Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Ziraat Fakültesi - Zootekni (a) - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, 1955 yılında Ziraat Fakültesi’nin kuruluşu ile birlikte çalışmalarına başlamıştır. Kuruluşunda Zootekni Kürsüsü olarak yapılanan bölüm "Hayvan Yetiştirme ve Islahı” ile "Yemler ve Hayvan Besleme” kürsülerinden oluşmuştur. 1975 yılında "Zootekni Bölümü" adını almış ve "Hayvan Yetiştirme ve Su Ürünleri” ile "Yemler ve Hayvan Besleme” olmak üzere ili kürsü ile çalışmalarını sürdürmüştür. 1982 yılından sonra Zootekni Bölümü “Hayvan Yetiştirme” "Yemler ve Hayvan Besleme” ile "Biyometri ve Genetik” Anabilim Dallarını içerek şekilde yeniden yapılandırılmıştır. Halen bu üç Anabilim Dallı ile eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.
Kazanılan Derece
Zootekni Bölümü lisans eğitim programını başarı ile tamamlayan öğrencilere Lisans Diploması ile "Ziraat Mühendisi” ünvanı verilir.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Hayat boyu öğrenme ilkeleri kapsamında Zootekni Bölümü'ne kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce almış oldukları önlisans veya lisans derslerinin Bölüm Program Yeterlilikleri ile uyumu ve muafiyet işlemleri “EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERS MUAFİYET İLKELERİ” kapsamında değerlendirilerek Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Zootekni, ekonomik öneme sahip hayvanların üretimi, yetiştirilmesi, beslenmesi ve ıslahı konularını içeren bir bilim dalıdır. Zootekni Bölümü’nün amacı; çiftlikten sofraya sağlıklı hayvansal gıda üretimi ile toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi için nitelikli araştırmalar yapmak, yeterli bilgi ve beceriye sahip, mesleğin evrensel niteliklerini taşıyan, Zooteknist Ziraat Mühendisleri yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Zootekni Bölümü’nde dört yıllık eğitimlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler Ziraat Mühendisi ünvanı ile mezun olurlar. Zootekni Bölümü mezunları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, tarımsal araştırma enstitüleri, tarımsal amaçlı kooperatifler, banka ve belediyeler gibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma imkanına sahiptirler. Ayrıca, kanatlı, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yetiştirilmesi, beslenmesi ve ıslahı alanında faaliyet gösteren özel sektör işletmelerinde de Zooteknist Ziraat Mühendisleri istihdam edilmektedir. Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlarımız farklı üniversitelerin ilgili bölümlerinde lisansüstü (yüksek lisans, doktora) eğitim yapabilmekte ve akademik kadro olanaklarından da yararlanabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil (İngilizce, Almanca ve Fransızca veya Üniversitelerarası Kurul tarafından bunlara eşdeğer sayılan yabancı diller) belgesine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli ders öğretim planında tanımlanmıştır. Not değerlendirilmesinde dersi alan öğrenci sayısı dikkate alınarak dersi veren öğretim üyesi tarafından bağıl veya doğrudan değerlendirme sistemlerinden biri tercih edilir. Sınav sonuçları “EGE ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI YÖNERGESİ” ne uygun olarak değerlendirilir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklanmıştır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Banu YÜCEL (Program Başkanı; AKTS/DS Koordinatörü) Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 35100 Bornova-İzmir Tel: (232) 311 27 08 Fax: (232) 388 18 67 Santral: (232) 311 10 10 (Dahili: 2708) e-mail: zootekni@mail.ege.edu.tr web : http://agr.ege.edu.tr/zootekni
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde araştırma, uygulama ve üretim amaçlı olarak bulunan tesisler: Kanatlı Araştırma ve Uygulama Birimi, Büyükbaş Araştırma ve Uygulama Birimi, Küçükbaş Araştırma ve Uygulama Birimi, Yem Birimi. Bölümümüzde bu tesislerin yanısıra, hayvansal ürün ve yemlerin fiziksel, kimyasal veya biyolojik analizlerinin yapıldığı çeşitli laboratuvarlar da mevcuttur. Bunlar: Kimyasal Analiz Laboratuvarı, Fizyoloji ve Genetik Laboratuvarı, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Et-Süt ve Yumurta Analiz Laboratuvarı, Sperma Üretim ve Analiz Laboratuvarı, Biyolojik Analiz Laboratuvarı, Arıcılık Laboratuvarı.

Program Çıktıları
1Hayvansal üretimle ilgili konularda etik, çevresel, teknik, teknolojik ve ekonomik yönleri dikkate alarak plan ve proje hazırlama, uygulama, yönetme ve izleme
2Ziraat mühendisliği ve bu kapsamda hayvansal üretim alanında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
3Ziraat mühendisliği ve özellikle hayvansal üretim alanı ile ilgili mevzuata hakim olma ve buna uygun davranma
4Ziraat mühendisliği ve bu kapsamda hayvansal üretim alanında insan sağlığı ve refahı, hayvan sağlığı ve refahı, çevre koruma, iş güvenliği, sosyal adalet, kalite kültürü, kültürel değerlerin korunması konularında yeterli duyarlılığa ve bilince sahip olma
5Temel bilim, temel mühendislik ve genel ziraat mühendisliği konularında teorik ve uygulamalı temel bilgilere sahip olma
6Hayvan türlerinin yetiştirilmesi, üretilmesi, ıslahı, beslenmesi, barındırılması, sağlıklı hayvansal ürünler elde edilmesi, sürdürülebilir hayvansal üretim ve kırsal kalkınma konularında teorik ve uygulamalı yeterli bilgilere sahip olma
7Yemler, yem teknolojisi ve farklı türden hayvanların beslenmesi konularında teorik ve uygulamalı yeterli bilgilere sahip olma
8Genetik, hayvan ıslahı, biyoteknoloji, yerli hayvan gen kaynaklarının korunması gibi konularda teorik ve uygulamalı temel bilgilere sahip olma
9Hayvansal ürünlerin işleme süreçleri hakkında temel bilgilere sahip olma
10Hayvansal üretim konusunda edindiği bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği ve güncelliğini değerlendirebilme bilgisine sahip olma
11Edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri kullanarak hayvansal üretimle ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleme; hayvansal üretim sisteminin bileşenlerini ve süreci analiz etme
12Elde ettiği verileri yorumlama ve değerlendirme, sorunları tanımlama, sorgulama ve araştırmalara dayalı olarak çözüm önerileri geliştirme
13Hayvansal üretim ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütme, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapma
14Hayvansal üretim sürecinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluk alabilme; disiplinler arası çalışma yapabilme
15Yaşam boyu öğrenme, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri hayvansal üretime aktarabilme
16Hayvansal üretimle ilgili bilgilere erişebilme, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ile diğer bilgi kaynaklarını etkin kullanabilme, analitik düşünerek gerekli planlamaları yapma, stratejiler geliştirme
17Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlı olma ve bu gelişmeleri yakından izleme; toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretebilme ve uygulayabilme; farklı kültürlere ve sosyal yaşama uyum sağlayabilme
18Hayvansal üretimle ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirme; toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunma
19Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kullanarak hayvansal üretim alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile iletişim kurma (Avrupa Dil Portföyü için bakınız: http://adp.meb.gov.tr/)
20Hayvansal üretimle ilgili konularda bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
000012345678910111213141516
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 BLG101 BİLGİSAYAR Zorunlu 2 2 0 4
3 BİY101 BOTANİK Zorunlu 2 0 0 3
4 FİZ161 FİZİK I Zorunlu 2 0 0 3
5 KİM189 GENEL KİMYA Zorunlu 2 2 0 4
6 İSG101 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Zorunlu 1 0 0 2
7 MAT161 MATEMATİK I Zorunlu 2 0 0 3
8 TUR101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
9 YDI101 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 4
10 BİY129 ZOOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 21 4 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 ZGM102 GENEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 2 0 4
3 İSG102 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II Zorunlu 1 0 0 2
4 ZTS104 METEOROLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
5 ZTS102 ÖLÇME BİLGİSİ Zorunlu 2 2 0 4
6 ZTR102 TEKNİK RESİM Zorunlu 2 2 0 4
7 TUR102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
8 ZZO102 UYGULAMALI İSTATİSTİK Zorunlu 2 2 0 4
9 ÜYG104 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 0 0 1
10 YDI102 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 20 8 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 zofaksdg1 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU I (YIL 2/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 4
2 zofaksdg2 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU II (YIL 2/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 4
3 zofaksdg3 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU III (YIL 2/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 4
4 ZGN102 GENETİK Zorunlu 2 0 0 3
5 ZST203 GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 4
6 ZZO207 HAYVAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
7 ZTM201 TARIMSAL MEKANİZASYON Zorunlu 2 2 0 4
8 zoünisdg1 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU I (YIL 2/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 3
Toplam 9 4 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 zofaksdg4 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU IV ( YIL 2 YARIYIL 2) Seçmeli - - - 4
2 zofaksdg5 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU V ( YIL 2/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 4
3 zofaksdg6 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU VI ( YIL 2/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 4
4 ZZO208 HAYVAN BESLEME BİYOKİMYASI Zorunlu 2 0 0 3
5 ZZO206 HAYVAN BESLEME FİZYOLOJİSİ VE METABOLİZMASI Zorunlu 2 0 0 3
6 ZZO210 HAYVAN YETİŞTİRME VE BESLEME İLKELERİ Zorunlu 2 0 0 3
7 STJ202 STAJ I Zorunlu 0 0 0 3
8 THU202 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 0 0 3
9 zoünisdg2 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU II (YIL 2/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 3
Toplam 7 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZZO301 ARAŞTIRMA VE DENEME METOTLARI Zorunlu 2 2 0 4
2 zobölsdg1 BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU I (YIL 3/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 6
3 ZTB311 ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ Zorunlu 2 2 0 4
4 zofaksdg7 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU VII (YIL 3/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 4
5 STJ300 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
6 ZZO305 ÜREME BİLGİSİ VE YAPAY TOHUMLAMA Zorunlu 2 2 0 4
7 ZZO303 YEMLER BİLGİSİ Zorunlu 2 2 0 4
Toplam 8 8 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 zobölsdg2 BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 2 (YIL 3/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 6
2 zofaksdg8 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU VIII (YIL 3/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 4
3 ZZO306 HAYVANSAL ÜRETİMDE HİJYEN VE SANİTASYON Zorunlu 2 0 0 3
4 ZZO308 KANATLI HAYVAN YETİŞTİRME I Zorunlu 2 2 0 4
5 ZZO302 KOYUN VE KEÇİ YETİŞTİRME Zorunlu 2 2 0 4
6 ZZO304 SIĞIR VE MANDA YETİŞTİRME Zorunlu 2 2 0 4
7 STJ300 STAJ II Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 8 6 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 zobölsdg3 BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 3 (YIL 4/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 3
2 ZZO400 DİPLOMA TEZİ Zorunlu 0 2 0 4
3 ZZO407 HAYVAN BARINAKLARI Zorunlu 2 2 0 4
4 ZZO405 HAYVAN DAVRANIŞLARI VE REFAHI Zorunlu 2 0 0 3
5 ZZO403 HAYVAN HASTALIKLARI VE SAĞLIK KORUMA Zorunlu 2 0 0 3
6 ZZO401 KANATLI HAYVANLARIN BESLENMESİ Zorunlu 2 2 0 5
7 ZZO409 RUMİNANTLARIN BESLENMESİ Zorunlu 2 2 0 5
8 zoünisdg3 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 3 (YIL 4/ YARIYIL 1) Seçmeli - - - 3
Toplam 10 8 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZZO412 ARI YETİŞTİRME Zorunlu 2 2 0 4
2 zobölsdg4 BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU4 (YIL 4/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 3
3 ZZO400 DİPLOMA TEZİ Zorunlu 0 2 0 4
4 ZZO406 HAYVAN ISLAHI Zorunlu 2 2 0 5
5 ZZO408 LABORATUVAR VE ANALİZ TEKNİKLERİ Zorunlu 2 2 0 5
6 ZZO402 PROJELENDİRME VE PLANLAMA Zorunlu 2 0 0 3
7 ZZO404 RASYON HAZIRLAMA TEKNİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
8 zoünisdg4 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 4 (YIL 4/ YARIYIL 2) Seçmeli - - - 3
Toplam 10 8 0 30
 
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU I (YIL 2/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZBK201 BİTKİ KORUMA Seçmeli 2 2 0 4
2 ZBK203 BİTKİ KORUMA İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 4
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU II (YIL 2/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTS201 TARIMSAL SULAMA VE DRENAJ Seçmeli 2 2 0 4
2 ZTS208 KIRSAL ALTYAPI PLANLAMASI Seçmeli 2 2 0 4
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU III (YIL 2/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTE203 EKONOMİ Seçmeli 2 2 0 4
2 ZTE205 TARIM EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 0 4
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU I (YIL 2/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ABK201 AKADEMİK TÜRKÇE (YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN) Seçmeli 3 0 0 3
2 CAL201 ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 3
3 KNS201 KONUŞMA EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 3
4 KSG201 KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 3 0 0 3
5 MRK201 MARKA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 3
6 YCS201 YÖNETİM VE ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 3
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU IV ( YIL 2 YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZBB202 BAHÇE BİTKİLERİ TARIMI Seçmeli 2 2 0 4
2 ZBB204 BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRME İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 4
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU V ( YIL 2/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTB202 TARLA BİTKİLERİ TARIMI Seçmeli 2 2 0 4
2 ZTB204 TARLA BİTKİLERİ YETİŞTİRME İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 4
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU VI ( YIL 2/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZTO203 TOPRAK BİLGİSİ VE BİTKİ BESLEME Seçmeli 2 2 0 4
2 ZTO205 TOPRAK VE BİTKİ BESLEME ESASLARI Seçmeli 2 2 0 4
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU II (YIL 2/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FOT202 TEMEL FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 3 0 0 3
2 MDY202 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 3 0 0 3
3 SUN202 SUNUM VE TOPLANTI TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
4 YNT202 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli 3 0 0 3
5 YZL202 YAZILI ANLATIM Seçmeli 3 0 0 3
BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU I (YIL 3/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZZO309 KARMA YEM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
2 ZZO311 ISLAHIN GENETİK İLKELERİ Seçmeli 2 0 0 3
3 ZZO313 HAYVANCILIKTA BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
4 ZZO315 MOLEKÜLER GENETİĞİN TEMELLERİ Seçmeli 2 0 0 3
5 ZZO317 HAYVANCILIK ORGANİZASYONLARI Seçmeli 2 0 0 3
6 ZZO319 BOMBUS ARISI YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
7 ZZO321 İYİ HAYVANCILIK UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU VII (YIL 3/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ARZ301 ARAZİ KALİTE DERECELEME YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 4
2 BBU301 BİTKİ BESLEME VE UYGULAMASI Seçmeli 2 2 0 4
3 BGU301 GÜBRELER VE BAHÇE BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİ Seçmeli 2 2 0 4
4 BHS301 BAHÇE BİTKİLERİ HASTALIKLARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
5 BLS301 TARIMDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 2 0 4
6 BÜD301 BAHÇE ÜRÜNLERİNDE DEPOLAMA VE PAKETLEME Seçmeli 2 2 0 4
7 CBS301 TARIMDA UZAKTAN ALGILAMA VE CBS Seçmeli 2 2 0 4
8 CEK301 ÇEVRE EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 0 4
9 CIZ301 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK ÇİZİM VE TASARIM Seçmeli 2 2 0 4
10 DEN301 TARIMDA DENEME PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 2 0 4
11 ENR301 ENERJİ BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 4
12 FIN301 TARIMSAL FİNANSMAN Seçmeli 2 2 0 4
13 FİD302 FİDE ÜRETİMİNDE YENİ TEKNOLOJİLER Seçmeli 2 2 0 4
14 FON301 FONKSİYONEL GIDALAR VE SAĞLIK Seçmeli 2 2 0 4
15 GDM301 GÜBRE DAĞITMA MAKİNELERİ Seçmeli 2 2 0 4
16 GMY301 GIDA GÜVENLİĞİ VE MİKOTOKSİN YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
17 ILM301 İLAÇLAMA ALET VE MAKİNELERİ Seçmeli 2 2 0 4
18 ISY301 TARIM İŞLETMELERİNİN YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
19 IYI301 İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 4
20 KSO301 KÖY SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 4
21 LDR301 TARIMSAL İNOVASYON SÜRECİNDE LİDERLİK VE YARATICILIK Seçmeli 2 2 0 4
22 MEK301 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 0 4
23 MRA301 MERA YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
24 OBY301 ÖZEL BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
25 OGD301 ORGANİK GIDA ÜRETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
26 OLT301 ÖLÇME TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
27 OTI301 ORGANİK TARIM İŞLETMECİLİĞİ VE EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 0 4
28 PLN301 PLANTASYON TESİSİ VE TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
29 PYZ301 PEYZAJ MİMARLIĞI Seçmeli 2 2 0 4
30 PZB301 PARAZİTER OLMAYAN BİTKİ HASTALIKLARI Seçmeli 2 2 0 4
31 SEP301 SERACILIK EKONOMİSİ ve PLANLAMASI Seçmeli 2 2 0 4
32 TAS301 TASARIM BİTKİLERİNİN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI Seçmeli 3 0 0 4
33 TBD301 TARLA BİTKİLERİNDE DAYANIKLILIK ISLAHI Seçmeli 2 2 0 4
34 TER301 TERMODİNAMİK Seçmeli 2 2 0 4
35 TGU301 GÜBRELER VE TARLA BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİ Seçmeli 2 2 0 4
36 THS301 TARLA BİTKİLERİ HASTALIKLARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
37 TPO301 TARIM POLİTİKALARI VE PİYASALARI Seçmeli 2 2 0 4
38 YAY301 KIRSAL YAYIM Seçmeli 2 2 0 4
39 YRS301 YERSEL SULAMA SİSTEMLERİNİN PROJELENDİRİLMESİ Seçmeli 2 2 0 4
BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 2 (YIL 3/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YGY302 YEM GÜVENLİĞİ ve YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
2 ZZO310 YEM DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
3 ZZO312 ORGANİK HAYVANCILIK Seçmeli 2 0 0 3
4 ZZO314 İPEK BÖCEĞİ YETİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 3
5 ZZO316 MONOGASTRİK VE LABORATUVAR HAYVANLARININ ÜRETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU VIII (YIL 3/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ARK302 ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI VE İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 4
2 AVR302 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK TARIMI Seçmeli 2 2 0 4
3 BBZ302 BİTKİ BESLEME BOZUKLUKLARI Seçmeli 2 2 0 4
4 BDI302 BAHÇE BİTKİLERİNDE DAYANIKLILIK ISLAHI Seçmeli 2 2 0 4
5 BZA302 BAHÇE BİTKİLERİ ZARARLILARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
6 CIM302 ÇİM VE YER ÖRTÜCÜLER Seçmeli 2 2 0 4
7 DEO302 TARIM TARİHİ VE DEONTOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 4
8 ELK302 TARIMDA ELEKTRİFİKASYON VE OTOMATİK KONTROL Seçmeli 2 2 0 4
9 GRS302 TARIMSAL GİRİŞİMCİLİK TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 4
10 GÜB302 GÜBRELER VE GÜBRELEME Seçmeli 2 2 0 4
11 HBB302 HOBİ BAHÇECİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 4
12 HMK302 HAYVANCILIKTA MEKANİZASYON Seçmeli 2 2 0 4
13 HPO302 HAYVANCILIK POLİTİKALARI VE PİYASALARI Seçmeli 2 2 0 4
14 HSS302 HASSAS TARIM Seçmeli 2 2 0 4
15 HST302 HASAT MAKİNELERİ Seçmeli 2 2 0 4
16 IGV302 ÇALIŞMA HAYATINDA İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
17 INO302 TARIMSAL BİLGİ VE İNOVASYON SİSTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 4
18 KLT302 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE GIDA GÜVENLİK SİSTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 4
19 KRL302 TARIMDA ÇEVRE KİRLİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
20 KÜY302 KÜLTÜR MANTARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
21 MEV302 TARIMSAL MEVZUAT VE BİLİRKİŞİLİK Seçmeli 2 2 0 4
22 ORG302 ORGANİK TARIMIN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 4
23 ORT302 ÖRTÜ ALTI YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
24 PYE302 PEYZAJ EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 4
25 PYS302 PEYZAJ MİMARLIĞINDA SULAMA Seçmeli 3 0 0 4
26 SAN302 GIDA SANAYİİ EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 0 4
27 SYİ301 SEBZE YETİŞTİRME İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 4
28 TBS302 TOPRAK-BİTKİ-SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 2 0 4
29 TED302 TOPRAK ETÜD VE HARİTALAMA SİSTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 4
30 THM302 TOHUM BİYOLOJİSİ ÜRETİMİ VE KALİTESİ Seçmeli 3 0 0 4
31 TIB302 TIBBİ BİTKİLER TARIMI Seçmeli 2 2 0 4
32 TPH302 TARIMDA PROJE HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 4
33 TPZ302 TOPRAKSIZ TARIM Seçmeli 2 2 0 4
34 TRG302 TRANSGENİK BİTKİLER Seçmeli 2 2 0 4
35 TSI302 TARIM SİGORTACILIĞI Seçmeli 2 2 0 4
36 TSM302 TOPRAK SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
37 TSP302 TARIM SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA Seçmeli 2 2 0 4
38 TSR302 TASARIM BİTKİLERİNİN BESLENMESİ Seçmeli 3 0 0 4
39 TZA302 TARLA BİTKİLERİ ZARARLILARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
40 TZY302 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
41 UZM302 ÜZÜM YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 4
42 YTK302 BİTKİSEL ÜRETİMDE YENİ TEKNİKLER VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 4
BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 3 (YIL 4/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZZO411 KANATLI HAYVAN YETİŞTİRME II Seçmeli 2 0 0 3
2 ZZO413 VERİ ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 3
3 ZZO415 HAYVANCILIKTA MEVZUAT Seçmeli 2 0 0 3
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 3 (YIL 4/ YARIYIL 1)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BLM401 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 3
2 ETK401 ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
3 FSM404 GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
4 IKY401 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 3
5 INV401 İNOVASYON, TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
6 MIT401 MİTOLOJİ Seçmeli 3 0 0 3
7 MZH401 MİZAH VE TOPLUM Seçmeli 3 0 0 3
8 YRT401 YARATICI DÜŞÜNCE YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU4 (YIL 4/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZZO414 AT YETİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 3
2 ZZO416 BESLEME AKSAKLIKLARI Seçmeli 2 0 0 3
3 ZZO418 BİYOİNFORMATİK Seçmeli 2 0 0 3
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 4 (YIL 4/ YARIYIL 2)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ALG402 ALGORİTMA ve PROGRAMLAMANIN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 3
2 DOK402 DOĞRU VE ETKİLİ KONUŞMA EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 3
3 GIP402 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 3
4 HIZ402 HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
5 HLK402 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 3
6 ILT402 İLETİŞİM BECERİLERİ Seçmeli 3 0 0 3
7 INT404 İNOVASYONUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
8 MZK402 TÜRK MÜZİK KÜLTÜRÜ VE TARİHİ Seçmeli 3 0 0 3
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr