Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - Peyzaj Mimarlığı - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nün temelini 1958 yılında kurulan “Bahçe Mimarisi Kürsüsü” oluşturmuştur. Ege Üniversitesi Senato’nun 28.12.1976 tarihli kararı ile bu kürsü, “Peyzaj Mimarlığı ve Süs Bitkileri Bölümü” adıyla akademik görevlerine devam etmeye başlamıştır. 1977–1978 öğretim yılında 15 öğrenci alarak lisans öğretimine başlayan bölüm, 18.02.1982 tarihinde “Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği”nin yürürlüğe girmesi ile “Peyzaj Mimarlığı Bölümü” adını almıştır. 1980-1981 Peyzaj Mimarisi ve Süs Bitkileri Bölümü’nün ilk mezunlarını vermiş, 1990 Bölüm mezunlarının “Peyzaj Mimarı” unvanı almaya hak kazanmıştır. Peyzaj mimarlığı; fiziksel çevrenin işlevselliğini ve yaşam kalitesini arttırmak amacıyla, doğal ve kültürel peyzajları koruma ve yönetme ilkesinden hareket ederek, arazinin planlanması, tasarlanması, onarılması ve yönetimini içeren uygulamalı bir bilim dalı ve meslek disiplinidir. Bu çerçevede bölümün amacı, insana daha kalite ve yaşanabilir kırsal ve kentsel peyzajlar/mekânlar sunma yanında doğal kaynakların sürdürülebilir bir biçimde korunmasını ve planlanmasındır. Diğer bir değişle fiziksel çevreyi planlar ve tasarlarken insan refahıyla birlikte diğer canlı ve cansız unsurları da temel referanslar olarak dikkate alan bir yaklaşımla eğitim-öğretim, araştırma, uygulama v.b. çalışmalarını kurgulamaktadır. Kurulduğundan bu yana 1300’in üzerinde peyzaj mimarı mezun edilmiştir. Peyzaj Mimarlığı ABD olarak Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde lisansüstü eğitim-öğretimi sürdürülmekte olup bugüne kadar toplam olarak 27 doktora çalışması, 125 yüksek lisans çalışması tamamlanmıştır. Bölümün faaliyetleri arasında; eğitim - öğretim, araştırma, yayın, bilimsel toplantı düzenleme, döner sermaye çalışmaları, teknik rapor hazırlama,danışmanlık ve bilirkişilik, radyo-televizyon programları, çeşitli toplantı ve konferanslara katılım, çeşitli kurumlara yönelik öğrenci projeleri sayılabilir.
Kazanılan Derece
Peyzaj Yüksek Mimarı
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Temel Peyzaj Mimarlığı bilgi ve becerilerine sahip, lisans düzeyinde elde ettiği bilgileri sürekli olarak geliştirmeye ve derinleştirmeye istekli, peyzaj mimarlığı alanı temelinde disiplinlerarası ilişkileri kavramış, uzmanlaştığı konudaki bilgileri kullanarak ve yorumlayarak bilgiler ve çözümler üretebilen, alanında edindiği uzmanlığı ilgili konularda yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, alanıyla ilgili konulardaki gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilen, yazılı-sözlü iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dili etkin kullanabilen ve peyzaj mimarlığı alanlının gerektirdiği bilgi teknolojilerini üst düzeyde kullanabilen Peyzaj Yüksek Mimarları yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üniversiteler (fakülteler, meslek yüksek okulları ve rektörlüklere bağlı çevre düzenleme birimleri), Belediyeler (park ve bahçeler müdürlükleri, imar ve planlama müdürlükleri, mezarlıklar müdürlükleri), Çeşitli Bakanlıklara Bağlı Kuruluşlar Karayolları, İller Bankası, DSİ, Çevre Genel Müdürlüğü, Milli Parklar, Tarımsal Araştırma Enstitüleri, Tarım İl Müdürlükleri, Orman Genel Müdürlüğü, Turizm Planlaması Genel Müdürlüğü, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurumu, Emlak Bankası, Toplu Konut Genel Müdürlüğü, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü vb...), Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık, Şehir Planlama ve İnşaat Büroları ile Şirketleri, Belediye Hizmetleri Üstlenen Özel Şirketler, Yapısal ve Bitkisel Materyal Üretme ve Pazarlama Kuruluşları, Yapı Kooperatifleri ve Turizm - Rekreasyon Tesisleri
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
-
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
0
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Tanay BIRISCI Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 35100 Bornova/İZMİR. Telefon: +90.232.3112616 Faks: +90.232.3881864 E-Posta: peyzaj@mail.ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde eğitim-öğretim, araştırma, uygulama çalışmalarında yararlanılan fiziksel mekanlar şunlardır; 2 dershane, 2 çizim salonu, 1 bilgisayar odası, 1 kütüphane-toplantı salonu ve iç bahçe. Ayrıca araştırma ve eğitim çalışmalarında ise Autocad, ArcGIS gibi farklı bilgisayar programlarından da yararlanılmaktadır.

Program Çıktıları
1Peyzaj planlama ve çevre-peyzaj yönetimi konuları ile kentsel peyzaj planlama, kentleşme tarihi, ekoloji-peyzaj ekolojisi ve sanat tarihi bilgilerini yapılı ve doğal çevredeki sorunların çözümüne yönelik ileri araştırmalar yapabilecek bilgi düzeyine sahip olabilme
2Karayolları, açık maden ocakları, kumullar gibi bozulmuş alanlarda peyzaj onarımı konusunda en güncel yöntem ve teknikleri kullanarak çözümler üretebilme
3Kentsel ve kırsal mekânlarda farklı içeriklerde ve ölçeklerde ileri düzeyde yaratıcı peyzaj tasarımları üretebilecek ve uygulayabilecek donanıma sahip olma
4Peyzaj Mimarlığındaki çalışma alanıyla ilgili coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama teknolojilerini üst düzeyde kullanabilme
5Peyzaj Mimarlığında kullanılan yapı malzemeleri ve bitkisel materyalleri ileri düzeyde tanıyabilme ve kullanabilme
6Çevre sorunları, sürdürülebilirlik, Avrupa Birliği ile Türkiye’deki çevre politikaları ve mevzuatı konularında ileri düzeyde bilgi sahibi olma
7Doğa koruma alanlarının planlaması ve yönetimi konusundaki güncel gelişmelerle uygulamalara yönelik ileri düzeyde bilgi sahibi olma
8Peyzaj Mimarlığı alanındaki konularda yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek kendini geliştirebilme
9Peyzaj Mimarlığı konularına ilişkin disiplinlerarası çalışabilme becerisine sahip olma
10Grup içinde çalışma ve bilgi paylaşımına açık olma, gerekli durumlarda grubua liderlik yapabilme
11Uluslararası ortamlarda bilimsel ve mesleki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilme ve işbirliğine açık olabilme
12Uluslararası iletişime ve işbirliğine açık olma
13Peyzaj Mimarlığı alanında bir araştırmayı yürütüp bilimsel formatta yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme
14Yaptığı bütün çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uymanın önemini benimseyebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9102045432010 Türkçe Doğal ve Kültürel Peyzajda Su Ögesi Zorunlu 2 2 0 8
2 PYM-SG-YL-G Peyzaj Mimarlığı Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Güz Seçmeli - - - 22
3 9102045552018 Türkçe Peyzaj Mimarlığında Araştırma Teknikleri Zorunlu 2 0 0 6
Toplam 4 2 0 36
 
2. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PYM-SG-YL-B Peyzaj Mimarlığı Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Bahar Seçmeli - - - 24
2 FENYLSEM Türkçe Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 0 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ591 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
Peyzaj Mimarlığı Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Güz
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9102045012010 Türkçe Keşif Raporu Hazırlama Tekniği Seçmeli 2 0 0 8
2 9102045032014 Türkçe Kamusal Dış Mekanlar Seçmeli 2 2 0 8
3 9102045071998 Türkçe Perspektif ve Perspektif Gölge Seçmeli 2 0 0 8
4 9102045091998 Türkçe Spor Alanları Planlama ve Uygulama Tekniği Seçmeli 2 0 0 7
5 9102045111998 Türkçe Açık Maden Ocakları Onarımı Seçmeli 2 0 0 8
6 9102045131998 Türkçe Kaya Bahçeleri Seçmeli 2 0 0 7
7 9102045232001 Türkçe Kentsel Çevre Yönetimi Seçmeli 2 2 0 7
8 9102045251998 Türkçe Ekolojik Haritalama Tekniği Seçmeli 3 0 0 8
9 9102045312002 Türkçe İç Mekan Bitkileri Tasarım ve Bakımı Seçmeli 2 1 0 7
10 9102045351998 Türkçe Toplu Konutlarda Dış Mekan Tasarımı Seçmeli 2 0 0 7
11 9102045371998 Türkçe Mezarlık Planlama Seçmeli 2 0 0 7
12 9102045411998 Türkçe Çevre Mevzuatı Seçmeli 3 0 0 8
13 9102045452014 Türkçe Peyzaj Planlama ve Tasarım Stüdyosu I Seçmeli 2 2 0 8
14 9102045512018 Türkçe Yapılı Çevrenin Kullanım Sürecinde Değerlendirilmesi Seçmeli 3 0 0 8
15 9102045532014 Türkçe Mekansal Analiz ve Sunum Teknikleri Seçmeli 2 2 0 8
16 9102045572019 Peyzaj Mimarlığında Kuramsal Okumalar Seçmeli 3 0 0 0
Peyzaj Mimarlığı Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Bahar
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9102045022015 Türkçe Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 8
2 9102045042019 Türkçe Görsel Etki Değerlendirme Seçmeli 3 0 0 0
3 9102045062015 Türkçe Çim Sahaları Planlama ve Uygulama Tekniği Seçmeli 2 2 0 8
4 9102045082013 Türkçe Çevre Sorunlarında Antropojen Etkiler ve Çözümler Seçmeli 2 0 0 8
5 9102045101998 Türkçe Biyotop Haritalama Tekniği Seçmeli 2 2 0 8
6 9102045121998 Türkçe Yapı Yüzeyleri Bitkilendirme Teknikleri Seçmeli 2 0 0 8
7 9102045181998 Türkçe Bahçe Sergileri Seçmeli 2 0 0 8
8 9102045201998 Türkçe Hayvanat Bahçeleri Seçmeli 2 0 0 8
9 9102045221998 Türkçe Ulaşım ve Peyzaj Seçmeli 2 2 0 8
10 9102045262010 Türkçe Kent Formu Seçmeli 2 2 0 8
11 9102045281998 Türkçe Doğal Alanları Koruma-Mevzuat ve Organizasyon Seçmeli 2 0 0 8
12 9102045302002 Türkçe Aquatik Bitkiler ve Peyzaj Mimarlığında Kullanımları Seçmeli 2 1 0 8
13 9102045342010 Türkçe Kentiçi Yollarda Peyzaj Tasarımı Seçmeli 2 2 0 8
14 9102045382010 Türkçe Peyzaj Mimarlığında İleri Bilgisayar Destekli Tasarım Seçmeli 2 2 0 8
15 9102045401998 Türkçe Heykel ve Çevre Seçmeli 2 0 0 8
16 9102045421998 Türkçe Botanik Bahçeleri Planlama Seçmeli 2 0 0 8
17 9102045442006 Türkçe Kent Küçük Bahçeleri Seçmeli 2 0 0 8
18 9102045462018 Türkçe Kullanıcı ve Mekan İlişkisi Seçmeli 3 0 0 8
19 9102045482014 Türkçe Peyzaj Planlama ve Tasarım Stüdyosu 2 Seçmeli 2 2 0 8
20 9102045502014 Türkçe Peyzaj Deseni ve Ekolojik Süreçler Seçmeli 3 0 0 8
21 9102045562019 Peyzaj Mimarlığında Çağdaş Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 0 0
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr