Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Edebiyat Fakültesi - Sanat Tarihi - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
1980 yılında kurulan Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü, 1981 yılında öğretime başlamış ve ilk mezunlarını 1985 yılında vermiştir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan yapan mezunlar "Sanat Tarihi alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Sanat Tarihi Bölümü, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin on iki bölümünden biridir. Bölüm bünyesinde üç anabilim dalı bulunmaktadır: Türk-İslam Sanatı Anabilim Dalı, Bizans Sanatı Anabilim Dalı ve Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Anabilim Dalı. Okutulan derslerde, Anadolu'nun maddi kültürünü oluşturan dini ve sosyal işlevli yapıların mimari özellikleri, süslemeleri ve el sanatları incelenmektedir. Ayrıca, İslam Sanatı, İslamiyet Öncesi Türk Sanatı, Bizans Sanatı, Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat gibi başlıklar altında, Anadolu ve Anadolu dışındaki çeşitli kültürlerin sanatları da öğretilmektedir. Bölümde öğrenim süresi 4 yıldır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Sanat Tarihi Bölümü'nde öğrenimlerini tamamlayan öğrenciler, Sanat Tarihçisi unvanı ile Arkeoloji ve Etnografya müzelerinde görev alabilmekte, gerekli öğretmenlik formasyonlarını tamamlayan öğrenciler de, liselerde sanat tarihi öğretmeni olabilmektedir. İyi derecede yabancı dil bilen mezunlar, "rehberlik sertifikası" almak kaydıyla turizm rehberi olarak çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar, Ege Üniversitesi'nde yürürlükte olan sisteme göre 100 üzerinden harf ve sayısal olarak değerlendirilmektedir. Yıl içi sınavları ortalamasının ağırlıklı ortalamaya etkisi %40; yıl sonu sınavının ise %60 olarak hesaplanmaktadır. Her hangi bir dersten başarılı olabilmek için %60 ağırlıklı ortalamayı tutturmak gerekmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü 35100 Bornova/İZMİR
Bölüm Olanakları
Sanat Tarihi Bölümü'nde, başarı yüzdesine göre seçilmiş öğrencilerin, öğrenim yaşamları boyunca, bilgi ve deneyimlerini artırmak/pekiştirmek için, bölümde yapılan/yapılacak olan kazı ve yüzey araştırmaları, yerinde inceleme gezileri, laboratuar çalışmaları, çeşitli proje ve restorasyan çalışmaları gibi imkanlar sunulmaktadır.

Program Çıktıları
1Türk İslam Sanatı, Bizans Sanatı, Batı Sanatı ve Çağdaş Türk Sanatı hakkında bilgi sahibi olma.
2Sanat Tarihi ile ilgili maddi kültür varlıkları hakkında bilim dalına özgü yöntemler ile değerlendirme yapabilme ve bir eseri öz niteliklerinden yola çıkarak tanımlayabilme.
3Tarihsel bir dönemin sanatsal faaliyetleri, yaşam ve düşünce biçimleri, coğrafya, sosyo-kültürel vb. koşullar arasında ilişkiler kurarak ileri seviyede analiz yapabilme.
4Kazı yöntemleri, restorasyon, fotoğraf çekimi, eser belgeleme, kitabe okuma, teknik resim yapabilme, bilgisayar kullanımı ile ilgili teknik becerilere sahip olma.
5Kültür varlıklarının koruma ve onarımı ile ilgili edindiği bilimsel yaklaşımı çağdaş gereksinimler doğrultusunda uygulayabilme, müze gibi ortamlarda sergilenmesine yönelik çağdaş yöntemleri uygulayabilme.
6Sanat tarihi ile ilgili konularda varolan bilimsel varsayımları eleştirel olarak ele alabilme.
7Sanat Tarihi ile ilgili olabilecek yardımcı bilim dalları ve disiplinler (mimarlık, arkeoloji, tarih, nümizmatik, sosyoloji, antropoloji, felsefe vb.) hakkında bilgi sahibi olma ve yaralanabilme becerisi.
8Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileme becerisi.
9Sanat Tarihi ile ilgili kültürel ve bilimsel etkinlikleri (sergi, bienal, kongre, konferans vb) takip edebilme
10Sanat Tarihi ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve hukuksal süreçler hakkında bilgi sahibi olma.
11Görüşlerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme, kendi görüşlerini eleştirel olarak değerlendirebilme.
12Bağımsız olarak veya grup içerisinde bir çalışma yürütebilme, zamanı doğru kullanabilme becerisi.
13Mesleki etik, sorumluluk ve estetik duyarlılıklar edinme.
14lllll
15Bir eserin veya bir eser üzerindeki süslemenin plan, kesit ya da çözümsel izdüşümünü, evrensel çizim tekniklerini ve araçlarını kullanarak çizebilme.
16Toprak altında kalmış eserlerin çıkarılabilmesi için edindiği yöntem ve becerileri alana uygulayabilme.
17Kültür varlıkları üzerinde yer alan farklı dillerdeki kitabeleri okuyabilme ya da farklı disiplinlerden yardım alarak çözümleyebilme.
18Kültür varlıklarının koruma ve onarımı ile ilgili edindiği bilimsel yaklaşımı çağdaş gereksinimler doğrultusunda uygulayabilme.
19Belirli bir konuda, edinilmiş olan bilgi birikiminden konuyla ilgili olanlarını seçip ortaya koyabilme.
20Eserlerin müze gibi ortamlarda sergilenmesine yönelik çağdaş yöntemleri araştırabilme ve uygulayabilme.
21Bağımsız çalışabilme.
22Temel düzeyde bilgisayar yazılımları ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
23Öncelikleri belirleyip, zamanı doğru kullanmayı öğrenme.
24Kendi görüşlerini de eleştirel olarak değerlendirebilme; zayıf yanlarını açıkça ifade edebilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
111111111111111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 712001132010 ANADOLU SELÇUKLU CAMİLERİ I Zorunlu 2 0 0 4
2 712001022006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
3 712001352009 AVRUPA SANATINDA MİTOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
4 712001392015 BATI SANATINA GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
5 712001161997 BİZANS SANATINA GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
6 712001262007 MİMARİ ÇİZİM-I Zorunlu 3 0 0 4
7 712001182010 OSMANLICAYA GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 2
8 712001012006 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
9 712001412015 TÜRK-İSLAM SANATINA GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
10 712001372010 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 23 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 712001212010 ANADOLU SELÇUKLU CAMİLERİ II Zorunlu 2 0 0 4
2 712000942006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
3 712001312004 BİLGİSAYAR Zorunlu 3 0 0 3
4 712001362015 İKONOGRAFİ Zorunlu 2 0 0 3
5 712001322007 MİMARİ ÇİZİM-II Zorunlu 3 0 0 4
6 712001302004 ORTAÇAĞ AVRUPA SANATI Zorunlu 2 0 0 3
7 712001382015 OSMANLICA METİNLER I Zorunlu 3 0 0 3
8 712000922006 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
9 712001332011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 0 0 2
10 712001342010 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 25 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EDEFAKORTAKHAVUZ1 FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 1 Seçmeli - - - 2
2 EDESANTARSÇMDERSGR1 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 20
3 10721201T11252 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 2 0 0 3
4 712002572015 TÜRK-İSLAM SANATI ARAŞTIRMALARI I Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 9 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EDEFAKORTAKHAVUZ2 FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 2 Seçmeli - - - 2
2 EDESANTARSÇMDERSGR2 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli - - - 24
3 712002582015 TÜRK-İSLAM SANATI ARAŞTIRMALARI II Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 7 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 712003432015 BATI SANATI ARAŞTIRMALARI I Zorunlu 3 0 0 6
2 EDESANTARSÇMDERSGR3 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Seçmeli - - - 24
Toplam 5 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 712003402015 BATI SANATI ARAŞTIRMALARI II Zorunlu 3 0 0 6
2 EDESANTARSÇMDERSGR4 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 Seçmeli - - - 24
Toplam 5 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 712004472015 BİZANS SANATI ARAŞTIRMALARI I Zorunlu 3 0 0 6
2 EDESANTARSÇMDERSGR5 SEÇMELİ DERS GRUBU 5 Seçmeli - - - 24
Toplam 5 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 712004502015 BİZANS SANATI ARAŞTIRMALARI II Zorunlu 3 0 0 6
2 EDESANTARSÇMDERSGR6 SEÇMELİ DERS GRUBU 6 Seçmeli - - - 24
Toplam 5 0 0 30
 
FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 701002532012 MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR Seçmeli 2 0 0 2
2 702002552012 İLKÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
3 703002372007 EKONOMİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
4 705002772012 MİTOLOJİ VE KÜLTÜR Seçmeli 2 0 0 2
5 705002812019 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT Seçmeli 2 0 0 2
6 705002832019 BATI EDEBİYATI VE MEDENİYETİ Seçmeli 2 0 0 2
7 706002752012 FELSEFEYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
8 707002432012 TEMEL PSİKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
9 708002452007 GENEL SOSYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
10 710002532012 DÜNYA EDEBİYAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
11 712002552014 SANAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
12 712002872019 ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ I Seçmeli 2 0 0 2
13 713002232007 MİTOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
14 714002232019 YAKINDOĞU ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2
15 721002512016 ÇEVİRİYE GİRİŞ I (İNGİLİZCE) Seçmeli 2 0 0 2
16 FSM404 GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
17 INV401 İNOVASYON, TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ DERS GRUBU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 712002592015 BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARISI Seçmeli 2 0 0 4
2 712002612015 İSLAM SERAMİK SANATI Seçmeli 2 0 0 4
3 712002632015 ANADOLU DIŞI TÜRK İSLAM SANATI I Seçmeli 2 0 0 4
4 712002652015 OSMANLICA METİNLER II Seçmeli 2 0 0 4
5 712002672015 BİZANS ÖNCESİ ANADOLU UYGARLIKLARI Seçmeli 2 0 0 4
6 712002692015 BİZANS ANITSAL RESİM SANATI I Seçmeli 2 0 0 4
7 712002712015 MİMARİ SÜSLEME VE KÜÇÜK ESER ÇİZİM TEKNİKLERİ I Seçmeli 2 0 0 4
8 712002732015 ANADOLU TÜRK SANATINDA DOKUMA I Seçmeli 2 0 0 4
9 712002752015 TÜRK MİTOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
10 712002772015 TAŞ SÜSLEMEDE TEKNİK VE MOTİFLER Seçmeli 2 0 0 4
11 712002792015 EL SANATLARI ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I Seçmeli 2 0 0 4
12 712002812015 BİZANS MİMARİSİ I Seçmeli 2 0 0 4
13 712002832015 RÖNESANS SANATI Seçmeli 2 0 0 4
FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 701002542012 MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE HİKAYE Seçmeli 2 0 0 2
2 702002562012 YENİ VE YAKINÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
3 703002362007 KÜLTÜREL COĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 2
4 705002782012 MİTOLOJİ VE EDEBİYAT Seçmeli 2 0 0 2
5 705007852019 EDEBİYAT VE MODERNİTE Seçmeli 2 0 0 2
6 705007872019 BATI EDEBİYATI VE FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 2
7 706002762012 FELSEFE SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 2
8 707002482012 İNSAN GELİŞİMİ Seçmeli 2 0 0 2
9 707002562016 TOPLUMSAL CİNSİYET Seçmeli 2 0 0 2
10 708002422007 MODERN SOSYOLOJİK YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 2
11 710002522012 KÜLTÜR İNCELEMELERİ Seçmeli 2 0 0 2
12 712002882019 ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ II Seçmeli 2 0 0 2
13 715001392019 ANADOLU PREHİSTORYASI Seçmeli 3 0 0 2
14 721002482016 ÇEVİRİYE GİRİŞ II (İNGİLİZCE) Seçmeli 2 0 0 2
15 GIP402 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 2
16 INT404 İNOVASYONUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ DERS GRUBU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 712002602015 ANADOLU TÜRK İSLAM SERAMİK SANATI Seçmeli 2 0 0 4
2 712002622015 ANADOLU DIŞI TÜRK İSLAM SANATI II Seçmeli 2 0 0 4
3 712002642015 ANADOLU SELÇUKLU VE BEY.DÖN.TAR. Seçmeli 2 0 0 4
4 712002662015 OSMANLICA METİNLER III Seçmeli 2 0 0 4
5 712002682015 ARKEOLOJİK KAZI VE ONARIM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 4
6 712002702015 MİMARİ SÜSLEME VE KÜÇÜK ESER ÇİZİM TEKNİKLERİ II Seçmeli 2 0 0 4
7 712002722015 FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 2 0 0 4
8 712002742015 BİZANS ANITSAL RESİM SANATI II Seçmeli 2 0 0 4
9 712002762015 İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK SANATI Seçmeli 2 0 0 4
10 712002782015 EL SANATLARI ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II Seçmeli 2 0 0 4
11 712002802015 ERKEN OSMANLI MİMARİSİ Seçmeli 2 0 0 4
12 712002822015 BAROK SANAT Seçmeli 2 0 0 4
13 712002842015 ANADOLU TÜRK SANATINDA DOKUMA II Seçmeli 2 0 0 4
14 712002862015 BİZANS MİMARİSİ II Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 712003452015 ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ HANLARI I Seçmeli 2 0 0 4
2 712003472015 ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ MEDRESELERİ I Seçmeli 2 0 0 4
3 712003492015 ANADOLU ORTAÇAĞ HIRİSTİYAN SANATI (ERMENİ MİMARİSİ) Seçmeli 2 0 0 4
4 712003512015 OSMANLI TARİHİ I Seçmeli 2 0 0 4
5 712003532015 ÇAĞDAŞ TÜRK SANATI I Seçmeli 2 0 0 4
6 712003552015 MÜZECİLİK Seçmeli 2 0 0 4
7 712003572015 MİMARLIK TARİHİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I Seçmeli 2 0 0 4
8 712003592015 KLASİK DÖNEM OSMANLI MİMARİSİ VE MİMAR SİNAN I Seçmeli 2 0 0 4
9 712003612015 BİZANS EL SANATLARI I Seçmeli 2 0 0 4
10 712003632015 AKDENİZ İSLAM SANATI I Seçmeli 2 0 0 4
11 712003652015 KİTABELER I Seçmeli 2 0 0 4
12 712003672015 19.YÜZYIL AVRUPA SANATI Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 712003422015 KLASİK DÖNEM OSMANLI MİMARİSİ VE MİMAR SİNAN II Seçmeli 2 0 0 4
2 712003442015 ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ HANLARI II Seçmeli 2 0 0 4
3 712003462015 TÜRK İSLAM ALÇI SANATI Seçmeli 2 0 0 4
4 712003482015 BİZANS EL SANATLARI II Seçmeli 2 0 0 4
5 712003502015 ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ MEDRESELERİ II Seçmeli 2 0 0 4
6 712003522015 20.YÜZYIL AVRUPA SANATI Seçmeli 2 0 0 4
7 712003542015 ANADOLUDA ORTAÇAĞ HIRİSTİYAN SANATI (GÜRCÜ MİMARİSİ) Seçmeli 2 0 0 4
8 712003562015 OSMANLI TARİHİ II Seçmeli 2 0 0 4
9 712003582015 ÇAĞDAŞ TÜRK SANATI II Seçmeli 2 0 0 4
10 712003602015 MİMARLIK TARİHİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II Seçmeli 2 0 0 4
11 712003622015 AKDENİZDE İSLAM SANATI II Seçmeli 2 0 0 4
12 712003642015 KİTABELER II Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 712004492015 OSMANLI ÖNCESİ MİNYATÜR SANATI Seçmeli 2 0 0 4
2 712004512015 ANADOLU ORTAÇAĞ HIRİSTİYAN SANATI(SÜRYANİ SANATI) Seçmeli 2 0 0 4
3 712004532015 BİZANS SİVİL MİMARLIĞI I Seçmeli 2 0 0 4
4 712004552015 ANADOLU SELÇUKLU TÜRBELERİ Seçmeli 2 0 0 4
5 712004572015 DOĞU AVRUPA SANATI I Seçmeli 2 0 0 4
6 712004592015 BATI ANADOLUDA OSMANLI DÖNEMİ AZINLIK MİMARİSİ Seçmeli 2 0 0 4
7 712004612015 BİTİRME TEZİ I Seçmeli 4 0 0 8
8 712004632015 ANADOLU TÜRK MİMARİSİNDE SU YAPILARI Seçmeli 2 0 0 4
9 712004652015 OSMANLI DÖNEMİ ŞEHİRİÇİ HANLARI I Seçmeli 2 0 0 4
10 712004672015 18.-20. YÜZYIL OSMANLI MİMARİSİ I Seçmeli 2 0 0 4
11 712004692015 BİZANS ESTETİĞİ Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 712004522015 OSMANLI MİNYATÜR SANATI Seçmeli 2 0 0 4
2 712004542015 BİZANS ASKERİ MİMARİSİ Seçmeli 2 0 0 4
3 712004562015 BİZANS SİVİL MİMARLIĞI II Seçmeli 2 0 0 4
4 712004582015 TARİHİ ÇEVRE KORUMA BİLİNCİ Seçmeli 2 0 0 4
5 712004602015 OSMANLI TÜRBELERİ Seçmeli 2 0 0 4
6 712004622015 TÜRK HAMAM MİMARİSİ Seçmeli 2 0 0 4
7 712004642015 DOĞU AVRUPA SANATI II Seçmeli 2 0 0 4
8 712004662015 TÜRK İSLAM AHŞAP SANATI Seçmeli 2 0 0 4
9 712004682015 BATI ANADOLU LEVANTEN MİMARİSİ Seçmeli 2 0 0 4
10 712004702015 BİTİRME TEZİ II Seçmeli 4 0 0 8
11 712004722015 OSMANLI DÖNEMİ ŞEHİRİÇİ HANLARI II Seçmeli 2 0 0 4
12 712004742015 18.-20. YÜZYIL OSMANLI MİMARİSİ II Seçmeli 2 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr