektedir ve sınıfların sayısı öğrencilere derslerini yapmaları için yeterlidir. Her sınıfa bir derslik tahsis edilmesine olanak verecek şekilde 4 adet lisans dersliği, 5 adet lisans seçmeli dersleri için derslikler ve 6 adet lisansüstü derslik bulunmaktadır. Tüm sınıflarda yazı tahtası, projeksiyon cihazı, kablolu internet ve klima bulunmaktadır. Bu olanaklar, hem öğretim üyelerinin görsel uygulamalar yapması hem de öğrencilerin derslerde sunum yaparak, sözlü iletişim becerilerini geliştirmeleri için kullanılmaktadır. Ayrıca klimalı sınıflar özellikle sıcak havalarda derslerin rahat bir ortamda yapılmasını sağlamaktadır. Ayrıca Lisans Eğitimine tahsis edilen 5 adet eğitim laboratuvarı bulunmaktadır. Biyomühendislik Bölümü’nde “Biyo-Tabanlı Mikrosistemler ve Doku Mühendisliği” alanında Bitki Hücre Doku ve Organ Kültürü Laboratuvarı, Öncül Akışkan Teknolojiler Laboratuvarı, Doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıp Laboratuvarı, Biyomedikal Uygulamalar Laboratuvarı ve Hayvan Hücre Mühendisliği ve Biyoproses Laboratuvarı; “Öncül Hücresel Teknolojiler ve Mühendislik” alanında Kanser Moleküler Biyolojisi Laboratuvarı, Moleküler Genetik Laboratuvarı ve Rekombinant Teknolojiler Laboratuvarı; “Biyolojik Platformlar, Biyotasarım ve Dönüşüm Mühendisliği” alanında ise Çevre Biyoteknolojisi ve Biyoenerji Laboratuvarı, Mikroalgal Teknolojiler Laboratuvarı, Mikroalgal Proses Laboratuvarı, Doğal Ürün Araştırma-Geliştirme Laboratuvarı, Endüstriyel Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Fungal Biyoteknoloji Laboratuvarı, NanoBiyoproses ve Proses Analitik Teknolojisi Laboratuvarı ve Biyoproses Laboratuvarı’nda araştırmalar yürütülmektedir.

Program Çıktıları
1Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2Biyomühendislik disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3Biyomühendislik disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4Biyomühendislik disiplinine özgü uygulamalarda karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern yeni teknikler, araçlar ve süreçler geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5Biyomühendislik disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerinin veya biyomühendislik araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6Biyomühendislik disiplini içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7Türkçe sözlü ve yazılı, disiplinlerarası etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; evrensel gelişmeleri takip edebilme becerisi, etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11Biyomühendislik disiplinine özgü uygulamaların ulusal gereksinimler ve öncelikler kapsamında evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
11111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 509001022006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 509001032002 BİLGİSAYAR Zorunlu 3 0 0 3
3 509001062010 CHEMISTRY I Zorunlu 2 2 0 5
4 509001072003 GENEL BİYOLOJİ Zorunlu 3 2 0 6
5 509001042010 MATHEMATICS I Zorunlu 4 1 0 5
6 509001052010 PHYSICS I Zorunlu 3 0 2 4
7 509001012006 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 19 5 2 27
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 509000942006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 509001112010 CHEMISTRY II Zorunlu 2 0 0 4
3 509001092010 MATHEMATICS II Zorunlu 4 1 0 5
4 509001122010 ORGANIC CHEMISTRY Zorunlu 2 1 0 4
5 509001132010 PHYSICAL CHEMISTRY Zorunlu 2 1 0 4
6 509001102010 PHYSICS II Zorunlu 3 2 0 4
7 509001152002 TEMEL LABORATUVAR Zorunlu 1 0 3 4
8 509000922006 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 18 5 3 29
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 509002022016 BİYOKİMYA Zorunlu 3 0 0 4
2 509002152013 ENGLISH READING AND CONVERSATION Zorunlu 2 0 0 3
3 509002072002 FLUID MECHANICS Zorunlu 2 0 2 4
4 509002032003 HÜCRE BİYOLOJİSİ Zorunlu 1 2 0 4
5 509002172002 İSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 3
6 509002012015 MATHEMATICS III Zorunlu 3 1 0 4
7 509002212019 STOKİOMETRİ Zorunlu 3 0 0 4
8 509002192004 TERMODİNAMİK Zorunlu 2 2 0 4
Toplam 18 5 2 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 509002132010 BIOMATERIALS Zorunlu 3 0 0 3
2 509002142003 FİZYOLOJİ Zorunlu 3 0 0 3
3 509002092002 HEAT TRANSFER Zorunlu 2 2 0 4
4 509002082010 MASS TRANSFER Zorunlu 2 2 0 4
5 509002102001 MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 4 0 0 5
6 509002112010 MOLECULAR BIOLOGY Zorunlu 2 0 0 3
7 509002122010 MÜH. LABORATUVARI Zorunlu 1 2 0 5
8 509002162013 PROFESSIONAL ENGLISH I Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 19 6 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 509003012010 BIOPROCESS ENGINEERING Zorunlu 2 1 0 4
2 509003032002 BİTKİ DOKU KÜLTÜRLERİ Zorunlu 3 0 0 4
3 509003152010 BİYOMÜH.LAB.I Zorunlu 1 5 0 4
4 509003172018 BUSINESS PLAN FOR LIFE SCIENCES Zorunlu 2 0 0 2
5 509003232019 ELEKTRİK SİSTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 2
6 509003052002 HAYVAN DOKU KÜLTÜRLERİ Zorunlu 3 0 0 4
7 509003092003 İMMUNOLOJİ Zorunlu 2 1 0 3
8 509003132015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Zorunlu 2 0 0 2
9 509003072003 MİKROBİYAL/VİRAL GENETİK Zorunlu 2 0 0 3
10 509003212002 STAJ Zorunlu 0 0 0 2
Toplam 19 7 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 509003042010 BIOREACTORS Zorunlu 2 1 0 4
2 509003202010 BIOSENSORS Zorunlu 2 0 0 2
3 509003082010 BIOTRANSPORT PHENOMENA Zorunlu 2 0 0 3
4 509003122003 BİYOKATALİZ Zorunlu 2 0 0 3
5 509003142002 BİYOMÜH.LAB.II Zorunlu 1 0 4 4
6 509003062002 BİYOMÜHENDİSLİK BİLGİSAYAR UYG. Zorunlu 3 0 0 4
7 509003182013 BUSINESS ENGLISH Zorunlu 2 0 0 2
8 509003022010 GENEL EKONOMİ Zorunlu 2 0 0 2
9 509003102002 GENETİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
10 509003212002 STAJ Zorunlu 0 0 0 2
Toplam 19 1 4 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 509004002018 BİTİRME TEZİ Zorunlu 0 2 0 3
2 509008472018 BİTİRME TEZİ Zorunlu 0 4 0 6
3 509004112003 BİYOMÜHENDİSLİK LAB.III Zorunlu 1 0 3 4
4 509004532012 BİYOMÜHENDİSLİK TASARIMI Zorunlu 1 3 0 5
5 509004132010 ENGINEERING ECONOMICS Zorunlu 2 0 0 2
6 509004072010 INTRODUCTION TO BIOMEDICAL ENGINEERING Zorunlu 2 0 0 3
7 509004092010 SEPARATION AND PURIFICATION PROCESS Zorunlu 2 1 0 4
8 509004052010 SIMULATION AND PROCESS ANALYSIS Zorunlu 2 0 0 3
9 TOSGRP.7.YY TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ 7.YY Seçmeli - - - 3
10 TSCGRP.7YY TEKNİK SEÇMELİ 7.YY Seçmeli - - - 3
Toplam 14 10 3 36
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 509004002018 BİTİRME TEZİ Zorunlu 0 2 0 3
2 509008002018 BİTİRME TEZİ Zorunlu 0 4 0 6
3 509004532012 BİYOMÜHENDİSLİK TASARIMI Zorunlu 1 3 0 5
4 509004082003 BİYOMÜHENDİSLİKTE ETİK Zorunlu 2 0 0 3
5 509004062010 BİYOPOLİMERLER Zorunlu 2 0 0 3
6 509004542015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II Zorunlu 2 0 0 2
7 509004042010 PROCESS CONTROL Zorunlu 4 0 0 5
8 TOSGRP. TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ Seçmeli - - - 3
9 TSCGRP TEKNİK SEÇMELİ Seçmeli - - - 6
Toplam 15 9 0 36
 
TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ 7.YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AKT401 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
2 BIL401 BİLGİSAYAR VE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 3
3 BIL403 PAZARLAMA Seçmeli 2 0 0 3
4 BIL405 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 3
5 BIL407 SOSYAL BİLİŞ Seçmeli 2 0 0 3
6 BIL409 TEMEL BANKACILIK VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
7 BIO401 İŞLETMELERDE DAVRANIŞ GELİŞTİRME VE İLETİŞİM ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
8 BIO403 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Seçmeli 1 0 0 0
9 FSM404 GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
10 GRE401 GİRİŞİMCİLİK VE ETİK Seçmeli 2 0 0 3
11 INV401 İNOVASYON, TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
12 MTY401 MÜHENDİSLER İÇİN TEMEL YÖNETİM VE YÖNETİCİLİK BECERİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
13 TEK413 GENEL SOSYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
14 TEK415 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 2
15 TEK417 ALMANCA I Seçmeli 2 0 0 2
TEKNİK SEÇMELİ 7.YY
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10520906T11459 ARCHAEA BİYOTEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
2 509004192003 ENDÜSTRİYEL EKOLOJİ VE GERİ KAZANIM Seçmeli 2 0 0 3
3 509004212003 BİTKİLERDE TRANSFORMASYON TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
4 509004232003 MİKROBİYAL FİZYOLOJİ (MİKROBİYAL METABOL Seçmeli 2 0 0 3
5 509004252003 SOLUNUM,DOLAŞIM,UROGENİTAL SİSTEM FİZYOL Seçmeli 2 0 0 3
6 509004332004 ANAEROBİK BİYOTEKNOLOJİ TEMEL ESASLARI VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
7 509004412006 BİYOİNFORMATİK Seçmeli 2 0 0 3
8 509004552009 SÜPERKRİTİK AKIŞKAN TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
9 509004652015 BİYOBENZERLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
10 509004692015 BİYOYAKIT ÜRETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
11 509004792016 MÜHENDİSLİKTE TASARIM VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 3
12 509004892019 MOLEKÜLER MÜHENDİSLİK VE TASARIM Seçmeli 2 0 0 3
13 509004912019 MOLEKÜLER DİZAYN, MODELLEME VE İNFORMATİK Seçmeli 2 0 0 3
TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BIL404 İŞ HUKUKU Seçmeli 2 0 0 3
2 BIL406 SİYASİ TARİH Seçmeli 2 0 0 3
3 BIL408 SOSYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
4 BIL410 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
5 BIL412 EKONOMİ Seçmeli 2 0 0 3
6 BIO402 MUM IŞIĞI : ELEŞTİREL DÜŞÜNCE VE BİLİMSEL ŞÜPHECİLİK Seçmeli 2 0 0 3
7 BIO404 DEĞİŞİM SÜRECİNDE YÖNETİM VE YÖNETSEL ETİK Seçmeli 2 0 0 3
8 BIO406 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 1 0 0 0
9 BTF402 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 3
10 DER404 TEKNİK İNGİLİZCE-II Seçmeli 2 0 0 3
11 DER406 MAKALE VE SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
12 GIP402 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 3
13 GRE402 GİRİŞİMCİLİK VE ETİK Seçmeli 2 0 0 3
14 INT404 İNOVASYONUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
15 MTY402 MÜHENDİSLER İÇİN TEMEL YÖNETİM VE YÖNETİCİLİK BECERİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
16 TEK408 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 2
17 TEK410 STRATEJİK LİDERLİK Seçmeli 2 0 0 2
18 TEK412 ALMANCA II Seçmeli 2 0 0 2
TEKNİK SEÇMELİ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 509004102003 TEHLİKELİ ATIK BERTARAFINDA BİYOLOJİK UYGULAMALAR Seçmeli 2 0 0 3
2 509004122005 UYGULAMALI BİYOİSTATİSTİK Seçmeli 2 0 0 3
3 509004202003 TIBBİ GENETİK Seçmeli 2 0 0 3
4 509004222003 ÖZEL HÜCRE KÜLTÜRLERİ Seçmeli 2 0 0 3
5 509004282003 ENZİM UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
6 509004402005 İNVİTRO KOŞULLARDA ÜRETİLEN SEKONDER BİTKİ METABOLİTLERİ Seçmeli 2 0 0 3
7 509004422004 UYGULAMALI FİKOLOJİ (ALGOLOJİ) Seçmeli 2 0 0 3
8 509004462008 ENDÜSTRİYEL ENZİMLER VE AKTİVİTE ÖLÇÜM METODLARI Seçmeli 2 0 0 3
9 509004482008 BİYOMİMETİK VE ENZİM TASARIMI Seçmeli 2 0 0 3
10 509004502009 DENEY TASARIMI VE OPTİMİZASYON Seçmeli 2 0 0 3
11 509004522016 SENTETİK BİYOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
12 509004662015 BİYOMÜHENDİSLİKTE MİKROÇİP UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
13 509004682014 BİYOMÜHENDİSLER İÇİN GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
14 509004702015 HÜCRE MÜHENDİSLİĞİ VE REKOMBİNANT PROTEİN ÜRETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
15 509004722015 BİYOPROSESLERDE KATI KÜLTÜR FERMENTASYONU UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
16 509004742015 BİYOBENZETİM BİLİMİ VE BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
17 509004802016 ENERJİ, MÜHENDİSLİK, PİYASA VE POLİTİKA İLİŞKİSİ Seçmeli 2 0 0 3
18 509004822016 SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞMENİN ANLAMI VE MÜHENDİSLİĞİN ROLÜ Seçmeli 2 0 0 3
19 509004862018 BİYOLOJİK AJANLAR VE BİYOTERÖRİZM Seçmeli 2 0 0 3
20 509004882018 METAGENOMİK VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
21 509004902019 BİOANALİTİK KİMYA VE BİYOMÜHENDİSLİK UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr