Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde bulunan Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, 1956 yılında kurulan Toprak ve Bitki Besleme Kürsülerinin birleştirilmesiyle 1972 yılında Bölüm Öğretimine başlamıştır. Toprak ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı altında toplam 9 Bilim Dalı bulunmaktadır. Bu Bilim Dalları sırasıyla; * Toprak Fiziği * Toprak Kimyası * Toprak Mikrobiyolojisi ve Biyokimyası * Toprak Mineralojisi * Toprak Verimliliği * Bitki Besleme * Toprak Genetiği ve Sınıflandırma * Toprak ve Su Korunumu * Toprak Etüd ve Haritalama. Bölüm aşağıda belirtilen alanlarda faaliyet göstermektedir. * Toprak ve Bitki Besleme Bilim Dallarını içerecek biçimde kurulan bölümde lisans ve lisans üstü düzeyde eğitim verilmektedir. * Ülke topraklarının ve bitkisel üretimin var olan sorunlarına yönelik projeler üretilerek çözümleri üzerinde çalışılmaktadır. Farklı bilim dallarında yetişmiş uzman elemanlar, ulusal ve uluslararası destekli bir çok projeyi başarıyla yürütmektedir. Bölüm, gelişmiş laboratuarları, deneme tarla ve seraları ile bu araştırmaları yürütecek imkanlara sahiptir. * Çalışmalardan elde edilen sonuçlar yayın faaliyetlerinin yanı sıra belirli dönemlerde düzenlenen kongre, sempozyum, çalıştay, seminer ve çiftçi toplantısı gibi etkinlikler ile de ilgili alanda çalışan bilim adamları, kamu veya özel kuruluşlar ve çiftçilere aktarılmaktadır. * Bölüm laboratuarları resmi ve özel kuruluşlarla çiftçilere açık olup, toprak, bitki, su ve gübre analizlerine dayalı toprak verimliliği ve gübreleme önerileri ile danışmanlık hizmetleri yanında, toprak etüt haritalama ve uzaktan algılama ile ilgili hizmetler de verilmektedir.
Kazanılan Derece
Ziraat Yüksek Mühendisi
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü toprakların sürdürülebilirliği üzerine çalışmaktadır. Bu anlamda tarım topraklarının uygun kullanımı, doğru gübreleme ve iyi tarım uygulamalarında doğru gübrelemenin vurgulandığı lisan ve lisansüstü düzeyde derslerde, toplantılarda ve araştırmalarda yapılmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı mezunları Ziraat Yüksek Mühendisi olarak kamu ve özel sektörde görev yapabilmektedir. Gerekli sınavları verdikleri takdirde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, DSİ, Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinde, Belediyeler ile Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi değişik kurumlarda yüksek mühendis olarak çalışabilecekleri gibi, özel sektörde gübre, ilaç, tohum, organik tarım, toprak-su-gübre laboratuvarlarında ve sertifikasyon gibi konularda çalışabilme imkanına sahiptirler. Ayrıca zirai danışmanlık yapabilme ve gıda kontrolü (fırın pastane vs. denetleme) olarak çalışma haklarına sahip olabileceklerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Dilek ANAÇ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 35100 Bornova/İZMİR. Telefon: +90.232.3112682 Faks: +90.232.3889203 E-Posta: toprak@mail.ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bölüm, toplam 13 adet laboratuar ile araştırma ve eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir. LABORATUARLAR; # Toprak Fiziği Laboratuarı, # Toprak Kimyası Laboratuarı, # Toprak Etüt ve Haritalama Laboratuarı, # Toprak Genetiği Laboratuarı, # Toprak-Su Korunumu ve Erozyon Kontrol Laboratuarı # Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuarı # Toprak Mikrobiyolojisi Laboratuarı # Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği Laboratuarı # Analitik Kimya ve Radyoizotop Laboratuarı # Rutin Analiz Laboratuarı # Öğrenci Uygulama Laboratuarı (2 adet) # Bitki Fizyolojisi Laboratuarı. DENEME TARLASI ve SERALAR Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü; toplam 545 m2 olan iki adet sera, içinde 200 ağaçlık mandarin bahçesi ve 700 ağaçlık zeytinlik bulunan 60 dekarlık deneme tarlası ile araştırma ve eğitim faaliyetlerini yürütmektedir. DİĞER OLANAKLAR Toprak Bölümü; 2 adet lisans, 1 adet lisans üstü dersliği, 1 adet öğrenci uygulama laboratuarının yanı sıra öğrencilerin faydalanmasına açık kütüphane ve bilgisayar odası ile eğitim faaliyetlerini desteklenmektedir.

Program Çıktıları
1Toprağı oluşturan ana materyal ve topoğrafik koşulları tanıyabilme becerisi
2Toprak özelliklerini tanımlama, sınıflandırma ve haritalama becerisi
3Su ve rüzgar erozyonu ile meydana gelen toprak kayıplarını hesaplayabilme ve gerekli önlemleri alabilme becerisi
4Toprak ekosisteminde mikrobiyal toplulukların multi-fonksiyonel özellikleri ile toprak kalitesi arasında ilişkiler kurabilme, toprağın mikrobiyolojik analizlerini yapabilme ve değerlendirebilme becerisi
5Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme becerisi
6Mesleğinin yerel, ulusal ve uluslar arası önemini kavrama ve konumuna uygun tavır geliştirebilme becerisi
7Bitkilere yapılacak kültürel uygulamalar ve stres koşullarındaki davranışlarını yorumlayabilme ve yönetebilme becerisi
8Kültür bitkilerini sınıflandırma (tek yılık ve çok yıllık, sebze ve meyve),besleme (gübreleme), optimum verim ve kaliteli ürün elde edilmesinde toprak ve yaprak analizlerine dayalı verilecek gübrenin miktar, zaman ve yöntemini uygulayabilme becerisi
9Gelişen biyoteknolojiyi değerlendirebilecek düzeyde bitkisel yapı ve metabolizmayı çözümleyebilme becerisi
10Kimyasal analizler konusunda laboratuvar pratiği kazanma, analiz sonuçlarını yorumlayabilme ve rapor düzenleme becerisi
11Farklı bitkisel üretim desenleri (meyve-sebze,süs ve sera bitkileri) için gübreleme programları hazırlayabilme, bu programları pratiğe geçirebilme ve konuya ilişkin sorunları giderebilme becerisi
12Organik ve konvansiyonal üretim sistemlerinde bitkilerinin gübrelenmesi için doğru karar verebilme ve beslenme sorunlarını tanımlayabilme becerisi
13Toprakta gerçekleşen kimyasal reaksiyonların toprak verimliliği açısından sonuçlarını açıklayabilme, toprağın kimyasal analizlerini yapabilme ve değerlendirebilme becerisi
14Sürdürülebilir tarımda yeni teknolojileri ve yöntemleri kullanabilme becerisi
15Toprakların, kayaçların ve minerallerin kimyasal, fiziksel, optik ve oluşum özelliklerini tanımlayabilme becerisi
16Toprakların morfolojik ve genetiksel özellikleri ile toprak horizonlarını tanımlayabilme becerisi
17Toprak fiziksel sistemine ait temel prensipleri kavrayabilme ve bunlarla ilgili oluşan problemleri çözebilme becerisi
18Toprakların mühendislik özelliklerini tanıyabilme ve toprak işleme esnasında gerçekleşecek dinamik reaksiyonları değerlendirebilme becerisi
19Tarımsal objelerin belirlenmesi ve haritalanmasında gelişmiş kartoğrafik materyallerin ve veritabanını kullanabilme becerisi

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1111111111111111111
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TPR-SG-YL-G Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Güz Seçmeli - - - 30
Toplam 0 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENYLSEM Seminer Zorunlu 0 0 0 6
2 TPR-SG-YL-B Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Bahar Seçmeli - - - 24
Toplam 0 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Güz
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9102125012013 Toprak Biliminde Son Gelişmeler I Seçmeli 3 0 0 0
2 9102125031998 Kil ve Kil Mineralleri Seçmeli 1 2 0 7
3 9102125051998 Tuzlu ve Alkali Toprakların Islahı Seçmeli 3 2 0 8
4 9102125091998 Toprağın Organik Maddesi Seçmeli 2 2 0 7
5 9102125111998 Toprak Elementleri ve Genetiksel Kökeni Seçmeli 2 2 0 8
6 9102125131998 Bitki Beslenme Bozuklukları Fizyolojisi Seçmeli 3 0 0 7
7 9102125151998 Kültür Bitkilerinin Beslenme Fizyolojisi Seçmeli 3 0 0 7
8 9102125171998 Gübre Üretim Teknolojisi Seçmeli 2 1 0 7
9 9102125191998 Verimlilik Analizleri II Seçmeli 2 2 0 8
10 9102125231998 Tarla Bitkilerinde Beslenme Bozukluklarının Teşhisi Seçmeli 2 0 0 7
11 9102125271998 Bitkilerde Mikro Besin Element Gübrelemesi Seçmeli 1 2 0 8
12 9102125291999 Uzaktan Algılama Teknikleri Seçmeli 2 2 0 8
13 9102125312001 Tarımsal Planlamalarda CBS Kullanımı Seçmeli 2 2 0 8
14 9102125332003 Mineral Gübreler ve Gübre Materyalinin Analiz Tekniği Seçmeli 3 2 0 8
15 9102125352004 Toprak ve Bitki Analizlerine Dayalı Gübreleme Programlarının Hazırlanması Seçmeli 3 0 0 7
16 9102125372006 Toprak Oluşumu Jeomorfoloji İlişkileri Seçmeli 2 2 0 8
17 9102125392006 Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sisteminin Alansal Kullanımı Seçmeli 2 2 0 8
18 9102125412006 Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Gübrelenmesi Seçmeli 2 0 0 7
19 9102125432009 Sağlıklı Toprağın Mikrobiyal Göstergeleri Seçmeli 2 2 0 7
20 9102125472011 Toprak Kalitesi Seçmeli 2 2 0 8
21 9102125492011 Arazi Değerlendirme ve Toplulaştırma Seçmeli 3 0 0 7
22 9102125512012 Tez ve Makale Yazım Teknikleri Seçmeli 2 0 0 7
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Bahar
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9102125041998 Toprak Su İlişkileri Seçmeli 2 2 0 8
2 9102125102011 Toprakta Mikrobiyolojik Dinamik ve Madde Dönüşümü Seçmeli 2 2 0 8
3 9102125121998 Toprağın Elementer Analizi Seçmeli 2 2 0 8
4 9102125141998 Tarım Toprakları ve Sulama Sularında Çevre Kirliliği Problemi Seçmeli 3 0 0 8
5 9102125181998 Sera ve Salon Süs Bitkilerinin Gübrelenmesi Seçmeli 2 0 0 8
6 9102125201998 Gübre Kullanımı Bitki Sağlığı İlişkileri Seçmeli 2 2 0 8
7 9102125221998 Bahçe Bitkilerinde Beslenme Bozukluklarının Teşhisi Seçmeli 2 0 0 8
8 9102125241998 Topraksız Kültürde Bitki Besleme Teknikleri Seçmeli 3 1 0 8
9 9102125261998 Bitkilerin Beslenmesi ile Bazı Kalite Öğeleri Arasındaki İlişkiler Seçmeli 2 0 0 8
10 9102125281998 Bitki Yetiştirme Ortamları Seçmeli 2 1 0 8
11 9102125342008 Organik Tarımda Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği Seçmeli 2 0 0 8
12 9102125381998 Sıvı ve Katı Atıkların Tarımsal Uygulamada Toprak Düzenleyicisi Olarak Kullanım Olanakları Seçmeli 3 0 0 8
13 9102125402004 Arazi Kullanım Planlaması Seçmeli 3 0 0 8
14 9102125422009 Su Erozyonu İle Meydana Gelen Toprak Kayıplarını Hesaplama Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 8
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr