Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Ziraat Fakültesi - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde bulunan Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, 1956 yılında kurulan Toprak ve Bitki Besleme Kürsülerinin birleştirilmesiyle 1972 yılında Bölüm Öğretimine başlamıştır. Toprak ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı altında toplam 9 Bilim Dalı bulunmaktadır. Bu Bilim Dalları sırasıyla; * Toprak Fiziği * Toprak Kimyası * Toprak Mikrobiyolojisi ve Biyokimyası * Toprak Mineralojisi * Toprak Verimliliği * Bitki Besleme * Toprak Genetiği ve Sınıflandırma * Toprak ve Su Korunumu * Toprak Etüd ve Haritalama Bölüm aşağıda belirtilen alanlarda faaliyet göstermektedir. * Toprak ve Bitki Besleme Bilim Dallarını içerecek biçimde kurulan bölümde lisans ve lisans üstü düzeyde eğitim verilmektedir. * Ülke topraklarının ve bitkisel üretimin var olan sorunlarına yönelik projeler üretilerek çözümleri üzerinde çalışılmaktadır. Farklı bilim dallarında yetişmiş uzman elemanlar, ulusal ve uluslararası destekli bir çok projeyi başarıyla yürütmektedir. Bölüm, gelişmiş laboratuarları, deneme tarla ve seraları ile bu araştırmaları yürütecek imkanlara sahiptir. * Çalışmalardan elde edilen sonuçlar yayın faaliyetlerinin yanı sıra belirli dönemlerde düzenlenen kongre, sempozyum, çalıştay, seminer ve çiftçi toplantısı gibi etkinlikler ile de ilgili alanda çalışan bilim adamları, kamu veya özel kuruluşlar ve çiftçilere aktarılmaktadır. * Bölüm laboratuarları resmi ve özel kuruluşlarla çiftçilere açık olup, toprak, bitki, su ve gübre analizlerine dayalı toprak verimliliği ve gübreleme önerileri ile danışmanlık hizmetleri yanında, toprak etüt haritalama ve uzaktan algılama ile ilgili hizmetler de verilmektedir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Ziraat Mühendisliği-Toprak Bilimi ve Besleme alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme bölümünden mezun olan Ziraat Mühendisleri kamu ve özel sektörde görev yapabilmektedir. Gerekli sınavları verdikleri takdirde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, DSİ veya Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi değişik kurumlarda mühendis olarak çalışabilecekleri gibi, özel sektörde gübre, ilaç, tohum, organik tarım, toprak-su-gübre laboratuvarlarında ve sertifikasyon gibi konularda çalışabilme imkanına sahiptirler. Ayrıca zirai danışmanlık yapabilme ve gıda kontrolü (fırın pastane vs. denetleme) olarak çalışma haklarına sahip olabileceklerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Huriye UYSAL Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 35100 Bornova/İZMİR. Telefon: +90.232.3111511 Faks: +90.232.3889203 E-Posta: toprak@mail.ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bölümü, toplam 13 adet laboratuar ile araştırma ve eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir. LABORATUARLAR; # Toprak Fiziği Laboratuarı, # Toprak Kimyası Laboratuarı, # Toprak Etüt ve Haritalama Laboratuarı, # Toprak Genetiği Laboratuarı, # Toprak-Su Korunumu ve Erozyon Kontrol Laboratuarı # Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuarı # Toprak Mikrobiyolojisi Laboratuarı # Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği Laboratuarı # Analitik Kimya ve Radyoizotop Laboratuarı # Rutin Analiz Laboratuarı # Öğrenci Uygulama Laboratuarı (2 adet) # Bitki Fizyolojisi Laboratuarı. DENEME TARLASI ve SERALAR Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü; toplam 545 m2 olan iki adet sera, içinde 200 ağaçlık mandarin bahçesi ve 700 ağaçlık zeytinlik bulunan 60 dekarlık deneme tarlası ile araştırma ve eğitim faaliyetlerini yürütmektedir. DİĞER OLANAKLAR Toprak Bölümü; 2 adet lisans, 1 adet lisans üstü dersliği, 1 adet öğrenci uygulama laboratuarının yanı sıra öğrencilerin faydalanmasına açık kütüphane ve bilgisayar odası ile eğitim faaliyetlerini desteklenmektedir.

Program Çıktıları
1Toprakların, kayaçların ve minerallerin kimyasal, fiziksel, optik ve oluşum özelliklerini tanımlayabilir. Elde ettiği verileri yorumlar ve değerlendirir.
2Toprakların morfolojik ve genetiksel özellikleri ile toprak horizonlarını tanımlayabilir. Elde ettiği verileri yorumlar ve değerlendirir.
3Toprak fiziksel sistemine ait temel prensipleri kavrayabilir ve bunlarla ilgili oluşan problemleri çözebilir. Sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı
4Toprakların mühendislik özelliklerini tanıyabilir ve toprak işleme esnasında gerçekleşecek dinamik reaksiyonları değerlendirebilir. Edinilen bilgileri toplum yararına kullanır.
5Tarımsal objelerin belirlenmesi ve haritalanmasında gelişmiş kartoğrafik materyallerin ve veritabanını kullanabilir. Disiplinler arası çalışma yapar.
6Toprağı oluşturan ana materyal ve topoğrafik koşulları tanıyabilir. Elde ettiği verileri yorumlar ve değerlendirir.
7Toprak özelliklerini tanımlayabilir, sınıflandırabilir ve haritalayabilir. Elde ettiği verileri yorumlar ve değerlendirir.
8Bitkilere yapılacak kültürel uygulamalar ve stres koşullarındaki davranışlarını yorumlayabilir ve yönetebilir. Elde ettiği verileri yorumlar ve değerlendirir.
9Toprak ve su kirliliği ile ilgili konulara çözüm üretir. Su ve rüzgar erozyonu ile meydana gelen toprak kayıplarını hesaplayabilir, gerekli önlemleri alabilir. Edinilen bilgileri toplum yararına kullanır.
10Kültür bitkilerini sınıflandırma (tek yılık ve çok yıllık, sebze ve meyve), besleme (gübreleme), optimum verim ve kaliteli ürün elde edilmesinde toprak ve yaprak analizlerine dayalı verilecek gübrenin miktar, zaman ve yöntemini bilir. Sorunları tanımlar analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
11Gelişen biyoteknolojiyi değerlendirebilecek düzeyde bitkisel yapı ve metabolizmayı çözümleyebilir. Elde ettiği verileri yorumlar değerlendirir.
12Fiziksel ve kimyasal analizler konusunda laboratuvar pratiği kazanır, analiz sonuçlarını değerlendirir yorumlayabilir ve rapor düzenleyabilir.
13Farklı bitkisel üretim desenleri (meyve-sebze,süs ve sera bitkileri) için gübreleme programları hazırlayabilir. Bu programları pratiğe geçirebilir ve konuya ilişkin
14Organik ve konvansiyonal üretim sistemlerinde bitkilerinin gübrelenmesi için doğru karar verebilir ve beslenme sorunlarını beslenme sorunlarını tanımlayabilir. Sorgular,araştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
15Toprak ekosisteminde mikrobiyal toplulukların multi-fonksiyonel özellikleri ile toprak kalitesi arasında ilişkiler kurabilir. Toprağın mikrobiyolojik analizlerini yapabilir ve değerlendirebilir. Sorgular ve araştırır.
16Toprakta gerçekleşen kimyasal reaksiyonların toprak verimliliği açısından sonuçlarını açıklayabilir. Toprağın kimyasal analizlerini yapabilir ve değerlendirebilir. Edinilen bilgileri toplum yararına kullanır.
17Sürdürülebilir tarımda yeni teknolojileri ve yöntemleri kullanabilir. Sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
18Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini verilerle destekler, uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
19Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslar arası önemini bilir ve konumuna uygun davranır. Yabancı dilde yayınlanmış çalışmaları izler, meslektaşları ile iletişim kurar,

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1111111111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 BLG101 BİLGİSAYAR Zorunlu 2 2 0 3
3 BİY101 BOTANİK Zorunlu 2 0 0 3
4 FİZ161 FİZİK I Zorunlu 2 0 0 3
5 KİM189 GENEL KİMYA Zorunlu 2 2 0 4
6 ZBB111 KÜLTÜR BİTKİLERİNİN MORFOLOJİSİ-I Zorunlu 2 0 0 3
7 MAT161 MATEMATİK I Zorunlu 2 0 0 3
8 ZZO101 TEMEL İSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 3
9 TUR101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
10 YDI101 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 22 4 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 KİM190 ANALİTİK KİMYA Zorunlu 2 0 0 3
2 ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
3 ZTB112 KÜLTÜR BİTKİLERİNİN MORFOLOJİSİ-II Zorunlu 2 0 0 3
4 ZTS104 METEOROLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
5 KİM192 ORGANİK KİMYA Zorunlu 2 0 0 3
6 ZTS102 ÖLÇME BİLGİSİ Zorunlu 2 2 0 4
7 ZTR102 TEKNİK RESİM Zorunlu 2 2 0 4
8 TUR102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
9 ÜYG104 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 0 0 2
10 YDI102 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 21 4 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZFZ201 BİTKİ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 2
2 ZBK201 BİTKİ KORUMA Zorunlu 2 2 0 4
3 tofaksdg1 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 1 (YIL 2/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 4
4 tofaksdg2 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 2 (YIL 2/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 4
5 tofaksdg3 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 3 (YIL 2/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 4
6 İSG201 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Zorunlu 1 0 0 2
7 ZEK201 TARIMSAL EKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
8 ZTO207 TOPRAK BİLGİSİ Zorunlu 2 2 0 4
9 toünisdg1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 1 (YIL 2/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 3
Toplam 18 10 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTO201 BİTKİ BESLEME Zorunlu 2 2 0 4
2 tofaksdg4 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 4 (YIL 2/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 4
3 tofaksdg5 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 5 (YIL 2/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 4
4 tofaksdg6 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 6 (YIL 2/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 4
5 tofaksdg7 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 7 (YIL 2/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 4
6 İSG202 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II Zorunlu 1 0 0 2
7 STJ202 STAJ I Zorunlu 0 0 0 3
8 THU202 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 0 0 2
9 toünisdg2 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 2 (YIL 2/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 3
Toplam 15 10 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 tobölsdg1 BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 1 (YIL 3/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 3
2 tofaksdg8 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 8 (YIL 3/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 4
3 ZTO301 GÜBRELER VE GÜBRELEME Zorunlu 2 0 0 4
4 ZTO307 LABORATUVAR TEKNİĞİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 2 0 4
5 ZTO309 MOLEKÜLER BİYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
6 STJ300 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
7 ZTO305 TOPRAK FİZİĞİ Zorunlu 2 2 0 4
8 ZTO305 TOPRAK FİZİĞİ Zorunlu 2 2 0 0
9 ZTO303 TOPRAK GENETİĞİ VE SINIFLANDIRMASI Zorunlu 2 2 0 4
10 ZTO303 TOPRAK GENETİĞİ VE SINIFLANDIRMASI Zorunlu 2 2 0 4
Toplam 18 12 0 34
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTO304 BİTKİ BİYOKİMYASI Zorunlu 2 2 0 4
2 tobölsdg2 BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU II (YIL 3/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 3
3 tofaksdg9 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 9 (YIL 3/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 4
4 STJ300 STAJ II Zorunlu 0 0 0 5
5 ZTO306 SULAMA SUYU KALİTESİ VE TÜRKİYE SULARI Zorunlu 2 2 0 4
6 ZTE319 TARIM HUKUKU Zorunlu 2 0 0 3
7 ZTO308 TARLA BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİ Zorunlu 2 0 0 3
8 ZTO302 TOPRAK MİKROBİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYASI Zorunlu 2 2 0 4
9 ZTO302 TOPRAK MİKROBİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYASI Zorunlu 2 2 0 4
10 ZTO302 TOPRAK MİKROBİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYASI Zorunlu 2 2 0 0
Toplam 14 10 0 34
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTO403 BAHÇE SERA BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİ Zorunlu 2 0 0 3
2 tobölsdg3 BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU III (YIL 4/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 3
3 ZTO400 DİPLOMA TEZİ Zorunlu 0 2 0 5
4 ZTO415 TOPRAK KİMYASI Zorunlu 2 2 0 4
5 ZTO409 TOPRAK KİMYASI Zorunlu 2 0 0 4
6 ZTO409 TOPRAK KİMYASI Zorunlu 2 0 0 0
7 ZTO405 TOPRAK MEKANİĞİ VE TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 4
8 ZTO407 TOPRAK VE SU KORUMA Zorunlu 2 2 0 4
9 toünisdg3 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Seçmeli - - - 3
10 ZTO401 VERİMLİLİK ANALİZLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Zorunlu 2 2 0 4
11 ZTO401 VERİMLİLİK ANALİZLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Zorunlu 2 2 0 4
12 ZTO401 VERİMLİLİK ANALİZLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Zorunlu 2 2 0 0
Toplam 18 14 0 38
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 tobölsdg4 BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU IV (YIL 4/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 3
2 ZTO400 DİPLOMA TEZİ Zorunlu 0 2 0 5
3 ZTO410 ORGANİK YETİŞTİRİCİLİKTE BİTKİ BESLEME TEKNİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
4 ZTO402 PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİ Zorunlu 2 0 0 3
5 ZTO404 TOPRAK ETÜD VE HARİTALAMA Zorunlu 2 2 0 4
6 ZTO404 TOPRAK ETÜD VE HARİTALAMA Zorunlu 2 2 0 4
7 ZTO406 TOPRAK VERİMLİLİĞİ Zorunlu 2 2 0 4
8 ZTO406 TOPRAK VERİMLİLİĞİ Zorunlu 2 2 0 0
9 ZTO408 UZAKTAN ALGILAMA VE CBS Zorunlu 2 2 0 5
10 ZTO408 UZAKTAN ALGILAMA VE CBS Zorunlu 2 2 0 5
11 ZTO408 UZAKTAN ALGILAMA VE CBS Zorunlu 2 2 0 0
12 toünisdg4 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU IV Seçmeli - - - 3
Toplam 18 16 0 39
 
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 1 (YIL 2/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTE203 EKONOMİ Seçmeli 2 2 0 4
2 ZTE205 TARIM EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 0 4
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 2 (YIL 2/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZST203 GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 4
2 ZST205 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 4
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 3 (YIL 2/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTM201 TARIMSAL MEKANİZASYON Seçmeli 2 2 0 4
2 ZTM205 TARIM MAKİNELERİ Seçmeli 2 2 0 4
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 1 (YIL 2/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ABK201 AKADEMİK TÜRKÇE (YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN) Seçmeli 3 0 0 3
2 CAL201 ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 3
3 KNS201 KONUŞMA EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 3
4 KSG201 KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 3 0 0 3
5 MRK201 MARKA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 3
6 YCS201 YÖNETİM VE ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 3
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 4 (YIL 2/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZBB202 BAHÇE BİTKİLERİ TARIMI Seçmeli 2 2 0 4
2 ZBB204 BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRME İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 4
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 5 (YIL 2/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTB202 TARLA BİTKİLERİ TARIMI Seçmeli 2 2 0 4
2 ZTB204 TARLA BİTKİLERİ YETİŞTİRME İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 4
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 6 (YIL 2/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTS201 TARIMSAL SULAMA VE DRENAJ Seçmeli 2 2 0 4
2 ZTS208 KIRSAL ALTYAPI PLANLAMASI Seçmeli 2 2 0 4
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 7 (YIL 2/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZZO202 HAYVAN YETİŞTİRME VE BESLEME Seçmeli 2 2 0 4
2 ZZO204 GENEL ZOOTEKNİ Seçmeli 2 2 0 4
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 2 (YIL 2/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FOT202 TEMEL FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 3 0 0 3
2 MDY202 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 3 0 0 3
3 SUN202 SUNUM VE TOPLANTI TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
4 YNT202 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli 3 0 0 3
5 YZL202 YAZILI ANLATIM Seçmeli 3 0 0 3
BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 1 (YIL 3/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTO311 TOPRAK MİNEROLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
2 ZTO313 TOPRAK SU ÇEVRE İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
3 ZTO315 MİKROBİYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 8 (YIL 3/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATÇ301 ATÇILIK Seçmeli 2 2 0 4
2 BHS301 BAHÇE BİTKİLERİ HASTALIKLARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
3 BLS301 TARIMDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 2 0 4
4 BÜD301 BAHÇE ÜRÜNLERİNDE DEPOLAMA VE PAKETLEME Seçmeli 2 2 0 4
5 CEK301 ÇEVRE EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 0 4
6 CIZ301 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK ÇİZİM VE TASARIM Seçmeli 2 2 0 4
7 DEN301 TARIMDA DENEME PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 2 0 4
8 ENR301 ENERJİ BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 4
9 FIN301 TARIMSAL FİNANSMAN Seçmeli 2 2 0 4
10 FİD302 FİDE ÜRETİMİNDE YENİ TEKNOLOJİLER Seçmeli 2 2 0 4
11 FON301 FONKSİYONEL GIDALAR VE SAĞLIK Seçmeli 2 2 0 4
12 GDM301 GÜBRE DAĞITMA MAKİNELERİ Seçmeli 2 2 0 4
13 GMY301 GIDA GÜVENLİĞİ VE MİKOTOKSİN YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
14 HYD301 HAYVAN DAVRANIŞLARI Seçmeli 3 0 0 4
15 HYR301 HAYVAN REFAHI Seçmeli 3 0 0 4
16 ILM301 İLAÇLAMA ALET VE MAKİNELERİ Seçmeli 2 2 0 4
17 ISY301 TARIM İŞLETMELERİNİN YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
18 IYI301 İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 4
19 KSO301 KÖY SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 4
20 LDR301 TARIMSAL İNOVASYON SÜRECİNDE LİDERLİK VE YARATICILIK Seçmeli 2 2 0 4
21 MEK301 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 0 4
22 MRA301 MERA YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
23 OBY301 ÖZEL BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
24 OGD301 ORGANİK GIDA ÜRETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
25 OLT301 ÖLÇME TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
26 ORH301 ORGANİK HAYVANCILIK Seçmeli 2 2 0 4
27 OTI301 ORGANİK TARIM İŞLETMECİLİĞİ VE EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 0 4
28 PLN301 PLANTASYON TESİSİ VE TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
29 PYZ301 PEYZAJ MİMARLIĞI Seçmeli 2 2 0 4
30 PZB301 PARAZİTER OLMAYAN BİTKİ HASTALIKLARI Seçmeli 2 2 0 4
31 SEP301 SERACILIK EKONOMİSİ ve PLANLAMASI Seçmeli 2 2 0 4
32 TAS301 TASARIM BİTKİLERİNİN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI Seçmeli 3 0 0 4
33 TBD301 TARLA BİTKİLERİNDE DAYANIKLILIK ISLAHI Seçmeli 2 2 0 4
34 TER301 TERMODİNAMİK Seçmeli 2 2 0 4
35 THS301 TARLA BİTKİLERİ HASTALIKLARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
36 TPO301 TARIM POLİTİKALARI VE PİYASALARI Seçmeli 2 2 0 4
37 YAY301 KIRSAL YAYIM Seçmeli 2 2 0 4
38 YRS301 YERSEL SULAMA SİSTEMLERİNİN PROJELENDİRİLMESİ Seçmeli 2 2 0 4
BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU II (YIL 3/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTO310 TOPRAK KİRLİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
2 ZTO312 JEOLOJİ JEOMORFOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
3 ZTO314 ARAZİ BİLGİ SİSTEMİ Seçmeli 2 0 0 3
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 9 (YIL 3/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AVR302 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK TARIMI Seçmeli 2 2 0 4
2 BDI302 BAHÇE BİTKİLERİNDE DAYANIKLILIK ISLAHI Seçmeli 2 2 0 4
3 BZA302 BAHÇE BİTKİLERİ ZARARLILARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
4 CIM302 ÇİM VE YER ÖRTÜCÜLER Seçmeli 2 2 0 4
5 DEO302 TARIM TARİHİ VE DEONTOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 4
6 ELK302 TARIMDA ELEKTRİFİKASYON VE OTOMATİK KONTROL Seçmeli 2 2 0 4
7 GRS302 TARIMSAL GİRİŞİMCİLİK TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 4
8 HBB302 HOBİ BAHÇECİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 4
9 HMK302 HAYVANCILIKTA MEKANİZASYON Seçmeli 2 2 0 4
10 HPO302 HAYVANCILIK POLİTİKALARI VE PİYASALARI Seçmeli 2 2 0 4
11 HSS302 HASSAS TARIM Seçmeli 2 2 0 4
12 HST302 HASAT MAKİNELERİ Seçmeli 2 2 0 4
13 IGV302 ÇALIŞMA HAYATINDA İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
14 INO302 TARIMSAL BİLGİ VE İNOVASYON SİSTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 4
15 KLT302 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE GIDA GÜVENLİK SİSTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 4
16 KRL302 TARIMDA ÇEVRE KİRLİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
17 KÜY302 KÜLTÜR MANTARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
18 MEV302 TARIMSAL MEVZUAT VE BİLİRKİŞİLİK Seçmeli 2 2 0 4
19 MRA301 MERA YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
20 ORG302 ORGANİK TARIMIN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 4
21 ORT302 ÖRTÜ ALTI YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
22 PET302 PET HAYVANLARININ YETİŞTİRİLMESİ VE BESLENMESİ Seçmeli 2 2 0 4
23 PLD302 DENEME PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
24 PYE302 PEYZAJ EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 4
25 SAN302 GIDA SANAYİİ EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 0 4
26 SYİ301 SEBZE YETİŞTİRME İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 4
27 THM302 TOHUM BİYOLOJİSİ ÜRETİMİ VE KALİTESİ Seçmeli 3 0 0 4
28 TIB302 TIBBİ BİTKİLER TARIMI Seçmeli 2 2 0 4
29 TPH302 TARIMDA PROJE HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 4
30 TPZ302 TOPRAKSIZ TARIM Seçmeli 2 2 0 4
31 TRG302 TRANSGENİK BİTKİLER Seçmeli 2 2 0 4
32 TSI302 TARIM SİGORTACILIĞI Seçmeli 2 2 0 4
33 TSP302 TARIM SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA Seçmeli 2 2 0 4
34 TZA302 TARLA BİTKİLERİ ZARARLILARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
35 TZY302 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
36 UZM302 ÜZÜM YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 4
37 YTK302 BİTKİSEL ÜRETİMDE YENİ TEKNİKLER VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 4
BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU III (YIL 4/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTO411 ARAŞTIRMA VE DENEME METODLARI Seçmeli 2 0 0 3
2 ZTO413 TÜRKİYE TOPRAKLARI Seçmeli 2 0 0 3
3 ZTO417 TOPRAK SAĞLIĞI, KALİTESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
4 ZTO419 SOIL HEALTH, QUALITY AND SUSTAINABLE MANAGEMENT Seçmeli 2 0 0 3
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BLM401 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 3
2 ETK401 ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
3 FSM404 GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
4 IKY401 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 3
5 INV401 İNOVASYON, TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
6 MIT401 MİTOLOJİ Seçmeli 3 0 0 3
7 MZH401 MİZAH VE TOPLUM Seçmeli 3 0 0 3
8 YRT401 YARATICI DÜŞÜNCE YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU IV (YIL 4/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTO412 TARIMSAL ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI VE DEĞERLENDİRMESİ Seçmeli 2 0 0 3
2 ZTO414 DAMLA SULAMA İLE GÜBRELEME (FERTİGASYON) Seçmeli 2 0 0 3
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ALG402 ALGORİTMA ve PROGRAMLAMANIN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 3
2 DOK402 DOĞRU VE ETKİLİ KONUŞMA EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 3
3 GIP402 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 3
4 HIZ402 HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
5 HLK402 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 3
6 ILT402 İLETİŞİM BECERİLERİ Seçmeli 3 0 0 3
7 INT404 İNOVASYONUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
8 MZK402 TÜRK MÜZİK KÜLTÜRÜ VE TARİHİ Seçmeli 3 0 0 3
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr