Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Edebiyat Fakültesi - Psikoloji - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Sosyal Bilimler Fakültesi'nin Davranış Bilimleri Bölümü adı altında 1976 yılında kurulmuştur. Bölüm, ilk mezunlarını 1981-1982 akademik yılında vermiştir. Bölümde günümüzde Edebiyat Fakültesi, Psikoloji bölümü adıyla lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitim verilmektedir. Dört yıl boyunca derslerin %30’unu İngilizce alarak eğitimlerini tamamlamaktadırlar. Bölüm, Türk Psikologlar Derneği (TPD) Psikoloji Lisans Eğitiminin Akreditasyonu ve Standartları (PLESA) Kurulu’ nun yaptığı değerlendirme sonucunda, yönetmelik standartlarına uyduğu tespit edilerek Temmuz 2019’ a kadar akredite edilmiştir. Böylece Türkiye’ de akredite olan 7 bölümden biri haline gelmiştir. Ayrıca, bölüm, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler alanında akredite olan ilk bölümdür.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan yapan mezunlar "Psikoloji alanında Lisans Diploması" derecesini ve "Psikolog" ünvanını alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Dört yıllık lisans programının hedefi, öğrencileri psikolojinin temel alanlarının ve psikolojiyle ilgili disiplinlerin bilimsel bilgisine sahip kişiler olarak yetiştirmektir. Zorunlu derslerin yanında psikoloji ile ilişkili diğer disiplinleri (felsefe, sosyoloji, ekonomi, fizyoloji vs.) de içeren çok sayıda seçimlik dersten oluşan lisans programı, psikolojideki en son gelişmeleri takip edecek ve toplumun değişen ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenli olarak yenilenmektedir. Dört yıl boyunca derslerin %30’unu İngilizce olarak almaktadırlar . Dördüncü yılında öğrenciler bir danışman öğretim üyesi ile birlikte çalışarak ilgi duydukları bir konuda lisans tezi yapabilmektedirler
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Psikoloji Bölümü mezunları için çeşitli kamu kuruluşlarınnda (Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Mili Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler vb.), özel eğitim kurumlarında, Psikoteknik Değerlendirme Merkezlerinde, Endüstri kuruluşlarında istihdam sağlanmaktadır. Formasyon sertifikası alarak kamu ve özel kuruluşlarda öğretmenlik yapabilirler. Bölüm mezunları kariyerlerine akademik alanda (Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde) sürdürerek alandaki bilimsel çalışmalarını üniversite çatısı altında sürdürmeye devam edebilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Öğretim Planı'nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı Prof. Dr. Sonia AMADO, E.Ü. Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Bornova/İzmir Türkiye 35100 Tel: 90 232 3111336 E-posta: sonia.amado@.ege.edu.tr AKTS/DS Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet KOYUNCU Psikoloji Bölümü Bornova/İzmir Türkiye 35100 Tel: 90 232 3111952 E-posta: mehmet.koyuncu@.ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bölümde tam zamanlı olarak çalışan 2 profesör, 5 doçent, 4 yardımcı doçent, 27 araştırma görevlisi, 1 uzman bulunmaktadır. Bölüm, alanda çalışan 2 uzmanı ders vermek üzere düzenli olarak davet etmektedir. Bazı dönemlerde ise yurtdışından konuk profesörlerle çalışmıştır. Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümünde araştırma ve eğitim amacına hizmet eden bir Psikoloji Laboratuarı bulunmaktadır. Ayrıca Bölümün bünyesinde Psiko-teknik Değerlendirme Merkezi yer almaktadır.

Program Çıktıları
1Psikoloji biliminin güncel kaynaklarını da kullanarak (ders kitapları, uygulama araç gereçleri vb.) farklı kuramsal bilgileri edinme ve bunları çok çeşitli hizmet alanlarında uygulayabilme.
2İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini açıklayabilecek temel gözlem ve görüşme becerisine sahip olma.
3Psikolojik bir olgunun sürecini izleyebilme, çözümleyebilme ve müdahale edebilme.
4Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak, evrensel, bölgesel ve bağlamsal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunacak çalışmalarda yer alabilme.
5Psikolojinin alt alanlarında kullanılan ölçme ve değerlendirme araçlarına ilişkin temel bilgi ve becerilere sahip olup bunları uygulayabilme ve geliştirebilme.
6Psikoloji alanında edindiği bilgi birikimini uygun araştırma yöntemlerini (nicel, nitel) kullanarak bağımsız araştırma becerisine sahip olma ve uygun araştırma sorusu üretebilme, desen oluşturabilme, deney tasarlayabilme ve uygulayabilme.
7Psikolojik araştırma verilerini toplama, analiz etme, eleştirel düşünebilme ve sonuçları yorumlayıp bilimsel yazım formatına uygun raporlama.
8Psikolojinin temel yaklaşımının ve bakış açısının diğer disiplinlere katkısını bilerek disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme.
9Bağımsız davranabilme, sorumluluk alabilme, analitik ve yaratıcı düşünebilme ve gelişime açık olabilme.
10Baskın dil olan İngilizceyi B1 düzeyinde kullanarak hem uluslararası hem de ulusal literatürü takip ederek alandaki yenilik ve gelişmeleri izleyebilme, sorunlar ve uygulamalarla ilgili bilgi birikimine sahip olma ve bunları meslektaşlarıyla paylaşabilme.
11Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim, bilişim ve teknoloji ile ilgili konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme ve bunları yetkin olarak kullanabilme.
12Düşünce ve bilgiyi görsel, sözlü ve yazılı olarak açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme.
13Psikologluk mesleğinin ilkelerine ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
14Yaş, cinsiyet, ırk, etnik grup, ulusal kimlik, din, cinsel eğitim, engellilik ve sosyo-ekonomik statü gibi özellik ve farklılıkların ön yargı nedeni olmamasını bilme ve evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı olabilme.
15Sosyal sorumluluk bilinci yüksek, toplumsal ve bireysel sorunlara duyarlı olabilme ve psikolojiyle ilgili konularda görüşlerini, yazılı ve sözlü olarak kurumlarla, uzman olan ve olmayanlarla paylaşabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
111111111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 707001022006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 707001442019 BASIC CONCEPTS IN PSYCHOLOGY Zorunlu 3 0 0 4
3 707001372019 BİLGİSAYARA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 2
4 707001132010 INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY I Zorunlu 3 0 0 6
5 707001332012 İSTATİSTİĞE GİRİŞ I Zorunlu 3 0 0 6
6 707001312010 PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY OF HUMAN BEHAVIOUR I Zorunlu 3 0 0 5
7 707001142019 SOSYOLOJİNİN TEMELLERİ Zorunlu 3 0 0 4
8 707001012006 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 22 0 0 31
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 707000942006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 707001272005 BİLGİSAYAR UYGULAMALI İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 4
3 707001422019 FELSEFENİN TEMEL PROBLEMLERİ Zorunlu 3 0 0 3
4 707001302010 INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY II Zorunlu 3 0 0 5
5 707001231997 İSTATİSTİĞE GİRİŞ-II Zorunlu 3 0 0 5
6 707001382016 PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY OF HUMAN BEHAVIOUR II Zorunlu 3 0 0 4
7 PSİKOLOJİSÇMDERS.1 SEÇMELİ DERS GRUBU-I Seçmeli - - - 6
8 707000922006 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
9 707001402019 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 21 0 0 33
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EDEFAKORTAKHAVUZ1 FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 1 Seçmeli - - - 2
2 707002572016 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I Zorunlu 3 0 0 4
3 707002131997 KLİNİK PSİKOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 5
4 707003732019 READINGS IN PSYCHOLOGY Zorunlu 3 0 0 3
5 707002412010 RESEARCH METHODS I Zorunlu 3 0 0 5
6 PSİKOLOJİSÇMDERS2 SEÇMELİ DERS GRUBU-II Seçmeli - - - 5
7 707002472012 SOSYAL PSİKOLOJİ I Zorunlu 3 0 0 4
8 10720701T11246 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 19 0 0 31
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EDEFAKORTAKHAVUZ2 FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 2 Seçmeli - - - 2
2 707002522012 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II Zorunlu 3 0 0 6
3 707002672019 INTERVIEW SKILLS Zorunlu 3 0 0 6
4 707002402010 RESEARCH METHODS II Zorunlu 3 0 0 6
5 PSİKOLOJİSÇMDERS3 SEÇMELİ DERS GRUBU-III Seçmeli - - - 4
6 707002502012 SOSYAL PSİKOLOJİ II Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 14 0 0 29
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 707003592016 BIOLOGICAL PSYCHOLOGY I Zorunlu 3 0 0 5
2 707003572016 KİŞİLİK KURAMLARI Zorunlu 3 0 0 6
3 707003182007 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 5
4 707003122000 PSİKOMETRİ-I Zorunlu 3 0 0 5
5 PSİKOLOJİSÇMDERS4 SEÇMELİ DERS GRUBU-IV Seçmeli - - - 5
Toplam 12 0 0 26
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 707003602016 BIOLOGICAL PSYCHOLOGY II Zorunlu 3 0 0 6
2 PSİKOLOJİSÇMDERS5 SEÇMELİ DERS GRUBU-V Seçmeli - - - 6
3 PSİKOLOJİSÇMDERS6 SEÇMELİ DERS GRUBU-VI Seçmeli - - - 6
4 707003232000 YETİŞKİN PSİKOPATOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 6 0 0 24
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 707004122001 PSİKOLOJİ TARİHİ Zorunlu 3 0 0 6
2 PSİKOLOJİSÇMDERS7 SEÇMELİ DERS GRUBU-VII Seçmeli - - - 5
3 PSİKOLOJİSÇMDERS8 SEÇMELİ DERS GRUBU-VIII Seçmeli - - - 5
Toplam 3 0 0 16
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 707004202001 PSİKOLOJIDE ETİK İLKELER Zorunlu 3 0 0 6
2 PSİKOLOJİSÇMDERS9 SEÇMELİ DERS GRUBU-IX Seçmeli - - - 6
3 PSİKOLOJİSÇMDERS10 SEÇMELİ DERS GRUBU-X Seçmeli - - - 6
Toplam 3 0 0 18
 
SEÇMELİ DERS GRUBU-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 707001462019 VOLEYBOL Seçmeli 2 0 0 6
2 707001482019 YÜZME Seçmeli 2 0 0 6
3 707001502019 SİNEMADA ÇOCUK Seçmeli 2 0 0 6
4 707001522019 İTALYANCA Seçmeli 2 0 0 6
FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 701002532012 MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR Seçmeli 2 0 0 2
2 702002552012 İLKÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
3 702002592019 19.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
4 703002372007 EKONOMİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
5 705002772012 MİTOLOJİ VE KÜLTÜR Seçmeli 2 0 0 2
6 705002812019 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT Seçmeli 2 0 0 2
7 705002832019 BATI EDEBİYATI VE MEDENİYETİ Seçmeli 2 0 0 2
8 706002752012 FELSEFEYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
9 707002432012 TEMEL PSİKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
10 708002452007 GENEL SOSYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
11 710002532012 DÜNYA EDEBİYAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
12 712002552014 SANAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
13 713002232007 MİTOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
14 714002232019 YAKINDOĞU ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2
15 721002512016 ÇEVİRİYE GİRİŞ I (İNGİLİZCE) Seçmeli 2 0 0 2
16 FSM404 GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
17 INV401 İNOVASYON, TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ DERS GRUBU-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10720702T11242 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 5
2 707002592019 BASKETBOL Seçmeli 2 0 0 5
3 707002612019 SES KULLANMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 5
4 707002632019 FİLM ELEŞTİRİSİ Seçmeli 2 0 0 5
5 707002652019 YÖNETİMDE GÜNCEL KONULAR Seçmeli 2 0 0 5
FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0700001012019 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 2
2 701002542012 MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE HİKAYE Seçmeli 2 0 0 2
3 702002562012 YENİ VE YAKINÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
4 702002602019 20.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
5 703002362007 KÜLTÜREL COĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 2
6 705002782012 MİTOLOJİ VE EDEBİYAT Seçmeli 2 0 0 2
7 705007852019 EDEBİYAT VE MODERNİTE Seçmeli 2 0 0 2
8 706002762012 FELSEFE SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 2
9 707002482012 İNSAN GELİŞİMİ Seçmeli 2 0 0 2
10 707002562016 TOPLUMSAL CİNSİYET Seçmeli 2 0 0 2
11 708002422007 MODERN SOSYOLOJİK YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 2
12 710002522012 KÜLTÜR İNCELEMELERİ Seçmeli 2 0 0 2
13 715001392019 ANADOLU PREHİSTORYASI Seçmeli 3 0 0 2
14 721002482016 ÇEVİRİYE GİRİŞ II (İNGİLİZCE) Seçmeli 2 0 0 2
15 GIP402 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 2
16 INT404 INOVASYONUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ DERS GRUBU-III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 707002292019 DENEYSEL PSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 4
2 707002512016 İSTATİSTİK UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 4
3 707002532016 KÜLTÜRLERARASI SOSYAL PSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 4
4 707002542019 RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU-IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 707003562011 SPOR PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
2 707003612016 ÇOCUK VE ERGEN PSİKOPATOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
3 707003632016 SOSYAL PSİKOLOJİDE ÇAĞDAŞ GELİŞMELER Seçmeli 3 0 0 5
4 707003652016 YETİŞKİNLİK VE YAŞLILIK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
5 707003672016 EVRİMSEL PSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 5
6 707003692016 ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ I Seçmeli 3 0 0 5
SEÇMELİ DERS GRUBU-V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 707002222010 PSYCHOLOGICAL COUNSELING Seçmeli 3 0 0 6
2 707003622019 INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY II Seçmeli 3 0 0 6
3 707003662016 COGNITIVE DEVELOPMENT Seçmeli 3 0 0 6
SEÇMELİ DERS GRUBU-VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10720702T11354 KİŞİLİK KURAMLARINA YENİ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 6
2 707003262000 BİLİŞSEL PSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
3 707003292000 TRAFİK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
4 707003582019 EVRİMSEL PSİKOLOJİDE ÖZEL KONULAR Seçmeli 3 0 0 6
5 707003642016 PSİKOMETRİ-II Seçmeli 3 0 0 6
SEÇMELİ DERS GRUBU-VII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 707004412016 SOCIAL AND EMOTIONAL DEVELOPMENT Seçmeli 3 0 0 5
2 707004412019 EMOTION AND COGNITION Seçmeli 3 0 0 5
3 707004652019 CREATIVITIY Seçmeli 3 0 0 5
SEÇMELİ DERS GRUBU-VIII
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 707004432016 ALGI PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
2 707004452016 LİSANS TEZİ I Seçmeli 3 0 0 5
3 707004492016 ZEKA TESTLERİ Seçmeli 3 0 0 5
4 707004512016 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Seçmeli 3 0 0 5
5 707004532016 ÇOCUKLUKTA GELİŞİMSEL PROBLEMLER Seçmeli 3 0 0 5
6 707004552016 PSİKOTERAPİLERE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 5
7 707004592016 UYGULAMALI PSİKOMETRİ VE ÖLÇME KURAMLARI Seçmeli 3 0 0 5
8 707004712019 ÇOCUK SUÇLULUĞU Seçmeli 3 0 0 5
SEÇMELİ DERS GRUBU-IX
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 707004422010 ADOLESCENT PSYCHOLOGY Seçmeli 3 0 0 6
2 707004562016 HUMAN MEMORY Seçmeli 3 0 0 6
3 707004642016 FUNDEMENTAL TEXTS OF PSYCHOLOGY Seçmeli 3 0 0 6
SEÇMELİ DERS GRUBU-X
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 707004252001 GRUP PSİKOTERAPİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
2 707004302002 SAĞLIK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
3 707004422019 ADLİ PSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
4 707004482015 AFET VE TRAVMA PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
5 707004522015 ENGELLİ ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
6 707004542015 GRUP DİNAMİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
7 707004582016 KİŞİLİK TESTLERİ Seçmeli 3 0 0 6
8 707004602016 ÇEVRE PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
9 707004622016 LİSANS TEZİ II Seçmeli 3 0 0 6
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr