Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Edebiyat Fakültesi - Coğrafya - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü 1980 yılında, adı daha sonra Edebiyat Fakültesi olarak değiştirilen Sosyal Bilimler Fakültesi’nin bir bölümü olarak kurulmuştur. Bölüm ilk mezunlarını 1983-1984 eğitim yılında vermiştir. Halen, Coğrafya Bölümü Edebiyat Fakültesi bünyesinde dört yıllık lisans eğitiminin yanı sıra, coğrafi bilgi sistemleri, fiziki coğrafya ve beşeri coğrafya konularında yüksek lisans ve doktora eğitimi vermektedir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Coğrafya alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Dört yıllık lisans programının amacı öğrencilere coğrafya ve yakın disiplinlerle ilişkili konularda bilimsel bilgi kazandırmaktır. Program, toplumun ihtiyaçları ve coğrafya bilimindeki en son gelişmeleri de dikkate alan zorunlu ve geniş bir yelpazedeki seçimlik derslerden oluşmaktadır. Dördüncü yılda, öğrenciler ilgi duydukları bir konuda bölüm öğretim üyelerinden birinin danışmanlığında bitirme tezi hazırlayabilmektedirler. Coğrafya bölümünde fiziki coğrafya ve beşeri ve iktisadi coğrafya olmak üzere toplam iki Anabilim Dalı bulunmaktadır. Coğrafya, yeryüzünü fiziksel özellikleri ve bu özelliklere göre şekillenen, çeşitlenen insan yaşayışı, faaliyetleri ve kültürünü, bunlar arasındaki ilişkileri inceleyen bir bilimdir. Bu nedenle iki anabilim dalından oluşmaktadır. Bunlar Fiziki Coğrafya ile Beşeri ve İktisadi Coğrafya anabilim dallarıdır. Ancak bu anabilim dallarına ayrı öğrenci alınmamakta, Coğrafya Bölümünün öğrencileri tek bir programla yetiştirilmektedir. Yeryüzünün fiziksel özelliklerini oluşturan yeryüzü şekilleri (jeomorfoloji), iklim (klimatoloji), sular (karasal hidrografya ve oseanografya) ve canlılar (biyocoğrafya) Fiziki Coğrafya Anabilim Dalının temel ders konularını oluşturmaktadır. Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalında ise nüfus, yerleşme, kültür, tarım, sanayi, ekonomi konuları çeşitli derslerde işlenmektedir. Türkiye’nin coğrafi bölgeleri ayrı derslerde genel coğrafya yöntemleriyle incelenmektedir. Türkiye dışından seçilmiş bazı bölge ve ülkelerin coğrafyaları da ders konuları arasındadır. Bunlara ek olarak bölümde güncel konularda yapılan araştırmalarla gelişen bazı konularda da (Alüvyal Jeomorfoloji, Turizm Coğrafyası gibi) dersler verilmekte, uygulamalar yapılmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Coğrafya Bölümü mezunlarının bugüne kadar öncelikli iş imkanları öğretmenlik olmuştur. Son yıllarda özel okullar ve dershanelerdeki mezunların sayısı da önemli artış göstermiştir. Bundan başka daha az sayıda olmakla birlikte, alanlarına giren konularla ilgili devlet kuruluşlarında çalışma imkanı da bulabilmektedirler. Ayrıca günümüzde kullanımı ve önemi hızla artan ve oldukça popüler bir konu olan Coğrafi Bilgi sistemleri konusunda bölümde üç yıla yayılmış kapsamlı bir eğitim verilmekte, böylece mezunların söz konusu sahada da çalışma imkanı bulunmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler derslere ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencinin devamı öğretim üyesi tarafından takip edilir. Her yarı yılda her ders için bir ara sınav yapılır. Ara sınavların tarihi ve programı yarı yılın başladığı ilk ay içinde bölüm tarafından ilan edilir. Ara sınava ilaveten her dersten bir final sınavı yapılır. Final sınavlarının tarihi ve yeri yine bölümde ilan edilir. Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere geçerli bir mazereti olması halinde fakülte yönetim kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilebilir. Ara sınav ve final sınavının yapıldığı derslerde başarı notu ara sınav notunun %40’ı ile final sınavının %60’ı alınarak hesaplanır. Farklı not sistemine bağlı olan öğrenciler için, farklı sistemler de bulunmaktadır. Bazı öğretim üyeleri sınav başarı notunu hesaplarken diğer bazı ölçütleri de (örneğin, derse devam, seminer sunumu, yazılı ödev, vb.) göz önünde bulundurmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı Prof. Dr. ŞEVKET IŞIK Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü 35100 Bornova, İzmir sevket.i@ege.edu.tr tel. 232 3111375, fax. 232 3881102, AKTS/DS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. M. KİRAMİ ÖLGEN Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü 35100 Bornova, İzmir, kirami.olgen@ege.edu.tr tel. 232 3111332, fax. 232 3881102
Bölüm Olanakları
Bölümüzde öğrencilerimizin eğitimlerinde kullanılan alüvyal jeomorfoloji laboratuvarı ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) laboratuvarı bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Dünyayı ve ülkemizi iyi tanıyabilme, çağımız sorunlarını çok boyutlu olarak kavrayabilme
2Doğa bilimleri ve sosyal bilimler hakkında temel ve genel bilgilere sahip olma
3Mevcut bilgileri değerlendirme, eksik veya yetersiz bilgileri belirleyerek bunlarla ilgili veri üretme bilgi ve becerisi
4Çalışmalarında temel bilgi teknolojileri, istatistik, kartografya gibi araç ve yöntemleri kullanma ve uygulama becerisi
5Coğrafi Bilgi Sistemleri, uzaktan algılama vb. coğrafi teknolojilerle çalışabilme
6Disiplinler arasındaki çalışmaların önemini kavrama, bilgi ve becerilerini diğer disiplinlerle paylaşabilme ve ortak projelerde değerlendirebilme
7Sahip olduğu bilgi ve becerilerini, laboratuar ve arazi çalışmaları ile bütünleştirebilme
8Bölgesel dengesizlik, iklim değişikliği, kentleşme, küreselleşme, sürdürülebilirlik, uluslararası göç, çevre sorunları vb. konuları geniş bir bakış açısıyla yorumlayabilme
9Coğrafi konuları, sistematik bir yaklaşımla ele alma, araştırma ve sunma becerisi
10Mekan ve mekanı oluşturan unsurlar (fiziki ve beşeri) arasında ilişki kurabilme, bu ilişkileri yorumlayabilme becerisi
11Bilgi birikimini, ulusal ve uluslararası sorunlarda, güncel olaylarda, ve sorunlarda kullanabilme
12Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı ifade ederek iletişim kurabilme
13Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 703001022014 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 703001152014 BİLGİSAYAR-I Zorunlu 3 0 0 3
3 703001132014 COĞRAFYA'YA GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 4
4 703001092014 GENEL JEOLOJİ Zorunlu 2 0 0 4
5 703001072014 KARTOGRAFYA I Zorunlu 2 0 0 4
6 703001112014 KÜLTÜREL COĞRAFYA Zorunlu 2 0 0 5
7 703001012014 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
8 703001052014 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 0 0 2
9 703001032014 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 21 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 703000942014 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 703001142014 BİLGİSAYAR-II Zorunlu 3 0 0 3
3 703001122014 EKONOMİK COĞRAFYA Zorunlu 2 0 0 5
4 703001082014 JEOMORFOLOJİNİN İLKELERİ Zorunlu 2 0 0 4
5 703001062014 KARTOGRAFYA II Zorunlu 2 0 0 5
6 703001102014 NÜFUS COĞRAFYASI Zorunlu 2 0 0 5
7 703000922014 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
8 703001042014 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 19 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EDEFAKORTAKHAVUZ1 FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 1 Seçmeli - - - 2
2 703002092014 FLUVYAL JEOMORFOLOJİ Zorunlu 2 0 0 4
3 703002012014 GLOBAL EKONOMİ Zorunlu 2 0 0 4
4 703002052014 GÖÇ COĞRAFYASI Zorunlu 2 0 0 5
5 703002032014 KIRSAL YERLEŞİM COĞRAFYASI Zorunlu 2 0 0 4
6 703002072014 KLİMATOLOJİ-I Zorunlu 2 0 0 4
7 703002112014 TEMEL İSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 4
8 703002132014 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 16 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 703002062014 BÖLGESEL TÜRKİYE COĞRAFYASI Zorunlu 2 0 0 5
2 703002122014 COĞRAFİ İSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 5
3 EDEFAKORTAKHAVUZ2 FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 2 Seçmeli - - - 2
4 703002102014 HİDROGRAFYA Zorunlu 2 0 0 5
5 703002042014 KENTSEL YERLEŞİM COĞRAFYASI Zorunlu 2 0 0 4
6 703002082014 KLİMATOLOJİ-II Zorunlu 2 0 0 4
7 703002022014 TARIM COĞRAFYASI Zorunlu 2 0 0 5
Toplam 14 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 703003112014 BEŞERİ COĞRAFYA ARAŞT.YÖNTEM. Zorunlu 2 0 0 3
2 703003032014 EKOLOJİK BİTKİ COĞRAFYASI Zorunlu 2 0 0 3
3 703003052014 GIS-I ( COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ-I ) Zorunlu 2 0 0 3
4 703003012014 İKLİM TİPLERİ Zorunlu 2 0 0 3
5 703003072014 SANAYİ COĞRAFYASI Zorunlu 2 0 0 3
6 EDECOGSCMDERS1 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 12
7 703003092014 TURİZM COĞRAFYASI Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 12 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 703003022014 HARİTA OKUMA VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 2 0 0 3
2 703003042014 KLİMATOLOJİ UYGULAMASI Zorunlu 2 0 0 3
3 EDECOGSCMDERS2 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli - - - 12
4 703003062014 TÜRKİYE SANAYİ COĞRAFYASI Zorunlu 2 0 0 3
5 703003082014 TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI Zorunlu 2 0 0 3
6 703003002014 TÜRKİYE YERLEŞİM COĞRAFYASI Zorunlu 2 0 0 3
7 703003102014 VEJETASYON COĞRAFYASI Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 12 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 703004052014 İKLİM DEĞİŞMELERİ Zorunlu 2 0 0 3
2 EDECOĞSÇMDERS3 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Seçmeli - - - 16
3 703004032014 TURKIYE EKONOMİSİ Zorunlu 2 0 0 4
4 703004012014 TÜRKİYE JEOMORFOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 4
5 703004072014 TÜRKİYEDE KENTLEŞME HAREKETLERİ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 8 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 703004002014 KÜRESELLEŞME Zorunlu 2 0 0 3
2 EDECOGSCMDERS4 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 Seçmeli - - - 16
3 703004062014 TÜRKİYE BİTKİ COGRAFYASI Zorunlu 2 0 0 4
4 703004042014 TÜRKİYE İKLİMİ Zorunlu 2 0 0 3
5 703004022014 TÜRKİYE NUFUS COGRAFYASI Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 8 0 0 30
 
FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0700001012019 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 2
2 701002532012 MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR Seçmeli 2 0 0 2
3 702002552012 İLKÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
4 702002592019 19.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
5 703002372007 EKONOMİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
6 705002772012 MİTOLOJİ VE KÜLTÜR Seçmeli 2 0 0 2
7 705002812019 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT Seçmeli 2 0 0 2
8 705002832019 BATI EDEBİYATI VE MEDENİYETİ Seçmeli 2 0 0 2
9 706002752012 FELSEFEYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
10 707002432012 TEMEL PSİKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
11 707002452012 EVRİMSEL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
12 708002452007 GENEL SOSYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
13 710002532012 DÜNYA EDEBİYAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
14 712002552014 SANAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
15 713002232007 MİTOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
16 714002232019 YAKINDOĞU ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2
17 721002512016 ÇEVİRİYE GİRİŞ I (İNGİLİZCE) Seçmeli 2 0 0 2
18 FSM404 GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
19 INT404 İNOVASYONUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 2
FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0715002522019 ANADOLU PREHİSTORYASI Seçmeli 2 0 0 2
2 701002542012 MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE HİKAYE Seçmeli 2 0 0 2
3 702002562012 YENİ VE YAKINÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
4 702002602019 20.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
5 703002362007 KÜLTÜREL COĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 2
6 705002782012 MİTOLOJİ VE EDEBİYAT Seçmeli 2 0 0 2
7 705007852019 EDEBİYAT VE MODERNİTE Seçmeli 2 0 0 2
8 705007872019 BATI EDEBİYATI VE FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 2
9 706002762012 FELSEFE SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 2
10 707002482012 İNSAN GELİŞİMİ Seçmeli 2 0 0 2
11 707002562016 TOPLUMSAL CİNSİYET Seçmeli 2 0 0 2
12 708002422007 MODERN SOSYOLOJİK YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 2
13 710002522012 KÜLTÜR İNCELEMELERİ Seçmeli 2 0 0 2
14 712002542012 GENEL SANAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
15 713002402012 ANADOLU ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2
16 721002482016 ÇEVİRİYE GİRİŞ II (İNGİLİZCE) Seçmeli 2 0 0 2
17 GIP402 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 2
18 INT404 İNOVASYONUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ DERS GRUBU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 703003132014 EGE BÖLGESİ COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 4
2 703003152014 HAVA FOTOĞRAFLARI Seçmeli 2 0 0 4
3 703003172014 ALÜVYAL JEOMORFOLOJİ-I Seçmeli 3 0 0 4
4 703003192014 ORTADOĞU COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 4
5 703003212014 SİYASAL COĞRAFYA-I Seçmeli 2 0 0 4
6 703003232014 MARMARA BÖLGESİ COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 4
7 703003252014 KARST TOPOĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 4
8 703003272014 DEMOGRAFİK ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
9 703003292014 YAPISAL JEOMORFOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
10 703003312014 AVRUPA KÜLTÜR COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 4
11 703003332014 KIYI JEOMORFOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 703003122014 JEOMORFOLOJİK HARİTALAMA Seçmeli 2 0 0 4
2 703003142014 GIS-II ( COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ-II ) Seçmeli 2 0 0 4
3 703003162014 ALÜVYAL JEOMORFOLOJİ-II Seçmeli 3 0 0 4
4 703003182014 AVRUPA BİRLİGİ Seçmeli 2 0 0 4
5 703003202014 SİYASAL COĞRAFYA-II Seçmeli 2 0 0 4
6 703003222014 ENERJİ COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 4
7 703003242014 UYGULAMALI KENT COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 4
8 703003262014 ULAŞIM COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 4
9 703003282014 KLİMATİK JEOMORFOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
10 703003302014 AKDENİZ BÖLGESİ COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 4
11 703003322014 KARADENİZ BÖLGESİ COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 4
12 703003402017 AKADEMİK YAZIM Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 703004092014 MEDİKAL COĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 4
2 703004112014 TOPRAK COGRAFYASI Seçmeli 2 0 0 4
3 703004132014 ALUVYAL JEOMORFOLOJİ-III Seçmeli 3 0 0 4
4 703004152014 GIS-I(COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYG-I) Seçmeli 2 0 0 4
5 703004172014 YAKIN ÇEVRE TURİZMİ Seçmeli 2 0 0 4
6 703004192014 İÇ ANADOLU BÖLGESİ Seçmeli 2 0 0 4
7 703004212014 DÜNYA BÖLGESEL COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 4
8 703004232014 TÜRKİYE ÇEVRE SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 4
9 703004272014 DAVRANIŞSAL COĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 4
10 703004292014 BEŞERİ COĞRAFYA ARAŞTIRMA PROJELERİ Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 703004082014 TÜRKİYE PALEOCOĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 4
2 703004102014 DOĞAL AFETLER Seçmeli 2 0 0 4
3 703004122014 TURKİYEDE EKONOMİK SORUNLAR Seçmeli 2 0 0 4
4 703004142014 ALÜVYAL JEOMORFOLOJI-IV Seçmeli 3 0 0 4
5 703004162014 GIS-II(COGRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGL.II) Seçmeli 2 0 0 4
6 703004182014 ULUSLAR ARASI TURIZM HAREKETLERİ Seçmeli 2 0 0 4
7 703004202014 DOGU VE GUNEYDOĞU ANADOLU C. Seçmeli 2 0 0 4
8 703004242014 TÜRKİYE'DE ULUSLARARASI NÜFUS HAREKETLERİ Seçmeli 2 0 0 4
9 703004262014 UYGULAMALI TURİZM COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 4
10 703004282014 GÜNEYDOĞU ASYA COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr