Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Edebiyat Fakültesi - Amerikan Kültürü ve Edebiyatı - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Edebiyat Fakültesinin 11 bölümünden biri olan Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü 1992 yılında bu alandaki ihtiyaca karşılık vermek amacıyla kuruldu. Programın amacı, öğrencilerin sosyal bilimler alanında eleştirel bir bakış açısına sahip olmalarını, düşüncelerini hem yazılı hem sözlü ifade edebilme becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır. Sınırların öneminin yavaş yavaş ortadan kalktığı günümüz küreselleşme ve internet çağında, bununla kavramla ilişkili edebiyat ve kültür disiplinlerini bir araya getiren program öğrencilere, hem Amerikan kültürüne hem de evrensel gündeme ışık tutan kapsamlı bir ders programı sunar. Bu bağlamda, edebiyat, dil ve diğer sosyal bilimler disiplinlerinde kendilerini yetiştirme olanağı bulan öğrenciler, sadece kendi kültürlerine, değerlerine ve düşüncelerine değil, aynı zamanda kültürlerin perspektiflerini de anlama yetisine sahip olurlar ve karşılaştırmalı bir bakış açısı edinirler.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı programının amacı; İngiliz Filolojisi ile Amerikan kültürü ve edebiyatının her alanında hizmet verebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, etik değerleri özümsemiş, dünya gerçeklerinin farkında olan ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş filologlar yetiştirmektir. 4 yılda toplam 8 yarıyıla uygun tasarlanan Lisans Programı, öğrencilere ileri düzeyde dil becerisi, edebi kavramlar, edebiyat tarihi, edebiyat ve eleştiri kuramları, kültür alanına dair temel bilgi ve dil, edebiyat, eleştiri ve kültür incelemeleri alanlarında mesleki yetkinlik kazandırmayı hedeflemektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü mezunları Türkiye ve yurtdışında, yönetim, uluslararası ilişkiler, eğitim, medya, sanatsal sektörler gibi çeşitli özel ve kamusal alanlarda kariyer yapma fırsatı bulurlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Hemen hemen tüm zorunlu ve teknik seçmeli derslerde öğrencilerin seçilmiş problemleri çözdüğü yazılı açık veya kapalı kitap sınavlar yapılmaktadır. Her yarıyılda her ders için bir arasınav yapılır. Arasınavların tarihi ve programı yarıyılın başladığı ilk ay içinde Bölüm tarafından ilan edilir. Arasınava ilaveten her dersten bir final sınavı yapılır. Final sınavları tarihi ve yeri yine Bölüm'de ilan edilir. Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere geçerli bir mazereti olması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilebilir. Yarıyıl içi notu (ham not) arasınavın % 40 ı, final sınavının % 60 ı alınarak bulunur. 2004-2005 yılından itibaren uygulanan bağıl değerlendirme sisteminde ham notlar bağıl değerlendirme sistemi kullanılarak değerlendirilir ve sınıfın başarı durumuna göre öğrencinin başarı notu belirlenir. Arasınav ve final sınavlarının yanısıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve laboratuvardaki performans gibi eğitim aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Bu aktiviteler ve başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı yarıyıl başında öğretim üyesi tarafından öğrencilere duyurulur. Arasınav veya final sınavı gerektirmeyen sınavlar öğretim üyesi tarafından belirlenir. Bu durumda başarı notu yarıyıl içinde yapılan ödev, rapor, sunum vs dikkate alınarak belirlenir. Öğrencilerin başarı durumunun belirlenmesinde her yarıyıl sonunda hesaplanan Yarıyıl Akademik Not Ortalaması ve Genel Akademik Not Ortalaması kullanılır. Yarıyıl Akademik Not Ortalaması, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. Genel Akademik Not Ortalaması ise, öğrencinin üniversiteye girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu bölümün veya programın ders planındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ikinci yarıyıl sonundan itibaren hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin kredileriyle, derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın, toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Gerek Yarıyıl Akademik Not Ortalaması ve gerekse Genel Akademik Not Ortalaması öğrencinin kredili derslerden aldığı, (AA) dan (FF) ye kadar notların değerlendirmeye katılması ile belirlenir. Genel Akademik Not Ortalaması değeri en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin (FF) veya (FD) olmaması koşulu ile başarılı kabul edilir. Genel Akademik Not Ortalaması 2.00'nin altında olan öğrenci başarısızdır. İkinci yarıyılın sonundan itibaren öğrencinin üst yarıyıllardaki dersleri alabilmesi için, Genel Akademik Not Ortalaması ’ nın en az 1.80 olması gerekir. 2004-2005 yılından önce kayıtlanan öğrenciler final notunun ve ham notunun 60 ve üzerinde olması halinde o dersten başarılı sayılır. Teknik olmayan seçmeli derslerde değerlendirme kriterine, öğrenciler ve dersi veren öğretim üyesi tarafından ortak olarak karar verilir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Baskan, Prof. Dr. Atilla SİLKÜ Tel :+90 232 388 40 00/1687 E-mail :atilla.silku@ege.edu.tr AKTS Koordinatorü, Arş. Gör. Dr. Melis Mülazımoğlu Erkal Tel :+90 232 343 40 00/3948 E-mail :melis.mulazimoglu@ege.edu.tr Adres Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, Kampüs - Bornova - İZMİR 35100 Bornova, İzmir, Tel : +90 232 388 01 10 Fax : +90 232 388 11 02
Bölüm Olanakları
LLP-Erasmus, Çift Anadal-Yandal Programları, Pedagojik Formasyon Sertifikası, Yabancı Dilde Eğitim, Uluslararası Kültür İncelemeleri Sempozyumu, Uluslararası Öğrenci Sempozyumu, Film Festivali, Yayınlar: JAST ve Interactions

Program Çıktıları
1İngiliz-Amerikan kültürü ve edebiyatına ilişkin kavram ve düşünceleri, olgu ve yaklaşımları, eleştirel metod ve kavrayışları özümseme ve tartışabilme yetisini geliştirmiş olabilme
2Amerikan kültürü ve edebiyatının dahilinde yer alan farklı disiplinleri (sosyoloji, psikoloji, politika, tarih, sanat tarihi, dilbilim, edebiyat, coğrafya, felsefe, dinbilim gibi) ve bu disiplinler arasındaki ilişkileri kavrama ve akademik çalışmalarını çok disiplinli bir çerçeve dahilinde ortaya koyabilme
3Amerikan sosyo-kültürel yapısı (etnik ve bölgesel farklılıklar, kültürlerarası etkileşim, çoğulcu bakış açısı, siyasi yapısı, demokratik açılım, iç ve dış politikası, düşünsel akımlar), ekonomisi ve politikası hakkında bilgi sahibi olabilme
4Amerikan resmi ve kültürel tarihinin farklı dönemlerini kendi içinde ve diğer dönemlerle karşılaştırmalı olarak tarih, politika, kültür, sanat ve öncellikle edebiyat anlayışları bağlamında irdeleyebilme ve ideolojik yapıları hakkında çıkarımlarda bulunabilme
5Genel olarak Batı kültürü ve kültür tarihi hakkında farkındalık yaratma ve kazanılan bilgileri Batı kültür ve edebiyatları ile Türk kültürü ve edebiyatında karşılaştırmalı olarak uygulayabilme
6Edebiyat, kültür ve sanat ürünlerini/metinlerini (roman, şiir, öykü, inceleme, sinema, magazin, gazete, televizyon, reklam, tiyatro, resim, heykel, müzik, mimari, folklor, spor) kültürel eleştiri yaklaşımlarıyla okuyabilme ve bu kültürel metinlerin ve bunlara bağlı gelişen, değişen söylemlerin çözümlemesini yapabilme
7Analitik yaklaşım ve eleştirel düşünme becerilerini edebi ve kültür eleştirisi yaparak geliştirebilme
8Alanın gerektirdiği uygun İngilizce’yi ve terminolojiyi yetkin bir şekilde kullanarak yazılı ve sözlü olarak iletişim kurabilme
9İngilizce eğitimi hakkında metodoloji ve pedagojik yaklaşımları kavrayabilme
10Bilimsel araştırma ve projelerde çalışma bilgi ve becerisini kazanarak, bağımsız ve/veya grupla çalışabilme
11Yaptığı bilimsel araştırmalarını, proje etkinlik raporlarını, yaratıcı yazın çalışmalarını bilimsel yazım tekniklerini (MLA) kullanarak yazılı veya sözlü olarak sunabilme
12İletişim becerilerini ve teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanabilme
13Öncelikle edebi metinler olmak üzere her türlü metnin çevirisinde yetkinleşebilme
14Edinilen bilgi ve becerileri mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle kullanabilme
15Amerikan kültürü ve edebiyatının kazandırdığı bilgi birikimi, eleştirel bakış açısı ve esnekliği yaşamın diğer alanlarına ve mesleki düzlemlere (öğretmenlik, okutmanlık, rehberlik, tercümanlık, uluslararası ilişkiler, editörlük vb.) aktarabilme
16Öğrenme ve öğretmede araç, gereç, materyal kullanımı becerilerini kazanma ve içerik-materyal bağlantısı doğrultusunda uygun seçimler yapabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910111213141516
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0710001392013 AMERICAN HISTORY-I Zorunlu 2 0 0 4
2 710001352004 COMPUTER Zorunlu 3 0 0 3
3 710001152010 HISTORY OF AMERICAN LIT.I Zorunlu 2 0 0 3
4 710001162010 HISTORY OF ENG.LIT.I Zorunlu 2 0 0 3
5 710001432016 INTRO.TO WESTERN THOUGHT-I Zorunlu 3 0 0 3
6 710001171997 INTRODUCTION TO LITERARY STUDIES Zorunlu 2 0 0 3
7 0710001432019 MYTHOLOGY Zorunlu 3 0 0 3
8 710001022006 PRINCIPLES OF ATATURK AND RECENT TURKISH HISTORY I Zorunlu 2 0 0 2
9 710001012006 TURKISH LANGUAGE I Zorunlu 2 0 0 2
10 0710001412013 WRITING SKILLS Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 23 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0710001402013 ADVANCED WRITING SKILLS Zorunlu 2 0 0 4
2 0710001422013 AMERICAN HISTORY-II Zorunlu 2 0 0 4
3 710001232010 HISTORY OF AMERICAN LIT.II Zorunlu 2 0 0 3
4 710001242010 HISTORY OF ENG.LIT.II Zorunlu 2 0 0 3
5 710001442016 INTRO.TO WESTERN THOUGHT-II Zorunlu 3 0 0 3
6 710000942006 PRINCIPLES OF ATATURK AND RECENT TURKISH HISTORY II Zorunlu 2 0 0 2
7 0710001442019 READINGS IN CLASSICAL LITERATURE Zorunlu 3 0 0 3
8 710001252010 TEXTUAL ANALYSIS Zorunlu 3 0 0 3
9 710000922006 TURKISH LANGUAGE II Zorunlu 2 0 0 2
10 710001362011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 23 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0710002552013 ASPECTS OF AMERICAN CULTURE-I Zorunlu 2 0 0 4
2 EDEFAKORTAKHAVUZ1 FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 1 Seçmeli - - - 2
3 0710002572013 HISTORY OF AMERICAN LIT.III Zorunlu 2 0 0 4
4 0710002592013 INTRODUCTION TO NOVEL-I Zorunlu 3 0 0 4
5 710002121997 INTRODUCTION TO POETRY-I Zorunlu 2 0 0 3
6 710002101997 INTRODUCTION TO THEATRE-I Zorunlu 2 0 0 3
7 EDEAMEKÜLSÇMDERS1 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 3
8 10721001T11250 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 2 0 0 3
9 0710002612013 U.S. HISTORY-I Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 18 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 710002272007 ASPECTS OF AMERICAN CULTURE-II Zorunlu 2 0 0 3
2 EDEFAKORTAKHAVUZ2 FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 2 Seçmeli - - - 2
3 0710002542013 HISTORY OF AMERICAN LIT.IV Zorunlu 2 0 0 4
4 0710002562013 INTRODUCTION TO NOVEL-II Zorunlu 3 0 0 3
5 710002211997 INTRODUCTION TO POETRY-II Zorunlu 2 0 0 3
6 710002191997 INTRODUCTION TO THEATRE-II Zorunlu 2 0 0 3
7 0710002582013 RHETORICAL SKILLS Zorunlu 2 0 0 3
8 EDEAMEKÜLSÇMDERS2 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli - - - 5
9 0710002602013 U.S. HISTORY-II Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 18 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 710003092007 AMERICAN DRAMA-I Zorunlu 3 0 0 5
2 710003082009 AMERICAN NOVEL-I Zorunlu 3 0 0 5
3 710003072007 AMERICAN POETRY-I Zorunlu 3 0 0 5
4 710003392016 REGIONS IN AMERICAN CULTURE I Zorunlu 2 0 0 5
5 EDEAMEKÜLSÇMDERS3 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Seçmeli - - - 5
Toplam 14 0 0 25
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 710003172007 AMERICAN DRAMA-II Zorunlu 3 0 0 5
2 710003162009 AMERICAN NOVEL-II Zorunlu 3 0 0 5
3 710003152007 AMERICAN POETRY-II Zorunlu 3 0 0 5
4 710003362016 REGIONS IN AMERICAN CULTURE II Zorunlu 2 0 0 5
5 EDEAMEKÜLSÇMDERS4 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 Seçmeli - - - 5
Toplam 14 0 0 25
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 710004092009 AME.INTELLECTUAL HIST.&CRITICISM-I Zorunlu 3 0 0 5
2 710004102009 AMERICAN THEMES AND ISSUES-I Zorunlu 3 0 0 5
3 EDEAMEKÜLSÇMDERS5 SEÇMELİ DERS GRUBU 5 Seçmeli - - - 5
4 710004072007 US.GOVERNMENT AND POLITICS-I Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 11 0 0 20
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 710004162009 AMERI.INTELLEC.HIST.& CRITICISM-II Zorunlu 3 0 0 5
2 710004172000 AMERICAN THEMES AND ISSUES-II Zorunlu 4 0 0 5
3 EDEAMEKÜLSÇMDERS6 SEÇMELİ DERS GRUBU 6 Seçmeli - - - 5
4 710004142007 US.GOVERNMENT AND POLITICS-II Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 12 0 0 20
 
FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 701002532012 MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR Seçmeli 2 0 0 2
2 702002552012 İLKÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
3 702002592019 19.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
4 703002372007 EKONOMİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
5 705002772012 MİTOLOJİ VE KÜLTÜR Seçmeli 2 0 0 2
6 705002812019 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT Seçmeli 2 0 0 2
7 705002832019 BATI EDEBİYATI VE MEDENİYETİ Seçmeli 2 0 0 2
8 706002752012 FELSEFEYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
9 707002432012 TEMEL PSİKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
10 707002452012 EVRİMSEL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
11 708002452007 GENEL SOSYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
12 710002532012 DÜNYA EDEBİYAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
13 712002552014 SANAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
14 713002232007 MİTOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
15 714002232019 YAKINDOĞU ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2
16 721002512016 ÇEVİRİYE GİRİŞ I (İNGİLİZCE) Seçmeli 2 0 0 2
17 FSM404 GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
18 INV401 İNOVASYON, TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ DERS GRUBU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 710002151997 TRANSLATION-I Seçmeli 2 0 0 3
2 710002412002 FOREIGN LANGUAGE-I (Y.D.ALMANCA-I) Seçmeli 3 0 0 3
3 710002452006 ITALIAN I Seçmeli 3 0 0 3
FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 701002542012 MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE HİKAYE Seçmeli 2 0 0 2
2 702002562012 YENİ VE YAKINÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
3 702002602019 20.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
4 703002362007 KÜLTÜREL COĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 2
5 705002782012 MİTOLOJİ VE EDEBİYAT Seçmeli 2 0 0 2
6 705007852019 EDEBİYAT VE MODERNİTE Seçmeli 2 0 0 2
7 705007872019 BATI EDEBİYATI VE FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 2
8 706002762012 FELSEFE SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 2
9 707002482012 İNSAN GELİŞİMİ Seçmeli 2 0 0 2
10 707002562016 TOPLUMSAL CİNSİYET Seçmeli 2 0 0 2
11 708002422007 MODERN SOSYOLOJİK YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 2
12 710002522012 KÜLTÜR İNCELEMELERİ Seçmeli 2 0 0 2
13 712002542012 GENEL SANAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
14 713002402012 ANADOLU ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2
15 715001392019 ANADOLU PREHİSTORYASI Seçmeli 3 0 0 2
16 721002482016 ÇEVİRİYE GİRİŞ II (İNGİLİZCE) Seçmeli 2 0 0 2
17 GIP402 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 2
18 INT404 İNOVASYONUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ DERS GRUBU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 710002251997 TRANSLATION-II Seçmeli 2 0 0 5
2 710002402002 FOREIGN LANGUAGE-II (Y.D.ALMANCA-II) Seçmeli 3 0 0 5
3 710002442006 ITALIAN II Seçmeli 3 0 0 5
SEÇMELİ DERS GRUBU 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0710003472019 HISTORY OF AMERICAN VISUAL ARTS I Seçmeli 3 0 0 5
2 0710003492019 FUNDAMENTALS OF LEARNING:A CONTEXT OF LANGUAGE Seçmeli 3 0 0 5
3 710003412016 MODERNISM IN AMERICAN LITERATURE Seçmeli 3 0 0 5
SEÇMELİ DERS GRUBU 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0710003462019 HISTORY OF AMERICAN VISUAL ARTS II Seçmeli 3 0 0 5
2 0710003482019 APPROACHES AND METHODS OF TEACHING:A CONTEXT OF LANGUAGE Seçmeli 3 0 0 5
3 710003232009 HISTORY OF TURK.AMER.RELATIONS Seçmeli 3 0 0 5
4 710003422018 CONTEMPORARY NATIVE AMERICAN STUDIES Seçmeli 3 0 0 5
SEÇMELİ DERS GRUBU 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0710004352019 AMERICAN POPULAR CULTURE AND IDENTITY I Seçmeli 2 0 0 5
2 0710004372019 AMERICAN SHORT FICTION I Seçmeli 2 0 0 5
3 710004312016 ETHNIC AMERICAN LITERATURE I Seçmeli 3 0 0 5
SEÇMELİ DERS GRUBU 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0710004342019 AMERICAN POPULAR CULTURE AND IDENTITY II Seçmeli 2 0 0 5
2 0710004362019 AMERICAN SHORT FICTION II Seçmeli 2 0 0 5
3 710004322016 ETHNIC AMERICAN LITERATURE II Seçmeli 3 0 0 5
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr