Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - Tarım Ekonomisi - Tarım İşletmeciliği - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Ziraat Fakültesi öğrencilerine Genel Ekonomi, Zirai Ekonomi ve Zirai İşletmecilik derslerini vermek; tarım işletmeciliği alanında işletme plânlama analizleri ve veri toplamaya yönelik araştırmalar yapmak amacıyla Senatonun 20 Mayıs 1958 tarihli kararı ile kurulan “Ziraat Ekonomisi ve İşletme İlmi Kürsüsü” bugünkü Tarım Ekonomisi Bölümünün temelini oluşturmuştur. Bu kürsü, 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra 04.03.1975 tarihli Senato kararı ile “Ziraat Ekonomisi ve İşletme İlmi Bölümü” olmuş, 30.03.1976 tarihli Senato kararı ile de “Ziraat Ekonomisi ve İşletmeciliği Bölümü” olarak adı değiştirilmiştir. 18.02.1982 tarihinde “Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği”nin yürürlüğe girmesi ile bugünkü adını alan Tarım Ekonomisi Bölümü; “Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı” ve “Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı” olmak üzere iki anabilim dalından oluşmaktadır. Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı, Tarımsal Pazarlama Bilim Dalı, Tarımsal Üretim Ekonomisi Bilim Dalı ve Tarımsal Kooperatifçilik Bilim Dalı olmak üzere üç alt bilim dalına; Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı ise Tarım Politikası Bilim Dalı ve Tarımsal Yayım Bilim Dalı olmak üzere iki alt bilim dalına ayrılmaktadır. Bölümde 13 Profesör, 7 Doçent, 1 Yardımcı Doçent, 9 Araştırma Görevlisi, 2 Uzman, 2 Sekreter ve 2 Hizmetli bulunmaktadır.
Kazanılan Derece
Ziraat Yüksek Mühendisi
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış olması gerekir. Yabancı dil yeterlik belgesine sahip olmayan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu adaylar Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil sınavına girerler. Bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 alması gerekir. YDS’den en az 50 puan veya ÜAK tarafından geçerli sayılan TOEFL, IELTS gibi bir sınavdan bu puana eş değer bir puan almış olan adaylar ile tümüyle Almanca, Fransızca veya İngilizce eğitim veren bir yükseköğretim kurumunda/biriminde öğrenim gördüğünü belgeleyen adaylar belirtilen yabancı dil sınavından muaf sayılırlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen veya bu sınavdan muaf olan adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. ALES puanının % 50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının % 25’i ve mülakat puanının % 25’inin toplamı adayın yerleştirme puanını oluşturur. Mülakata girmeyen veya mülakat puanı 100 üzerinden 50’nin altında olan adaylar için yerleştirme puanı hesaplanmaz ve bu adaylar başarısız sayılır. Yerleştirme puanı 60 ve üzerinde olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Kontenjan dâhilindeki adaylar programa kesin kayıt hakkı kazanır. Sıralamada eşitlik halinde ALES puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. Aday öğrencinin kayıt işlemi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Programa kabul ve kayıt koşulları EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'ne göre düzenlenmiş olup; konu hakkında daha detaylı bilgiye ilgili yönetmelikten ulaşılabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Programda önceki öğrenmenin tanınması hakkındaki kurallar EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'ne göre düzenlenmiş olup; konu hakkında daha detaylı bilgiye ilgili yönetmelikten ulaşılabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Kapsam: Program toplamda 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere 120 AKTS kredisinden oluşur. Yerel kredisi olmayan seminer dersi ve tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Öğrenciler danışmanlarının önerisi, anabilim dalı kurulunun kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslere de kayıtlanabilirler. Bu derslerin en fazla üç adedi asgari ders yükünden sayılabilir. Süre: Tezli yüksek lisans programının tamamlama süresi dört, azami süresi altı yarıyıldır. Öğrenci, tezli yüksek lisans programını anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve Enstitü yönetim kurulu kararı ile üç yarıyılda tamamlayabilir. Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen geçerli mazeretler dışında, öğrencinin kayıtlandığı tarihten itibaren kayıt yaptırmadığı tüm yarıyıllar azami sürenin içindedir. Tezli yüksek lisans programı öğrencileri kayıtlı oldukları programda ders aşamasını en çok dört yarıyıl içinde tamamlamak zorundadır. Ayrıca öğrenciler altı yarıyıl sonunda kredili derslerini, seminer ve tez çalışmalarını başarmalıdır. Bu gerekleri yerine getirmeyen öğrenciler öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Tezi reddedilen bir öğrencinin anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile danışmanı değiştirilebilir ve kendisine yeni bir tez konusu verilir. Bu öğrenci, anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile programdaki asgari yerel/AKTS kredisinin yarısını geçmemek üzere yeni dersler de alabilir. Danışman: Anabilim Dalı Kurulu öğrencinin kayıtlandığının Enstitü müdürlüğünce bildirilmesini takiben 15 gün içerisinde öğrenci için öğretim üyeleri arasından bir danışman belirleyerek enstitü müdürlüğüne önerir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman atanır. Danışman öğretim üyesi, öğrencinin tez önerisini en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar anabilim dalı başkanlığı kanalıyla enstitü müdürlüğüne gönderir. Tez önerileri enstitü yönetim kurulunca onaylanır. Danışman; Enstitü yönetim kurulu tarafından atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde, öğrenci için uzmanlık alan dersi adlı teorik bir ders açar. Öğrenci, bu derse kayıtlanmakla yükümlüdür. Tezin sonuçlanması: Öğrenci, tamamladığı tezini Enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü sınavda savunarak başarılı olmakla yükümlüdür. Yüksek lisans tez jürisi, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç kişiden oluşur. Enstitü yönetim kurulu tez savunma sınavı için tarih, saat ve yer belirler ve sınav Enstitü yönetim kurulu karar tarihinden itibaren en geç bir ay içinde yapılır. Jüri üyeleri, söz konusu tezin ciltlenmemiş haline veya dijital ortamdaki kopyasına ilişkin olarak tez savunma sınavı tarihine kadar kişisel raporlarını hazırlayarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, tezin sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Tez savunma sınavının süresi en az 45, en fazla 90 dakikadır. Tez sunumu dinleyicilere açıktır. Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeyi yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen öğrenciye 14 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre işlem yapılır. Kendisine yeni bir tez konusu verilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci, gerekli koşulları yerine getirmek şartıyla öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, sadece derslere ve sınavlara katılma ve tez hazırlama hakkı olan öğrencinin diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüsü devam eder. Diploma: Tez savunma sınavında başarılı olan ve tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde tüm belgelerini ilgili enstitü müdürlüğüne teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Program yeterlilik koşulları ve kuralları EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'ne göre düzenlenmiş olup; konu hakkında daha detaylı bilgiye ilgili yönetmelikten ulaşılabilir.
Program Profili
Programın hedefi, öğrencinin, tarımın ekonomik nitelikli sorunlarını algılayarak, bu sorunlar hakkında projeye dayalı çözümler üretebilme, mikro ve makro düzeyde veri toplama, elde ettiği verileri ileri düzey çağdaş teknikleri kullanarak analiz etme, yorumlama ve araştırma sonuçlarını uygulamaya aktarabilme becerilerini geliştirmesini sağlamaktır. Program kapsamında öğrenciye kaynak kullanımı ile verimlilik ilişkisini çevre, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik hedefleriyle bütünleştirebilme; ulusal ve uluslararası tarımsal piyasaları izleyebilme, piyasa aktörlerinin davranışlarını anlayabilme ve karar alma gibi becerilerini geliştirme olanağı sağlanmaktadır. Bunların yanısıra, Bölüm lisansüstü eğitim programında yer alan etkinlikler, öğrencilerin, yönetim becerileri gelişmiş, alanında bağımsız çalışabilen, disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışmalarında görev alabilen, sorgulayıcı ve analitik düşünebilen, mesleki, etik değerler ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, dinamik, yeniliklere açık, fikirlerini sözlü ve yazılı ifade ederek etkin iletişim kurabilen bireyler haline gelmelerini teşvik etmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Program mezunları, Tarım Ekonomistlerinin çalışabileceği kamu ve özel sektör kuruluşlarının çoğunda, başta Ar-Ge birimleri olmak üzere, uzman statüsünde ve üst düzeyde görev alabilmektedirler. Bunlar arasında, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü, Hazine Müsteşarlığı, İhracatı Geliştirme Merkezi, Çeşitli Kamu ve Özel Sektör Bankaları, Tarıma Dayalı Sanayi İşletmeleri, Tarımsal Kooperatifler, Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşları, Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi Danışmanlık Firmaları sayılabilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Lisansüstü derslerin sınavları doğrudan değerlendirme yöntemi ile değerlendirilir. Bir ders için geçme notu, o dersin ara sınav ve/veya varsa diğer yarıyıl/yıl içi değerlendirme amaçlı etkinliklerden alınmış olan notların ağırlıklı ortalaması ile final veya bütünleme notu kullanılarak hesaplanır. Dersin öğretim elemanı sınav ve değerlendirme amaçlı etkinliklerin geçme notuna katkı yüzdesini kayıt haftasından önce belirler ve en geç yarıyıl derslerinin ilk iki haftası içinde öğrencilere duyurur. Ayrıca, her ders için ölçme ve değerlendirmenin nasıl gerçekleştirileceği “ders öğretim planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yarıyıl içi sınav ve değerlendirme amaçlı etkinliklerin geçme notuna katkısı % 40, final veya bütünleme sınav notunun katkısı % 60’tır. Yüksek lisans programına kayıtlı bir öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için ders başarı notunun 100 üzerinden en az 70 olması gerekir. Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin final sınavına girebilmesi için teorik ders saatlerinin en az % 70’ine, tamamen veya kısmen uygulamalı ders saatlerinin ise % 80’ine devam etmesi gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, derslerin açıldığı yarıyılda tekrar kayıt yaptırabileceği gibi, seçmeli dersler yerine danışmanının onayladığı başka lisansüstü derslere de kayıtlanabilir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof.Dr. Murat Yercan AKTS/DS Koordinatörü: Doç. Dr. Özlem Karahan Uysal ADRES: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 35100 Bornova / İzmir TEL : (232) 388 40 00 / 2911 –(232) 388 18 62 FAX : (232) 388 18 62 e-mail: ekonomi@mail.ege.edu.tr web: http://agr.ege.edu.tr/tarimekonomisi/
Bölüm Olanakları
Bölümün iki kata yayılmış bir yerleşim düzeni içerisinde; 1 lisans ve 1 lisansüstü dersliği, 2 toplantı, 1 seminer salonu, 1 bölüm kütüphanesi ve 1 bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak, dinamik, yeniliklere açık, analitik düşünebilen, sosyal yönü kuvvetli kimliğe sahip olabilme.
2Alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi.
3Alanında sorunlara çözüm yöntemleri geliştirmek, uygulamak ve elde edilen sonuçları yorumlama.
4Tarım ekonomisi konularında bilgileri eleştirel gözle değerlendirme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız yürütebilme becerisi.
5Tarım bilimleri ile ekonomi biliminin temel prensiplerini birlikte kullanarak, tarımın ekonomik sorunlarını kavrayabilme ve çözebilme becerisi.
6Tarımın ekonomik nitelikli sorunlarını algılayabilme, mikro ve makro düzeyde veri toplama, analiz etme, yorumlama, projeye dayalı çözümler üretebilme.
7Ekonomi uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri kullanabilme, yorumlayabilme ve sonuçlarını uygulamaya aktarabilme becerisi.
8Kaynak kullanımı ile verimlilik ilişkisini çevre, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik hedefleriyle bütünleştirebilme becerisi.
9Ulusal ve uluslararası tarımsal piyasaları izleyebilme, piyasa aktörlerinin davranışlarını anlayabilme ve karar alma becerisi.
10Liderlik, organizasyon, zaman ve risk yönetimi, kalite bilinci, verimlilik gibi konularda yönetim becerilerine sahip olabilme.
11Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, çağın ve iş yaşamının koşullarına uygun alternatifler üretebilme.
12Mesleki, etik değerler ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olabilme.
13Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalara katılma ve ekip ruhu yaratma becerisi.
14Alanında bağımsız çalışabilme, karar verebilme, fikirlerini sözlü ve yazılı ifade ederek etkin iletişim kurabilme becerisi.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
000012345678910
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TEK-SG-YL-G Tarım Ekonomisi Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Güz Seçmeli - - - 30
2 9102065572018 Tarım Ekonomisinde Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 6
Toplam 2 2 0 36
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENYLSEM Seminer Zorunlu 0 0 0 6
2 TEK-SG-YL-B Tarım Ekonomisi Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Bahar Seçmeli - - - 16
3 9102065082003 Tarımsal İşletmelerde Analiz Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 8
Toplam 3 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ591 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
Tarım Ekonomisi Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Güz
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9102065071998 Özel Tarımsal Kooperatifçilik Seçmeli 3 0 0 8
2 9102065132017 Tarımsal Pazarlama Araştırmaları Seçmeli 3 0 0 8
3 9102065152016 Yatırım Projelerinin Etüt ve Analizi Seçmeli 2 2 0 8
4 9102065212013 Türkiyede Tarım-Orman İlişkileri Seçmeli 3 0 0 8
5 9102065292004 Organik Tarım Ürünleri Ekonomisi ve Pazarlaması Seçmeli 2 0 0 7
6 9102065312005 Türk Vergi Sistemi ve Tarımda Vergi Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 8
7 9102065412013 Tüketici Davranışlarının Analizi Seçmeli 3 0 0 8
8 9102065432014 Kırsal ve Kentsel Taşınmaz Ekonomisi Seçmeli 3 0 0 8
9 9102065472014 İstatistik Analizler Seçmeli 3 0 0 8
10 9102065492015 Verimlilik ve Etkinlik Analizleri Seçmeli 3 0 0 8
11 9102065512014 Yatay Kesit Verilerinin Ekonometrik Analizi Seçmeli 3 0 0 8
12 9102065532015 Doğrudan Pazarlama Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 8
13 9102065552016 Tarım Sektöründe Mentorluk Seçmeli 2 0 0 7
14 9102065592017 Rekabet Politikası ve Analizi Seçmeli 3 0 0 0
Tarım Ekonomisi Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Bahar
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9102065062003 Bilgisayar Uygulamalı Muhasebe Seçmeli 3 0 0 8
2 9102065102010 Zaman Serilerinin Ekonometrik Analizi ve Öngörümleme Seçmeli 3 0 0 8
3 9102065121998 Türkiye Ekonomisinin Analizi Seçmeli 3 0 0 8
4 9102065282001 Kooperatif İşletme Ekonomisi ve Yönetimi Seçmeli 2 0 0 8
5 9102065362002 Tarımsal Üretim Fonksiyonları Seçmeli 3 0 0 8
6 9102065382012 Tarımsal Girişimcilik Seçmeli 3 0 0 8
7 9102065422008 Tarımsal Taşınmazlara Değer Belirleme Yöntem ve Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 8
8 9102065522015 Sosyal Araştırmalarda Ölçme ve Ölçekler Seçmeli 3 0 0 8
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr