Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Edebiyat Fakültesi - Alman Dili ve Edebiyatı - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Edebiyat Fakültesinin 11 bölümünden biri olan Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü 1979 yılında bu alandaki ihtiyaca karşılık vermek amacıyla kuruldu. Programın amacı, öğrencilerin sosyal bilimler alanında eleştirel bir bakış açısına sahip olmalarını, düşüncelerini hem yazılı hem sözlü ifade edebilme becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır. Sınırların öneminin yavaş yavaş ortadan kalktığı günümüz küreselleşme ve internet çağında, bununla kavramla ilişkili edebiyat ve kültür disiplinlerini bir araya getiren program öğrencilere, hem Alman kültürüne hem de evrensel gündeme ışık tutan kapsamlı bir ders programı sunar. Bu bağlamda, edebiyat, dil ve diğer sosyal bilimler disiplinlerinde kendilerini yetiştirme olanağı bulan öğrenciler, sadece kendi kültürlerine, değerlerine ve düşüncelerine değil, aynı zamanda kültürlerin perspektiflerini de anlama yetisine sahip olurlar ve karşılaştırmalı bir bakış açısı edinirler.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Alman Dili ve Edebiyatı alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Alman Dili ve Edebiyatı programının amacı; Alman Filolojisinin her alanında hizmet verebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, etik değerleri özümsemiş, dünya gerçeklerinin farkında olan ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş filologlar yetiştirmektir. 4 yılda toplam 8 yarıyıla uygun tasarlanan Lisans Programı, öğrencilere ileri düzeyde dil becerisi, edebi kavramlar, edebiyat tarihi, edebiyat ve eleştiri kuramları, kültür alanına dair temel bilgi ve dil, edebiyat, eleştiri ve kültür incelemeleri alanlarında mesleki yetkinlik kazandırmayı hedeflemektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız başta Turizm, Kültür ve Dışişleri Bakanlıkları olmak üzere, çeşitli resmi kurumlarda ve özel kuruluşlarda görev alabilir, özellikle bankacılık, basın yayın, dışticaret ve turizm sektörlerinde çalışabilirler, üniversitelerimizde Almanca okutmanlığı yapabilir ve akademik kadrolarda görev alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Hemen hemen tüm zorunlu ve teknik seçmeli derslerde öğrencilerin seçilmiş problemleri çözdüğü yazılı açık veya kapalı kitap sınavlar yapılmaktadır. Her yarıyılda her ders için bir arasınav yapılır. Arasınavların tarihi ve programı yarıyılın başladığı ilk ay içinde Bölüm tarafından ilan edilir. Arasınava ilaveten her dersten bir final sınavı yapılır. Final sınavları tarihi ve yeri yine Bölüm'de ilan edilir. Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere geçerli bir mazereti olması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilebilir. Yarıyıl içi notu (ham not) arasınavın % 40 ı, final sınavının % 60 ı alınarak bulunur. 2004-2005 yılından itibaren uygulanan bağıl değerlendirme sisteminde ham notlar bağıl değerlendirme sistemi kullanılarak değerlendirilir ve sınıfın başarı durumuna göre öğrencinin başarı notu belirlenir. Arasınav ve final sınavlarının yanısıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve laboratuvardaki performans gibi eğitim aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Bu aktiviteler ve başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı yarıyıl başında öğretim üyesi tarafından öğrencilere duyurulur. Arasınav veya final sınavı gerektirmeyen sınavlar öğretim üyesi tarafından belirlenir. Bu durumda başarı notu yarıyıl içinde yapılan ödev, rapor, sunum vs dikkate alınarak belirlenir. Öğrencilerin başarı durumunun belirlenmesinde her yarıyıl sonunda hesaplanan Yarıyıl Akademik Not Ortalaması ve Genel Akademik Not Ortalaması kullanılır. Yarıyıl Akademik Not Ortalaması, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. Genel Akademik Not Ortalaması ise, öğrencinin üniversiteye girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu bölümün veya programın ders planındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ikinci yarıyıl sonundan itibaren hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin kredileriyle, derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın, toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Gerek Yarıyıl Akademik Not Ortalaması ve gerekse Genel Akademik Not Ortalaması öğrencinin kredili derslerden aldığı, (AA) dan (FF) ye kadar notların değerlendirmeye katılması ile belirlenir. Genel Akademik Not Ortalaması değeri en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin (FF) veya (FD) olmaması koşulu ile başarılı kabul edilir. Genel Akademik Not Ortalaması 2.00'nin altında olan öğrenci başarısızdır. İkinci yarıyılın sonundan itibaren öğrencinin üst yarıyıllardaki dersleri alabilmesi için, Genel Akademik Not Ortalaması ’ nın en az 1.80 olması gerekir. 2004-2005 yılından önce kayıtlanan öğrenciler final notunun ve ham notunun 60 ve üzerinde olması halinde o dersten başarılı sayılır. Teknik olmayan seçmeli derslerde değerlendirme kriterine, öğrenciler ve dersi veren öğretim üyesi tarafından ortak olarak karar verilir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Nergis Pamukoğlu Daş (Bölüm Başkanı / Institutionsleiterin), Edebiyat Fakültesi, Ege Üniversitesi, 35100 Bornova/ İzmir. Email: nergis.pamukoglu.das@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bölüm olanakları, görsel-işitsel elektronik cihazlarla donatılmış sınıfların yanı sıra, öğrencilerin kullanımına açık bilgisayar laboratuarı içermektedir.

Program Çıktıları
1Alman Dili ve Edebiyatı alanına özgü edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak sözlü ve yazılı metin üretebilme ve daha önce oluşturulan yazılı veya sözlü bir metni yorumlayabilme ve değerlendirebilme
2Almanca’dan Türkçe’ye, Türkçe’den Almanca’ya çeviri yapabilecek ölçüde dil bilgisi becerisi ve dil bilinci
3Almanca’nın kullanıldığı ülkelerin yazınını (Almanya, İsviçre ve Avusturya) ve kültürünü değerlendirebilme ve yorumlayabilme becerisi
4Kültürler arası iletişimin sağlanmasında köprü görevleri üstlenebilecek temel bilgi ve beceri
5Edebiyat, dil, edebiyatbilimi, dilbilimi ve çeviribilim alanlarına kültür kavramı ile kültürler arası ilişki açısından yaklaşabilme
6Analitik düşünmeyi ve düşünceyi temellendirmeyi öğrenebilme
7Farklılıkları ve ortaklıkları görerek empati kurmak ve hoşgörü temelli bir bakış çerçevesinde insan ilişkilerini değerlendirebilmek
8Bilinçlenerek, okuma duyarlılığı geliştirebilme
9Eleştirel bir bakış açısıyla alternatif düşünceler geliştirebilme
10Öğrenme sürecinin hayatboyu devam edecek olan bir bilinçlenme süreci olduğunu kavrayabilme
11Toplumsal sorumluluk bilinci ve yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme
12Filolojik, kültürel ve çeviribilimsel konularla ilgili bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme düzeyinde Almanca Bilgisi
13Kendini ifade edebilme, bir konuyu sunma ve karşı tarafın nasıl algılayacağını ön görebilme
14Öz değerlendirme ve özgüveni geliştirebilme
15İletişim odaklı çeşitli mesleki alanlarda bireyin başarılı olmasını sağlayacak bilgi ve beceri

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112131415
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 704001022006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 704001142007 AUFSATZ-I Zorunlu 2 0 0 4
3 704001152007 AUSGEWAEHLTE TEXTE-I Zorunlu 2 0 0 4
4 704001352010 COMPUTER I Zorunlu 3 0 0 3
5 704001392018 EINFÜHRUNG IN DIE LITERATURWISSENSCHAFT I Zorunlu 2 0 0 4
6 704001332007 HÖR-UND LESEVERSTAENDNIS-I Zorunlu 2 0 0 4
7 704001172010 KONTRASTIVE GRAMMATIK-I Zorunlu 2 0 0 4
8 704001012006 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
9 704001372017 UBERSETZUNG-I Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 19 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 704000942006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 704001212007 AUFSATZ-II Zorunlu 2 0 0 4
3 704001222007 AUSGEWAEHLTE TEXTE-II Zorunlu 2 0 0 3
4 704001362010 COMPUTER II Zorunlu 3 0 0 3
5 704001402018 EINFÜHRUNG IN DIE LITERATURWISSENSCHAFT II Zorunlu 2 0 0 3
6 704001322007 HÖR-UND LESEVERSTAENDNIS-II Zorunlu 2 0 0 4
7 704001242010 KONTRASTIVE GRAMMATIK-II Zorunlu 2 0 0 4
8 704000922006 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
9 704001382017 UBERSETZUNG-II Zorunlu 2 0 0 3
10 704001342011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 21 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 704002692018 ANTIKE UND MODERNE NARRATIVE I Zorunlu 2 0 0 4
2 704002712018 EINFÜHRUNG IN DIE SPRACHWISSENSCHAFT-I Zorunlu 2 0 0 4
3 EDEFAKORTAKHAVUZ1 FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 1 Seçmeli - - - 2
4 704002672018 GESCHICTE DER DEUTSCHEN KULTUR I Zorunlu 2 0 0 4
5 704002151997 LITERATURGESCHICHTE-I Zorunlu 2 0 0 4
6 EDEALMSÇMDERS1 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 6
7 10720401T11260 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 2 0 0 2
8 704002652018 UBERSETZUNG-I Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 16 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 704002722018 ANTIKE UND MODERNE NARRATIVE II Zorunlu 2 0 0 5
2 704002742018 EINFÜHRUNG IN DIE SPRACHWISSENSCHAFT-II Zorunlu 2 0 0 5
3 EDEFAKORTAKHAVUZ2 FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 2 Seçmeli - - - 2
4 704002702018 GESCHICTE DER DEUTSCHEN KULTUR II Zorunlu 2 0 0 4
5 704002271997 LITERATURGESCHICHTE-II Zorunlu 2 0 0 4
6 EDEALMSÇMDERS3 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Seçmeli - - - 6
7 704002682018 UBERSETZUNG-II Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 14 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 704003712018 EINFÜHRUNG IN DIE KULTURWISSENSCHAFT I Zorunlu 2 0 0 4
2 704003692018 EINFÜHRUNG IN DIE MEDIEN WISSENSCHAFT I Zorunlu 2 0 0 4
3 704003101997 LITERATURGESCH.-I Zorunlu 2 0 0 5
4 EDEALMSÇMDERS5 SEÇMELİ DERS GRUBU 5 Seçmeli - - - 8
5 704003732018 SPRACHWISSENSCHAFT I Zorunlu 2 0 0 5
6 704003672018 ÜBERSETZUNGSWISSENSCHAFT I Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 12 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 704003702018 EINFÜHRUNG IN DIE KULTURWISSENSCHAFT II Zorunlu 2 0 0 4
2 704003682018 EINFÜHRUNG IN DIE MEDIEN WISSENSCHAFT II Zorunlu 2 0 0 4
3 704003211997 LITERATURGESCH.-II Zorunlu 2 0 0 5
4 EDEALMSÇMDERS7 SEÇMELİ DERS GRUBU 7 Seçmeli - - - 8
5 704003722018 SPRACHWISSENSCHAFT II Zorunlu 2 0 0 5
6 704003662018 ÜBERSETZUNGSWISSENSCHAFT II Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 12 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 704004412002 ANGEWANDTE SPRACHWISSENSCHAFT-I Zorunlu 2 0 0 5
2 704004652018 DEUTSCHSPRACHIGE GEGEN WARTSLITERATUR I Zorunlu 2 0 0 4
3 704004632018 LITERARISCHES UBERSETZEN I Zorunlu 2 0 0 4
4 704004162000 LITERATUR DES 20.JAHRHUNDERTS I Zorunlu 2 0 0 4
5 704004102000 LITERATURGESCHICHTE I Zorunlu 2 0 0 5
6 EDEALMSÇMDERS9 SEÇMELİ DERS GRUBU 9 Seçmeli - - - 8
Toplam 12 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 704004462002 ANGEWANDTE SPRACHWISSENSCHAFT-II Zorunlu 2 0 0 5
2 704004702018 DEUTSCHSPRACHIGE GEGENWARTSLITERATUR II Zorunlu 2 0 0 4
3 704004682018 LITERARISCHES UBERSETZEN II Zorunlu 2 0 0 4
4 704004282000 LITERATUR DES 20.JAHRHUNDERTS -II Zorunlu 2 0 0 4
5 704004422002 LITERATURGESCHICHTE-II Zorunlu 2 0 0 5
6 EDEALMSÇMDERS11 SEÇMELİ DERS GRUBU 11 Seçmeli - - - 8
Toplam 12 0 0 30
 
FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 701002532012 MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR Seçmeli 2 0 0 2
2 702002552012 İLKÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
3 702002592019 19.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
4 703002372007 EKONOMİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
5 705002772012 MİTOLOJİ VE KÜLTÜR Seçmeli 2 0 0 2
6 705002812019 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT Seçmeli 2 0 0 2
7 705002832019 BATI EDEBİYATI VE MEDENİYETİ Seçmeli 2 0 0 2
8 706002752012 FELSEFEYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
9 707002432012 TEMEL PSİKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
10 707002452012 EVRİMSEL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
11 708002452007 GENEL SOSYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
12 710002532012 DÜNYA EDEBİYAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
13 712002552014 SANAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
14 713002232007 MİTOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
15 714002232019 YAKINDOĞU ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2
16 721002512016 ÇEVİRİYE GİRİŞ I (İNGİLİZCE) Seçmeli 2 0 0 2
17 FSM404 GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
18 INV401 İNOVASYON, TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ DERS GRUBU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 704002452002 DEUTSCHE LYRIK -I Seçmeli 2 0 0 3
2 704002472002 DEUTSCHE PROSA -I Seçmeli 2 0 0 3
3 704002592016 SPRACHPRAXIS-I Seçmeli 2 0 0 3
4 704002612016 KOMMUNIKATIONSARTEN-I Seçmeli 2 0 0 3
FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 701002542012 MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE HİKAYE Seçmeli 2 0 0 2
2 702002562012 YENİ VE YAKINÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
3 702002602019 20.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
4 703002362007 KÜLTÜREL COĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 2
5 705002782012 MİTOLOJİ VE EDEBİYAT Seçmeli 2 0 0 2
6 705007852019 EDEBİYAT VE MODERNİTE Seçmeli 2 0 0 2
7 705007872019 BATI EDEBİYATI VE FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 2
8 706002762012 FELSEFE SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 2
9 707002482012 İNSAN GELİŞİMİ Seçmeli 2 0 0 2
10 707002562016 TOPLUMSAL CİNSİYET Seçmeli 2 0 0 2
11 708002422007 MODERN SOSYOLOJİK YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 2
12 710002522012 KÜLTÜR İNCELEMELERİ Seçmeli 2 0 0 2
13 713002402012 ANADOLU ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2
14 715001392019 ANADOLU PREHİSTORYASI Seçmeli 3 0 0 2
15 721002482016 ÇEVİRİYE GİRİŞ II (İNGİLİZCE) Seçmeli 2 0 0 2
16 GIP402 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 2
17 INT404 INOVASYONUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ DERS GRUBU 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 704002442002 DEUTSCHE LYRIK -II Seçmeli 2 0 0 3
2 704002462002 DEUTSCHE PROSA -II Seçmeli 2 0 0 3
3 704002622016 SPRACHPRAXIS-II Seçmeli 2 0 0 3
4 704002642016 KOMMUNIKATIONSARTEN-II Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERS GRUBU 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 704003152005 DEUTSCHES DRAMA-I Seçmeli 2 0 0 4
2 704003492002 LITERATUR UND FILM Seçmeli 2 0 0 4
3 704003572016 SPRACHE UND SEMIOTIK-I Seçmeli 2 0 0 4
4 704003592016 WIRTSCHAFTSDEUTSCH-I Seçmeli 2 0 0 4
5 704003632016 FOREIGN LANGUAGE (ENGLISCH) I Seçmeli 2 0 0 4
6 704003652016 FOREIGN LANGUAGE (ITALIENISCH) I Seçmeli 2 0 0 4
7 704003752018 LITERATUR DER NS-ZEIT (s) Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 704003262005 DEUTSCHES DRAMA-II Seçmeli 2 0 0 4
2 704003562016 SPRACHE UND SEMIOTIK-II Seçmeli 2 0 0 4
3 704003582016 WIRTSCHAFTSDEUTSCH-II Seçmeli 2 0 0 4
4 704003622016 FOREIGN LANGUAGE (ENGLISCH) I Seçmeli 2 0 0 4
5 704003642016 FOREIGN LANGUAGE (ITALIENISCH) II Seçmeli 2 0 0 4
6 704003642017 LITERATUR UND FILM II Seçmeli 2 0 0 4
7 704003742018 LITERATUR DER NACHKRIEGSZEIT (s) Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 9
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 704004372002 KUNST UND LITERATUR Seçmeli 2 0 0 4
2 704004432007 ENGLISCH-III Seçmeli 2 0 0 4
3 704004492007 ITALIENISCH-III Seçmeli 4 0 0 4
4 704004512007 VERGLEICHENDE LITERATURWISSENSCHAFT -I Seçmeli 2 0 0 4
5 704004572016 FACHSPRACHE-I Seçmeli 2 0 0 4
6 704004592016 INTERKULTURELLE KOMMUNIKATION-I Seçmeli 2 0 0 4
7 704004672018 FACHUBERSETZUNG (s) I Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 11
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 704004402002 FRAUEN UND LITERATUR Seçmeli 2 0 0 4
2 704004482007 FOREING LANGUAGE(ENGLISH-IV) Seçmeli 2 0 0 4
3 704004542007 ITALIENISCH-IV Seçmeli 2 0 0 4
4 704004562007 VERGLEICHENDE LITERATURWISSENSCHAFT II Seçmeli 2 0 0 4
5 704004622016 FACHSPRACHE-II Seçmeli 2 0 0 4
6 704004642016 INTERKULTURELLE KOMMUNIKATION-II Seçmeli 2 0 0 4
7 704004722018 FACHUBERSETZUNG (s) II Seçmeli 2 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr